1 Peter 5

Kɨma adiyaowae iikamɨm kɨma Adi Komii siir pɨuganan iikamɨm sɨmiir sɨbgu kɨgrɨrao

Mɨ ta hɨriinana saiirsika, iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir pɨugananɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm kara kɨmiirɨn hɨriinansi boɨnonkwokwoki. Mɨ kara ɨriipɨ hɨriinan inkam adiyaowaeyaɨrgɨn kɨmiir hɨriinan mɨ karar kɨgɨn Krais siya naonamɨn. Mɨ kara wɨ siyaka boɨnaii dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm mhoɨiya Adi Komii siya nanaaknɨnkiiyanɨm. Kara kɨmiirɨn tɨsa boɨnonkwokwokiyɨn kɨma ɨkɨ Adi Komii siir iikamɨm sibsibnanɨm yɨpɨkɨ kɨmaka waraur nwowɨm sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao. Kɨma sɨbgu kɨgrɨrao Adi Komii siya naɨngwowɨn kɨma tɨram siir hɨriinan. Dimusi rani, kɨma wɨ kɨpi dirɨraerar dimɨn taemɨnɨm, sɨma kɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨni tɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn siir tɨ dirɨraerar. Nɨɨngaka. Kɨma sɨmiir tɨri. Dimusi rani, kɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir dirɨraerarɨm naɨngwokɨm kɨma sɨmiirɨn mɨnam kɨpi dirɨraerar umɨr komii haiyɨm, kɨma sɨmiirar dirɨraerar. Dimusi rani, kɨma sɨmiirɨn nɨɨngɨnɨɨnga tɨramar naɨngwokɨm. Kɨma iikamɨm Adi Komii siya nokmwɨn okwo haigɨnɨuwɨm kɨma, kɨmamar kɨpi naɨngwona hɨnɨɨnɨn kouwɨn ɨni kɨmar ywowɨm mɨ sɨmiirɨn kɨmar nokmɨmɨn tɨr dimɨn taemɨn tɨramɨn. Nɨɨngaka. Wɨm kɨma ɨni aknaɨnan ywowɨm iikamɨm warauranɨm sɨmiir nɨisiimauuwam dimɨn taemɨnɨm sɨma kɨgna apam. Mɨ mhoɨiya ɨiya Jisɨs Krais siya krɨmiir kɨgrɨraowi inkam komiiyɨn siya swokɨ ɨti, siya wɨ siya siyar nanaaknɨnkiinaei mɨ kɨma wɨ saɨka nɨnkɨn haii dimɨn taemɨn kɨbikɨbiyɨm ɨinokɨinok nwoyokiyokɨiyɨm kɨgugu karamae nwowiyɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨu kamwowɨn kara pɨ yainan whranɨm kɨmiir boɨnonkwokwoki, kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ kɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir yai ɨmiir sɨbgu wakaeyokna ap kɨma whɨekakarɨn ɨrni nwɨrni yai wakaeyokna. Dimusi rani, Adi Komii siir yaiyɨm Yokwo Komii saiir nwowɨm yɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm, Adi Komii siya iikamɨm yɨpɨkɨ ha naɨngwowɨm sɨmaɨrgɨm inkam komiikomiiyɨm, siya digɨumii sɨmiir haimriiyɨugɨn mɨ siya tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ sɨmamar naɨngwona karamae nwowiyɨm siya wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Dimusi rani, yaiya Adi Komii siya boɨna saiirsika, kɨma ha daɨngwo Adi Komii siya inɨg komiigakɨn mɨ kɨma kɨmamar kɨpi naɨngwona mɨ kɨma siir yai ɨmiirar wakaeyokna ap mɨ ta saiir mhoɨiyarɨn ɨiya siya nɨmbina siya kɨmiirɨn wɨ wadɨeyar whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi mɨ kɨma wɨ kɨrɨekɨkɨrɨeya nwowi. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma naɨngwoyɨmiyokɨm kɨmiir kiyaii, kɨma tɨ dimɨn taemɨn ɨmiiramɨn Adi Komii siiram srɨi siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm kɨmiirɨn. Dimusi rani, siya kɨmiiram naɨngwokwonanaei mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar kɨgrɨraowi.

Kɨma sɨbgu mɨntɨrao mɨ kɨmasiyar kɨgrɨraona. Kɨmiir sau omoman inkamɨn Setan siya ɨni wraisu komiiyɨn yɨpɨkɨ laion dapiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn siya hɨnda tɨnda pa naprɨrɨr kaowi ɨkɨ wraisu nhɨrɨm sɨmiir pisomsom aokaowɨm. Setan siir siyɨuɨn hɨnɨɨngɨn, siya hɨnda tɨnda pa naprɨrɨr kaowi iikamɨm sɨmiir nɨpiyaokɨiyɨm sɨma digɨumii Adi Komii siir haimriiyɨugigɨm. Kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨe hɨriiyar dwokrɨpkai mɨ digɨumii Setan siir haimriiyɨu mɨ ta hɨriinan saiirsika kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm. Dimusi rani, kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir wakaeyokna apɨm hɨnda tɨndanɨm, dimɨn biyɨeyɨm wɨ sɨmiir tɨrbumbuwi kɨmiir tɨrbumbuni hanɨɨn aka mɨ kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨeya dwo. 10 Mɨ ta ɨiya kɨma hɨk kɨmpɨpɨsu haii saiir mhoɨiyarɨn Adi Komii sikɨsiyaɨrgɨn yɨpɨkɨ dimɨn taemɨn mɨiyɨk whɨekakɨm sɨmiir bwamkɨbwamɨn. Mɨ siir dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨkɨm wɨ kɨmiiram nɨmbini kɨma haiyɨm mɨ kɨma wɨ Krais saɨka nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Mɨ kɨmiirɨn wɨ mɨiyɨk Adi Komii siya siyar nwowaigɨnɨuwi mɨ wɨ siya kɨrɨe haigɨnɨuwi mɨ kɨmiirɨn wɨ siyar mɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi. 11 Kara ha naɨngwowi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirar kɨgɨrkaki ɨinokɨinokɨn. Ɨriig.

Mɨ kara pɨ yaimɨrsɨsɨm nhɨrɨm sɨmiir swokɨ boɨnki

12 Tɨ inkamɨn Sailas nɨkɨuwiyɨn yɨpɨkɨ kara naɨngwokwonanaeiyɨn, siya whɨn wɨn haigɨnɨugika ta yokwo mɨrisɨma kara kɨmiir boɨnonkwokwokiya mɨ kara ta yokwowa mɨnam wɨnkika kɨmiir nɨisiimauuɨm ta yaiya kɨma naɨngwo tɨbmiiya yɨm Adi Komii siirgɨsiirar yaigɨm. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨe dwo mɨ sɨmiir wakaeyokna ap.

13 Mɨ kɨma iikam naɨngwo tɨbmiiyɨm yɨpɨkɨ om Babilon hɨr nwowɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm siirɨm sɨmiir wakaeyokna ap mɨ sɨma mɨ Mak siya yɨpɨkɨ kariir yɨnisɨmkɨɨnanɨn kanaka wakaeyokna apiyɨn Adi Komii siir, sɨmiir nokboɨnmamaɨra kɨmiiram hauugika. 14 Kɨma iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ kɨmiir nomiiyauɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgi mɨ sɨmiirɨn dankabmamaɨr mɨ dokboɨnmamaɨr haigɨnɨu.

Mɨ kara ha naɨngwowi kɨma Krais siir iikam whɨekakɨm kwoɨnɨn ɨrɨpa nongwomamaɨr aeiyɨn siir bɨdi haiyɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS