1 Timothy 3

Inkam Komiiyɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siir yaiga

Taka yaiya kaimwoka. Mɨ inkamɨn taka Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir mɨiya saiir bɨi nwowam naɨngwowi mɨ ta mɨiya siya mɨriiyam naɨngwowa mɨi wadɨe aeyaɨrga. Mɨ inkamɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir bɨi nwowiyɨn siya sɨbgu dwowɨpɨsu ɨga hɨnda tɨnda kɨpi nokwo. Mɨnsika, sɨma siir kɨpi boɨn hɨuriyɨu. Mɨ siya wig ɨruani nonkwonan inkam dwo. Mɨ siir kwoɨnɨn sɨbgu daɨngwo omok mɨ siya siir nhɨe aiir kɨpi nɨkrɨp. Mɨ inkamɨn siiram namiyɨn, siya siirɨn ɨo nhwo kɨpi nanaowɨn mɨ siya inkam nokwo boɨnmɨmauuwan inkam wadɨe dwo. Mɨ siya op kɨpi kwiyae whaowae mɨ siir kwoɨnɨn haugɨhauga asiima kɨpi whiyɨe. Siya iwa inan dwo hinda kaikpɨmpɨt. Mɨ siya umɨram kɨpi naɨngwokwonanae. Mɨ siya siir wigyɨnɨm sɨmiirɨn siyar sɨbgu kɨgrɨrao mɨ siya siir yɨnisɨm ɨmiirɨn sɨbgu siiboboɨnɨu haigɨnɨu. Mɨ sɨma wɨ nwokɨ wakaeyoknam siir yai aiirɨn. Mɨ siya siir wigyɨnɨm sɨmiir sɨbgu kɨgrɨrao karam nwowi mɨ siya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn, wɨ Adi Komii siir omaka hɨr kɨgrɨrao rani. Nɨɨngaka. Mɨ inkamɨn yaeya kɨnkak naɨngwo tɨbmiiyɨn, bɨiyan inkam siya kɨpi nwo siya wɨ siyamar pɨ naɨngwonaesi Setan siya mɨrii ɨkiiya siir hɨriinan. Mɨ tɨ inkamɨn siir siyɨuɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmii karam nwowiyɨm sɨmiir whwonkam ɨda sɨbgu dap. Mɨ siya sɨbgu nap karam nwowi mɨ siirɨn wɨ Setan siya nanmaiwarkainae. Ɨriig.

Inkam komii komiiyɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm sɨmiir boɨnkika ta yaiya

Inkam komii komiiyɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm, yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan ɨga hɨnda tɨnda kɨpi nokwo. Mɨ sɨma kɨpi mɨ gɨe mɨ sɨma opa kwiyae whaowaeiya saiir kɨpi kwiyae mɨ sɨma umɨram kɨpi mɨ aɨngwokwonanae. Mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm rɨrmiiya dwo mɨ sɨma daɨngwo tɨbmiikikɨn Adi Komii siir yai aiirɨm. Bɨiya saeya bɨ nhɨnkiiga mɨ tariinanɨn saeya bɨdi nhɨnkiigiya. 10 Mɨ kɨra sɨmiirɨn tikɨ kɨgoki sɨma dɨg nwowi mɨ kɨra sɨmiirɨn wɨ haɨnii dokmwɨn okwo haigɨnɨu inkam komii komii, iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowamɨn. 11 Mɨ sɨmiir wigɨm ɨriipɨ hɨriinan sɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu daɨngwo omok. Mɨ sɨmiir ɨga hɨnda tɨnda kɨpi mɨ okwo mɨ sɨma kɨpi mɨ ɨnkimɨkna mɨ sɨmiir kwoɨnɨm sɨbgu dwo mɨ mɨimɨnɨm gwomaɨrgwomaɨr kɨpi mɨrii. 12 Mɨ tɨkɨ inkam komiiyɨm iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨgrɨraowiyɨm, sɨma wiga ɨrkɨɨruar donkwona. Mɨ sɨmiir wigyɨnɨm sɨmiirɨn sɨmar sɨbgu kɨgrɨrao. 13 Mɨ tɨkɨ kamɨm sɨmiir mɨiya sɨbgu mɨrii mɨ iikamɨm sɨma wɨ sɨmiir yai aiir wakaeyoknaei. Mɨ sɨma wɨ nɨdid rani, Krais Jisɨs siirɨm naɨngwo tɨbmiiya yaiya saiir nokwo boɨnmɨmauuwɨm. Ɨriig.

Adi Komii siir siyɨuɨn siir yaimwo aeya

14 Ɨiya kara ta yokwowa kɨriirɨm wɨnkiyɨn mɨ kariir kwoɨnɨn ɨni wɨini hanɨɨna sargiyɨn, kɨriir ninɨ kɨgsɨsauniyamɨn. 15 Kara kɨriirɨn yokwoni asi wɨn hauugikɨn kariirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨn mɨ ɨpiyaokɨiisi kɨriir kɨgnakiyamɨn. Mɨ kɨra wɨ ta yokwo aiirar nwokɨ kɨg nɨnoknɨnkɨnɨm siyɨuɨn Adi Komii siir isidɨn sɨma tɨram naɨngwowiyɨn. Sɨma Adi Komiiyɨn yai mɨnar nomboboɨniyɨn siir isidgɨn mɨ sɨma ɨni tɨ iikamɨm Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowa saiir nonkworɨnu krɨpkaiiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 16 Ta Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowa saiir hɨumii dɨgɨm dɨg nwo rani, saeya ɨni komiigɨkomii ywowa. Inkamkɨ saiir nikwowaisiiyɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngakɨnɨɨngaka.

Bɨiya saeya Adi Komii saɨkar nwoka mɨ mhoɨiya saeya ɨni inkam kɨɨnar yɨmbiyama nu tɨrɨn mɨ ɨna nhɨnkigiya. Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar nhɨnkigikɨn tɨ inkamɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowiyɨn. Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨm sɨma kɨgi siirɨn mɨ sɨma siirɨn ɨna boɨnmɨmauuwamɨm ɨkɨ nu komii komiiyɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiirɨn. Mɨ hɨnda tɨndan iikamɨm sɨma ɨna yaɨngwo tɨbmiigiyɨm siirɨm. Mɨ siirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siyar swokɨ ɨkɨuna nɨnomor koua hɨriir. Mɨ siya kou hɨrɨn ɨni namnamiinan ywowɨn, ɨni hindara wokiirɨmtɨowɨn. Taka yaiya krɨma boɨnkiya, Jisɨs Krais siirga. Ɨriig.
Copyright information for `IWS