1 Timothy 4

Taka yaiya kamɨm nɨksɨsaeiyɨm sɨmiirga

Adi Komii siir naeyɨuɨn siya bɨdi boɨnɨnkɨigiyɨn. Mhoɨiyakɨ nɨuwi inkam nhɨrɨm sɨma wɨ ta yaimwowa, wɨ saiir nonkworɨnu rani. Mɨ sɨma wɨ uridyɨu biyɨeyɨn, wɨ siir yai aiir sɨbgu wakaeyoknaei. Mɨ kamɨm prɨiyɨksasaeyɨm yaiyɨm whwonkam sɨma nɨnkigɨi boɨniyɨm mɨ sɨma ɨinokɨinokɨn sɨmiir sɨmiirar tɨrnɨnaeikɨm. Mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm panɨɨnsi hirgisi. Nɨɨngaka. Mɨ tɨkɨ kamɨm nɨksɨsaeiyɨm krɨmiirɨn wɨ sɨma nɨkɨduwi wig nonkwonasiyɨn. Mɨ sɨma nae nhɨrɨm wɨ krɨmiir nɨkɨduwi krɨma mɨ aeisi. Mɨ Adi Komii siyar nonkwokwokiyɨm tɨ nae digworaekwowɨm iikamɨm ta yaimwo aiirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma wɨ hɨriiyar dae. Mɨ Adi Komii siirɨn wa boɨn wadɨeki. Krɨma dɨnoknɨnkɨn, tɨkɨ digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siyar nonkwokwokiyɨm, ɨni wadɨekɨnar ywoswowɨm. Mɨ krɨma sɨmiirɨn kɨpi boriisop. Krɨma Adi Komii siir boɨn wadɨeki. Mɨ ha dae. Adi Komii siya bɨdi boɨnkiyɨn, tɨkɨ naeyɨm, nae wadɨekɨm. Mɨ krɨma srɨiboɨnkiya tɨ nae ɨmiiram mɨ tɨ naeyɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Ɨriig.

Timoti siya Krais siir mɨi sɨbgu mɨriiyan inkam kɨbi dwo

Mɨ kɨra ta yaiya iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ kɨra wɨ Krais Jisɨs siir mɨiyan inkam kɨbi nwowi. Tariigɨna ya sɨmiir nɨisiimauuwi, kɨra wakaeyoknae saiir mɨ kɨra naɨngwo tɨbmiikikɨna Krais Jisɨs siirɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨra tɨriyɨn yɨo naenan kɨriir hauu aekɨmkɨdu haigɨnɨuwi. Niwiiyɨm inkam adiyaowaeyɨm sɨma whasiyɨm, sɨma hinda prɨiwhas nɨnkikinae. Mɨ kɨra hɨriinan niwiiyɨm sɨmiir kɨpi wakae. Mɨ kɨra Adi Komii siir mɨiya saiir mɨriinanae mɨ kɨriir naɨngwo tɨbmiiya wɨ kɨrɨe nwokɨ owɨm. Kɨra bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn ɨiya kɨra mɨi kɨnan whomwho mɨriiyɨm kɨriir pɨua pɨ nhɨnmi saeya kɨnhaigɨnɨuwi tɨ hɨriinan siyɨuɨn, yɨo siyɨu wadɨe ɨeya mɨ kɨra Adi Komii siir mɨiya hɨriinan mɨriinanae mɨ kɨra tɨ nu ɨiirɨn wɨ wadɨeyar sɨbgu owi. Mɨ mhoɨiya kɨra nɨnomor kou hɨrɨn wɨ hɨriiyar mɨ owi. Taka yaiya kaimwoka iikam whɨekakɨm wɨ saiirɨm naɨngwo tɨbmii. 10 Krɨma mɨnam kaokaigii Adi Komiiyɨn yai mɨnar nomboɨnomokiyɨn siirɨm. Siya tɨ inkamɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir nanmaiwarkainaeikɨn. Mɨ siya iikam whɨekakɨm sɨmiirɨn wara mɨ anmaiwarkainamar mɨ aɨngwowi. Tɨkɨ siyaɨrgɨn mɨini hanɨɨn kɨma mɨriinanaeyɨn. 11 Kɨra sɨmiirɨn wɨ dɨkmiinɨnkɨn haigɨnɨu mɨ sɨmiirɨn wa timɨ owomwarkai haigɨnɨu. Mɨ sɨma wɨ nwokɨ wakaeyoknam. 12 Mɨ sɨma kɨriirɨn wɨ whranisɨmar kɨgi mɨ sɨma wɨ hɨnɨɨn kɨpi naɨngwo, kɨra whranisɨm nɨɨngakɨn. Nɨɨngaka. Iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk kɨra dɨisiimauu mɨ kɨriir yaiya yai biyɨe whɨr kɨpi boɨn mɨ kɨriir siyɨuɨn rɨrmiiya dwo mɨ kɨra nongwomamaɨr aeyan inkam dwo mɨ kɨriir kwoɨnɨn, sɨmiiram ha daɨngwokwonanae. Mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨbgu donkworɨnu kɨra mɨ kɨriir mhɨi kwoɨnɨm rɨrmiigɨrɨrmiiya dwokai. 13 Mɨ ɨiya kara nɨtana, kɨra wɨ ta mɨi aiirar mɨriikwokɨn, Yokwo Komii mwaɨniya saiir. Mɨ sɨmiirɨn wa boɨnmɨmauu ta yai aiirɨn mɨ wa dowomwarkaiyɨu haigɨnɨu. 14 Mɨ dimɨnɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siya prɨihauugiyɨn kɨriir mɨ kɨra siirɨn nonkwonanaomainan kɨpi nwo. Bɨiya profet kamɨm sɨma boɨnkiya, tɨ dimɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siya prɨihauugigɨn, kɨriir mɨi aiirsi. Mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu kɨgrɨraowiyɨm, sɨmiir ɨɨnɨm kɨriirɨn mɨnam nokmwɨn onkwokɨm ta mɨi aiiram nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨm. Mɨ saiirɨn kɨra nwokɨ onkworɨnuwi. 15 Mɨ kɨriir kwoɨnɨn ta mɨiya saiirar hɨrɨrɨukrɨpkai. Mɨ sɨma wɨ kɨriir mɨi aiirar kɨgi ɨna namyokiyokɨiya. Mɨ saeya wɨ uridgɨ nɨtki rani. Nɨɨngaka. 16 Mɨ kɨra kɨriir pɨu aiirsiyar sɨbgu haiya mɨ dimɨnɨn kɨra nowomwarkaiyɨuwiyɨn iikam sɨmiir yɨo kaimwowar dwo. Mɨ kɨra hɨrii hɨriiya boɨnmɨmauuyokiyokɨiyam. Mɨ kɨriirɨn wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nanmaiwarkainae. Mɨ iikam nhɨrɨm kɨriir yai wakaeyoknam, sɨmiirɨn ɨriipɨ hɨriinan. Ɨriig.

Copyright information for `IWS