1 Timothy 5

Siyɨuɨn inkam siboboɨnɨu haigɨnɨuwiyɨn

Mɨ kɨra inkam adiyaowaeyɨn siir kɨpi nɨkwao boɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kɨra siirɨn hiinsɨma boɨn kɨra boɨniya kɨriir adɨn siir hiinsɨma mɨ saiir hɨriinan. Mɨ kɨra whranisɨsɨmɨm sɨmiirɨn sɨbgu siboboɨnɨu haigɨnɨu kɨra siboboɨnɨu haigɨnɨuwiya saiir hɨriinan, kɨra wig adiyaowaeyɨm sɨmiirɨn yaeya siyɨu kɨpi swokɨ tɨr hɨriinan siyɨu ɨiirar swokɨ tɨr, kɨriir yopuwai biyɨeya saiir tɨri siyɨuɨn siir hɨriinan. Mɨ kɨra wig kopak mwɨigakɨm sɨmiirɨn tɨ hɨriinan siyɨu kaimwowɨn kɨriir yokmana saiir siboboɨnɨuwiyɨn mɨ siir hɨriinanar swokɨ tɨr, yaeya siyɨu kɨpi tɨr. Mɨ kɨriir kwoɨnɨn sɨmiiramɨn rɨrmiiyar dwo, dimɨn whɨrkɨ kɨpi kɨnyɨskaigi. Ɨriig.

Mɨ kɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ kɨma wig igɨbae nɨɨngaɨm ad pomou karamaeyɨm, sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao. Mɨ saeya yɨnisɨm mɨ namoukakɨ nɨuwi mɨ sɨma saiirɨn wɨ sɨbgu kɨgrɨrao, bɨiya saeya nikɨ ɨmiiyae whrokwhrokmaiya saiir hɨriinan. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii siirɨm, sɨma tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir sɨbgu onkworɨnu. Mɨ Adi Komii siya wɨ ogmwomɨr karam nwoki. Mɨ wig igɨbaeya ad pomou karamaeya saiir kwoɨnɨn Adi Komii siiraramar bɨdi yaɨngwo ɨskiya mɨ saeya ɨna naɨngwowa Adi Komii siya wa hauuwi. Mɨ saeya nɨi nabɨe pa srɨinanae, Adi Komii siya saiir kɨgrɨraowɨm. Mɨ wig igabaeya ɨga saiira hɨnda tɨnda nokwowiya mɨ nae mɨn saiir kɨpi nɨkop hauu ae. Saeya ɨni naoni pɨunan ywowa. Mɨ kɨra sɨmiirɨn ɨgaokak dwoki tɨ siyɨu hɨriinan ɨiiramɨn. Mɨ sɨma wɨ boɨn hɨuriyɨu rani, sɨmiirɨn. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma nwokɨ ɨnoknɨnkɨni, siyɨuɨn wig igɨbae kɨgrɨraowiyɨn. Mɨ sɨma wig igɨbaeyɨm mɨ sɨma, sɨmiirɨn wɨ ɨrɨpa hɨuwiyopmasu rani. Mɨ sɨma wɨ nɨdid rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨmiir ɨga wɨ hɨnda tɨnda nokwo rani. Mɨ inkamɨn siir pɨugan aiir nɨkop hauu ae karam nwowi, yɨo siyɨu mɨiyɨk rani. Mɨ inkamɨn siirgɨsiir wig yɨnɨm sɨmiir whɨnmɨmɨnae karam nwowi, yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk rani. Yɨo hɨriinan inkamɨn Adi Komii siir yaiya digɨumii saiir haimriyɨugigi. Mɨ inkamɨn naɨngwo tɨbmii karam nwowiyɨn, yɨo ɨni inkam biyɨe ywowɨn. Mɨ inkamɨn tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨriyɨn yɨo siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk rani, ɨni wranan ywowɨn. Siya ɨni tɨ inkamɨn naɨngwo tɨbmii karam nwowɨn, ɨni siir haiburɨn.

Mɨ wig igɨbaeya bɨewiyɨm kam nwoɨma nwoki, 60 mɨ saeya kam nwɨruwaniyar nwowi mɨ kɨra saiir inɨgɨn yokwoni wa wɨnaowid. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm wɨ saiir kɨgrɨraowi. 10 Sɨma bɨdiya kɨgɨm saiir siyɨuɨn, saeya ɨga hɨnda tɨnda bɨ nokwowika. Mɨ saeya yɨnar mɨ whɨnmɨmɨnaeika. Mɨ saiir kwoɨnaɨrgar mɨ prɨi naɨngwo hauu aeika. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm big nasmɨrwaiya sɨmiir nwokai wɨni mɨ nae mɨnɨm iikamɨm om whɨranɨm sɨmiir hauu aeiki mɨ iikamɨm hɨkak nwowɨm saeya sɨmiir mɨ kɨgrɨraowi mɨ saeya mɨi mɨiyɨk sɨmiir mɨ mɨrii mɨ ta wig hɨriinana saiir inɨgɨn kɨra yokwoni wa wɨnki.

11 Mɨ kɨra wig wɨsmii nɨɨngam sɨmiir inɨgɨm yokwo wara kɨpi wɨn. Dimusi rani, sɨmiir kwoɨnɨm kam nwowam swokɨ aɨngwowi. Mɨ sɨma wɨ Krais siir siyɨu ɨiir haigɨngigi digɨuwa. 12 Mɨ ta bɨiya sɨma nikɨ omboɨntɨbmiigiya Krais saɨka, sɨma saiir haiburgigi. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma wɨ yaiiga saiir mɨ ɨnɨuwi. 13 Mɨ siyɨu whɨrɨn wɨ sɨma mɨ tɨri hɨnɨɨngɨn sɨma ɨkɨ omakam sɨm sɨbii ɨdwodwokaiyami mɨ sɨma wɨ maeyau maeyauwɨm, sɨm nɨdwo nɨnkimɨkna amtɨbi. Mɨ tɨkɨ hɨriinan yai bibiyɨeyɨm yɨm wɨ iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨda kɨpi boɨn. Mɨ sɨma mɨimɨn bɨ mɨriigɨm hinda whɨsariiyar prɨiyapmamaɨri. 14 Kariir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, wig wɨsmii nɨɨnga sɨma ha tɨ swokɨ onkwona. Mɨ sɨma yɨnisɨm naokainaei mɨ wig sɨma wɨ sɨmiir mɨi ɨmiirar nwokɨ kɨgrɨraowɨm. Mɨ iikamɨm ɨo krɨmiir nwowiyɨm mɨ nae whwokwoka krɨmaka nae karam nwowiyɨm sɨma wɨ yai bibiyɨe krɨmiir kinaopɨtkaigai boɨn tani. Nɨɨngaka. 15 Kɨra dɨnoknɨnkɨn, tɨ hɨriinan wig wɨsmii nɨɨnga nhɨrɨm, sɨma Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨk siir bɨdi haiburgigɨm mɨ ɨni Setan siir siyɨu ɨiir yapnamɨm. Mɨ iikamɨm sɨma sɨmiirɨn asi nɨgbumbukɨm. Sɨma siyɨu mɨiyɨk tɨriikɨ waeyao. 16 Mɨ wig wɨsmii nɨɨngam sɨmiir pɨugana, saiir hɨran iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii mɨ sɨmiirɨn sɨmar kɨgrɨrao. Mɨ tɨ wig wɨsmiiya mɨ ta saiir hɨriinan hɨka, ya Adi Komii siir omakan iikamɨm sɨmiir kɨpi hauu. Mɨ tɨ wig wɨsmii nɨɨnga nhɨrɨm ad pomou karamɨm, sɨmiirɨn Adi Komii siir omakan iikamɨm sɨmar kɨgrɨrao. Ɨriig.

17 Mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm, sɨma mɨi mɨiyɨk mɨiyɨk sɨbgu mɨrii. Mɨ yaimɨn sɨmiir boɨnmɨmauuwi mɨ sɨmiir nowɨmwarkaiyɨuwi mɨ sɨma sɨmiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao. Mɨ sɨmiir umɨrɨn wɨ kourɨg dii. 18 Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, kɨra bulumakau siir yaiya saiir kougrɨpɨkou, witɨn siya nokwo namnadgiyɨm sɨmiir naesiyɨn. Mɨ ɨni hɨriinankɨnar ywowɨn, inkamɨn mɨi mɨriiyɨn, siya wɨ whɨsarii pɨ mɨriisi, siya digworaekwowar timɨ hai. 19 Mɨ inkam nwɨrkɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm yai sɨmiir boɨn hɨuriyɨugi mɨ kɨma wɨ siir yai aiir kɨpi wakae. Nɨɨngaka. Mɨ nwɨs nwoɨma nwokɨswo, sɨma wara boɨnkɨswo aeya nɨk rani. 20 Mɨ inkam adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm sɨma siyɨu biyɨe tɨrkɨn mɨ kɨra sɨmiirɨn iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨda dɨkmiinɨnkɨnhaigɨnɨu. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, sɨma wɨ nwokɨ wakae nɨnkiounakiyɨm.

21 Mɨ Adi Komii siir whwonkam ɨda mɨ Krais Jisɨs mɨ Adi Komii siir paekwosɨm ɨeya tɨ digworaekwowɨm yokwoni kara wɨn hauugiyɨm kɨriiram, kara ɨgaokak nwokikɨn. Kɨra tɨ digworaekwowɨm sɨmiir sɨbgu donkworɨnu krɨpkai mɨ wadɨeyɨn nhɨrmiyarar kɨpi nwo mɨ nhɨrɨm sɨmiirɨn ɨo whwonkam kɨpi kao. Nɨɨngaka. Kɨra sɨmiirɨn wadɨe kɨnar dwo. 22 Mɨ kɨra inkamɨn Adi Komii siir mɨi mɨriiyamɨn, siirɨn aisiima kɨpi nikɨ okmwɨn okwo haigɨnɨu sasau. Mɨ kɨra inkamɨn dimɨn biyɨekakɨn siir nokmwɨn okwowi mɨ sɨma wɨ hɨriiyar naɨngwowi, ni kɨra ɨriipɨ hɨriinankakɨn. Mɨ kɨrasiyar kɨgrɨraona mɨ kɨra pɨu rɨrmiiya nwokɨ owi.

23 Kɨra op nɨɨnga kɨpi kwiyae. Nɨɨngaka. Kɨra op wain haɨmii wara kwiyae, ta kɨriir maɨ mhɨi tɨr nwokaiya saiir dɨgiyɨm.

24 Mɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm idowɨiya nwowɨm, yɨm kɨra sɨmiirɨn ɨna kɨg nɨnoknɨnkɨnɨm mɨ kɨra wɨ sɨmiir boɨniyopnatkaigi. Mɨ nhɨrɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm idowɨiya nwo karam nwowɨm, mhoɨiya sɨma wɨ idowɨiya nwo ɨuguski. 25 Mɨ hɨrii hɨriinan kɨnar tani, iikam nhɨrɨm sɨmiir siyɨu mɨiyɨkɨn, yɨo wɨ idowɨiyar mɨ owi. Mɨ kɨra wa kɨg nɨnoknɨnkɨni mɨ nhɨrɨm idowɨiya nwo karam nwowɨm mhoɨiya wɨ idowɨiya nwo ɨuguski. Ɨriig.

Copyright information for `IWS