1 Timothy 6

Ta yaiya mɨi nɨɨnga prɨimɨriiyɨm kamɨm sɨmiirga

Mɨ kamɨm whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm, sɨma sɨmiir bɨiyan inkamɨn sɨmiir mɨi kɨgrɨraowiyɨn, siir yai aiirara sɨbgu wakaeyokna mɨ sɨma siir inɨg ɨiir hainan. Mɨ sɨma hɨriinan tɨri mɨ iikam whɨekakɨm sɨma wɨ krɨmiir boɨnikikasna rani, ta Adi Komii siir yaiya krɨma boɨn boɨnmɨmauuwa. Mɨ kamɨm whɨsarii mɨi prɨi mɨriiyɨm sɨma ha kɨgi, sɨmiir bɨiyan inkamɨn sɨmiir kɨgrɨraowiyɨn siya naɨngwo tɨbmii mɨ sɨma wɨ hɨriiyar naɨngwowi siya krɨmiir nomiiyaugɨn. Mɨ sɨma wɨ ha kɨpi naɨngwo siirɨn wɨ sɨma nɨnkɨn ɨdwowi. Nɨɨngaka. Sɨmiir kwoɨnɨn mɨi aiirama hɨrɨrɨukikɨn. Mɨ ta mɨiya sɨma mɨriiya siir, saeya wɨ hɨriiya namyokiyokɨi. Dimusi rani, siya ɨni sɨmiir naɨngwo tɨbmiiyan inkam nomiiyau nwɨr ywowɨn. Ɨriig.

Inkamɨm nɨksɨsae owomwarkaiyɨuwiyɨm mɨ dimɨn mwoni haii akani yaiga

Timoti kɨra sɨmiirɨn hɨrii hɨriiyar siboboɨnɨu haigɨnɨu tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn.
Inkamɨn tɨ Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir yaimwowa yaewan saiir kɨndiyɨuwangigi mɨ siir kwoɨn arar prɨinaɨngwo boɨni. Mɨ tɨ inkamɨn siya pɨ nantamyɨryɨrkɨn, siya nɨnoknɨnkɨn sɨmkak nwo rani. Nɨɨngaka. Siir kwoɨnɨn hindara kɨnswo ounaeikɨn, dimɨnsɨmkar wɨndi pɨ siyar ninɨ hopswo ɨuwi mɨ sɨma pɨ saiirsiyar nhɨnaigɨn okwowi. Mɨ iikam whɨekakɨm sɨma asi nɨnkɨnɨnɨni mɨ sɨma yaii yaiiya asi mɨ nɨnii nansaonanaei. Mɨ iikam nhɨrmi asi mɨ yaswaiyɨui mɨ iikam nhɨrɨm asi mɨ prɨiboɨn hɨuriyɨuwi. Mɨ krɨpiinanii asi kigi mɨ tɨkɨ hɨriinan iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨni habwowhaeni kwoɨnan ywowɨm mɨ sɨma tɨ hɨriinan digworaekwo biyɨeyɨm sɨmiir asi tɨrkiyami. Mɨ sɨma ta yaimwowa saiirɨn aru asi nwokɨm. Sɨm kwoɨnɨm hɨnɨɨna naɨngwokɨm, wou nikwo aeni siyɨuɨn siyaɨrgɨn digworaekwo hoɨmgak haiwɨniyɨn mhoɨiya.

Ɨhɨ, inkamɨn Adi Komii siir siyɨu ɨiir napiyɨn mɨ siir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, kara digworaekwokakɨ mɨ ɨuwi yɨo ɨni mɨ owɨn, siya maɨrgɨmaɨrga tɨ hɨriinan siyɨu ɨiiramar timɨ o. Siya inkamɨn digworaekwo hoɨmgakak nwowiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ɨiya apu saeya naokainakiyɨm krɨmiirɨn, krɨma dimɨnsɨm whɨr swokɨ hainananini rani. Nɨɨngaka. Mɨ ɨiya krɨma mɨ ao nami wɨ ɨriipɨ hɨriinan, nɨɨngar mɨ haɨngikaigi. Mɨ krɨma yɨuɨs nae mɨnkakɨ nɨuwi mɨ wɨ ɨdɨb ɨdɨb haiyam kɨpi swokɨ aɨngwo. Nɨɨngaka. Tɨ hɨriinanɨm ɨni dɨgar mɨ owɨm. Mɨ iikamɨm umɨr digworaekwo hoɨmgak haiyam naɨngwokwonanaeyɨm mɨ sɨmiirɨn wɨ Setan siya nanmaiwarkainaei mɨ sɨma digworaekwowɨm sɨmiir kɨnsiis haigɨnɨu karam nwowiyɨm wɨ sɨmiiram kɨgmaɨri. Mɨ tɨkɨ hɨriinan iikamɨm wɨ sɨma nonkwobumbu nɨnkɨn haigɨnɨuwi. 10 Mɨ iikam nhɨrɨm umɨram naɨngwokwonanaeiyɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siyaɨrgɨn dimɨn biyɨe tɨriyɨn. Mɨ tɨ siyɨu hɨriinanɨn siya kiyaigɨn mɨ sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir asi nonkwo ɨuguskikɨm. Mɨ sɨma, sɨma sɨma asi nonkwobumbu nɨnkɨnakɨm. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ɨni hinda haigiyɨskaikiyɨm. Ɨriig.

Kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiirɨn sɨbgu donkworɨnu krɨpkai

11 Mɨ kɨra ɨni Adi Komii siir inkam ywowɨn. Mɨ kɨra tɨ hɨriinan dimɨnɨn siirɨn digɨumii haigɨngig. Mɨ kɨriir kwoɨnɨn siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk tɨri siyɨuɨn siirgɨsiiramar daɨngwo hɨrɨrɨukrɨpkai mɨ ɨga hɨnda tɨnda kɨpi nokwo. Mɨ kwoɨnɨn sɨmiiramar daɨngwo ɨrkak mɨ sɨmiiramar daɨngwokwonanae. Mɨ kɨra iikam whɨekakɨm sɨmiiramar daɨngwokwo mɨ kɨra sɨbgu dokworɨnu mɨ kɨra inkam mɨuunan dwo. 12 Mɨ kɨra kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn siir haiyam naɨngwowi mɨ kɨra inkamɨn ɨg nɨnkɨnɨnɨn iwɨtiyɨn bɨi niwɨt okwowam mɨ siir hɨriinan tɨ o ɨg tɨ wɨriiyɨk mɨ Adi Komii siya kɨriirɨn wɨpi hauuwi. Bɨiya Adi Komii siya kɨriirɨn hɨriinanam nɨkɨunakɨn tɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn siirɨm, kɨra boɨnmɨmauuwa kɨriir naɨngwo tɨbmiiya saiir, iikam whɨekakɨm sɨmiir whwonkam ɨda. 13 Mɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn kwoɨnbudɨn omwai waiyaiyɨn Adi Komii siyar hauugɨm. Mɨ siir whwonkam ɨda mɨ Krais Jisɨs siya, inkamɨn siir naɨngwo tɨbmii aiir boɨnmauuwɨn Pontias Pailatni whwonkam ɨda mɨ sowiir whwonkam ɨda, kara ta yaiya kɨriirɨn ɨgaokak asi nwokikɨn. 14 Kɨra wɨ mɨntarao Adi Komii siir yaiyɨm ɨgaokak siya nwokiyɨm kɨra sɨmiir tɨ wakaeyok kɨgna dirɨraerar. Mɨ kɨra wɨ kɨpi swokɨ ɨtapyokmɨmɨn. Mɨ kɨriirɨn wɨ inkam nwɨrkɨ kɨpi boɨn hɨuriyɨu, wɨ hɨriiya damyokiyokɨi. Mɨ wɨ Jisɨs Krais siyar nwokɨ ɨmbini kakɨm. 15 Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn ɨiya idowɨiya siya nɨmbiniyana mɨ siya wa nɨmbiyami. Adi Komii siyaɨrgɨn inkamɨn maɨrgɨmaɨrgaeiyɨn. Mɨ siyaɨrgɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨm kɨgɨrkakiyɨn. Mɨ siyaɨrgɨn bɨikɨ bɨiya whɨuwɨnɨunan nu kɨgrɨraowiyɨm inkam komii komiiyɨm sɨmiir bɨiyɨn ɨni siyar swokɨ owɨn. 16 Mɨ siyarɨn wɨ swokɨ ao rani. Nɨɨngaka. Wɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn. Mɨ maeyaua siya nwowiya hɨr nɨuyaeiya paeya ya ɨni kɨrɨe ywowaowa mɨ iikam wɨ saiir kingiin napkɨnmasu rani. Mɨ siirɨn inkam nwɨrkɨ bɨ kɨgsrankɨn bɨiya mɨ tariinan. Nɨɨngaka. Siyaɨrgɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨm kɨgɨrkakiyɨn ɨinokɨinok. Mɨ siir inɨg ɨiirɨn ha timɨ hainan mɨ siirɨn ha timɨ boɨn maɨrgɨmaɨrga haigɨnɨu ɨinokɨinokɨn. Ɨriig.

17 Kɨma kamɨm nu tɨran digworaekwo hoɨmgakakɨm sɨmiir boɨn, sɨma wɨ sɨmamar kɨpi naɨngwona. Mɨ sɨma digworaekwo whɨekakɨm nu tɨranɨm sɨbgu o krɨpkai karam nwowiyɨm sɨmiiram kɨpi nɨkpɨtkɨi. Mɨ sɨma Adi Komii siiramar dɨkpɨtkɨi krɨpkai, siyaɨrgɨn digworaekwo hoɨmgakɨm pɨu nhɨɨnmi kɨniyɨm ɨinokɨinok sɨm hauuwiyɨm. 18 Kamɨm digworaekwo hoɨmgakakɨm sɨmiir boɨn, sɨma mɨi mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar sɨbgu mɨrii. Mɨ sɨma digworaekwo nhɨrɨm hindara prɨihauu inkam nhɨrɨm sɨmiirɨn. 19 Mɨ sɨma hɨriinan tɨri mɨ sɨmiiramɨn wɨ digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨk kasa haɨngiriyɨu haigɨn tani nɨnomor kou hɨrɨn, wɨ Adi Komii siya hauuwi mɨ wɨ sɨma nwokɨ haiyɨm kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn. Ɨriig.

20 Timoti, ta mɨiya Adi Komii siya hauuwa kɨriir, kɨra saiirɨn sɨbgu kɨgrɨrao. Mɨ kɨra yaiya hindara nɨnkɨn wamwarkɨi boɨniya aru saiirsi dwo. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm ha mɨ aɨngwowi, ya nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨk hauu haigɨnɨuwika. Nɨɨngaka. Yapi nɨksɨsaei. 21 Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm ɨna nonkworɨnu krɨpkaiyɨm ta yai nɨksɨsae aiirɨn mɨ sɨma naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siirɨm, sɨma saiir bɨ swokɨ tɨsɨryɨskaigɨm. Nɨɨngaka. Mɨ kariir kwoɨnɨn ha naɨngwowi Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naɨngwobumbu mɨiyɨka wɨ kɨmaka nwokɨ owɨm. Ɨriig. Kariir yaiya ɨni dɨg ywokiya.

Copyright information for `IWS