2 John 1

Kara Jonkɨn, Adi Komii siir pɨugana saiir bɨiyan inkamkɨn mɨ ta yokwowa kara wɨnkika wigɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya nɨmbinɨm siir yɨnisɨm nwowam kɨmiiram. Mɨ saeya kɨmiiraram bɨ wɨnkika, saeya kɨma mɨ kɨmiir yɨnisɨsɨm ɨma kɨmiiramar wɨnkika. Mɨ kara kɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani, kanakana rani, iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma warar wɨnkika.
Copyright information for `IWS