2 Timothy 2

Kɨra Krais Jisɨs siir sau nɨmbignan inkam kɨbi dwo

Hae Timoti! Tɨ kariir yɨnisɨmɨn krɨma ɨni Krais Jisɨs siir isid ywowɨn. Mɨ kɨra ta siir naɨngwobumbuwa saiirɨn sɨbgu donkworɨnukrɨpkai. Dimusi rani, kɨra ɨni siir isidɨn siir ywowɨn mɨ kɨra wɨ kɨrɨeyar dwo. Mɨ kɨra bɨdiya wakaekiyɨn yai whɨekakɨm kara nowomwarkaiyɨuɨm, iikam whɨekak nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨra wɨ siir tɨr, kamɨm wɨ kɨriir nwokɨ kɨg nɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ sɨma wɨ Krais Jisɨs siir mɨi aiir sɨbgu mɨrii. Mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan wɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir mɨ owomwarkaiyɨuami. Kɨra Krais Jisɨs siir sau nɨmbignan inkam mɨiyɨk dwo. Mɨ ɨiya kɨra hɨk haiiyɨm kɨra Krais siir isidɨn krɨma haiya saiir hɨriinanar timɨ hai. Mɨ kɨra wɨ haɨmni hɨnɨɨn kɨpi krɨi. Mɨ inkamɨn sau nɨnɨtan inkam nwowi mɨ siya oman mɨipai mɨipaiyɨm sɨmiirɨn wara kɨpi nonkwo. Nɨɨngaka. Mɨ siya inkamɨn siir bɨi nwowiyɨn, siir yai aiirarar wakaeyokna ɨski. Mɨ siir bɨiyan inkamɨn wɨ ogmwomɨr karam nwoki. Mɨ inkamɨn ɨg nɨnkɨkɨn iwɨti bɨi niwɨt okwowam mɨ siya ta gwowa saiir siyɨu ɨiirara sɨbgu ap. Mɨ siya hɨriinan tɨr karam nwowi siirɨn wɨ kauriirgi. Mɨ inkam numɨr numɨra nɨiyok nɨnkɨn nanaeyɨn sasae wai kwowi mɨ bɨi wɨ siyar nɨnguguae. Mɨ tɨ boɨniyɨo yai kwoɨmɨm kara boɨnkiyɨm kɨriir, kɨra sɨbgu donkworɨnukrɨpkai, kɨra wɨ kɨpi naɨngwo owou. Mɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn kɨriirɨn wɨ siyar nwokɨ hɨurworwokai haigɨnɨuwɨm, tɨ boɨniyɨo yai kwoɨmɨm sɨmiirɨn.

Mɨ kɨriir kwoɨnɨn Jisɨs Krais siya naonama mɨ siya swokɨ ɨsiin ɨdwowa ɨe hɨrankɨn saiirɨmar daɨngwokwokrɨpkai. Mɨ siya krɨmiir brougaeyɨn Devid, siir isidɨn siir hɨrankɨn nɨtkɨn mɨ ta yaiya kara boɨnmɨmauugiya mɨ saeyaɨrga yai wɨn kɨbiya. Mɨ ta yaiya kara boɨnmɨmauua mɨ sɨma kariirɨn saiirsi nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨugɨm, inkam biyɨenan nwowam. Mɨ kara omaka hɨuyokiyokaiya saiir asi nwokaigɨn. Mɨ kamɨm ta yai wɨn kɨbiya ɨo saiir kwowiyɨm mɨ kariirɨn sɨma hɨriinansi hɨugrɨpkɨikikaigɨn. Mɨ kara ta omaka hɨuyokiyokaiya saiir asi nwokaigɨn. Mɨ sɨma wɨ kariirara hɨugrɨpkɨikikaii mɨ Adi Komii siir yaiya, saiirɨn wɨ wara nɨkɨdɨu rani. Nɨɨngaka. 10 Mɨ ɨiya sɨma kariir nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi mɨ kara saiirsiyɨn wɨ nɨdid rani. Nɨɨngaka. Kara wɨ hɨrii hɨriiyar mɨriiyokiyokɨiyami. Dimusi rani, tɨriigɨnɨn wɨ iikamɨm Adi Komii siya nɨbingiyɨm siir iikam nwowam wɨ sɨmiir nwokɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨuɨm. Mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan wɨ Jisɨs Krais siirɨm nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm. Mɨ wɨ tɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn wɨ siir nwokɨ haiyɨm mɨ sɨma wɨ saɨka nwowi om kɨbiyɨn nɨi nwo karam nwowiyɨn siir hɨrɨn. 11 Ta yaiya iikam whɨekakɨm krɨmiir boɨna,

yai kaimwowaɨrga, ɨiya krɨma ta Krais Jisɨs siir mɨi aiirsi haii hɨk mɨ ha naonami ya dimɨn karamaeka, mhoɨiya krɨma wɨ kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn wɨ siir swokɨ hai, siir hɨriinan mɨ krɨma wɨ saɨka ninɨ owouwi.
12 Mɨ ɨiya krɨma hɨrii hɨriiyar tɨriyokiyokɨiyami mɨ mhoɨiya krɨma wɨ saɨkar nɨnkɨn owi, digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakam. Mɨ ɨiya krɨma siirɨn digɨumii haimriiyɨugigi mɨ yɨo siya krɨmiirɨn wɨ hɨriinan digɨumiiyar mɨ haimriiyɨugigi. 13 Siya krɨma Adi Komii siir nɨmbin mhɨumɨuwiyɨm mɨ siya krɨmiirɨn bɨ nɨmbin mhɨumɨuwikɨn. Nɨɨngaka. Siya nɨmbiniyɨm, pɨ kaimwokɨnar nwoyokiyokɨiyami mɨ siya siyar bɨ swokɨ ɨksɨsaeikɨn. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Inkamɨn Adi Komii siir mɨi aiir mɨrii nonkworɨnukrɨpkaii mɨ siya wɨ ogmwomɨr karam nwowi siirɨn

14 Mɨ kɨra tɨ yaiyɨm sɨmiirɨn hɨrii hɨriiya boɨn naɨngwokrɨpkai iikam sɨmiirɨn. Mɨ Adi Komii siir whwonkam ɨda kɨra sɨmiir dokwao boɨnki, sɨma dimɨn sɨm whɨrɨn siir siirar kɨpi nɨnkɨnwamwarkɨi boɨn tɨkɨ hɨriinan siyɨuɨn siya iikam ɨmiirɨn wɨ mɨiyɨk nwowaigɨnɨu rani. Iikamɨm ta yaiya saiir wakaeyɨm, sɨmiirɨn wɨ saeya kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. 15 Mɨ kɨra Adi Komii siir mɨi aiir sɨbgu mɨrii mɨ siya kɨriirɨn wɨ ogmwomɨr karam nwoki. Mɨ wɨ nɨimwo kaiyɨrou rani. Nɨɨngaka. Kɨra Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowɨm sɨmiir nowomwarkaiyɨuwan inkam dwo. 16 Mɨ kɨra kamɨm yai bibiyɨe boɨniyɨm sɨmaka kingiin kɨpi nwo mɨ kɨra kamɨm dimɨn sɨmɨn siir siira mɨ ɨnkɨnwamwarkɨi boɨniyɨm sɨmaka kingiin kɨpi mɨ o. Tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya inkam kiyopsɨbgikikaigigiyɨn dimɨn biyɨe tɨram mɨ ta sɨmiir dimɨn biyɨeya wɨ komiiya nasae owouguski. 17 Mɨ ta hɨriinan yaiya ya ɨni paowai biyɨenan ywowa, wɨ komiiya nasae iyopbwaekɨn taraoki. Mɨ tɨ inkam nwɨso Haimenias Failitas sowiir yaiya ya ɨni hɨriinan ywowa. 18 Mɨ sowa tɨ inkam nwɨso siyɨumwoni sɨbgu apiyɨn siyɨuɨn siir haiburgigo mɨ sowa yaimwoni bɨ sɨbgu owomwarkaiyɨugo sɨmiirɨn. Mɨ sowa hɨnɨɨna boɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir bɨiyan siyɨu biyɨeyɨm bɨdi yaonamɨm mɨ sɨmiir pɨugɨna ɨni Adi Komii saɨkar nwowɨm. Mɨ mhoɨiya sɨma swokɨ aonami sɨmiir pɨuɨs biyɨeya ɨenau kikaigi mɨ sɨma wɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ ta hɨriinan yaiya, iikam nhɨrɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saeya kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi. 19 Mɨnsika, Adi Komii siir isidɨn wɨ siir siyɨumwowɨn wɨ siir haiburgig rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siir isidɨn ɨni yɨnpaenan ywowɨm, siyar ninansiin okwokrɨpkaigiyɨm mɨ sɨma wɨ hɨriiyar nokwoyokiyokɨii. Mɨ dimɨn whɨrkɨn sɨmiir kɨnankɨuwi mɨ sɨma wɨ ganmi wanmi kɨn tani. Nɨɨngaka. Adi Komii siir isidɨn ta yaiya saiir hɨriinanka. Mɨ yai nhɨrɨm Adi Komii siir Yokwo Komii aiir wɨnkiyɨm, hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨm Adi Komii siya siir pɨugan aiirɨn bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ yai gwɨra siya wɨnkiya ya hɨnɨɨna boɨnkika iikam nhɨrɨm sɨma ha naɨngwowi nɨm krɨma bɨdi yaɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm Adi Komii siirɨm mɨ sɨma siyɨuɨn dimɨn biyɨe tɨriyɨn, siirɨn wɨ tɨ haiburgig.

20 Ta yaiya hindara boɨniyɨoka mɨ ta omaka komiiya saiir yainaua, mobmɨrpai mobmɨrpaiyɨm ɨni hɨr nwokaiyɨm. Nhɨrɨm golni nonkwokwokɨm mɨ nhɨrɨm nuni mɨ nonkwokwokɨm mɨ nhɨrɨm kɨrɨekɨm mɨ nhɨrɨm kɨrɨe rani, hɨnɨɨn hɨnɨɨna nonkwokwo haigigɨm. Mɨ tɨ gol silvani nonkwokwowiyɨm, yɨm bɨmbɨuwi rani. Mɨ sɨmiirɨn wou nikwo aeni ɨiya saiirara haigɨn aeikɨm. Mɨ ta pae nu mɨni nonkwokwowɨm yɨm dimɨn karamaeka, yɨ hɨriiyar prɨi haigɨn aeikɨm ɨi nɨɨnga nɨɨngam sɨmiirɨn. 21 Mɨ inkamɨn siir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugigi mɨ tɨ inkamɨn siya wɨ mobmɨr mɨiyɨkɨm wɨ sɨmiir hɨriinan nwowi. Mɨ Adi Komii siya siirɨn wɨ mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirara hauu haigɨnɨuwi siirɨma nwokɨ mɨriiyɨm. 22 Mɨ kɨra ɨinokɨinokɨn yainan whrankɨm tɨri siyɨuɨn siirsi dɨdamriiriid. Mɨ kɨra iikamɨm siyɨu mɨiyɨk sɨbgu apiyɨm mɨ nɨmbin kisɨna karam nwowiyɨm mɨ iikam whɨekakɨm naɨngwoɨrkakiyɨm mɨ kwoɨn hiinsɨma nwowiyɨm sɨmaka dɨtɨnakɨukrɨpkai. 23 Mɨ yai prɨiboɨn prɨiboɨn nɨnkɨnwamwarkɨi boɨniyɨn siyɨuɨn, kɨra wɨ hɨriinansi dɨdamriiriid yɨm tɨ hɨnɨɨn yaiyɨm sɨmaɨrgɨm yaiiyam nhɨnaigɨn okwowiyɨm. 24 Mɨ inkamɨn Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi aiir mɨrii mɨ siya wɨ ɨo whwonkam kɨpi nanao iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn. Nɨɨngaka. Siya wɨ ɨgi haigi ɨdwokaigi sɨmiirɨn mɨ mɨi sɨbgu nowomwarkaiyɨuan inkam nwowi mɨ siya wɨ inkam mɨuunan dwo. 25 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi iikam nhɨrɨm siyɨu mwoni nap karam nwowɨm mɨ kɨra sɨmiir nɨkaigɨnɨuwi mɨ kɨra sɨmiirɨn wɨ ɨgao yai kɨpi boɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kɨra sɨmiirɨn hɨriinan tɨri mɨ sɨma wɨ kɨriir yai aiir wakaeyoknaei. Mɨ sɨmiir mhɨi kwoɨnɨm wɨ nwokɨ ɨmkpɨt haigiyɨm. Mɨ sɨma ta yaimwo aiirɨn wa nɨnoknɨnkɨni. 26 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ sɨma wa sɨbgu nɨnomoknɨnkɨnki. Mɨ ta hira, Setan siya hɨugrɨpkɨikikaiya sɨmiir wɨ sɨmar nikwoyarkinanini. Ɨriig.

Copyright information for `IWS