2 Timothy 3

Ɨiya dɨgi mɨ siyɨu bibiyɨe whɨekakɨm wa nɨmbiyami

Timoti kɨra ta yaiya saiir daɨngworɨnu krɨpkai, ɨiya tɨ nu ɨe dɨgiyana mɨ wɨ hɨk prasae prasae swokɨ ɨmbiyam tani, iikam whɨekak ɨmiirɨn. Mɨ sɨma wɨ sɨmamar naɨngwonae mɨ sɨmiir kwoɨnɨn wɨ umɨr siyar nonkwo krɨpkai mɨ sɨma wɨ sɨmiir inɨg ɨmiirar swokɨ hainani mɨ sɨma wɨ bigɨriyɨr prasae kɨntani mɨ sɨma wɨ yopii adɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani mɨ sɨma wɨ Adi Komii siirɨm naɨngwo rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Mɨ sɨma iikam nhɨrɨm wɨ whwoka whwoka sɨma nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma sɨmiirsiyɨn wɨ naɨngwoyɨmyok rani mɨ sɨma wɨ sɨmiir mɨ ɨgbumbuwi mɨ sɨma wɨ krɨpii nanii saiir mɨ kigi. Mɨ sɨma iikamɨm sɨmaka wɨ nɨɨnii nansao prasae kɨntani mɨ sɨma wɨ siyɨu mɨiyɨk tɨr tani. Mɨ sɨmiir nomiiyauɨm sɨmiirɨn wɨ wɨr sɨma napwouwi, omomɨn sau nɨnɨti ɨiirɨn. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wɨ hindara niwɨt paomaiki mɨ sɨma wɨ sɨmamar naɨngwonaei. Mɨ wɨ om tɨr napmamaɨrama naɨngwowi, wɨ mɨiyam naɨngwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siirɨn wɨ digɨumii haimriiyɨugigi. Mɨ sɨma Adi Komii siiramɨn nhɨnmi pɨuargar kɨni, kwoɨnɨn nhɨnmi wara kɨntani. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma Adi Komii siir kɨrɨeya saiirɨn pɨ yaewan mɨ kɨndiyɨuwangigi. Mɨ tɨ hɨriinan kamɨm, kɨra wɨ sɨmaka kɨpi nɨtapiyoksran. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ kamɨm ɨni wigɨm hinda sɨma sɨma sɨbwomaeyamiyɨm pɨ sɨmiir omaka ɨmiir sɨbii sɨbiiyami. Mɨ yɨm tɨ hɨnɨɨn wigɨm sɨmiir kwoɨnɨm ɨni dimɨn biyɨeyɨm bɨiya sɨma nikɨ tɨrɨm ɨni sɨmiirsiyar nikɨ haigiyɨskaiyɨm. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ɨni digworaekwo biyɨeyɨm sɨmiiramar naɨngwo krɨpkaiyɨm. Mɨ ɨiya sɨma tɨ wigɨm sɨmiir omaka namiyɨm mɨ sɨmiirɨn yaiyɨm pɨ sɨmiir kwoɨnargar ninɨ kinap ɨtkaigai boɨnɨuwi, sɨma nwokɨ wakaeyoknam. Mɨ tɨ hɨriinan wigɨm sɨma ɨkɨ kampai kampaiyɨm sɨmiir yaiyɨm, sɨmiir wakae nɨnoknɨnkɨnamar naɨngwowi. Mɨ sɨma ta Adi Komii siir yaimwowa saiir nɨnoknɨnkɨnɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngaka. Mɨ tɨ kam hɨnɨɨnɨm ɨni tɨ inkam nwɨso Janis Jambris so hɨnɨɨn ywowo. Bɨdi bɨdiniyarɨn sowa Moses saɨka nɨnkɨnwaomwarkɨigo mɨ tɨ kamɨm Adi Komii siir yaimwowa saiirɨn wɨ hɨriinan tɨri, saiir haigɨn ikwowaisiiyamɨn. Mɨ tɨ hɨriinan kamɨm, sɨmiir kwoɨnɨm mɨiyɨkɨ mɨiyɨknan nwokai rani. Nɨɨngaka. Ɨni hindara sɨpimyokaeyamɨm. Mɨ sɨma bɨ naɨngwo tɨbmiikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ ta sɨmiir mɨiya wɨ hɨriiyar namyokiyokɨi rani. Nɨɨngaka. Sɨma wɨ tɨ hɨriinan prɨiwhaowae siyɨuɨn siir kɨgi bɨiya tɨ inkam nwɨso Janis Jambris sowa tɨrɨn, wɨ siir hɨriinan tɨri. Ɨriig.

Kɨra ta Adi Komii siir yaiya saiirɨn sɨbgu donkwo krɨpkai

10 Mɨ tɨriigɨnɨn yɨo kɨriir siyɨu siir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Ni kɨra siyɨuɨn kara nowɨmwarkaiyɨuwɨn siir napkɨn mɨ siyɨu kara mɨ ap ɨkɨn. Mɨ dimɨnɨn kɨra mɨ kɨgna dirɨraerariyɨm kariir kwoɨn ɨiirar mɨ kɨra mɨ nɨnoknɨnkɨn aka kariir naɨngwo tɨbmiiya mɨ siyɨuɨn inkam mɨuunan kara mɨ o ɨkɨn mɨ siyɨuɨn kara mɨ naɨngwokwonanae ɨkɨn iikam whɨekakam. Mɨ kariir siyɨuɨn ganmi wanmi kara nwowiyɨn kɨra bɨdi mɨ nɨnoknɨnkɨnɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨupai siyɨupaiyɨm kara bɨdi mɨ nɨnoknɨnkɨnɨn. 11 Sɨma kariirɨn siyɨumwoni bɨ tɨr wɨnkɨm mɨ kara hɨk kɨmpɨpɨsu prasae bɨ mɨ haigɨn, tɨ om whoɨm ɨmiirɨn, om Antiok mɨ om Aikoniam mɨ om Listra hɨrɨn. Mɨ hɨriinan siyɨuɨn sɨma tɨrwɨnɨn kariir, ha kɨpi naɨngwo siya whwoɨmonikɨ mɨ ɨuwi. Nɨɨngaka. Kɨrɨe waiwiigɨn kariirɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya hɨri whɨnkɨnsiis naowid. 12 Mɨ iikamɨm ɨga hɨnda tɨnda nokwo karam nwowi mɨ sɨma siyɨu mɨiyɨkɨn naɨngwo tɨbmiiyɨn siir sɨbgu api mɨ yɨm sɨma ta hɨriinan hɨk kɨmpɨpɨsuwa wɨ wara nɨnkɨn hai. 13 Mɨ iikam biyɨe biyɨeyɨm mɨ kamɨm mwrakboɨni ɨkɨm sɨmiir siyɨuɨn wɨ hɨriiyar tɨryokiyokɨi mɨ wɨ komiiya nasae owouguski. Mɨ sɨmiirɨn wɨ Setan siya mwrakboɨni mɨ yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan, wɨ iikam nhɨrɨm sɨmiir mɨ mrakboɨni. 14 Mɨnsika! Ta yaiya kɨrar wakae mɨ ha naɨngwo tɨbmiiya, kɨra saiir wɨ kɨpi naɨngwo owou, kɨra wɨ saiir saiira daɨngwonanaekaigi. Kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn iikamɨm kariir nowɨmwarkaiyɨuwɨm, sɨma bɨ nɨksɨsaekɨm. Nɨɨngaka. 15 Mɨ ɨiya kɨra yɨnisɨm sapɨsapa nikɨ owɨn tɨ siyɨu ɨiirɨn mɨ kɨra Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii nwowa ha wakaekɨn. Mɨ kɨriirɨn nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨk saeyar sɨbgu nɨnoknɨnkɨn haigɨnɨugɨn, siyɨuɨn Jisɨs Krais siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨn mɨ kɨra naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kɨriirɨn wɨ siya nwokɨ nanmaiwarkainam. 16 Adi Komii sikɨsiyar boɨnkikɨn tɨ yai whɨekakɨm Yokwo Komii saiir nwokaiyɨm iikam ɨmiir nowomwarkaiyɨuwam mɨ iikam ɨmiir nɨisiimauuwam sɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir mɨ sɨmiir sɨbgu grabaigɨnɨuam mɨ siyɨu mɨiyɨk sɨmiir nɨisiimauuwam sɨma tɨram. 17 Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir iikamɨm tɨ siyɨu ɨiir wakaeyokna api mɨ sɨma wɨ mɨipai mɨipai kɨbi kasa mɨrii rani, Adi Komii siiramɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS