2 Timothy 4

Mɨ Krais Jisɨs siya wɨ iikamɨm naokaowɨm mɨ iikamɨm ɨrkak pɨu nwo ɨkɨm, siya wɨ sɨmiir naunɨ hɨdni. Mɨ kɨra wɨ kɨpi naɨngwo owou mɨmɨn, wɨ hɨriiyar daɨngwokwo krɨpkai. Krais siya wɨ sɨpi swokɨ ɨti digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkakam. Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir whwonkam ɨda mɨ Krais Jisɨs siya kara kɨriirɨn ɨgao yai asi boɨnkikɨn. Kɨra ɨinokɨinokɨn Adi Komii siir yai aiir tɨ boɨnmɨmauuwam. Mɨ kɨra ɨi mɨiyɨk arar kɨpi boɨnmɨmauu mɨ ɨi biyɨeya kɨra kɨpi nwokɨiyɨu. Nɨɨngaka. Iikam whɨekakɨm kɨriir yai aiir wakaeyɨm, sɨmiirɨn kɨra tɨ boɨnminɨnkɨn haigɨnɨu. Mɨ sɨmiirɨn kɨra hɨrii hɨriiya tɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Mɨ kɨra sɨmiir inkam mɨuunan dwo mɨ kɨra sɨmiir nowɨmwarkaiyɨuwɨm kɨpi piyao. Ɨkɨ ɨi nhɨrɨm mhoɨiya nɨmbiniyamanɨm mɨ iikam nhɨrɨm sɨma wɨ ta yaimwokɨyaimwowa saiir wakaeyɨm wɨ pɨ boriisopi. Mɨ sɨma wɨ yaeya inkamam hansɨri, sɨmiir nowɨmwarkaiyɨuwam. Mɨ dimɨnɨn sɨma naɨngwowiyɨn mɨ sɨma wɨ sɨmiirarar dowomwarkaiyɨu. Mɨ sɨmiir wɨɨnɨm wɨ pɨ kɨbnami, ta yaimwowa saiir wakaesiyɨn. Mɨ sɨmiir wɨɨnɨm wɨ amara tɨ yɨdiwi wanwiyaemi niwiiyɨm sɨmiiram nwowi, sɨmiir wakaeyam. Mɨ kɨrarɨn ɨinokɨinokɨn sɨbgu daɨngwokwokai dimɨnpai dimɨnpaiyɨm nɨmbiyamɨm sɨmiirɨn. Mɨ kɨra nhwo kɨpi whwonkai, hɨk kɨmpɨpɨsu haisiyɨn. Nɨɨngaka. Kɨra mɨi kɨbiya saiirara sɨbgu ap mɨrii, yai napboɨnmamauuwiya iikam whɨekakɨm sɨmiir. Mɨ kɨra saiirɨn haɨmiiyara kɨpi kɨmakɨuna. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Kara kɨriirɨn mɨnsi boɨnkikɨn, kariir ɨiya ɨni kingiin nwowa kara wɨ kapi naowi. Kariir mɨiya ɨni kingiin nwowa, wɨ sapi dɨgi. Mɨ kariirɨn sɨma nɨsomaowi mɨ kariir nhɨeya wɨ nua naokiinaiinami. Mɨ kara mɨi prasae bɨ mɨriigɨn Adi Komii siir mɨi aiirɨn. Mɨ tariinanɨn kara nɨnkɨkɨn iwɨtni hanɨɨn ɨkɨn dɨg bɨdi ywokiyɨn. Mɨ kara kariir naɨngwo tɨbmiiya saiir bɨ kinɨsugɨn. Nɨɨngaka. Kara ɨni kingiin nwowɨn wɨ kapi naowi. Mɨ mɨiya kara mɨriiya saiir digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm, yɨm ɨni nɨnomor kou hɨr hangiriyɨu haigɨnkwokɨnɨm. Mɨ sɨma kariirara rani. Nɨɨngaka. Tɨ digworaekwowɨm Bɨiyan Inkam Komii siya haigɨnkwokɨnɨm, yɨpɨkɨ iikamɨm siir siyɨu ɨiir napɨm mɨ wɨ sɨmiir hauuwi. Mɨ iikam whɨekakɨm Jisɨs siirɨm naɨngwokwo nanaeiyɨm mɨ ɨiya siya nɨtana saiirɨm mɨ naɨngwokwowɨm sɨmiirɨn warargɨm. Mɨ wɨ Bɨiyan Inkam Komii siyar sɨbgu nɨnomoknɨnkɨn hɨd haigɨnɨuwi krɨmiirɨn. Ɨriig.

Ta yai haɨmiiya ya kɨriiramarar wɨnkika

Kara ha naɨngwowi, kɨra ha wɨtsɨsau kariir ninɨ kɨgnakiyamɨn. 10 Ta yaiya kara boɨnkiya mɨnsika! Dimas siya kariir bɨdi haiburgigɨn. Siya tɨ nuan siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨmiiram naɨngwokɨn. Mɨ siya om Tesalonaika hɨriir asi namkɨn. Mɨ Kresensɨn yɨo nu Galesia hɨriir yam. Mɨ Taitasɨn yɨo ɨni nu Dalmesia hɨriir yamɨn. 11 Mɨ kanaka tɨrɨn Luk sasa nwowi. Mɨ ɨiya kɨra kariir ninɨ kɨgniyam nɨti. Mɨ kɨra Mak siirɨn wɨ warar wɨnkɨn boɨnani. Mɨnsika! Kariirɨn mɨi siya nwokɨ whɨn mɨrii. 12 Mɨ Tikikasɨn yɨo kara bɨdi yɨkropkiyɨn om Efesasa hɨriir. 13 Mɨ ɨiya kɨra kariiram nɨti mɨ kɨra kariir yɨuɨsa kara kinɨrkɨngika om Troas Kapasni omaka sae, saiirɨn wɨ warar wɨnkɨn hainani. Mɨ yokwowa ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ yokwo mɨmɨrɨm kara wɨn haigɨngikɨm sɨmiirɨn wɨ kɨpi naɨngwo owougik, yɨm wɨ warar wɨnkɨn hainani.

14 Mɨ Alesanda inkamɨn bras nonkwowiyɨn, siya kariirɨn siyɨu mɨiyɨknan bɨ tɨrkɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya tɨrɨn kariir. Mɨ mhoɨiya wɨ Bɨiyan Inkam Komii yamdi siya swokɨ tɨri siirɨn. 15 Mɨ ni kɨra ɨriipɨ hɨriinan, tɨ inkamɨn siirsi timɨ ɨdid. Siya mɨnam tɨri, ta yaiya krɨma boɨnmamauuwiya saiir nikwowaisiiyɨm.

16 Mɨ bɨikɨ bɨiya kara ninɨ okwo boɨnɨuwa, inkam komii yai hɨdiyɨn om komii Rom hɨranɨn saɨka mɨ ta ɨiya inkam nwɨrkɨn kariir bɨ swokɨ whɨnkɨnsiis srankɨn. Nɨɨngaka. Sɨma kanaka kingiin bɨ namasugɨm mɨ kara pɨ boriisopi Adi Komii siya hɨk yamdi sɨmiir hauuwɨm ta sɨma kariir haiburgiga. 17 Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya ɨni kɨnakar nwowɨn mɨ kɨriirɨn kɨrɨe siyar hauu haigɨnɨugɨn. Mɨ kara ta Yai Wɨn Kɨbiya saiir boɨnmɨmauusiyɨn bɨ nɨdidgɨn, iikamɨm Juda iikam tani sɨmiirɨn. Mɨ Adi Komii siya kariirɨn omomɨn sau kanaka nɨnɨtiyɨn, wɨ sɨmiir ɨɨn hɨrankɨ asi nanmaiwarkainaei. 18 Mɨ kariirɨn Bɨiyan Inkam Komii wɨ siya nanmaiwarkainaki iikam whɨekakɨm kariir nonkwobumbunɨnkɨnam tɨrɨm sɨmiir ɨɨnankɨn. Mɨ ta ɨiya siya digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir kɨgɨrkaki mɨ kariirɨn wɨ siya nanmaiwarkainanami siir oma hɨriir. Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir boɨn maɨrgɨmaɨrgae. Mɨ ta yaiya, yai kaimwoka.

Nɨkopkaigiyan yai aeya

19 Mɨ kɨra Prisila mɨ Akwila mɨ Onesiforas siir yɨnwig ɨma, wɨ sɨmiir tinɨ boɨnɨu, siya yaigɨu kɨmiiram hauugikɨn. 20 Mɨ Irastasɨn yɨo ɨni om Korin hɨr nwowɨn. Mɨ Trofimas siirɨn kara om Mailitas hɨrɨn dimusi bɨ haiburgigɨn, siya makakɨn. 21 Mɨ kɨra wɨ kɨpi nwokɨ nwo, wa ha wɨtsau. Mɨ ni wɨ ɨiya pankɨn nwowiya sae pɨ nɨtisi. Mɨ Yubyulas mɨ Pyudens mɨ Lainas mɨ Klodia mɨ nomiiyau nhɨr ɨkɨm, yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan, yaigɨu kɨriir mɨ hauugiyam mɨ tɨri.

22 Mɨ kara ha naɨngwowi, Bɨiyan Inkam Komii siya wɨ kɨriir paekwosɨmɨn saɨkar nɨnkɨn owi. Mɨ siir naɨngwobumbuwa ɨriipɨ hɨriinan, wɨ kɨmaka mɨ ɨnkɨn owi. Ɨriig. Kariir yaiya ɨni dɨg ywokiya.

Copyright information for `IWS