James 2

Krɨma iikam whɨekakɨm sɨmiiramɨn hɨriinankɨnar daɨngwokwo ɨrkak

Tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn kɨrɨe komiigakɨn Jisɨs Krais siirar wakaeyokna apiyokiyokɨi. Kɨma ɨkɨ siyɨupai siyɨupai nhɨrɨm sɨm nɨisiimauuwi iikam ɨmiirɨn, yɨo siyɨu mɨiyɨk rani. Tɨkɨ hɨriinan siyɨuɨn Jisɨs siya boɨnɨn yɨo siir siyɨu ɨeya rani. Nɨɨngaka. Mɨ inkam nwɨso sowa nɨtswowi maeyaua Adi Komii siir inɨg hainaniya saiiram mɨ nwɨrɨn yɨuɨs mɨiyɨk iinani mɨ nwɨrɨn paeprikabgɨn yɨo yɨuɨs biyɨe iinani maeyaua kɨra nɨdwokaiya saiir hɨriirɨn mɨ kɨra tɨ inkamɨn yɨpɨkɨn yɨuɨs mɨiyɨk niinaniyɨn siir boɨn wɨni kɨra ta bɨigɨbɨiyan ipiiya saiir dɨdwokai mɨ kɨra inkam paeprikabɨn yɨuɨs biyɨe niinaniyɨn siir boɨnkii, ni kɨra pɨ nu nɨɨnga dɨdwo. Mɨ yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨra tɨrkiyɨn yɨo siyɨu biyɨekɨbiyɨe ɨiirar tɨrkɨn. Mɨ kɨra iikam ɨmiirɨn ɨdaɨn pɨu aiirarar kɨpi hɨd hɨnɨɨn yɨo tɨ biyɨekɨn mɨ yɨo tɨ mɨiyɨkɨn.

Tɨ kariir nomiiyauɨm kara naɨngwokwonanaeiyɨm, kɨma tɨ dimɨnɨm sɨmiir wakaeki. Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨn iikamɨm yɨpɨkɨm dimɨn karamaeyɨm siir wakaeyokna apɨm, sɨma nonkwowɨm siir digworaekwowɨm. Bɨiya siya ha boɨnkɨn tɨ iikamɨm wɨ siya nanmaiwarkainaei yɨpɨkɨ siiram naɨngwokwonanaeiyɨm sɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei mɨ sɨma wɨ saɨka nwokɨ sɨbgu oyokiyokwɨiigiyamɨm. Mɨ kɨma tɨ iikam paeprikabɨm yɨpɨkɨ digworaekwo karamaeyɨm hɨk sɨmiir hauuwi. Dimusi rani, kɨma sɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk bɨ tɨrkɨm. Mɨ kɨma iikamɨm digworaekwokakɨm sɨmiir inɨg ɨmiir dimusi hainankɨm. Yɨm sɨma kɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk bɨ tɨrkɨm. Nɨɨngaka. Yɨmbi siyɨu biyɨe whɨr kɨmiiram swokɨ tɨri, kɨmiir kiyopsɨbgiyɨm mɨ kɨmiirɨn pa kiyɨtnɨmnɨr hainami, maeyaua yai hɨdiya saiirɨm. Wɨm kɨma Krais siir inɨg kɨbi ɨiirar nikɨ baptaiskɨm mɨ tariinanɨn ɨni tɨ iikam kaimwowɨm sɨmar swokɨ kwɨkbumbu boɨnɨn yai biyɨe Krais siir inɨg kɨbi ɨiirɨn. Mɨ yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo mɨiyɨk rani, tɨ iikamɨm digworaekwokɨ naokɨngugunankaiyɨm sɨmiir inɨg ɨmiir hainanɨm. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan dimuam tɨrkɨm, ha?

Mɨ kɨma yaiyɨm bɨiya Adi Komii siya wɨn boɨnkiyɨm sɨmiir wakaeyokna api mɨ kɨma iikam nhɨrɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaei kɨmamar naɨngwokwonaeiya saiir hɨriinan mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨma tɨrɨn yɨo siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨk ɨeyaɨrgɨn. Mɨ kɨma iikam ɨmiir nɨinɨkibɨri yapayapa nwowamɨn mɨ kɨma nhɨr ɨmiirɨm naɨngwowi mɨ nhɨrɨm kɨma sɨmiiram naɨngwo rani yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo mɨiyɨk rani. Adi Komii siir yai kɨbiya saeya hɨnɨɨna nɨisiimauuga yɨo kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir haiprɨdkikaii. 10 Tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn siir yai kwɨrni nɨinɨkrɨpi yɨm ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ siyɨu hoɨmgak ɨmiirar nɨinɨkrɨpɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨriinan saiirsi hɨdi. 11 Bɨdi bɨdiniyarɨn Adi Komii siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, hɨi kɨpi nanae mɨ iikam nhɨrmi kɨpi mɨ ɨsomsom aokao mɨ inkamɨn yɨpɨkɨn hɨi nanae karamae nwowɨn mɨ siya inkam nwɨrni nɨsomaowi mɨ yɨo tari Adi Komii siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨn mɨ yɨo ɨni iikamɨm Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowa saiir wakaeyokna ap karamae nwowɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. 12 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi kɨma dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirara boɨn mɨ dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirara timɨ tɨr. Dimusi rani, mhoɨiya Adi Komii siya kɨmiir naɨngwowarkainaei mɨ ta hɨriinan saiirsika siya krɨmiirɨn wɨ saiirsi hɨdi, yɨpɨkɨ rɨrmiiya krɨmiir nwowaigɨnɨuwɨm tɨ yaiyɨm bɨiya siya hauuwɨm iikam krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiburgigɨm. 13 Iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwobumbu nhɨrmi nɨisiimauu karamae nwowɨm mɨ Adi Komii siya ɨriipɨ hɨriinan wɨ naɨngwobumbu kɨmiir mɨ ɨisiimauu rani. Nɨɨngaka. Mɨ hɨriinan saiirsika iikam nhɨrɨm sɨmiirsi daɨngwoyɨmiyok. Mɨ kɨra hɨriinan tɨri, Adi Komii siya kɨriirɨn wɨ mɨ onkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨn tani. Dimusi rani, kɨriir mɨi biyɨe ɨmiirsika. Ɨriig.

Adi Komii siirɨm daɨngwo tɨbmii mɨi mɨiyɨk mɨriiyɨm

14 Tɨ kariir nomiiyauɨm mɨ inkam nwɨrɨn siya hɨnɨɨna boɨni kara Adi Komii siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii. Tɨ dimɨnɨm siya tɨrɨm, yɨm hɨnɨɨna nɨisiimauuwi yɨm kaimwo rani. Mɨ takɨna siirɨn wɨ panɨɨna whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ dimɨnɨm siya naɨngwo tɨbmiiyɨm siirɨn wɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨu rani mɨ Adi Komii siya wɨ siir nanmaiwarkaina rani. 15 Mɨ kɨriir isidɨn siir wig biyɨe kam biyɨe nwɨrkɨ naemɨn karamaekɨ nɨuwi mɨ kɨriiram nɨti mɨ kɨra sɨmiirɨn wɨ panɨɨna tɨri? 16 Mɨ kɨra naemɨn dimɨnɨm sɨmiirɨn wa hauuwi, iyɨe? Wɨ hauu rani. Mɨ kɨra sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar boɨnki kɨma dam mɨ wadɨeya tinɨ owou. Mɨ kɨmiir pɨuɨm pɨ wadɨeyar nwowi mɨ kɨmiir mhɨiyɨm pa kɨnɨugi. Mɨ kɨra sɨmiir naemɨn dimɨn bɨ swokɨ hauugikɨn. Mɨ sɨma wɨ wadɨeyar nwowi? Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Sɨma wɨ wadɨe nwo rani, sɨma wɨ hɨkar haii. 17 Siyɨuɨn krɨmiir mhɨi kwoɨnkɨ naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii siiram yɨo ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ krɨma krɨmiir kwoɨn ɨmiiramar naɨngwowi mɨ mɨi mɨiyɨk sɨbgu mɨrii karamae nwowi mɨ krɨma wɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani. Nɨɨngaka.

18 Mɨ inkamɨn tɨ hɨnɨɨna boɨni, inkamɨn Adi Komii siir yai ɨmiiram arar naɨngwo tɨbmii kɨɨn ɨski mɨ mɨi kɨbi ɨmiirarar kɨpi mɨrii. Mɨ inkamɨn mɨi mɨiyɨk mɨrii mɨ siir naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe nwo karamae nwowi mɨ Adi Komii siya ha boɨni sowa nwɨsaɨrarɨn inkam wadɨekɨnaɨrgo mɨ ya tariigɨna ya kaimwo rani. Mɨ an kara ha boɨni, inkam nwɨrɨn siya mɨi mɨiyɨk bɨ mɨriigɨn mɨ siya kariirɨn wɨ panɨɨna nɨisiimauuwi siya Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiikɨn, siya wɨ dɨg nwo rani. Kara siirɨn wɨ hɨnɨɨna nɨisiimauuwi, kara Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiigɨn ta mɨi mɨiyɨka kara mɨriiya saiirɨn. 19 Kɨra yɨpɨkɨn hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komiiyɨn nwɨruwaɨrgɨn ɨinokɨinokɨn omwai waiyayokiyokɨiiyɨn. Kɨra wadɨeyar sɨbgu aɨngwo tɨbmiigɨn mɨ yɨo wɨ dɨg nwo rani. Yɨu biyɨeyɨm yɨm ɨna mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm Adi Komii omwai waiyayokiyokɨiiyɨn nwɨruwaɨrgɨn. Mɨ sɨma nɨdidgak bɨdi ywowɨm mɨ Adi Komii siir bɨdi mɨ wakaeyokna apɨm? Nɨɨngaka. 20 Kɨma iikam habwhaowaenankɨm. Kɨmiirɨn pɨ kara nɨisiimauuwi, kɨma hɨnɨɨna boɨni kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apikɨm mɨ mɨi mɨiyɨk mɨriikɨm mɨ tɨ dimɨnɨm kɨma wakaeyokna apɨm kɨmiirɨn wɨ sɨma whɨndirɨraerar haigɨnɨu rani, Adi Komii saɨka nwowɨm ta hɨriinana saiir daɨngwoki. 21 Bɨiya Isrel Krɨmiir brougaeyɨn Ebraham siya omwaiya nikɨ waiyaɨn, siya siir yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn Aisak siirɨn ha nɨkɨunamɨn mɨ pariiparii siir nɨsom aowam Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaekiyɨm. Siya mɨi mɨiyɨk ɨmiir mɨriigɨn hɨnɨɨna nɨisiimauuwɨm siya Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm mɨ Adi Komii siya wɨ hɨnɨɨna boɨni, siya inkam mɨiyɨkɨn ha sɨbgu aɨngwo tɨbmiikɨn siiramɨn. 22 Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm? Tɨ dimɨnɨm yɨpɨkɨ siya naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma whɨndirɨraerar haigɨnɨugɨn mɨi mɨiyɨk siya mɨriiyɨm. Tɨ dimɨnɨm yɨpɨkɨ siya tɨrɨm sɨmar nɨisiimauugɨn siya Adi Komii siirɨm sɨbgu aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. 23 Yaiyɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya boɨnkiyɨm bɨdi yɨmbiyamɨm, tɨ yaiyɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm tɨ inkamɨn Ebraham siya Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyɨn mɨ siya ɨna yaɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn tɨ yai ɨmiiramɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya siirɨn dimɨn whɨrkɨn kɨmbu karam asi boɨnkɨn mɨ siya Adi Komii siirɨm sɨbgu aɨngwo tɨbmiigɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, Adi Komii siya asi boɨnkɨn Ebraham siya siir nomiiyaugɨn. 24 Adi Komii siya siirɨn dimɨn taemɨnɨm siir mhɨi kwoɨnau hɨr nwokaiyɨm sɨmiirarar bɨ kɨgɨn mɨ siirɨn ha bɨ dapkɨn siya inkam mɨiyɨkɨn. Nɨɨngaka. Siya sowiirɨn whɨsaɨrar kɨgɨn, siir naɨngwo tɨbmii aeya siir kwoɨn ɨeya mɨ mɨiya siya mɨrii aeya. Dimusi rani, ta hɨriinan saiirsi dapkɨn Adi Komii siya siirɨn, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae.

25 Bɨiya ɨigwɨra, hɨi nanaei wiga Rehap Saeya haigiprakaika inkam nwɨso Josua siya nɨkropkiyo kanau kaonakiyam mɨ sowiirɨn saeyar sɨbgu kɨgrɨrao mɨ saeya sowiirɨn yaeya siyɨu whɨra yɨkropki. Mɨ saeya dimɨn mɨiyɨk ɨmiirar tɨrka mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya saiirɨn wig mɨiyɨk asi dapka mɨ saeya siirar sɨbgu wakaeyokna apka. 26 Mɨ ɨriipɨ hɨriinan, inkamɨn yɨpɨkɨ Adi Komii siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨn mɨ mɨi mɨiyɨk bɨ mɨriigɨn, tɨ dimɨnɨm siya naɨngwo tɨbmiiyɨm ɨni nɨɨngaka ywowɨm, ɨni inkamɨn naonamɨn siir hɨriinan ywowɨn mɨ siir naeyɨuɨn siir pɨuɨs biyɨe aiir bɨdi haiburgigɨn. Mɨ ta siir pɨuɨs nɨɨnga ɨni sasa hɨrar wokɨnaɨnmɨmɨkiya. Ɨriig.

Copyright information for `IWS