James 3

Dimɨn taemɨnɨm iikam krɨma tɨriiyɨm krɨma sɨbgu mɨntɨrao.

Tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma wɨ whɨekakar nwo rani, Adi Komii siir yai aiir nowomwarkaiyɨuwamɨm. Dimusi rani, kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm mhoɨiya Adi Komii siya krɨmiirɨn wa hɨdi iikamɨm yɨpɨkɨ siir yai ɨmiir nanaaknɨnki haigɨnɨuwɨm, siya krɨmiirɨn wɨ yapayapa hɨdi. Mɨ tɨ iikam nɨɨngam siya sɨmiir hɨdi mɨ wɨ kɨimiiwao kɨntani. Mɨ krɨma whɨekakarɨn dimɨn bibiyɨe bɨdiyar tɨrɨm, dimɨn taemɨn krɨma tɨram naɨngwo karam nwowɨm sɨmiirɨn. Inkam nwɨrkɨ yɨpɨkɨ yai bibiyɨe boɨn karamae nwowi siyaɨrgɨn inkam mɨiyɨkɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn mɨ siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn siya siir kwoɨn ɨeya sɨbgu owam. Mɨ iikam krɨma uridɨn pɨ hos siir yai ɨiir nomboruwi mɨ siirɨn pa kiyɨrɨrɨu dirɨraerari dimɨn taemɨnɨm krɨma dirɨraerarɨm tɨrɨm sɨmiirɨn. Mɨ krɨma uridɨn mɨrmii kwɨra kiyɨkpɨtkii mɨ hosɨn pɨ warar mɨ ɨnkɨn apɨriyɨugi. Mɨ krɨma siyaii komii komiiyɨm whɨi komii solwara hɨr nakiiyɨm sɨmiir daɨngwoki. Tɨ siyaiiyɨm sɨma prasae prasae rani mɨ sɨmiirɨn pɨ opudga mɨ hughainami mɨ inkamɨn ta siyaii aiir nɨndaokiyɨm pɨ tɨ idisɨm ɨiirar nonkwo wrɨeki mɨ ta siyaiiya pɨ tɨ inkamɨn siya namam naɨngwowa maeyaua pɨ hɨriiyar nami, paeyɨn yab nakiiniiyɨn inkamaka nakiikɨndimdiyɨumainiiyɨn siir hɨriinan ywowɨn, tɨ inkamɨn hɨnda nakiiyam yaɨngwo mɨ tɨ paeyɨn pɨ hɨriiyar mɨ akiiyami. Mɨ kwɨriyaeya ya ɨriipɨ hɨriinan, ɨni uridsɨmɨn hosni nomboruɨn mɨ idisɨmɨn siyaii aiir nɨndaowi ɨkɨn, ɨni sowiir hɨriinan ywowa. Mɨ kwɨriyaeya ya dimɨn komii rani, ya ɨni yainau nwokaiya dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm pɨ saeya mɨ kɨnkikinaei mɨ pɨu ɨrkaka saiirɨn pɨ saeya mɨ kɨgrɨraowi. Mɨ ta hɨriinana saiir daɨngwoki. Parid sɨmɨn pɨ siyar nɨugɨnkikinaei mɨ niimau mɨe komiikɨ wɨndi pɨ siyar nɨuginɨs ɨuguskii. Mɨ kwɨriyaeya ya mɨiyɨk rani, ya ɨni paenan ywowa. Mɨ ya ɨni krɨmiir mwo bopwo nwokaiya ɨni saeyar ywo ɨskiya mɨ dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm nu tɨranɨm pɨ sɨmiirar wakaeyokna dirɨraerari. Mɨ saeya ɨni paeya digworaekwo whɨekakɨm sɨm nɨugisɨniya saiir hɨriinan ywowa; mɨ kwɨriyae saeya pɨ Setan siir siyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiirar mɨ wakaeyokna dirɨraerari mɨ digworaekwo whɨekak ɨkɨm mɨ iikam ɨma krɨmiirɨn wɨ saeya nonkwobumbu nɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ niimauan wraisuɨm mɨ ɨpiyɨn ɨkɨm mɨ wraisupai wraisupaiyɨm opnau nwomai ɨkɨm yɨmbi inkamɨn sɨmiir nonkwo ɨmiiyaeiyɨn pɨ siir yai aiirar mɨ wakaeyoknaei mɨ tɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm sɨmiir kouɨn ɨni inkam ɨeya ywo ɨskiyɨn. Mɨ dimɨnɨn whɨrkɨ whɨruakɨn inkamkɨ kɨgrɨrao karamae nwowiyɨn, ya yai biyɨe sasaɨrga. Siya saiir kɨntɨmdɨnuwɨm wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Mɨ saeya ya saiir kwoɨnaɨrga naɨngwo prɨiboɨnɨnɨsami. Mɨ ya ɨni mɨpug biyɨeyɨn iikam piyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ iikam krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn pɨ ta kwɨriyae aeyar mɨ hainani mɨ yai bibiyɨe iikam nhɨrmi pɨ saeya swokɨ boɨni, yɨpɨkɨ krɨmiirɨn bɨiya Adi Komii siyar nonkwokwokiyɨm siir kwoɨnkar. 10 Kwɨriyaeya kwɨruwaɨrga, iikam krɨma boɨniya yai mɨiyɨk mɨiyɨkɨm mɨ yai bibiyɨe. Mɨ tɨ kariir nomiiyauɨm, tɨ dimɨn taemɨn bibiyɨeyɨm krɨma tɨriyɨm mɨ yɨm wɨ kɨpi swokɨ tɨrmɨmɨn. 11 Mɨ op biyɨeya kausrɨriya mɨ op mɨiyɨk aka sowa ɨe whɨruwankɨ nɨti mɨ sowa wɨ panɨɨn panɨɨna nwowi, ha? Mɨ sowa wɨ ɨe whɨruwankɨ sowkɨ ɨt rani. Nɨɨngaka. 12 Mɨ am saeya tabnid bɨ budika mɨ tab siya ɨriipɨ hɨriinan am bɨ mɨ budikɨn. Mɨ ɨriipɨ hɨriinan op mɨiyɨka ɨeyɨn op biyɨeya kwoɨn kausrɨriya saeya nwomaiiyɨn siir hɨrankɨ bɨ swokɨ ɨmbinika. Mɨ nɨm krɨma iikamɨm ɨriipɨ hɨriinan, yai bibiyɨe mɨ yai mɨiyɨk mɨiyɨk ɨkɨm yɨm wɨ yai kwɨruwa wɨ saiir hɨrɨrankɨ nɨtswo rani. Ɨriig.

Nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨka Adi Komii siya hauugika

13 Mɨ iikam kɨmiir inkam nwɨrɨn siya bɨiyɨn wɨ siyɨu biyɨe mɨ siyɨu mɨiyɨk sowiirar tɨ ɨnoknɨnkɨn, ha? Mɨ ta hɨriinan saiirsika mɨ tɨ hɨriinan inkamɨn siya nɨisiimauuwi krɨmiirɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir siyɨumwokɨsiyɨumwowɨn siya tɨram naɨngwokwowɨm mɨ siya wɨ higak nwo rani mɨ yɨ siya hɨriinankɨ nɨuwi, siya siyɨuɨn iikam nhɨrmiyam naɨngwokwonanaeiyɨn mɨ ha naɨngwo tɨbmii apiyɨn Adi Komii siiram siir dapɨski. 14 Mɨ kɨra kwoɨn bibiyɨe naɨngwowi mɨ ɨo whwonkam iikam nhɨrmi nanaowi mɨ kɨra ha naɨngwowi iikam nhɨrɨm sɨmiir whwonkam ɨda inkam mɨiyɨkɨn ɨni karar ywowɨn mɨ mhoɨiya kɨra ha kɨpi naɨngwo kɨraɨrgɨn inkam mɨiyɨkɨn mɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm kɨrar sɨbgu ɨnomoknɨnkɨn ɨski. Mɨ kɨra hɨriinan kwoɨn ɨiir naɨngwowi mɨ kɨra pɨ nɨksɨsae mɨ Adi Komii siir yai kɨbi kɨbi ɨmaka nantamyɨriyɨri. 15 Mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm yɨm Adi Komii siir hɨran tani, yɨm inkamɨm nu tɨranɨm sɨmiiraɨrgɨm, bɨigɨbɨiyɨn sɨmiirɨn yɨo Setan siya kɨnkikinakɨn mɨ iikamɨm nu tɨranɨm sɨma ɨni sɨmiirar kɨgna dirɨraerarɨm. 16 Mɨ kɨma kwoɨn bibiyɨe naɨngwowi mɨ ɨo whwonkam nanaowi iikam nhɨrmi mɨ kɨma mɨnam warar naɨngwowi, iikamɨm sɨmiir bopwoniya kou kɨmar ywowɨm mɨ kɨma, kɨma kɨmar nɨnii nansaonaei mɨ kɨma wɨ dimɨn bibiyɨe whɨekakɨm sɨmiirar tɨri. 17 Mɨ iikamɨm sɨma kwoɨn mɨiyɨkɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya hauugiyɨn siirar wakaeyokna api mɨ sɨma bɨiyɨn wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar tɨri, ɨe mɨiyɨkɨn sɨnwhrɨe karamaeyɨn siir hɨriinan. Mɨ sɨma bɨigɨbɨiyɨn wɨ tɨkɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm sɨmaka tɨri: Mɨ sɨma wɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aei mɨ sɨma wɨ ɨrni nwɨrni yaiyar wakaeyoknaei mɨ sɨmiir kwoɨnɨm wa kisɨna haigi mɨ sɨma iikam nhɨrmisi wa naɨngwobumbuwi mɨ wɨ sɨmiirar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ wɨ dimɨn taemɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirara tɨri. Mɨ sɨma iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiirɨn wɨ hɨriinan siyaɨu mɨiyɨkɨnar tɨrswowi mɨ sɨma wɨ iikamɨm yaibwowai nwowiyɨm sɨmiir hɨriinan nwo rani. 18 Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ ɨrni nwɨrni whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ sɨma ɨrɨpa nongwomamaɨr aei mɨ yɨm ɨni iikamɨm yɨpɨkɨ paenid nɨnkɨniyɨm sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Tɨkɨnɨm yɨpɨkɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiir tɨrɨm yɨm iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyai siyɨu mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir napam mɨ yɨm sɨma ɨni paenidɨm nɨkii whakiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Ɨriig.

Copyright information for `IWS