James 4

Iikamɨm yɨpɨkɨ tɨ nuan dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir wakaeyokna apɨm yɨm Adi Komii siir sau omomkɨm

Pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn bibiyɨe ɨkɨm iikam kɨmiir hopswoswowiyɨm yaii kɨma kɨma nɨniiyam? Kɨmiir kwoɨn ɨmar naɨngwokiiyɨm mɨpa tɨri dimɨnɨn kwoɨn ɨeya naɨngwowɨn mɨ kɨma kɨma yaiimɨnɨm pa nɨnii. Tɨ dimɨnɨm kɨra haiyɨm naɨngwowɨn mɨ kɨra sɨmiirɨn pɨ hai karamae ywo mɨ kɨriir kwoɨnɨn inkam nɨsom aowam pa naɨngwowi sɨmiir haiyɨm. Mɨ kɨriir kwoɨnɨn dimɨnɨn kɨra hai karamae nwowɨn pɨ siirɨmar naɨngwokwonanaei mɨ kɨra yai pa nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨnɨnaei mɨ yaii pa nɨnii. Kɨra wɨ tɨ dimɨn ɨmiir hai rani. Dimusi rani, kɨra Adi Komii siir bɨ srɨigɨn tɨ dimɨn ɨmiirɨmɨn. Mɨ mhoɨiya ɨiya kɨra Adi Komii siirɨm srɨii dimɨnɨm mɨ kɨra sɨmiir bɨ haigɨn. Dimusi rani, kɨriir kwoɨnɨn mɨiyɨk rani mɨ ta hɨriinan saiirsika, kɨriir kwoɨnɨn dimɨn haiyaramar naɨngwowi mɨ kɨra kɨriir kwoɨn biyɨe wakaeyokna apɨm mɨ dimɨn biyɨe ɨmiirar nwokɨ tɨrɨm. Kɨma yɨpɨkɨ iikam biyɨeyɨm digɨumii Adi Komii siir haimriiyɨugigɨm. Takana ya ɨni wiga saiir kam ɨiir haiburgika mɨ kam nwɨram nama ɨni saiir hɨriinan ywowa. Kɨma ɨni dimɨn biyɨeyɨm nuanɨm sɨmiiram yaɨngwokwonanaeyɨm. Mɨ tɨ hɨriinana kɨma ɨni Adi Komii siir sau omomnan ywowɨm. Kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm? Yɨpɨkɨ iikamkɨm nuan dimɨn taemɨnɨm sɨmiirɨm naɨngwowɨm, yɨm ɨni Adi Komii siir sau omomnan ywowɨm. Kɨma hɨnɨɨna naɨngwowi ta Adi Komii siir yaiya bɨiya kam nhɨrɨm sɨma wɨnkiya yokwoni saeya whɨsariiya prɨiboɨni, ha? Sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, tɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn tɨ krɨmiir tɨr nwokaiyɨn siya krɨmiiramɨn mɨnam naɨngwowi, krɨma siir siyɨu ɨiirarar napɨm. Mɨ krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi tɨ dimɨn taemɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi sɨmiir nikwowaisiiyɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm Yokwo saiir tɨr nwokaiyɨm sɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, Adi Komii siya wɨ digɨumii iikamɨm inɨg komiikakɨm iikam nhɨrmi haiburɨm wɨ sɨmiir haimriiyɨuwi. Mɨ siya iikamɨm yɨpɨkɨ ha naɨngwowiyɨm sɨma inɨg karamaekɨm mɨ sɨmam naɨngwona karam nwowiyɨm mɨ ha boɨniyɨm Adi Komii sasaɨrgɨn inɨg komiigakɨn siya sɨmiir whɨndirɨraerarikɨn. Mɨ kɨma iikamɨm kɨmama kɨpi naɨngwona mɨ yɨo hanɨɨngɨ nɨuwi kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirara wakaeyokna ap ɨski. Mɨ ɨiya Setan siya kɨmiir kwoɨn ɨmiir kiyaii mɨ kɨma wa sɨbgu okworɨnuwi mɨ kɨma digɨumii wɨ siyɨu biyɨe ɨmiir haimriiyɨuwi mɨ ta hɨriinan saiirsika, Setan siya kɨmiirɨn wa haiburgigi mɨ wa nami. Kɨma Adi Komii siir wakaeyokna apamar daɨngwo ɨski mɨ siya wɨ kɨmiir kingiina nwowi mɨ kɨmiirɨn wɨ siya kɨgrɨraowi. Kɨma yɨpɨkɨ iikam biyɨeyɨm yai ara nhɨnkɨniyɨm kɨmiir siyɨu biyɨeyɨm digɨumii sɨmiir haimriiyɨugig bɨiya kɨma tɨrɨm! Kwoɨn biyɨe kɨma naɨngwowɨm sɨmiir haiburgig! Kɨma dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsi daɨngwoyɨmiyok mɨ kɨmiir kwoɨnɨm rɨrmiiya dwo, iikamɨm sɨmiir ɨɨnaɨm hɨisokiyɨm mɨ wadɨe ha nwokiyɨm sɨmiir hɨriinan. Kɨma iikamɨm wɨ maɨrgɨmaɨrga nwo rani, ɨiya kɨma dimɨn biyɨe biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiiram naɨngwowi mɨ kɨma kɨmiir maɨrgɨmaɨrga wɨ saiir haiburgigi mɨ kɨma wa noui. Kɨma wa haigɨngigi kɨmiir kwoɨnɨm digɨumii, ɨiya kɨma wadɨe nwowa mɨ biyɨe nwo aka. 10 Kɨma iikamɨm tɨ ɨdid mɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨma tɨrɨm sɨmiirsi daɨngwoyɨmiyok Adi Komii siir whwonkam ɨda mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ wadɨe nwowi mɨ kɨmiir inɨgɨn wɨ siyar hainani. Ɨriig.

Kɨma kɨmiir nomiiyau ɨmiir kɨpi hɨd

11 Tɨ kariir nomiiyauɨm, kɨma ɨrni nwɨrni kɨpi hɨd mɨ nɨksɨsae yai kɨpi boɨn. Nɨɨngaka. Yɨpɨkɨ iikamkɨm siir nomiiyau ɨmiir hɨdi mɨ siir nokwao boɨni, yɨo Adi Komii siir siyɨu komii siir yai ɨmiir haimriiyɨugɨm. Tɨ dimɨnɨm yɨpɨkɨ siya tɨrɨm yɨm ɨni siya boɨnan ywowɨm, siir yaiyɨm ɨni kougɨkou mɨ ɨni wadɨe ywowɨm. Mɨ ɨni Adi Komii siir ɨgsop aiir yokwokairina. Mɨ kɨma hɨriinan tɨri kɨma Adi Komii siir siyɨu komii siir yai ɨmiir bɨ wakaeyokna apikɨm. Mɨ kɨma pɨ hɨnɨɨna boɨni, kɨmiir yaiyɨm ɨni Adi Komii siir yai ɨmiir haiburɨm. 12 Adi Komii sasar wɨnkɨn tɨ siir siyɨu komiini yaiyɨm Yokwo Komii saiirɨn. Adi Komii sasar hɨd iikamɨm mɨ wɨ siyar whɨndirɨraerar haigɨnɨuwi krɨmiirɨn o wɨ siyar tɨowi krɨmiirɨn mɨ siyar mɨ tɨrki krɨma naowamɨn. Kɨra ha naɨngwokwowi kɨra adi komiigɨn mɨ ta hɨriinan saiirsi hɨdi kɨriir nomiiyau ɨmiirɨn, aniya? Kɨra ɨni paeprikab inkam ywowɨn. Ɨriig.

Kɨma dimɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm kɨma tɨram sɨmiirɨm daɨngwo

13 Ta yaiya kara boɨnkiya saiir wakaeki, kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ hɨnɨɨna boɨnɨm, panao mɨ waka, kɨra pɨ hɨnda nami mɨ bɨewi pɨ whɨra ninɨ owouwi, kɨriir digworaekwo whɨekakɨm inkam nhɨrkɨm saɨnɨm mɨ kɨra pɨ umɨr sɨmiirsi haiiyɨm, yɨo mɨiyɨk rani, kɨra hɨriinan yai boɨni. 14 Kɨra nɨnoknɨnkɨn tani dimu dimɨnkɨn mhoɨiya nɨmbiyami, kɨra wɨ omwaiya waiyaei iyɨe wɨ omwai waiya rani? Kɨra nɨnoknɨnkɨn tani. Krɨma iikamɨm ɨni paowiinan ywowɨm saeya ha hiigiya mɨpa swokɨ whaowaeki saeya ɨi prɨei bɨ hiiga mɨ nɨm krɨma ɨni hɨriinan ywowɨm. 15 Kɨma hɨnɨɨna kɨpi boɨn mɨ yɨo hɨnɨɨngɨn kɨma hɨnɨɨna tɨ boɨn Adi Komii siya hɨnɨɨna naɨngwowi krɨma omwai waiyaɨm, krɨma tɨ dimɨnɨn siir tɨ tɨr iyɨe ɨ dimɨnɨn si tɨ tɨr. 16 Kɨma tɨ iikamɨm tariinanɨn hɨriinan boɨn tani mɨ kɨma kamɨm inɨg komiigakɨm sɨmiir hɨriinan dirɨraerari mɨ kɨma wa boɨni, krɨma mɨiyɨm krɨmiir kɨrɨeni mɨrii wɨ dɨgar nwowi. Tɨ siyɨuɨn kɨmamar naɨngwonaeiyɨm hɨnɨɨn, kɨma iikam inɨgakɨm yɨo tɨ hɨriinanɨn siyɨu mɨiyɨk rani. 17 Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika iikamɨm yɨpɨkɨ hɨnɨɨna nɨnoknɨnkɨnɨm pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnkɨn mɨiyɨkɨn mɨ sɨma siir tɨr karamae nwowi mɨ sɨma dimɨn biyɨe tɨrkɨm. Ɨriig.

Copyright information for `IWS