Jude 1

Kara Jutgɨn yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir mɨi sɨbmɨriiyan inkamɨn, kara Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs, siir mhoɨigɨmhoɨiyan nomousɨm ɨeya, kara ta yokwowa iikamɨm yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nɨmbinɨm siir wakaeyokna apɨm kɨmiiram wɨnkika. Mɨ Adi Komii siya kɨmiiram naɨngwokwonanaeikɨn iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siya kɨgrɨraowɨm kɨmiirɨm.

Copyright information for `IWS