Mark 13

Jisɨs siya Adi Komii siir omaka saiir boɨnkɨn wɨ sapi bɨmbɨrgigiyami

(Mt 24:1-2; Lk 21:5-6)

Jisɨs siya Adi Komii siir omaka saiir haiburgigɨn mɨ siya ɨna yapamɨn. Mɨ inkam nwɨrɨn siir kɨgna mɨriiyɨn siya boɨnki siirɨn, dimɨn taemɨn nowɨmwarkaiyɨuwan inkam! Tɨ siiya komii komiiyɨm sɨmiir kɨgi. Mɨ omaka mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siir omaka kingiin nwowɨm sɨmiir kɨgi! Mɨ Jisɨs siya siir yai aiirɨn hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, kɨra ɨna kɨgɨn tɨ omaka komii komiiyɨm, aniya? Mɨ kɨra wa kɨg rani, siiya nhɨrɨm ɨni siiya nhɨrɨm sɨmiir ɨdwo haigɨnɨm. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma wa nhɨmnhɨnkɨinaiinami. Mɨ nhɨrɨm wa nɨki ɨpɨmpamki. Ɨriig.

Jisɨs siya boɨn hɨkpai hɨikpai whɨekakɨm wa nɨmbiyami

(Mt 24:3-14; Lk 21:7-9)

Jisɨs siya mhɨu Oliv siir nɨdwokɨn mɨ siya yɨdwo kɨgi yarmiya hɨriir, Adi Komii siir omaka komiiya hapi nwowi mɨ Pita, Jems, Jon mɨ Endru sɨmasɨmar yɨt Jisɨs siirɨmɨn. Mɨ sɨma siir inɨ srɨini, kɨra krɨmiir boɨnmauugi, wɨ paka hɨnɨɨn ɨiya saiir nɨmbinii tɨ digworaekwowɨm. Wɨ pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨ nɨmbinii bɨiyɨn krɨma nɨnoknɨnkɨnamɨn. Mɨ tɨ digworaekwowɨm ɨni kingiin nwowɨm wɨ sɨmbi nɨmbini, ha?

Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, kɨma ha hiirtarao, kɨmiirɨn wɨ inkam nwɨrkɨn pɨ nɨksɨsaeisi. Kam nhɨrɨm sɨma wɨ kariir inɨg ɨiir ninɨ kinsɨna dapnii. Mɨ sɨma wa boɨni, tɨ inkamɨn yɨo karaɨrgɨn. Mɨ sɨma wɨ iikam hoɨmgakɨm sɨmiir nɨksɨsaei mɨ sɨma wa nwokɨ aɨngwo tɨbmiiyɨm. Mɨ ɨiya kɨma ha wakaei yaiiya ɨni kingiin tɨrar kwɨniiya mɨ yaii kwɨra ɨni hɨndankɨn mɨ kirɨrɨrniya mɨ kɨma wɨ kɨpi naɨngwoyɨmyokwɨn, takɨna ya wɨ bɨi nɨmbinii. Mɨ ɨiya dɨgiyana ya ɨna nikɨ owa. Kam nhɨrɨm om whɨranɨm wɨ om whɨraka ninɨ ɨniiyɨuwi. Mɨ nu whɨran kamɨm wɨ nu whɨran kamɨm yaii sɨmaka ninɨ ɨniiyɨuwi. Mɨ maeyau nhɨrɨm nɨɨnɨn wa mɨ ɨti mɨ mhɨi wa mɨ aowi. Mɨ tɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnpai dimɨnpaiyɨm sɨma nɨmbiyami, mhoɨiya wɨ komiiya nasae owɨuguski wɨ gwo rani. Nɨɨngaka.

Kɨma kɨmasiyar timɨ mɨntɨrao, kɨmiirɨn wɨ sɨma nonkworɨmdɨnu hainami kamɨm yai hɨdwɨniyɨm sɨmiirɨm. Mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ omaka yai nɨdwokai wakaeiya hɨrar tɨoki. Mɨ sɨma kɨmiirɨn wɨ inkam komii komiiyɨm omom omom kɨgrɨraowiyɨm mɨ inkam komiiyɨm nu kɨgrɨraowi ɨkɨm, wɨ sɨmiir whwonkam ɨda ninɨ okmwɨn okwoɨuwi. Mɨ kɨma wɨ kariir yaiwɨn kɨbiya saiir nikɨ boɨnmɨmauuwɨm sɨmiirɨn. 10 Ɨiya dɨgiyana wɨ aisiima nikɨ dɨgi rani, iikamɨm omom omomanɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨma ta yaiwɨn kɨbiya saiir tikɨ wakae dɨgi. 11 Mɨ ɨiya sɨma kɨmiir nonkworɨmdɨnu hainami inkam komiiyɨn yai hɨdwɨniyɨn siirɨm mɨ kɨma wɨ kɨpi nɨdid mɨ wɨ ha kɨpi naɨngwo, krɨma wɨ panɨɨn yaiyɨm sɨm boɨni, ha? Nɨɨngaka. Yai hoɨmgakɨm Adi Komii siya wɨ ta ɨi aiirar boɨnmɨmauugi. Mɨ yaiyɨm kɨma boɨni mɨ wɨ kɨma boɨn tani. Nɨɨngaka. Wɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar boɨni. 12 Mɨ yaowae wɨ siir nomousɨm ɨiirar nɨkropkii kamɨm sau nɨnɨtiyɨm sɨmiirɨm, sɨma nɨtɨm siirɨn. Mɨ adɨn siir yɨnisɨm ɨiirɨn wɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirar mɨ tɨri. Mɨ yɨnisɨmɨm yɨm wɨ sɨmiir yopii adɨm sɨmaka nɨnii yaii. Mɨ sɨmiirɨn wa nɨkropki kamɨm sau nɨnɨtiyɨm sɨmiirɨm, sɨma nɨtkikɨkɨnɨm sɨmiirɨn. 13 Mɨ iikam hoɨmgakɨm sɨma kɨmaka ɨo wɨ whɨsarii nwo rani, kɨma kariir siyɨu ɨiir napikɨm. Mɨ sɨma wɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir asi tɨri kɨmiirɨn. Ɨiya dɨgiyana saeya dɨgi mɨ tɨ inkamɨn hɨkpai hɨkpaisi nɨkii karam nwowɨn mɨ siirɨn wɨ Adi Komii siya nanmaiwarkainaei. Ɨriig.

Dimɨn biyɨekɨ biyɨeyɨm wɨ sɨpi nɨmbinii

(Mt 24:15-28; Lk 21:20-24)

14 Mɨ ɨiya kɨma tɨ dimɨn biyɨekɨ biyɨeyɨn om kopbumbuwiyɨn siir kɨgi, siya wɨ maeyauwa haiyaeiya wɨ saiir nokwowɨni. Mɨ inkamɨn ta yaiya saiir mwaɨni, siya wɨ sɨbgu dɨnoknɨnkɨn mwaɨn. Mɨ ta ɨiya iikamɨm nu Judia hɨr nwowɨm, sɨma wɨ mhɨua hɨriir nɨdamami. 15 Mɨ inkamkɨn pɨu aeyɨn hɨi hɨr nɨdwo siiswaki, siya wɨ siir omaka hɨri swokɨ iwɨt iiyam tani, siir digworaekwo ɨmiir hainakiyɨm. Nɨɨngaka. 16 Ɨiya inkamɨn siya siir numɨr aiir tɨrkwowaki, siya wɨ swokɨ haiyɨug am tani, siir yɨuɨs aiir hainakiyɨmɨn. Nɨɨngaka. 17 Mɨ yɨmbisɨmɨm wigɨm yɨnpɨugak nwowɨm mɨ nhɨrɨm yɨnisɨmɨm mwɨiyar nikɨ aeyɨm mɨ sɨma wɨ hɨk prasae hai rani. 18 Mɨ kɨma nhwo kwɨsboɨn tɨ dimɨnɨn ta ɨiya nao komiigɨ kɨniya saiir kɨpi nɨmbini. 19 Mɨ ta ɨiya wɨ hɨk prasae hai rani. Mɨ ɨiya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir nonkwokwowɨn mɨ ta hɨriinan hɨka bɨ nɨmbiyamka, tariinanɨn tasa nikɨ oyokiyokwɨiya. Mɨ mhoɨiya ɨriipɨ hɨriinan, ta hɨk hɨnɨɨna wɨ nɨmbiyam tani. Nɨɨngaka. 20 Mɨ Adi Komii siya ta ɨi aiirɨn haruwa nikwonɨnkikrɨpna karamae nwowi mɨ iikam whɨekakɨm sɨma wɨ hinda prɨiyop ɨtkaigii. Mɨ siya iikamɨm siya nɨmbingiyɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyokɨn mɨ siya ta ɨiya haruwa asi nikwonɨnkikrɨpnakika.

21 Mɨ ta ɨiya inkam nwɨrɨn kɨmiir boɨnkɨn, kɨgi! Kraisɨn tɨsi tapi nwowɨn. Mɨ nwɨrɨn yɨo wa mɨ kwaboɨni, kɨgi! Krais siya ɨsi hapi nwowɨn. Mɨ kɨma wɨ kaimwo kɨpi nwo ta yai aiirɨn. 22 Mɨ mhoɨiya kam nhɨrɨm wɨ ha nɨksɨsaei, kara Kraiskɨn mɨ kara profet inkam nwɨrɨn, wɨ sɨmiir hɨriinan nwonanii. Mɨ sɨma dimɨn komii komiiyɨm mɨ mɨipai mɨipaiyɨm wa mɨ kɨnɨnankɨuwi iikamɨm Adi Komii siya nɨmbingiyɨm sɨmiir nɨksɨsaeyam. 23 Mɨ kɨma sɨbgu mɨntarao, tɨ digworaekwowɨm tapa kara boɨnmɨmauu dɨgiyɨm kɨmiir, mhoɨiya wɨ sɨmar swokɨ ɨmbiyami. Ɨriig.

Mɨ mhoɨiya yaowae adɨn nɨnomor kouanɨn wɨ sɨpi nɨti

(Mt 24:29-31; Lk 21:25-28)

24 Mɨ ɨiya ta hɨk komiiya saeya dɨgi mɨ taka ɨiya bɨeyɨn wɨ hindara kakauu ɨuguskii. Mɨ bwana wɨ mɨ who rani. Nɨɨngaka. 25 Mɨ nauunɨm wɨ nɨnomor hɨranka nɨkɨikɨi nainii. Mɨ digworaekwo kɨrɨe kɨrɨeyɨm nɨnomor kouanɨm wa kiisɨskii. 26 Mɨ wɨ sɨma kɨgwɨni Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn wau mɨrsɨma saɨka nɨnkɨn ɨti. Mɨ siir kɨrɨe komiiya mɨ siir dimɨn mɨiyɨkɨn paenan nɨuyaeiyɨn wɨ warar nɨnkɨn ɨti. 27 Mɨ ta ɨiya siya wɨ siir paekwosɨmɨm sɨmiir nɨkropki. Mɨ siya wɨ iikam whɨekakɨm nuanɨm siya nɨmbinkiyɨm hɨnda tɨnda nwowɨm, wɨ sɨmiir nɨkɨuna dɨgi, maeyau kwɨruwa nangiriyɨuniyɨm. Ɨriig.

Whrou siya ɨi hɨdni siyɨuɨn siir nɨkrigɨn

(Mt 24:32-35; Lk 21:29-33)

28 Kɨma whrou siirar dɨnoknɨnkɨn, ɨiya pɨ whrou siya woki tɨ hɨriinanɨn krɨma pa nɨnoknɨnkɨni opɨn wɨ sɨpi nɨuwi. Mɨ opud naowɨn wa mɨ ɨkii kɨni. Ta hɨriinan ɨiya saeya opkɨ nɨuwiya. 29 Mɨ hɨriinankɨnɨuwi mhoɨiya wɨ kɨmar kɨgi tɨ dimɨnɨn ɨni yɨmbiyamɨn. Mɨ kɨma wɨ nwokɨ ɨnoknɨnkɨnkiyɨm, ɨiya Yaowae Adɨn nɨnomor kouanɨn siir ɨiya tɨriir nɨtana kingiin bɨdi ywowa. 30 Kara kɨmiirɨn yaimwowa boɨni, tɨ iikamɨm nwowɨm sɨma wɨ nikɨ ao rani mɨ tɨ digworaekwo hoɨmgakɨm wa nɨmbiyami. 31 Mɨ nu nɨnomorwo yo wa dɨgii mɨ kariir yaiya wɨ wara dɨgi rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Inkam nwɨrkɨn nɨnoknɨnkɨn tani ta ɨiya siya nɨti

(Mt 24:36-44)

32 Inkam nwɨrkɨn nɨnoknɨnkɨn tani ta ɨi aiirɨn nugak, nabɨe mɨ naɨowaka. Nɨɨngaka. Mɨ paekwosɨmɨm nɨnomor kouanɨm yɨm hɨriinan ta ɨiya saiir mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Mɨ Adi Komii siir yɨnisɨmɨn ɨriipɨ hɨriinan ta ɨi aiirɨn wara mɨ ɨnoknɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. Adɨn sasar nɨnoknɨnkɨn ɨski ta ɨi aiirɨn. 33 Kɨma mɨntarao mɨ kɨma wɨ nhwo kɨpi whwonkai kɨma nɨnoknɨnkɨn tani, tɨkɨnɨn wɨ paka hɨnɨɨn ɨiya sae nɨmbinii. 34 Siya inkam nwɨrɨn siir hɨnɨɨngɨn siir omaka saiir haiburgikɨn mɨ ɨna yapnamɨn maeyau gwɨra. Mɨ kamɨm whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨm siir mɨi ɨmiir, siya mɨiyɨm sɨmiirɨn yapa yapa yonkwo dɨgig. Mɨ siya inkamɨn ano ɨiir kɨgrɨraowiyɨn siir boɨngig, kɨra sɨbgu kɨgrɨrao nhwo kɨpi whwonkai. Jisɨs siir boɨniyɨo yaiya dɨg ywokiya. 35 Jisɨs siir yaiya tasa nikɨ ama. Mɨ kɨma wɨ asi kɨgrɨraowi kɨma nɨnoknɨnkɨn tani, ɨiya omakan inkamɨn siya nɨti. Siya wɨ paka hɨnɨɨn ɨiya sae namisi ɨti, siya nɨibopwo namisi ɨti, iyɨe? Wɨ ɨuumaka namisi ɨti, iyɨe? Wɨ nugak namisi ɨtyakwoki kɨma nɨnoknɨnkɨn tani. 36 Mɨ kɨma sɨbgu kɨgrɨrao, siya kɨmiirɨn wɨ hindara nhɨngaknisi. Siya wa kɨgnisi, ɨna nikɨ whwonkaiyɨm. 37 Ta yaiya kara kɨmiir boɨnmauugiya, kara iikam hoɨmgakɨm sɨmiir warar boɨnkika, kɨma mɨntarao! Ɨriig.

Copyright information for `IWS