Mark 15

Sɨma Jisɨs siirɨn Pailat siirɨm yɨkɨunam

(Mt 27:1-2,11-14; Lk 23:1-5; Jo 18:28-38)

Mɨ prismi yaowae adɨm sɨma nugak ɨmumar yamyakwok adiyaowaeyɨm siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm mɨ inkam komiiyɨm yai hɨdi ɨkɨm sɨmiiram, sɨma yai ɨrɨpa hangiriyɨu boɨnai. Mɨ sɨma Jisɨs siirɨn wɨeyɨn sopni yɨmboru kinam Pailat siirɨmɨn. Mɨ Pailat siya Jisɨs siir srɨi, kɨra Juda iikamɨm sɨmiir nu ɨiir kɨgrɨraowan inkam komiigɨn, aniya? Mɨ Jisɨs siya ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨn, wa yaiya kɨra boɨna ɨni mɨ owa. Mɨ Pailat siya yaowae adɨm sɨmiir wakaeyɨn sɨma yai whɨekakɨm siirara boɨn hɨuriyɨugi. Mɨ Pailat siya Jisɨs siirɨn ɨna swokɨ srɨigiyɨn, kɨra yai wakae boɨn tani, aniya? Wakae! Sɨma yai whɨekakɨm ɨni kɨriirarar boɨn hɨuriyɨuɨm. Mɨ Jisɨs siya yai kwɨr bɨri swokɨ wakae boɨn srankɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Pailat siya asi kɨntɨɨrgikɨn. Ɨriig.

Pailat siya boɨnkɨn Jisɨs siirɨn pae hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir nɨnkɨn ɨrɨnu inankɨiyɨm

(Mt 27:15-26; Lk 23:13-25; Jo 18:39-19:16)

Bɨewi bɨewiyɨm ɨi komiiya Pasova wou nikwo aeiya mɨ Pailat siir siyɨuɨn hɨriiyar tɨrikɨn, siya maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya kamɨm hɨugrɨpkɨikikaiyɨm sɨmiirɨn pɨ nwɨra nokmwɨn apniki. Iikamɨm sɨmiir kwoɨnkɨn naɨngwowɨn inkamɨn siir. Mɨ Pailat siya sɨmiirɨmɨn pɨ siirar nɨkropki. Mɨ ta ɨiya inkam nwɨrɨn Barabas nɨkɨuwiyɨn, omaka hɨuyokiyokaiya saiir nwokaiyɨn mɨ kamɨm wra nwowiyɨm inkam komii komiiyɨm omom omom kɨgrɨraowiyɨm ɨo sɨmaka nwowɨm mɨ sɨmiir nhɨr ɨmiir nɨsomsom aokaowɨm siya sɨmakar nwokaigɨn. Mɨ iikamɨm ha nanɨnkɨnɨuniyɨm mɨ sɨma Pailat siir boɨnki, tɨkɨ siyɨuɨn, bɨiya kɨra tɨrɨn bɨewi nhɨrɨm dɨgiyɨm mɨ kɨra pa nɨkrop apniki ta maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya hɨuyokiyokaiya saiir nwowɨn sɨmiir inkam nwɨrni. Mɨ tariinanɨn kɨra siira tɨ swokɨ tɨr. Mɨ Pailat siya sɨmiir yai yaka yowarkɨi boɨnki, kɨma mɨnam naɨngwowi kara Juda sɨmiir inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn siir nɨuguskiyɨm, aniya? 10 Mɨ Pailat siya hɨnɨɨn asi boɨnkikɨn. Dimusi rani, siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn prismi yaowae adɨm sɨmiir kwoɨnɨm. Sɨma Jisɨs saɨka whwokwoka nwo rani, sɨmiir kwoɨnɨn i ɨeyar kwaewaowi bɨi sɨma nwowɨm. Mɨ sɨma siirɨm asi nɨkɨunanikɨm siirɨn. 11 Mɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm prismi yaowae adɨm sɨma inɨ boɨnɨurwokaiyɨu. Mɨ sɨma pɨ hɨnɨɨn nwokɨ boɨnkiyɨm Pailat siya Barabas siir dɨkrop apniki. 12 Mɨ Pailat siya sɨmiirɨn ɨna swokɨ boɨnkiyɨn mɨ kara pɨ panɨɨna tɨri tɨ inkamɨn kɨma boɨniyɨn Judami iikam sɨmiir inkam komiiyɨn nu kɨgrɨraowiyɨn, ha? 13 Mɨ sɨma siir yai yamdi ɨna kauwok boɨnkiyɨm, siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka dɨnkɨn ɨrɨnugi! 14 Mɨ Pailat siya sɨmiir srɨigi, dimusika, ha? Siya dimu dimɨn tɨrbukɨn, ha? Mɨ sɨma ɨna kauwok boɨnamnankiyɨm, siirɨn tɨ paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨkar dɨnkɨn ɨrɨnugi! 15 Mɨ Pailat siya iikam isidɨn sɨmiirɨm hiirgɨn mɨ siya Barabas siir asi kɨgnɨnkɨn apnikikɨn. Mɨ siya Jisɨs siirɨn kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiirɨm iyopmauugi, sɨma nɨpɨmparɨm siirɨn. Mɨ mhoɨiya sɨma siirɨn ɨna yɨkropkiyɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨm. Ɨriig.

Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨma Jisɨs siir nɨgbumbugɨm

(Mt 27:27-31; Jo 19:2-3)

16 Mɨ kamɨm ɨrɨm haiiyɨm sɨma Jisɨs siirɨn inkam komiiyɨn omom omom kɨgrɨraowiyɨn siir omaka maeyauwa hɨriir yɨnkikwona apnam. Mɨ sɨma kam nhɨrɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiirɨm yɨkɨuna, sɨma ta maeyau kwɨruwa saiirarar nanɨnkɨnɨuniyɨm 17 mɨ sɨma Jisɨs siirɨn yɨuɨs paridnana kwɨra yɨtomwanɨu haigɨnɨu. Mɨ sɨma urid nɨmrɨdgakɨn whɨra hopwhro mɨ sɨma siir mwo ɨiir kaigrɨsɨugi. 18 Mɨ sɨma siir yɨgbumbu, akamɨe! Juda iikamɨm sɨmiir nu kɨgrɨraowi inkam komiigɨn! 19 Mɨ sɨma siir mwowɨn paekopɨn hougwokwo apiyɨn siir yɨkrɨmkrae. Mɨ sɨma siirɨn yaeyop haɨni mɨ yaswaiyɨu mɨ sɨma ogmwo ha hɨuɨm mɨ ɨna kaiyɨrou kisɨsanaɨm siir inɨg ɨiir hainanam. 20 Mɨ sɨma siir mɨngigin dɨgiyɨm mɨ ta yɨuɨs pariidnan bripriya ɨna swokɨ ɨsaiya. Mɨ sɨma siirɨn ɨni siir yɨuɨs aiirar swokɨ ii haigɨnɨugiyɨm. Mɨ sɨma Jisɨs siirɨn ɨna yɨkɨunamɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨkar nɨnkɨn ɨrɨnugiyam. Ɨriig.

Mɨ sɨma Jisɨs siirɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn saɨka yɨnkɨn ɨrɨnugi

(Mt 27:32-44; Lk 23:26-43; Jo 19:17-27)

21 Inkam nwɨrɨn Saimonkɨn siya om Sairini ankɨn Aleksanda Rufas sowiir yaowae adgɨn. Mɨ siya omisɨsɨmɨm om komii siir yaba nwowɨm sɨmiir haiburgigɨm mɨ siya ɨna yapamɨn siyɨu maeyau nɨɨnga aiir. Mɨ sɨma siyɨu bopwo hɨr yɨnapyɨskai om komii siir kingiin. Mɨ sɨma kɨmɨdiniya ɨgao yai siir boɨnwɨn paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn Jisɨs siirɨn siya haiyam. 22 Mɨ sɨma Jisɨs siirɨn maeyau kwɨra saiir hɨriir yɨkɨunam ta maeyauwa saiir inɨga Golgota. Mɨ ta maeyauwa saiir inɨg mwowɨn inkam mwo kɨuni maeyauga. 23 Mɨ sɨma op wain sɨmiir naba saɨkar yɨnkɨn aepɨbmigiya siir hauuwam mɨnkɨn mɨ siya bɨri kwiyaekɨn. 24 Mɨ sɨma paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn saɨkar yɨnkɨn ɨrɨnugi. Mɨ siir yɨuɨsɨm ɨni sɨma hɨdnonkwokwo hainamɨm. Mɨ sɨma gwo kwɨra sae gwo satu, sɨma mɨnɨm gwokɨm tɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn pɨ nhɨnga haii. 25 Ɨiya nugakar nikɨ oyakwoka 9:00 klok mɨ sɨma paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siirɨn saiirar yɨnkɨn ɨrɨnugiyakwok. 26 Mɨ siir mwo kouga ta yaiya siir boɨna saiir wɨnki yokwoni. Sɨma hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨm, Juda iikamɨm sɨmiir nu kɨgrɨraowi inkam komiigɨn. 27 Mɨ sɨma Jisɨs siir kingiinɨn inkam nwɨso hɨi tauaeiyo sowiirɨn warar yɨnkɨn ɨrɨmdɨnugik paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir. Mɨ nwɨrɨn ɨɨniga mɨ nwɨrɨn yaɨoyaeya. 28 [Mɨ Adi Komii siir Yokwo Komii saiir yaiya ɨni kaimwowa ywowa bɨdi bɨdinan sɨma wɨna mɨ tariinanɨn saeya bɨdi yɨmbiniya. Mɨ ta yaiya hɨnɨɨnga, sɨma siirɨn kamɨm hɨi tauaeiyɨm sɨmaka yɨnkɨn hɨuwiyopmasugi.]

29 Mɨ iikamɨm haɨmii tamii napɨm siir yapɨkbumbu mɨ sɨma mwo ɨna yapkɨntɨɨrɨm. Mɨ sɨma siir boɨnki, bɨiya kɨra hɨnɨɨna boɨnkɨn, Adi Komii siir omaka wɨ kara nɨipɨɨrgi mɨ ɨi kwoɨmɨm dɨg nwokii mɨ wa swokɨ haɨninansiin okwoki. 30 Mɨ kɨra kɨnakɨna tamɨ dirɨraerarna mɨ kɨra pa nwokɨ ɨuuniyɨm warɨ paeyɨn kɨriir nɨrɨonɨnkɨnɨn siir waraurankɨn! 31 Mɨ prismi yaowae adɨm mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨni ɨkɨm, sɨma Jisɨs siirɨn warar yapɨkbumbu. Mɨ sɨma, sɨmasɨmar yomboɨn amboɨn, siya inkam nhɨrɨm sɨmiirɨn bɨdiyar whɨndirɨraerar haigɨnɨuɨn. Mɨ siya, siya siyar dirɨraerar namɨm panopi, ha? 32 Mɨ tɨ inkamɨn siya nɨmbinkiyɨn siya Israel sɨmiir inkam komiigɨn, sɨmiir nu kɨgrɨraowikɨn. Mɨ siya paeyɨn hɨiniya nɨrɨo nɨnkɨnɨn siir hɨrankɨn krɨmar kɨgwokwoɨuungi. Mɨ krɨma wa nwokɨ aɨngwo tɨbmiikiyɨm kɨriiramɨn. Mɨ inkam nwɨso Jisɨs saɨkar nɨnkɨn ɨrɨmdɨnugiyo paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨnsi yo sowa ɨriipɨ hɨriinan siirɨn warar mɨ ɨnkɨn ɨgbumbu. Ɨriig.

Jisɨs siya bɨdi yaonamɨn

(Mt 27:45-56; Lk 23:44-49; Jo 19:28-30)

33 Mɨ ɨiya nabɨe bopwo nwowa mɨ ɨiya ɨna kakauugiya. Mɨ hɨnda tɨnda ɨni nɨiyar ywokiyɨm. Mɨ ɨiya bɨe nad nwowamtɨbɨn, ɨiya ɨi kwoɨm nwowiya saiir yadɨg ɨurɨb. 34 Mɨ ɨi kwoɨm namwoɨuwiya mɨ Jisɨs siya ɨna kauwok boɨnkirɨbɨn, Eloe, Eloe, lema sabaktani? Ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa hɨnɨɨnga, kariir Adi Komii, kariir Adi Komii kɨra kariirɨn digɨumii dimusi haimriiyɨugigɨn, ha? 35 Mɨ kam nhɨrɨm kingiin hɨr nokwowɨm sɨma siir yai wakaeyɨm mɨ sɨma ɨna boɨnɨm, wakae! Siya Ilaija krɨmiir wanwiyaeyɨn siirɨm nɨkɨuwi. 36 Mɨ inkam nwɨrɨn ɨna iwɨtnamɨn hamgan hainakiyɨm. Mɨ ta op kausrɨra siir ɨdwo yaokɨnki. Mɨ kɨmɨdiniya paekop ɨnakar yɨnkɨn udgi mɨ Jisɨs siir yaiga yaka onkwo mauugi siya kwiyaeyɨm. Mɨ tɨ inkamɨn siya boɨn, ha tikɨ o. Krɨma nikɨ kɨgrɨraowi siirɨn pɨ Ilaija siya nasi whɨndirɨraerar ɨuungi paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir hɨrankɨn. 37 Mɨ Jisɨs siya ha kauwankɨi boɨnkirɨbɨn mɨ siya ɨna iyɨe hɨkainamtɨbɨn.

38 Ɨiya Jisɨs siya naowa ta yɨuɨs komiiya Adi Komii siir omaka saiir nɨtiyɨsɨuwa saeya ɨni bopwoniyar yɨnwɨtamnaiiniya. Mɨ ɨna yɨugusnaiinama nua hɨriir. Mɨ ta yɨuɨs prɨeiya ɨni kwɨsa ywokiya. 39 Mɨ kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨi nwowi inkamɨn siya Jisɨs siir whwonkam ɨda nokwokɨn mɨ siya kɨgiyɨn siya hɨriinan niyae hɨkainamtɨbɨn mɨ ɨni siya siyar boɨnkiyɨn, kaimwokɨ kaimwokɨɨnga! Tɨriigɨnɨn Adi Komii siirar yɨnisɨmkɨn. 40 Mɨ wig nhɨrɨm hɨrar mɨ ɨnkɨn okɨm mɨ sɨma arurɨg hɨrar nokwo kaokikɨm. Mɨ nhɨrɨm sɨmaka hɨr nɨnkɨn okwo kaokɨm. Ɨra Maria om Makdalanka mɨ ɨra Maria Jems sapɨsapɨn mɨ Josis sowiir apu aeya. Mɨ ɨra Solomonika. 41 Bɨiya Jisɨs siya nu Galili hɨr nwowɨn mɨ ta ɨiya tɨ wigɨm siir mhoɨiya namkɨm. Mɨ sɨma siir nae dirɨraerarɨm mɨ wig isid komii whɨrɨn yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan Jisɨs saɨkar yɨnkɨn am om komii Jerusalema hɨriirɨn. Mɨ sɨma hɨr inɨ owou. Ɨriig.

Sɨma Jisɨs siirɨn siyano siir haigigi

(Mt 27:57-61; Lk 23:50-55; Jo 19:38-42)

42 Mɨ naɨowaka Josepɨn om Arimatianɨn ɨna yɨtrɨbɨn. Siya yai hɨdan inkam wadɨekɨn. Mɨ yɨo siya ɨriipɨ hɨriinan ɨiya Adi Komii siya iikam sɨmiir kɨgrɨraowana ɨiya saiirɨmar mɨ owɨni. 43 Mɨ Juda sɨmiir ɨi komiiya waka nwokwowaki mɨ tapa ya nae dirɨraerar haigigik ni ɨiga mɨ Josep siya asi napnɨnopkainamkɨn Pailat siir kɨgam. Siya bɨri nɨdid namkɨn. Nɨɨngaka. Siya Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya saiir hainakiyɨm srɨiyɨugɨn. 44 Mɨ Pailat siya ɨni hindara yanaawɨnɨn ta yaiya saiir wakaewɨnɨn, Jisɨs siya naonama. Mɨ siya kamɨm yaii nɨniiyɨm sɨmiir bɨiyan inkamɨn siirɨm yɨkɨuna mɨ siya siir srɨii, Jisɨs siya bɨdinanar naonamkɨn, iyɨe? Tariinanar kwaokɨn. 45 Mɨ ɨiya siya yaii nɨnii kamɨm sɨmiir bɨi nwowiyɨn siir yai aiir wakaeyɨn mɨ siya Josep siir boɨnki siya Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya saiirɨn hatɨ hainam. 46 Mɨ Josep siya yɨuɨs whɨsinana kwɨra saɨnam. Mɨ siya Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya ɨna inɨ hɨunɨs hainakiya paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir hɨrankɨn. Mɨ siya siirɨn yɨuɨs whɨsinana saiir whrɨnainam mɨ siirɨn siya siyano whɨrɨn siir inɨ haigigik. Mɨ tɨ siyanowɨn inkamkar nopkikɨnkɨn. Mɨ siya siiya komiiya kwɨra warnani ɨe ɨiir warkɨn tɨnugigam. 47 Maria om Makdalana mɨ Maria Josisni yopi aka, sowa kogwokwo haigikigo maeyauwa Jisɨs siir pɨuɨs biyɨeya saiir haigigiya. Ɨriig.

Copyright information for `IWS