Mark 16

Jisɨs siya bɨdi yɨnsiin ɨdwowɨn ɨeyankɨn mɨ ɨni omwaiyar swokɨ waiyan

(Mt 28:1-8; Lk 24:1-12; Jo 20:1-10)

Mɨ Juda sɨmiir ɨi komiiya dɨg nwokiya mɨ Maria om Makdalana mɨ Maria Jemsni yopii aka mɨ Salomi saeya sɨma waɨm pɨuii mɨiyɨk whakiyɨm sɨmiir saɨnam. Sɨma Jisɨs siir pɨu aiir naokɨnam saɨnamkɨm. Mɨ ɨigwɨra sɨma bɨeyɨn bɨdi maskwokiyakwokɨn mɨ saiirar yamyakwok Sandeya, siyanowɨn inkam haigigigiyɨn siirɨm. Mɨ sɨmasɨmar yapboɨnaiyam, krɨmiirɨn pɨ nhɨnga whɨn mɨrii ta siiya komiiya saiir warɨtkɨnkiyɨm, ha? Mɨ ɨiya sɨma siyanowɨn siir ninɨ kɨgɨuwɨm mɨ sɨmar kɨgi siiya komiiya hɨr nwo rani. Nɨɨngaka. Bɨdi inabaki ɨtkɨnkiya ɨemɨga. Taka siiya, siiya prasae rani. Mɨ sɨma siyano ɨiir napnɨnopkainamɨn mɨ sɨma kɨgam whranisɨm nwɨrɨn sɨmiir ɨɨna ɨɨnig mɨiya nɨdwokai. Siya yɨuɨs whɨsinan bripriya kwɨra nii ɨdwokai. Mɨ sɨma siir ninɨ kɨgɨuɨm mɨ ɨni hindara inɨ anaaɨuwɨuwɨm. Mɨ siya sɨmiir boɨnkaiwɨn, kɨma kɨpi kɨgnanae kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, wɨm kɨma Jisɨsɨn om Nasaretanɨn siirɨm hansɨri paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn sɨma nɨnkɨn ɨrɨnugiyɨn siirɨn. Mɨ siya tapaiir nwo rani, bɨdi yɨnsiin ɨdwonamɨn! Mɨ ɨni omwaiyar swokɨ waiyan! Kɨma ta maeyauwa sɨma haigigiga saiir tɨ kwakɨg siya hɨr nwokaii. Kɨma dam! Mɨ kɨma pɨ kamɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm pɨ sɨmiir tinɨ boɨnɨu mɨ Pita siirɨn warar. Mɨ kɨma pɨ hɨnɨɨna tinɨ boɨnɨu, Jisɨs siya kɨmiir bɨiya bɨdi yamkwokɨnɨn nu Galilia hɨriir. Mɨ kɨma siirɨn wɨ hɨr ninɨ kɨgɨuwi. Bɨiya kɨmaka siya nikɨ boɨna saiir hɨriinan! Mɨ tɨ wig oumɨm ɨna yɨdamniyamɨm idowɨiya hɨriir, tɨ siyano ɨiirsi. Mɨ sɨma ɨna yɨdam ɨugusamɨm, kɨugak bɨ nwonamkɨm sɨmiir kɨuɨm ɨni hindara yɨinɨrkɨinamɨm. Mɨ sɨma inkam nwɨraka yai panɨɨnsi yɨmboboɨnamsi. Nɨɨngaka. Sɨma pɨ nɨdidnamkɨm. Ɨriig.

Jisɨs siya Maria om Makdalana saiir hɨriir yɨmbiyam

(Mt 28:9-10; Jo 20:11-18)

[Jisɨs siya Sande nugak ɨmumar yɨnsiin ɨdwonamyakwok. Mɨ siya bɨigɨ bɨiyɨn Maria om Makdalana saiir hɨriir yɨmbiyam. Mɨ ta wiga, bɨiya Jisɨs siya nɨnɨskɨigiya yɨu biyɨe ɨriiyar nwɨso sɨma nwokaiya saiir mɨ saeyaɨrga.] 10 Maria saeya inɨ kɨgɨu tɨ siir nomiiyauɨm naɨngwoyɨmiyok ou prasae bɨri kɨnkɨm siirsiyɨn. Maria saeya bɨiyɨn siir nomiiyauɨm bɨiya saɨka nwokaiyɨuɨm sɨmiir inɨ boɨnmauuɨu. 11 Mɨ Maria saeya sɨmiir boɨnki Jisɨsɨn ɨni omwaiyar swokɨ waiyan kara siir bɨdi kɨgnaniyɨn. Mɨ sɨma ta yaiya saiir wakaeyɨm mɨ sɨma bɨri naɨngwo tɨbmiigɨm. Ɨriig.

Jisɨs siya siyɨu hɨrɨn inkam nwɨso siir kɨgna mɨriiywo sowiir hɨriir yɨmbiyam

(Lk 24:13-35)

12 Mɨ ta saiir mhoɨiya inkam nwɨso siir kɨgna mɨriiywo sowa om komii hɨr haiburgigo mɨ ha napamwo mɨ sowa siirɨn siyɨu hɨr yapiyɨskai. Mɨ Jisɨs siya sowiir hɨriirɨn yaeya pɨu kwɨr yam. 13 Mɨ sowa ha swokɨ amwo mɨ kɨmɨdiniya kam nhɨrɨm sɨmiir inɨ boɨnmauuɨu. Mɨ yɨm sɨma sowiir yai aiirɨm bɨ swokɨ aɨngwo tɨbmiigɨm. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Jisɨs siya kam ɨuur nwɨrɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir hɨriir yɨmbiyam

(Mt 28:16-20; Lk 24:36-49; Jo 20:19-23; Ap 1:6-8)

14 Mɨ kam ɨuur nwɨrɨm siir mɨi kɨgna mɨriiyɨm ɨiya sɨma naeyar nikɨ ɨdwo aeyɨm mɨ Jisɨs siya ɨna yɨmbiyamɨn sɨmiir hɨriir. Mɨ siya sɨmiir inɨ ɨkɨu whɨsarii rani, sɨma bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm. Mɨ kam nhɨrɨm sɨma pɨ nantamyɨriyɨrkɨm kam nhɨrɨm sɨma naboɨniyɨm Jisɨs siya bɨdi yɨnsiin ɨdwowɨn ɨeyankɨn mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyan. 15 Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma ɨkɨ omom omomɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir dam mɨ Yai Wɨn Kɨbiya saiir dapboɨnmamauuam iikamɨm sɨmiir. 16 Mɨ inkamɨn naɨngwo tɨbmii mɨ siya ha baptais mɨ siirɨn wɨ Adi komii siyar kaoprigiokwowi. Mɨ yɨpɨkɨ inkamkɨn naɨngwo tɨbmii karam nwowi, yɨm wɨ siya grirɨtkaigi. 17 Mɨ iikam whɨekakɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn kɨrɨe wɨ Adi Komii siya hauuwi dimɨn komii komiiyɨm sɨmiir dirɨraeraram. Mɨ sɨma wɨ kariir inɨg ɨiirar nɨnɨmnɨskiiyami uridyɨu bibiyɨeyɨm sɨmiirɨn. Mɨ sɨma wɨ yaeya yaigɨn kwɨra boɨni. 18 Mɨ sɨmiir ɨɨnam mɨpugɨn biyɨu dapiyɨn siir nonkwowi mɨ op biyɨeya kwiyae aokaowiya saiir kwiyae mɨ tɨ hɨriinan dimɨnɨm wɨ sɨmiirsi nao rani, sɨma. Mɨ sɨmiir ɨɨnam makak inkamɨm sɨmiir mɨ hainii mɨ sɨma wɨ wadɨeyar mɨ oki. Ɨriig.

Adi Komii siya Jisɨs siirɨn nɨnomor koua hɨriir yɨkɨunam

(Lk 24:50-53; Ap 1:9-11)

19 Mɨ mhoɨiya krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siya siir yaiyɨm sɨmiirɨn dɨg nwogigɨm mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya ɨna yɨkɨunamɨn siirɨn nɨnomor koua hɨriir. Mɨ tariinanɨn siya ɨni siir ɨɨna ɨɨnigmɨiya inɨ ɨdwoɨuɨn. 20 Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm, sɨma ɨna yamɨm hɨnda tɨnda. Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya ɨni sɨmakar yɨnkɨn mɨriiyamɨn. Mɨ siya sɨmiir yai ɨmiirɨn warar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam dimɨn komii komiiyɨm sɨma tɨr ɨmiirɨn. Mɨ tɨ dimɨnɨn iikamɨm sɨmiir nɨisiimauugɨn. Mɨ ta sɨmiir yaiya kaimwokɨkaimwowaɨrga, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yaiga. Ɨriig.

Copyright information for `IWS