Mark 2

Jisɨs siya inkamɨn ɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨruɨn siir haiswonɨskiigikɨn

(Mt 9:1-8; Lk 5:17-26)

Ɨi nhɨrɨm bɨdi yamkiyɨm mɨ Jisɨs siya ɨni om Kapaneam hɨriiyar swokɨ amɨn. Mɨ iikamɨm sɨma hɨnɨɨna wakaewɨn, siya ɨni omaka hɨr nwowɨn. Mɨ iikam hoɨmgakɨm hanɨɨngɨ yanɨnkɨnɨuɨu mɨ omaka ɨni dɨgar ywokiya. Mɨ anoka kingiinɨn, maeyau kwɨrkɨ nɨɨnga bɨ swokɨ oka. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siir yaiya Jisɨs siya sɨmiirɨn saiir boɨnmɨmauugɨn. Ɨiya Jisɨs siya yaiyar nikɨ okwo boɨnɨn mɨ sɨma ɨna hainaniyɨm tɨ inkamɨn ɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨruɨn Jisɨs siirɨm. Mɨ kam nwiiyɨm sɨma hainani tɨ inkam ɨiirɨn. Mɨ omaka yainaua ɨni iikamɨm sɨma yɨdwokaisɨsɨrkiya mɨ sɨma Jisɨs siir kingiin paninsi haigɨnsi tɨ inkamɨn ɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨrɨuɨn. Mɨ sɨma akouwa hɨrii iiyam mɨ akou haɨmii ɨiir inɨ pɨrakɨu maeyaua siyar nokwo hɨrɨrɨuwa saiirar. Mɨ sɨma akou haɨmiiyɨn ha pɨrak grirgigiyɨn mɨ ta hɨiya tɨ inkamɨn siya whɨna mɨ sɨma ɨdmɨrɨm kwiiya borɨtkɨkɨn mɨ ɨna yonkwokiikiiraraokiya. Mɨ ɨni Jisɨs siir ɨgmiiga yaunɨ kikɨnɨuwa. Mɨ Jisɨs siya sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiir kɨgiyɨn mɨ siya tɨ inkamɨn siir boɨnki, yɨnisɨm! Kara kɨriir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm yɨm sɨma hɨr warar nɨnkɨn ɨdwokaigɨm mɨ sɨmiir kwoɨnɨm aowa aowa ɨni ta yaiya Jisɨs siya boɨna saiir saiira yaɨngwokwonanaeyɨm. Siya tɨ hɨnɨɨn yai boɨnɨn mɨ siya tari Adi Komii siir nɨgbumbui. Inkam nwɨrkɨn bɨri swokɨ haiyoprimdiyɨumii srankɨn dimɨn biyɨeyɨm. Nɨɨngaka. Adi Komii siirar mɨiga. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm Jisɨs siya bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨm mɨ siya sɨmiir asi boɨnkɨn, kɨma wara hɨnɨɨn kwoɨnɨn kɨmiir waraur dimusi nwowi? Pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn hinsɨma nwowiyɨn? Mɨ kara ha boɨni kɨriir dimɨn biyɨeyɨm kara bɨdi haiyoprimdiyɨumiigiyɨm mɨ tɨkɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn kara wɨ dɨga nwowi? Mɨ tari wɨ dɨg nwo rani? Mɨ kara ha boɨni, kɨra kɨriir hɨi aiir hainam mɨ hɨnɨɨnɨn kara wɨ dɨgar nwowi, iyɨe? Wɨ dɨg nwo rani, aniya? 10 Kɨma dɨnoknɨnkɨn, Adi Komii siir yɨnisɨmɨn nɨnomor kou hɨrankɨn nɨtɨn karaɨrgɨn. Kariir kɨrɨeya wɨ dɨgar nwowi kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨm. Mɨ Jisɨs siya tɨ inkamɨn ɨga ɨɨn nɨnsɨmsɨrɨuɨn siir asi boɨnkikɨn. 11 Kara kɨriir boɨnkii, kɨra dɨngsingi! Mɨ kɨriir hɨi aiir hainam mɨ kɨra pɨ kɨriir omaka damɨgusam. 12 Mɨ siya ɨni iikamɨm sɨmiir whwonkam ɨdar yɨnsiingiyɨn. Mɨ siya ɨni siir hɨi aiirar hainamɨn. Mɨ siya bɨri kɨmɨmɨnkɨn, ɨna yɨnsiin apnamɨn. Mɨ sɨma hɨriinan kɨgiyɨm mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm mɨ sɨma ɨni Adi Komii siir inɨg ɨiirar hainankiyɨm. Mɨ sɨma ɨna boɨnkiyɨm, bɨiya nɨm krɨma tɨ hɨnɨɨn dimɨnɨn siir bɨri kɨgɨm. Ɨriig.

Jisɨs siya Livai siir nɨkɨunakɨn

(Mt 9:9-13; Lk 5:27-32)

13 Mɨ Jisɨs siya whɨigbid hɨriiyar swokɨ apnamɨn mɨ iikam isid komiiyɨn sɨma ɨni siir mhoɨiyar yamɨm. Mɨ siya Adi Komii siir yaiya ɨni sɨmiir yowɨmwarkai haigɨnɨuwɨm. 14 Mɨ siya ha napnamɨn Livai siir kɨg, Alfias siir yɨnisɨmɨn. Mɨ siya omaka omom omoman umɨr nɨdwokai haiiya, yɨo saiir nɨdwokaii. Mɨ Jisɨs siya yɨkɨugi, kɨra kariir mhoɨiya wɨt! Livai siya ha nɨnsiingiyɨn mɨ ɨni siir mhoɨiyar yamɨn.

15 Ɨiya Jisɨs siya Livai siir omaka hɨr nikɨ ɨdwokai aeyɨn mɨ kam hoɨmgakɨm umɨr haiiyɨm, nhɨrɨm siyɨu biyɨe tɨri kam ɨma mɨ kamɨm Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm, sɨma sɨmar yɨdwokai aemɨmɨr Jisɨs saɨkan. Tɨ hɨriinan kamɨm kasaka rani, Jisɨs saɨka nap mɨriiyɨm. 16 Mɨ Farisi kam nhɨrɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨniyɨm sɨma kɨg Jisɨs siya kamɨm siyɨu biyɨe tɨriyɨm mɨ kamɨm umɨr mɨn haiiyɨm sɨmaka nɨdwokai aei. Mɨ Farisi kamɨm sɨma srɨigi kamɨm Jisɨs siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir, Jisɨs siya kamɨm siyɨu biyɨe tɨriyɨm mɨ kamɨm umɨr mɨn haiiyɨm sɨmaka dimusi nɨdwokai aei? 17 Mɨ Jisɨs siya ta yai aiir wakaeyɨn mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, inkamɨn ma karamaeyɨn yɨo siya paowai widi inkamɨn siiram bɨri swokɨ amikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ ɨkɨ makak iikamɨm pɨ sɨma sɨmar nami kamɨm paowai widiyɨm sɨmiiramɨn. Kara iikam mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir nɨkɨunam ara bɨri nɨtɨn. Nɨɨngaka. Kara iikam biyɨeyɨm sɨmiir nɨkɨunam nɨtkɨn. Ɨriig.

Nae haiya aeni siyɨugɨn

(Mt 9:14-17; Lk 5:33-39)

18 Mɨ ɨigwɨra Jon siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm mɨ Farisi sɨma, sɨma nae haiyakɨm. Mɨ kam nhɨrɨm sɨma ɨna yɨtɨm, Jisɨs siir inɨ srɨini mɨ Jon siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm mɨ Farisimi mɨi kɨgna mɨrii ɨkɨm, sɨma nae dimusi haiyaei? Mɨ kamɨm kɨriir kɨgna mɨriiyɨm yɨm nae haiya karamae dimusi nwowi? 19 Mɨ Jisɨs siya sɨmiirɨn boɨniyɨo yaiya kwɨra boɨnki, ɨiya inkam nwɨrɨn siir wig aiir saɨnam tɨri mɨ siir nomiiyauɨm mɨ iikam nhɨrɨm sɨma wa nɨti ta nae aiirɨmɨn. Mɨ sɨma ta ɨiya wigwas naeya saiir naei mɨ sɨma wa haiyaei? Nɨɨngaka. Sɨma wa naei. Mɨ siir nomiiyauɨm mɨ iikam yaisi yaisiyɨm sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrgar nwonami siir whɨnsaɨn haigɨnɨuwamɨn. Mɨ taka ɨiya sɨma wɨ nae mɨnar haiyaei. Nɨɨngaka. 20 Ɨiya tɨkɨ inkamɨn wig nonkwonaɨn siya om whɨra nami mɨ krɨma hɨkak saiir dwoki mɨ nae mɨnɨm saiir haiyaki. Mɨ ɨiya kara kɨmiir haiburgigana mɨ kɨma wɨ hɨriinanar timɨ tɨrki.

21 Jisɨs siya boɨniyɨo yai kwɨra ɨna swokɨ boɨnɨn, dimɨn wɨnɨn dimɨn biyɨe aka kɨpi nɨtapiyok. Inkamɨn yɨuɨs wɨn haɨmii bɨri kɨntɨo haigɨn yɨuɨs kwɨra saiir noɨn siir nɨtkɨn panam mɨ siya hɨriinan tɨri, siya saiir nɨtkɨn pani mɨ saeya wa swokɨ ɨmbɨryami. Mɨ wɨna wɨ kaba saiir mɨmbɨrgi mɨ noɨn wɨ komiiyar swokɨ okii. 22 Inkam nwɨrkɨn wain wɨni opa wraisu ɨs kaba op two biyɨenana saiir bɨri swokɨ aokaiiga. Nɨɨngaka. Mɨ siya hɨriinan tɨrkɨswo mɨ tɨ wain wɨnɨn siir opa saeya niyopiingi mɨ ta wraisu ɨs kaba saeya wa nɨmbɨryamkii mɨ wain wɨni opa wa naokiyamki. Mɨ wraisu ɨsa wa mɨ ɨmbɨryamki. Mɨ inkamɨn wain wɨni opa saiir naokaii siya wɨ hɨnɨɨna tɨr, wɨ wraisu ɨs wɨna wɨ saiir daokai. Ɨriig

Juda sɨmiir ɨi komiiya pɨu siisiya Sabat mɨi mɨn saiir kɨpi mɨrii

(Mt 12:1-8; Lk 6:1-5)

23 Mɨ Adi Komii siir ɨi komii kwɨra Sabat Jisɨs siya numɨra wid nɨnkɨna saiir napnamkɨn mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma saɨka warar yɨnkɨn apnam. Ɨiya sɨma napama, sɨma witnidɨm ha kiwromwrɨs haiyamɨm mɨ ɨna yɨinɨbrombrop apaeyamɨm. 24 Mɨ Farisi kam nhɨrɨm sɨma Jisɨs siir boɨnki, wakae! Kɨma ta Juda sɨmiir ɨi komiiya pɨu siiskuwakiya mɨi mɨn saiir dimusi mɨriigɨm mɨ nae mɨnɨm saiir dimusi mɨ haigɨm. Mɨ kɨma tɨ siyɨu ɨiir bɨ sɨbgu apkɨm. 25 Jisɨs siya ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨn sɨmiir yai aiir mɨ kɨma tari dimɨn whɨrɨn bɨiya kɨmiir brougaeyɨn Devid siya tɨrɨn siir bɨri mwaɨngɨm? Mɨ taka ɨiya Devid siya mɨ siir isid ɨeya sɨma nae karamaekɨm mɨ sɨmiir mhɨiyɨm ɨna yaowɨm. 26 Ɨiya tɨkɨ dimɨn ɨeya nɨmbiyamɨn Abaiata siya nwokɨn pris inkamɨn nae Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn. Mɨ Devid siya mɨ siir isid ɨeya sɨmar yapnɨnopkainam Adi Komii siir omaka aiir. Mɨ Devid siya paimɨr ɨiir naeyɨn mɨ siya paimɨr haɨmiiyɨm siir isid ɨiir yae hauu. Tɨkɨ naeyɨm inkam nɨɨngakɨ bɨ naeikɨn. Nɨɨngaka. Pris sɨmiiraraɨrgɨn. Mɨ sɨma yai bɨri swokɨ boɨnkikɨm tɨ dimɨnɨn Devid siya tɨrɨn. Mɨ kɨma yai krɨmaka dimusi boɨni. 27 Jisɨs siya boɨnki, ta ɨi komiiya Juda sɨmiira pɨu siiskuwakiya Sabat, saeya iikamɨm hɨk sɨmiir hauuwɨm bɨri nwoka. Nɨɨngaka. Ta ɨi komiiya mɨnam nwoka iikam hoɨmgakɨm sɨmiir whɨndirɨraerar haigɨnɨuwam. 28 Yaowae Adɨn nɨnomor kou hɨrankɨ nɨtɨn ta ɨi komiiya Juda sɨmiira pɨu siiskuwakiya dimɨn taemɨn tɨr karamae nwowiya Sabat saiir Bɨiyan Inkam Komii siya asi nwowi. Ɨriig.

Copyright information for `IWS