Mark 7

Yɨdiwi wanwiyae sɨmiir niiwiiyɨn Adi Komii siir siyɨu komii saɨka dɨg bɨri nwokɨn

(Mt 15:1-9)

Farisi kamɨm sɨma mɨ kam nhɨrɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨni ɨkɨm, sɨma om komii Jerusalem hɨr haiburgigɨm mɨ sɨma ɨni Jisɨs saɨka yamwoniyɨm. Mɨ sɨma kɨg, kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma pɨ naei. Sɨma ɨɨna mɨn sɨmiirɨm bɨi bɨri hɨisokɨm mɨ sɨma krɨmiir yɨdiwi wanwiyaeyɨm sɨmiir siyɨu ɨiir bɨ sɨbgu apkɨm. Mɨ sɨmiir ɨɨnam mɨiyɨk bɨri nwokɨm.

Mɨ Farisi kamɨm mɨ Juda hɨran iikam homgak ɨkɨm, sɨma sɨmiir yɨdiwi wanwiyae sɨmiir siyɨu ɨmiirar nikɨ tɨrkrɨpkaiiyɨm. Ɨiya sɨmiir ɨɨna op hɨisok karamae nwowiyɨm, sɨma pɨ nae nikɨ ae rani. Nɨɨngaka. Ɨiya sɨma maeyaua nae haigɨniya maket saiir namiyɨm mɨpi sɨma nae saɨnaki mɨpa swokɨ ɨti. Mɨ naeyɨm sɨma hainaniyɨm sɨma pɨ op ninɨ hɨisokni karamae nwowi mɨ sɨma pɨ nae rani. Siyɨuɨm sɨma tɨriyɨm sɨma siyɨu whɨruwani bɨri tɨrikɨm. Nɨɨngaka. Sɨma sɨmiir yɨdiwi wanwiyaemi siyɨu ɨmiirar tɨrikɨm sɨmiir digworaekwowɨm. Mɨ sɨmiir digworaekwo whɨekakɨm hɨriiyar hɨisok dɨgikɨm. Mobmɨr mob mɨ yhɨi two ɨkɨm sɨma sɨmiirɨn bɨ swokɨ kɨmbuwikɨm.

Farisi kamɨm sɨma mɨ kamɨm siyɨu komii nɨnoknɨnkɨni ɨkɨm mɨ sɨma Jisɨs siir asi srɨigɨm mɨ sɨma tɨ kamɨm kɨriir kɨgna mɨriiyɨm, sɨma krɨmiir yɨdiwi wanwiyaemi siyɨuɨm sɨmiir nap karamae dimusi nwowi? Sɨmiir ɨɨnam mɨiyɨk bɨri nwokɨm, sɨma ɨsi hɨriinanar nonkwo aeyɨm. Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, bɨiya Aisaia, profet inkamɨn siya ta yai aiirar nikɨ wɨn boɨnkikɨn kɨmiiramɨn. Kɨma nɨksɨsaeyakawaiwigɨm. Siir yokwowa hɨnɨɨna wɨn boɨnkika,

tɨ iikam isidɨn sɨma kariir inɨg ɨiir hainanam boɨniyɨm, sɨma yai ara nhɨnkɨni. Sɨmiir kwoɨnɨm kanaka bɨri namasugɨm. Nɨɨngaka.
Mɨ kamɨm sɨmiir siyɨu ɨmiirara boɨnmɨmauuwiyɨm mɨpa boɨni ta yaiya Adi Komii siirga. Mɨ sɨma kariir inɨgɨn whɨsariiya hainani mɨ sɨma kariir inɨg ɨiirɨm naɨngwo tɨbmii rani. Nɨɨngaka.
Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnki, kɨma Adi Komii siir siyɨuɨn bɨdi haiburgigɨm mɨ ɨni kɨmiir yɨdiwi wanwiyaemi siyɨu ɨmiirar napɨm. Mɨ siya ɨna boɨn taraowamɨn sɨmiirɨn, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kɨmiir nɨksɨsae siyɨuɨn. Mɨ kɨma hɨriiya naɨngwowi, tɨ sɨmiir siyɨuɨn siyɨu wadɨeyaɨrgɨn. Mɨ wɨm kɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir siyɨuɨn digɨumii siir haimriyɨugigi. 10 Mɨ panao kara pɨ kɨmiir siyɨu ɨiir boɨnmauu wakae haigɨnɨuwi. Bɨiya Moses siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨra, kɨriir yopii ado sowiirwai yai sɨbgu wakaeyokna. Mɨ inkamɨn siir yopii ad owiir nɨgbumbuwi mɨ siirɨn wɨ hindara dɨsomaokɨɨngi. 11 Mɨ panao kara pɨ kɨmiir siyɨu ɨiir boɨnmauu wakae haigɨnɨuwi. Bɨiya Moses siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, wɨm kɨma hɨnɨɨna boɨnkɨm, inkamɨn umɨr digworaekwokakɨn mɨ siya wa hauuwi siir yopii ad owiirɨn. Nɨɨngaka. Siya wɨ hauu rani. Mɨ siya ha boɨni, tɨ umɨrɨn Adi Komiini umɨrkɨn kara pɨ kowiirwai swokɨ hauu rani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 12 Mɨ siya tɨ inkamɨn wɨ sowiirwai whɨndirɨraerar haigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. 13 Mɨ kɨma kɨmiir yɨdiwi wanwiyaemi siyɨuɨm sɨmiirar napi mɨ kɨma Adi Komii siir yaiya saiir wakaeyɨm pɨ boriisopi. Mɨ kɨmiir siyɨu ɨmiirara napama naɨngwowi. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan tɨrɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨm hɨnɨɨna naɨngwowi, kɨmiir siyɨuɨn kɨma tɨriyɨn wadɨeyaɨrgɨn. Ɨriig.

Inkamɨn kwoɨn biyɨe nwowiyɨn mɨpi mɨiyɨk nwo rani.

(Mt 15:10-20)

14 Mɨ Jisɨs siya iikam ɨmiir yɨkɨuna mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma ta kariir yaiya saiirar wakae nonkworɨnugi. 15 Dimɨnɨn inkam ɨeya nonkwo haiiyɨn mɨ ha naeiyɨn, yɨo inkamɨn ɨo siya bɨri hɨohaigɨnɨuwikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kwoɨn biyɨeyɨn inkam siir kwoɨnau nwokaiiyɨn yɨo nɨk rani, pɨ siya tɨrbumbugi inkam ɨiirɨn. 16 Inkamɨn wɨɨnwo rino kakaɨrgɨn, siya yaimɨn dimɨnɨm ha wakaeyɨmok.

17 Mɨ siya ha haiburgigɨn iikam isid komiiyɨn siir mɨ siya ɨna yamɨn omaka. Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma siir srɨi bɨiyan boɨniyɨo yaiya siya boɨna saiirɨm. 18 Mɨ siya boɨnki sɨmiirɨn, wɨm kɨma wɨndi kɨmiir kwoɨnɨm bɨri naɨngwo omokikɨm, aniya? Mɨ kɨma tari bɨri nɨnoknɨnkɨnkɨm, dimɨnɨn inkam ɨeya nonkwo haiiyɨn mɨ ha naeiyɨn, yɨo inkamɨn ɨo siya bɨri hɨohaigɨnɨuwikɨn. Nɨɨngaka. 19 Tɨ hɨnɨɨn dimɨnɨm mhɨi kwoɨnan tani. Nɨɨngaka. Pɨ dini siyɨu siir namki. Mɨ mhoɨiya pɨ waisi hɨr ninɨ ɨugigi. Ta yaiya Jisɨs siya boɨna saiir yaimwokɨyaimwowa ya hɨnɨɨnga, ɨkɨ naepai naepaiyɨm dimɨn karamaekɨm kɨma sɨmiirɨn hɨriiya sɨbae sɨbae. 20 Mɨ Jisɨs siya ɨna boɨntɨraowɨn, dimɨnɨn inkam siir mhɨi kwoɨnau nwokaiyɨm mɨpi idowɨiya nɨtinaka mɨ tɨ hɨnɨɨn inkamɨn pɨ mɨiyɨk nwo rani. 21 Mɨ kwoɨn biyɨeyɨm inkamni mhɨi kwoɨnau nwokaiiyɨm mɨpi hɨranka hɨugrɨmkrɨpnanini mɨ inkam ɨiirɨn pɨ sɨmar tɨrbumbugi. Mɨ sɨma tɨ siyɨu biyɨeyɨm hɨnɨɨn hɨnɨɨngɨm, kwoɨn biyɨe naɨngwo, hɨi nanae mɨ hɨi tauae mɨ inkam nɨnɨtkikaigai aokao mɨ inkam siyamar naɨngwona. 22 Wig haɨnɨkɨi nonkwona, kɨgmaɨr mɨ digworaekwo biyɨe biyɨe ɨkɨm mɨ nɨksasae mɨ hindara mwrakboɨn mɨ inkamɨn siyamar naɨngwonaeiyɨn mɨ nwɨrni dimɨn mɨ boɨnbu mɨ nantamyɨriyɨr mɨ whaowae dirɨraerar. 23 Tɨ digworaekwo biyɨe biyɨeyɨm inkam siir kwoɨnau hɨr nwokaiyɨm mɨ ɨiya sɨma idowɨiya nɨtiyɨm mɨpa boɨnɨski. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn inkamɨn pɨ biyɨe sɨma nwowi. Ɨriig.

Nu Finisia hɨran wiga saeya Jisɨs siirɨm naɨngwo tɨbmiiga

(Mt 15:21-28)

24 Jisɨs siya ha nhɨɨngiyɨn mɨ tɨ om ɨiir haiburgig mɨ siya nu Taia hɨr nwowɨm omɨm sɨmiir yam. Mɨ siya omaka ɨra saiir yapnɨnopkainam. Mɨ siya pɨ boriisopi inkam nwɨrkɨn siir kɨpi nɨnoknɨnkɨn. Mɨ siya asi mɨ aguprakaiyɨm wɨ dɨg mɨ owi. Nɨɨngaka. Siya wɨ dɨg nwo rani. 25 Mɨ wig ɨra saeyar wakae Jisɨs siya ɨni tɨr nwowɨn mɨ ta wiga saiir yɨnisɨm yɨnugiyɨna yɨu biyɨeyɨn ɨni saiir hɨr nwokaiyɨn. Mɨ saiir apua bɨri kɨmɨmɨnkika ɨna yɨtsɨsaua Jisɨs siirɨm. Mɨ saeya ɨni siir ɨgmiiga kingiinar inɨ akai hɨuniya. 26 Saeya ta wiga nu whɨranka saeya Juda wig rani. Saeya nu sɨm Finisia nu komii Siria hɨr nwowɨn mɨ siir hɨranka. Mɨ ta wiga saeya Jisɨs siirɨm srɨinanae saiir yɨnisɨm yɨnugiyɨna saiir nwowɨn yɨu biyɨeyɨn siir haiswonɨskigiyam. 27 Mɨ Jisɨs siya saiirɨn boɨniyɨo yaiya saiir boɨnki, krɨma bɨiyɨn yɨnisɨmɨm sɨmiir naeyɨm sɨmiir tikɨ hauu ae. Krɨma krɨmiir yɨnɨm sɨmiir naeyɨm sɨmiir kɨpi haii mɨ wra kɨpi nɨtkɨnɨugi. Nɨɨngaka. 28 Mɨ saeya ɨni siir yaiyaka yowarkɨi boɨna, Bɨiyan Inkam Komii kɨriir yaiya yaimwowaɨrga. Ɨkɨ wra sɨma kingiin nwowiyɨm mɨ naeyɨm pɨ yɨn ɨma nae krɨmkrɨnkiigii mɨpi wra ɨma nɨumɨmɨn aei. 29 Mɨ Jisɨs siya saiir boɨnki mɨ kɨra ta hɨnɨɨna boɨna mɨ kɨra ha tɨ swokɨ am kɨriir oma hɨriir. Mɨ yɨu biyɨeyɨn kɨriir yɨnisɨma saiir nwowɨn diyɨo kara bɨdi hugɨtkɨigiyɨn. Mɨ kariir kɨrɨe aeyar nwo haigɨnɨugika kɨriir yɨnisɨma wadɨe asi nwokika. Mɨ kɨriir naɨngwo tɨbmiiya ɨni kɨrɨe ywowaowa. 30 Mɨ saeya ha swokɨ ama saiir omaka hɨriirɨn mɨ saeya inɨ kɨgɨu saiir yɨnisɨma hɨi hɨrar whɨni. Mɨ tɨ yɨu biyɨe saiir nwowɨn bɨdi yamɨgusamɨn. Ɨriig.

Jisɨs siya haiswonɨskiigikɨn inkam waeyai wɨɨngɨrwɨiyɨn

31 Mɨ Jisɨs siya ha haiburgigɨn nu Taia hɨran om ɨiirɨn mɨ siya om Saidon siir om bopwowar yapam. Mɨ siya ɨna swokɨ amɨn nu haɨmii komii whɨrɨn Dikapolis hɨriir. Mɨ siya whɨi Galilia hɨriir yapnɨmbɨiyam.

32 Mɨ sɨma inkam nwɨrɨn Jisɨs siirɨm yɨnkikwona apnam. Siya tɨ inkamɨn wɨɨngɨrwɨi waeyaigɨn. Mɨ sɨma Jisɨs siirɨm srɨinɨnae, siir ɨɨna tɨ inkam ɨiir hainiwokmaigiyɨm. 33 Mɨ Jisɨs siya siir nɨkɨunamɨn mɨ iikam ɨmiirɨn hɨrar haiburgig. Mɨ ɨni sowa sowar inɨ owouwo. Mɨ Jisɨs siir ɨɨnan tɨ inkamɨn siir wɨɨn aiir yaka hopkaigi. Mɨ yaeyapa ha pɨbgɨnkiyɨn siir ɨɨna ɨiir mɨ ɨni tɨ waeyaiyɨn siir kwɨryae aiir yaka hougwokiyɨn. 34 Mɨ Jisɨs siya nɨnomor kou hɨriir kaoki mɨ siya ɨna iyaenɨskiigiyɨn. Mɨ siir kwoɨnɨn ha naɨngwoyɨmiyokiyɨn mɨ siya siir boɨnki, Efata, ta yaiya Jisɨs siirar yaigɨnka. Mɨ krɨmiir yaiya hɨnɨɨna boɨnika, kɨra wakaeki! 35 Mɨ bɨri kɨmɨmɨnkɨn tɨ inkamɨn siir wɨɨna ɨna wakaeomokiya. Mɨ siir yaiya ɨna mɨ boɨnomokiya. 36 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnɨkɨdukikɨnki, kɨma tɨ dimɨnɨn inkam nwɨr kɨpi swokɨ boɨnmauumɨmɨn. Mɨ yɨm sɨma ta yaiya siya boɨn nɨkɨdukiya sɨmiir saiir bɨri swokɨ wakaekɨm. Nɨɨngaka. Yɨm sɨma tɨ dimɨnɨn ɨni siirar swokɨ haigirɨrɨr boɨnamɨm. 37 Mɨ sɨma ɨni hindara yanaakiyɨm mɨ ɨna boɨnɨm, digworaekwo hoɨmgakɨm siya tɨriiyɨm pɨ wadɨe kɨnar nwowi. Mɨ siya inkamɨn wɨɨngɨrwɨi nwowiyɨn siir mɨ dirɨraerari mɨ wɨ wadɨeyar mɨ okii. Mɨ siya inkamɨn waeyai nwowiyɨn siir mɨ dirɨraerari wɨ dɨgar mɨ owi. Ɨriig.

Copyright information for `IWS