Mark 8

Jisɨs siya hauu aeyɨm iikamɨm 4,000 kɨm

(Mt 15:32-39)

Mɨ ta ɨiya iikam isid komiiyɨn ɨna swokɨnɨ oniyɨm mɨ sɨma nae karamaekɨm. Mɨ Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨm yɨkɨuna. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kara tɨ iikamɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyoki ɨiyɨm kwoɨm sɨma kanaka nwokaigiyɨm. Mɨ sɨma nae karamae asi nwokɨm. Mɨ sɨma mhɨirɨɨma nwowi mɨ kara sɨmiirɨn ha nɨkropki sɨmiir oma hɨriirɨn mɨ nhɨrɨm kingiinankɨ nɨtkɨ waeyao, yɨm wɨ siyɨu hɨr pɨ napakaigai yamisi. Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm ɨna yowarkɨi boɨnkiyɨm siir yai aka, ta maeyauwa inkam karamaeka mɨ krɨma naeyɨm pɨ papiyankɨn mɨ ɨnkɨguna haii, tɨ iikamɨm sɨmiir hauu aeyamɨn? Jisɨs siya sɨmiir srɨigi, kɨma bretɨm pariiga nwokaii? Mɨ yɨm ɨna boɨnkiyɨm, krɨma bretɨm ɨriiyar nhɨsa nwokaii.

Mɨ siya iikamɨm sɨmiir boɨnki, nu ɨiir grɨnkɨn ɨdwokiyɨm. Mɨ siya tɨ bret ɨriiyar nhɨswo sɨmiir haiiyɨn mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siirɨm boɨn wadɨeki mɨ ɨna yɨinɨbɨmbɨrprɨigɨnkiyɨm. Mɨ siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm sɨmiir hauugi mɨ yɨm sɨma ɨna yapnɨnkwokwo hauuwamɨm iikam ɨmiir. Mɨ sɨmiir antɨou sɨsɨmɨm ha mɨ haiyɨm mɨ Jisɨs siya Adi Komii siirɨmɨn sɨmiirɨm wara mɨ boɨn wadɨeki. Mɨ siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir boɨnki, sɨma antɨousɨsɨmɨm sɨmiirɨn warar mɨ hɨdnɨnkwokwo hauunamɨm. Mɨ sɨma ha nae dɨgiyɨm mɨ sɨmiir mhɨiyɨm ɨna yaekɨnɨugiyɨm. Mɨ tɨ nae haɨmii haɨmiiyɨm sɨma naepɨpɨru haigɨnaowidɨm, nɨbɨm sɨmiir swokɨ haigiyɨm ɨriiyar ɨs. Tɨ iikamɨm sɨma ɨrɨparɨn 4,000 kɨm kasaka rani. Mɨ Jisɨs siya sɨmiir yɨkropki mɨ sɨma ɨna yamɨm. 10 Mɨ siya bɨri kɨmɨmɨnkɨn siir kɨgna mɨriiyɨm kamɨm sɨmaka kwɨrii namɨn i aiirɨn. Mɨ sɨma nu Dalmanuta hɨran maeyau aiirɨm yam. Ɨriig.

Farisi nhɨrɨm Adi Komii siir dimɨn komii komiiyɨm sɨmiir kɨgam srɨigɨm

(Mt 16:1-4)

11 Mɨ Farisi kamɨm sɨma yai Jisɨs saɨkar yɨnkɨnwaomwarkɨi boɨn. Mɨ sɨma siirɨm boɨnki, kɨra nɨnomoran dimɨn komii komii nhɨrɨm krɨmiir wɨisiimauu mɨ krɨma nwokɨ ɨnoknɨnkɨni kɨra Adi Komii siir yɨnisɨmkɨn. Mɨ sɨma siiram kɨnankɨugɨm. 12 Mɨ Jisɨs siya ha niyɨenɨskiigiyɨn mɨ siir pɨua ɨni hɨkak warar ywokiya. Mɨ siya ɨna boɨnɨn sɨmiirɨn, tɨ iikamɨm ta ɨi aiir nwowɨm, kɨma tɨ dimɨn komii komiiyɨm sɨmiir kɨgam dimusi kauwok boɨnanaekɨm, ha? Kara kɨmiirɨn tɨsa boɨnkiyɨn, kara wɨ yaeya dimɨn komii komii nhɨrɨm sɨmiir swokɨ dirɨraerarki rani, tɨ iikamɨm ta ɨi aiir nwowɨm sɨmiiramɨn. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. 13 Mɨ siya sɨmiir haiburgikɨn, ɨni i aiir swokani apni kwɨrii namɨn whɨi yarmiiya hɨriir swokɨ iyɨkɨdnaidamɨm mɨnkɨn. Ɨriig.

Farisi mɨ Herot sɨma nɨksɨsaekɨm sɨmiir mɨ sɨmiir yaiya ɨni tɨ yisɨn bret niyopiiniyɨn siir hɨriinan ywowa

(Mt 16:5-12)

14 Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨma pɨ naɨngwo owouugikɨm. Mɨ sɨma bretɨm wara bɨri nɨnkɨn hainanikɨm. Nɨɨngaka. Mɨ sɨma bretɨn hara nwokai twonau hɨrɨn. 15 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨniyɨokɨn, kɨma sɨbgu mɨntɨrao! Farisi kamɨm sɨmiir dimɨnɨn bret niyopiiniyɨn yisɨn wɨ siir kɨpi kɨgna dirɨraerar. Mɨ Herot siirɨn ɨriipɨ hɨriinan. Mɨ kɨma tɨ sɨmiir hɨriinan siyɨuɨn siir kɨpi nap! 16 Mɨ sɨma sɨma whrɨe boɨnam, krɨma bret karamaekɨm mɨ siya ta yai hɨnɨɨna krɨmiir asi boɨnkikɨn. 17 Jisɨs siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn siyɨu biyɨeyɨn inkam nhɨrɨm sɨma tɨriyɨn. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, kɨma hɨnɨɨn yai dimusi whrɨe boɨni, krɨma bret karamaekɨm? Mɨ kɨma tari bɨri naɨngwowoknakɨm? Mɨ tari kɨmiir kwoɨnɨm ɨni hu habni kwoɨnan ywowɨm, aniya? 18 Kɨma nhwokakaɨrgɨm mɨ kɨmiir nhwoɨm tɨ digworaekwo ɨmiir kɨg rani, aniya? Kɨma wɨɨngakaɨrgɨm kɨmiir wɨɨnɨm wakae rani, aniya? Mɨ tari kɨmiir kwoɨnɨm ɨni yaɨngwo owouu ɨuguskiyɨm, aniya? 19 Mɨ ɨiya kara nɨinɨbɨmbɨr prɨigɨnɨm bret ɨriiyarɨm 5,000 iikamɨm sɨmiirɨm mɨ kɨma nɨbɨm pariiga haigii tɨ bret haɨmii haɨmiiyɨm kɨma naepɨpɨru haigɨnɨm? Mɨ sɨma boɨn, nɨm krɨma nɨbɨm ɨuur ɨsa yae haigi. 20 Mɨ ɨiya kara nɨinɨbɨmbɨr prɨigɨnɨm bret ɨriiyar nhɨswo 4,000 iikamɨm sɨmiirɨm, kɨma nɨbɨm pariiga yɨu haigi tɨ nae haɨmii haɨmiiyɨm kɨma naepɨpɨru haigɨnɨm? Mɨ yɨm ɨna boɨnɨm, krɨma nɨbɨm ɨriiyar ɨsa yae pɨpɨru haigi. 21 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨn mɨ kɨma tari kariir kɨrɨe aiir bɨri nɨnoknɨnkɨnkɨm, aniya? Ɨriig.

Jisɨs siya haiswonɨskigiyɨn inkam nwɨrɨn om Betsaida hɨrankɨn

22 Mɨ sɨma om whɨrɨn Betsaida hɨriir yɨmbiyam. Mɨ hɨran inkam nhɨrɨm sɨma inkam nhwokwɨsae nwɨrɨn Jisɨs siiram yɨnkikwona apnam. Mɨ sɨma Jisɨs siirɨm boɨnki, kɨriir ɨɨna tɨ inkam nhwo kwɨsaeyɨn siir donkwoki. 23 Mɨ Jisɨs siya siirɨn om mwɨsa hɨriir yɨnkikwona apnam. Mɨ siirɨn hanɨɨngɨn yasaigɨnɨugi Jisɨs siya. Mɨ siya siir ɨɨna siir yaka onkwoki mɨ siya ɨna srɨigiyɨn siirɨn, kɨra digworaekwowɨm ɨna kɨgomokiyɨm iyɨe? Nɨɨngaka. Aniya? 24 Mɨ tɨkɨ inkamɨn siir nhwonaɨn ɨna kɨgomokiyɨn. Mɨ siya boɨn, kara inkam nhɨrɨm sɨmiirɨn ɨna kɨgɨm. Mɨ siya boɨn, kara sɨmiirɨn paenan kɨgi mɨ sɨma ɨna naprɨrɨrɨm. 25 Mɨ Jisɨs siya ɨɨna ɨna swokɨnɨ onkwoniyɨn tɨ inkamɨn siir nhwo ɨiir. Mɨ taka ɨiya tɨ inkamɨn ɨni hanɨɨngɨ sɨbgu anaokɨgomokiyɨn. Mɨ siir nhwonaɨn ɨni bɨimiyakɨnkiyɨn. Mɨ digworaekwo hoɨmgakɨm siya kɨgiyɨm waugɨ bɨri kimɨrkaigikɨm. Nɨɨngaka. Ɨni idowɨiyar ywokiyɨm. 26 Mɨ Jisɨs siya ɨna yɨkropkiyɨn siir omaka hɨriir. Mɨ siya ɨna boɨnkiyɨn, kɨra pɨ om hɨr kɨpi swokɨnɨ aprɨrɨr ɨu. Pɨ kɨra namkɨn mɨpi kɨriir omaka dapiiyam ɨuguski. Ɨriig.

Pita siya boɨnkɨn Jisɨs siya Kraiskɨn

(Mt 16:13-20; Lk 9:18-21)

27 Jisɨs siya kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmaka nhɨɨnam, tɨ omisɨsɨmɨm tɨ om komii sowiir kingiin nwowɨm, Sisaria Filipai sɨmiirɨm yam. Mɨ Jisɨs siya siyɨu hɨrar yap srɨi yam kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir, iikamɨm sɨma kariirɨn panɨɨna naɨngwokɨm, ha? 28 Mɨ sɨma siirɨn ɨna boɨnkiyɨm, nhɨrɨm kɨriirɨn hɨnɨɨna dapikɨm, kɨra Jonɨn baptaisiyɨn siya. Mɨ nhɨrɨm hɨnɨɨna dapikɨm Ilaija mɨ nhɨrɨm sɨma hɨnɨɨna boɨni, kɨra profet inkamkɨn. 29 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir srɨi mɨ wɨm kɨma kariirɨn panɨɨna naɨngwowi? Mɨ Pita siya siir yai aka hɨnɨɨna yowarkɨi boɨnki, ni kɨra Kraiskɨn, inkamɨn inkam whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyn mɨ siya. 30 Mɨ Jisɨs siya sɨmiir boɨnɨkɨdukikɨnki, kɨma tɨ dimɨnɨn inkam nwɨrɨn kɨpi swokɨ boɨnmauusran. Ɨriig.

Jisɨs siya mɨn boɨnmauugɨn siya nao nami mɨ siya nɨnsiin ɨdwo aeya

(Mt 16:21-28; Lk 9:22-27)

31 Mɨ Jisɨs siya hanɨɨngɨn boɨnmɨmauubwakainam kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨn. Mɨ siya boɨn, nɨnomor kou hɨrankɨ nɨtɨn inkamɨn karaɨrgɨn. Mɨ kara wɨ hɨk kɨmbɨpɨsu kasa hai rani. Mɨ inkam adiyaowaeyɨn siyɨu komii kɨgrɨraowiyɨm mɨ inkamɨn naemɨn krɨmiirsi nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn Adi Komii siir pris mɨ kamɨm Adi Komii siir siyɨu komii ɨiir nɨnoknɨnkɨn ɨkɨm. Mɨ sɨma wɨ digɨumii kariir haimriyɨugigi. Mɨ kariirɨn wɨ sɨma nɨsomaoki. Mɨ ɨi kwoɨmaka kara wa swokɨ ɨnsiin ɨdwowi ɨe hɨrankɨn. Kara ɨni kɨmiir inkam komii yaunɨ oniyɨn mɨ ɨni inkam kɨɨnar swokɨ owɨn. Jisɨs siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn. 32 Yaiyɨm Jisɨs siya boɨnɨm, siya bɨri nɨmprɨo boɨnkɨn. Nɨɨngaka. Siya ɨni idowɨiyar boɨnmauu wakaekiyɨn, siya bɨri nɨmprɨo boɨnkɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Pita siya siir yɨkɨunanam mɨ siya ɨni siir yani ɨkɨuɨn. 33 Mɨ Jisɨs siya ha haiyɨug kaokiyɨn kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiir mɨ siya Pita siir ywo ɨo. Mɨ ɨna boɨnkiyɨn, Setan kɨra kariir digɨuwa damki! Kɨra Adi Komii siir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn. Nɨɨngaka. Kɨra inkami kwoɨnɨn siirarar nɨnoknɨnkɨnkɨn.

34 Mɨ Jisɨs siya iikam whɨekakɨm sɨmiirɨm yɨkɨuna, sɨma siirɨm nɨtɨm. Mɨ kamɨm siir kɨgna mɨriiyɨm sɨmiirɨm warar yɨnkɨn ɨkɨuna. Mɨ siya sɨmiir boɨnki, inkam nwɨrɨn kanakar nɨti mɨ siya siir digworaekwowɨm sɨmiiram kɨpi naɨngwokwonanae tɨ aɨngwo owou. Mɨ siya siir pɨu aiirsi kɨpi naɨngwoyɨmiyok mɨ siir pɨu hɨk kɨmpɨpɨsukak dwo. Mɨ siya tɨ paeyɨn hɨiniya nɨrɨo nɨnkɨnɨn kara haiyɨn siir hɨriinan hɨk aiir haii mɨ siya kariir mhoɨiya wɨ haɨni wɨt. 35 Mɨ inkamɨn siir pɨu aiirsiya naɨngwoyɨmiyoknanaeiyɨn mɨ tɨkɨ inkam hɨriinanɨn siya wɨ omwai waiya rani, siya wa kɨgugu ɨuguskii. Mɨ inkamɨn siyama naɨngwona karam nwowiyɨn mɨ naonam mɨnsi nɨdid karamae nwowiyɨn yɨo wɨ hɨriiyar nokwoyokiyokɨii. 36 Mɨ inkamɨn tɨ nuɨn siir digworaekwo hoɨmgakɨm sɨmiir haii mɨ siya ha nao nami mɨ tɨ digworaekwo whɨekakɨm siirɨn wɨ sɨmar whɨn dirɨraerar naowidi, aniya? 37 Tɨ inkamɨn digworaekwo hoɨmgakakɨn mɨ siirɨn wɨ sɨma swokɨ saɨniniyoknanaowidi omwai waiyamɨn? Nɨɨngaka. 38 Tɨ iikamɨm tɨkɨ nwowɨm sɨma siyɨu mɨiyɨk tɨr tani, sɨmiir ɨga hɨnda tɨnda nokwowikɨm mɨ sɨma Adi Komii siir yaiya digɨumii haigɨngigi. Mɨ inkam nwɨrɨn krɨmaka nwowi mɨ siya yaewan kɨndiyɨu wani mɨ siya kariir yai aiirɨn warar mɨ kɨndiyɨu wani. Karaɨrgɨn tɨ inkamɨn nɨnomor kouanɨn bɨiya kɨmiir tɨr nikaunɨ onakiyɨn. Mɨ mhoɨiya kara swokɨ ɨti nua tɨriir mɨ kara wɨ yamdiyar swokaunɨ kɨndiyɨu wani tɨ inkam ɨiirɨn. Mɨ ɨiya kara swokɨ ɨti mɨ wɨ kariir Adi Komiiyɨn siir dimɨn kɨrɨe komiiyɨn paenan nɨuwiyaiyɨn, wɨ saɨkar nɨnkɨn ɨti. Mɨ Adi Komii siir paekwosɨmɨn kɨntɨd kɨntɨdnanɨm nɨnomor kou hɨranɨm wɨ saɨkar nɨnkɨn owi. Ɨriig.

Copyright information for `IWS