Philemon 1

Kara Polkɨn. Dimusi rani, kara Jisɨs Krais saɨka mɨriigɨn mɨ kariirɨn hɨriinansi hɨugrɨpkɨikikaigɨn maeyaua mɨi biyɨe mɨriiya saiirɨn. Kara mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm krɨmiir tɨran pɨuganan inkamɨn Timoti, krɨra ta yokwowa Filimon kɨriiram wɨnkikɨn, ta yokwowa krɨra wɨnkiya yɨpɨkɨ inkamɨn krɨra naɨngwokwonanaeiyɨn mɨ Adi Komii siir mɨi aiirɨn krɨma mɨriiyɨn krɨra kɨriiram hauugikɨn.
Copyright information for `IWS