Philippians 2

Krɨma krɨmiir kwoɨnɨm sɨmiirɨn kikɨntɨmdɨnu mɨ ɨkɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨm sɨmiiram daɨngwo

Kɨmiir kwoɨnɨm kɨrɨeyar dwokrɨpkai. Dimusi rani, wɨm kɨma Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apikɨm. Kɨma maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar dwokrɨpkai. Dimusi rani, Krais siya kɨmiiram naɨngwokwonanaei. Kɨma mɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeya kɨma ɨni kwoɨn whɨruwar ywowɨskiyɨm mɨ kɨmiir kwoɨnɨm nhɨrmiyam daɨngwo mɨ sɨmiiram daɨngwokwonanae. Kɨma ɨrɨpa dongwomamaɨr ae mɨ kwoɨn whɨrua dwo mɨ kɨma iikam ɨma mɨ Adi Komii siya sɨmiiram daɨngwokwonanaei mɨ kɨma kwoɨn whɨruwar dwowɨski. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn ini hanɨɨn kɨmiir kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaii mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga kariir nwowaigɨnɨuwi. Kɨma kɨmamar kɨpi naɨngwona mɨ dimɨn taemɨnɨm ha kɨpi tɨr mɨ iikamɨm kɨmiirɨn wɨ hɨriinan saiirsi boɨnisi wɨm kɨma ɨni nhɨrɨm sɨmiir kou ywowɨm. Kɨmiir kwoɨnɨm yɨm kɨmar kɨntɨmtɨnuna mɨ kɨma hɨnɨɨna daɨngwo kɨmiir kouwɨn ɨni iikam nhɨrɨm sɨma ywowɨm. Kɨma, kɨmamar kɨpi naɨngwona. Kɨma iikam nhɨrmiyam daɨngwo mɨ dimɨnɨm sɨma naɨngwowi ɨkɨm. Kɨma Krais siya naɨngwowa bɨiya saiir hɨriinan daɨngwo. Yɨo tɨ hɨnɨɨngɨn.

Mɨ yɨo siya ɨni Adi Komii siir hɨriinanar swokɨ owɨn mɨ siya ha bɨ naɨngwokɨn siya Adi Komii siir hɨriinanar swokɨ owi. Mɨ yɨo siya tɨ dimɨn taemɨnɨm kɨrɨe komiigakɨm nɨnomor kouanɨm sɨmiirɨn digɨumii bɨdi haimriyɨugigɨm mɨ yɨo siyarɨn ɨni inkamɨn whɨsarii mɨi prɨimɨriiyɨn siir hɨriinan yɨnkpɨtki. Mɨ siirɨn Maria saeya naokainakikɨn mɨ siya iikam krɨmiir hɨriinanar nɨmbiyamkɨn. Siya inkamnan nɨmbiyamkɨn mɨ siir kwoɨnɨn hindara kabɨtkɨngigɨn mɨ siya Adi Komii siir yai ɨmiirarar napkɨn mɨ ɨiya siya ha naonamɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si mɨ siya kɨmpɨsu pranae pranae bɨ haigɨn iikam krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya siir inɨgɨn ha hainankiyɨn mɨ siya tɨ hɨnɨɨna boɨnki siya inɨg komii kɨbikakɨn mɨ kamɨm inɨg komii komiikakɨm sɨmiir kougɨkouwɨn ɨni siyar ywowɨn. 10 Mɨ yɨpɨkɨm Adi Komii siir om hɨr nwowɨm mɨ nu tɨr mɨ o ɨkɨm mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ mɨ aokaowɨm mɨ nunau nwokai ɨkɨm mɨ yɨu ɨkɨm sɨmiir kouɨn ɨni siyar ywowɨn mɨ yɨpɨkɨ ta Adi Komii siya dapɨkɨuwa Jisɨs siir inɨg ɨiir saiir wakaei mɨ sɨma wɨ nɨdid prasae kɨn tani mɨ sɨma ogmwo wa waisii hɨuwi mɨ wɨ komii hɨnɨɨna kauwok boɨnamnaekii, 11 siya inɨg komii kɨbikakɨn mɨ sɨma wɨ Jisɨs Krais Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨg ɨiir hainankii mɨ sɨma wɨ ha boɨnkii, siya inɨg komiigakɨn. Dimusi rani, dimɨn taemɨnɨm Krais siya tɨrɨm sɨmiirsika. Mɨ tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm wɨ Adi siir inɨg ɨiir hainan praprasi. Ɨriig.

Nɨm krɨma ɨni sikwo paenan ywowɨm yɨpɨkɨ iikam ɨmiir bigna ɨiisiisiimauu apiyɨm siyɨuɨn nɨiyaka mɨ krɨma sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siir siyɨu ɨiir nɨisiimauui

12 Tɨ kariir nomiiyauɨm kara ɨna naɨngwokwonanaeiyɨn, bɨiya kara kɨmaka nwowa mɨ kɨma kariir yai ɨmiir wakaeyɨm mɨ kɨma ɨna wakaeyokna apɨm sɨmiiramɨn. Mɨ tariinanɨn kara kɨmaka nwo rani, kara ɨni aru nwowɨn. Kɨma kariir wakaeyokna ap bɨiya kɨma tɨra saiir hɨriinan mɨ tariinanɨn tɨ aru kara nwowa ya dimɨn komiigɨkomii aeyaɨrga kɨma kariir yai ɨmiirɨn nhami nhami kɨpi wakaeyokna ap. Kɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm sɨmiir tɨ wakaeyokna ap yɨpɨkɨ bɨiya Adi Komii siya tɨrɨm kɨmiir mɨ mhoɨiya kɨmiirɨn wɨ siya nɨkɨunami nɨnomor koua hɨriirɨn. Kɨma dɨdid mɨ kakak dwo wɨm wɨ siir pɨ tɨrisi nɨdidgak kɨmiirsi nwowɨm. 13 Kɨma tɨ dimɨn ɨmiir tɨr. Dimusi rani, Adi Komii siya ɨinokɨinokɨn kɨmiir kwoɨnɨm sɨmiir sɨmiirar tɨrnanaei dimɨn taemɨnɨm siya naɨngwowɨm kɨma wakaeyokna apɨm sɨmiiram naɨngwowɨm mɨ sɨmiiram wakaeyokna apɨm.

14 Mɨ dimɨn taemɨnɨm kɨma tɨriyɨm kɨma kɨpi nɨnkɨnwaomwarkɨi boɨn mɨ sɨmiirsi kɨpi nɨniinansao sɨmiirɨn hindara tɨr. 15 Mɨ kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir tɨri mɨ ɨkɨ nhɨrɨm wɨ kɨmiir boɨnhɨuriyɨu rani, dimɨn biyɨe kɨma tɨram mɨ kɨma wɨ wadɨeyar sɨbgu okiyami. Mɨ kɨma wɨ sikwo paenan nɨuyaei, sikwo paeya nɨiyaka bigna apiya kɨgɨmok apam, iikamɨm yɨpɨkɨ biyɨe nwowɨm, sɨmiir bopwoniyan. 16 Mɨ kɨma sɨmiir dɨisiimauu Adi Komii siir yai kɨbi kɨbi ɨmiirɨn mɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ siyɨu wadɨe sɨbgu apanɨn hɨnɨɨn, pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn wadɨeyɨn sɨma wakaeyokna apanɨn. Mɨ kɨma tɨ dimɨn ɨmiir tɨri, mhoɨiya Krais siya swokɨ ɨti, kara wɨ karamar naɨngwona rani. Dimusi rani, kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn tɨ dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm sɨma wɨ nae karamae nwo rani.

17 Kɨma Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna api ya ɨni nae Adi Komii siir nɨnkɨn ɨmiiyaenan ywowa. Mhoɨiya kariirɨn inkamkɨ tɨowi mɨ kara ha naonami mɨ kariir nhɨeya ha naokiinaiinii mɨ ya tariigɨna ya naeyɨm kɨma nɨnkɨn ɨmiiyaeyɨm sɨmiir ɨdwo swokɨnɨ haigɨnkika. Mɨ tariigɨna kɨmiirɨn wɨ saeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi Adi Komii siir wakaeyokna apamɨn kɨma tɨra saiir hɨriinan mɨ kara wɨ maɨrgɨmaɨrga prasae nwo rani. 18 Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn siya nɨmbiyami mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga kanaka dɨnkɨn o ta maɨrgɨmaɨrga kara nwowa saiir hɨriinan. Ɨriig.

Pol siya Timoti siir boɨnkɨn

19 Kara ha naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komii siya kariirɨn wa kiwakii Timoti siir nɨkropkiyɨm mɨ iikam kɨmiirɨn siya ninɨ kɨgnakiyɨm mɨ sɨma wɨ tɨriirar swokɨ ɨti mɨ ta hɨriinan saiirsika mhoɨiya kara wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni kɨma wadɨe nwowi mɨ Adi Komii siir wakaeyokna api mɨ kara wɨ maɨrgɨmaɨrga kɨmakar nwowi. 20 Kara Timoti siir hɨriinan inkam nwɨr karamaeka mɨ siya ɨni kariir hɨriinan ywowɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam asi naɨngwokɨn wadɨe kɨma sɨbgu owɨm. 21 Mɨ yɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm yɨm sɨmamar naɨngwonaeikɨm yɨm sɨma digworaekwowɨm Jisɨs Krais siirɨm sɨmiir kɨg rani. 22 Mɨ kɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm Timoti siya tɨ siyɨu hɨriinanɨn siir nwo rani, siya inkam wadɨekɨn. Siya siyamar bɨ naɨngwonaeikɨn siya iikam kɨmiiram naɨngwowikɨn mɨ kariirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn Adi Komii siir yaiyɨm sɨmiir nanaaknɨnkii haigɨnɨuwam yɨnisɨmɨn siir ad ɨiir whɨndiraerariyɨn siir hɨriinan. 23 Mhoɨiya kara tɨ dimɨn taemɨnɨm kam ɨma tɨranɨm kariir sɨmiirɨn wa nɨnoknɨnkɨni, kara mɨnam naɨngwokɨn Timoti siirɨn kɨmiiram nɨkropkiyɨm. 24 Kara hɨriiyar naɨngwo tɨbmii kɨɨni Bɨiyan Inkam Komii siya kariirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kara wɨ kɨmɨmɨnki rani, maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya sɨma hɨugrɨpkɨikikaiya saiir tɨr haiburgigsasauwɨm mɨ kara Timoti saɨka wa nɨti kɨmiir kɨgnakiyɨm.

25 Kara mɨnam naɨngwowi Epafrodaitas siirɨn kɨmiiram waraur nɨkropkiyɨm. Siya kariir nomiiyaugɨn mɨ siya mɨ kara krɨra ɨni nwɨruwar ywowɨskiyo mɨ Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn krɨrar tɨrikɨm dimɨn biyɨe saɨka nɨnkɨnyaeyaowɨm inkamɨn yaii nɨniiyɨn siya tɨriya saiir hɨriinan. Mɨ bɨiyarɨn, kɨma siirɨn bɨdiyar ikɨ ɨkropkiyɨn mɨ siya ha nɨtɨn mɨ kariirɨn dimɨn taemɨn siya inɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuni. 26 Siya iikam kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam naɨngwokɨn dimusi rani, kɨma ha wakaekɨm siya makɨ niigɨn mɨ siya maka niiyɨm siya pɨ boriisopi kɨma siiram naɨngwoyɨmyokɨm ta ma siya nii aiirsiyɨn. 27 Bɨiya siya parii parii pɨ naowɨm mɨ siirɨn Adi Komii siya naɨngwobunakɨn mɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ siya paɨniisi yaosi. Siya siiraramar bɨ naɨngwobumbugɨn. Nɨɨngaka. Siya kariiram warar naɨngwobumbugɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya naonami kara wɨ komii nouuboboɨn tani. 28 Mɨ ta hɨriinan saiirsika kara siirɨn asi nɨkropkisasaugɨn kɨmiir kɨgnakiyɨm mɨ kɨma siirɨn wɨ hɨriinan saiirsi kɨgwɨni mɨ kɨmiir kwoɨnɨm wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowɨni. Mɨ kɨma maɨrgɨmaɨrga nwowi mɨ an kara wɨ maɨrgɨmaɨrgar mɨ owi. 29 Mɨ siya waraur nɨmbinii mɨ kɨma siir kɨgwɨni mɨ kɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga dwoki Bɨiyan Inkam Komii siiramɨn yɨpɨkɨ siiram kiwaki karam nwowɨn siya naowam. Mɨ kɨma tɨ hɨriinan inkamɨn siiram daɨngwo inkam komiiyɨn siya. 30 Dimusi rani, siya naosi bɨ naɨngwoyɨmyokɨn. Siya Krais siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiirsi naɨngwoyɨmyokɨn mɨ siya naoni pɨu asi nwokɨn mɨ kɨmiir ɨgsopa ɨni siya yokwokairina mɨ siya kariirɨn pranae pranae bɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika siya makɨ asi niigɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS