Philippians 3

Yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apiyɨn yɨo inkam wadɨekɨn

Tɨ kariir nomiiyauɨm, tɨkɨ nwokrɨpkaigiyɨm yaiyɨm kara kɨmiir boɨnkiyam tɨrɨm yɨm tɨ sɨm. Dimusi rani, wɨm kɨma Bɨiyan Inkam Komii siirgɨm mɨ kɨma maɨrgɨmaɨrga dwo! Mɨ dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ bɨiya kara wɨnkiyɨm yokwoni kɨmiiram mɨ tariinanɨn kara sɨmiirar swokɨ wɨnkikɨn. Kara tɨ yai kɨbi kɨbiyɨm kɨmiir boɨnmɨmauusi bɨ piyaokɨn. Mɨ an kara ha naɨngwowi kɨma ɨinokɨinokɨn ta yai aiir wakae ya dimɨn kɨbigɨkɨbi aeyaɨrga. Kɨma tɨ kamɨm dimɨn biyɨekakɨm yɨpɨkɨ wranan nwowɨm sɨmiirsi mɨntarao, kɨmiir kwoɨnɨm wɨ sɨm pɨ kiyaiisi mɨ wɨ tɨ hɨnɨɨn sɨma boɨni kɨmiir mɨoɨsɨm tɨ kɨtiyopnɨr hai mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya kɨmiirɨn wɨ hɨriinan saiirsi nanmaiwarkainaei. Mɨ kɨma tɨ hɨriinanɨn wɨm wɨ kɨmiir pɨu aiirar swokɨ tɨrbunaei. Nɨm krɨma hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani krɨma krɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haii mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn krɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani, krɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yɨnisɨsɨm nwowɨm. Nɨɨngaka. Mɨ ɨiya Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiir kwoɨnau tɨr nwokaiiyɨm mɨ krɨmiirɨn siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam mɨ krɨmiirɨn siyar mɨ ɨisiimauuwi hɨnɨɨnɨn nɨm krɨma Adi Komii siirgɨsiir yɨnisɨmkɨm. Mɨ dimɨn taemɨnɨm Jisɨs Krais siya tɨrɨm krɨmiir krɨma sɨmiir nɨnoknɨnkɨni mɨ krɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga prasae nwo rani. Mɨ nɨm krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm ta saiirɨn, krɨma krɨmarɨn wɨ dɨg nwo rani, Adi Komii siir tɨrɨm mɨ siya krɨmiir nanmaiwarkainam ta sɨma boɨna krɨmiir mɨoɨs ɨmiir kɨtiyopnɨr haiya saiirsi. Nɨɨngaka. Mɨ kara tɨ dimɨn taemɨnɨm bɨiya kara wakaeyokna apɨm kara Juda sɨmiir bɨiyan siyɨuɨn siir dimɨn taemɨn ɨmiir wakaeyokna apam naɨngwokɨswo mɨ kara wɨ sɨmiirar pɨ wakaeyokna apɨn mɨ kara tɨ hɨriinan tɨrɨm pɨ boriisopi. Kam nhɨrɨm yɨm ha naɨngwowi sɨma Juda sɨmiir siyɨu ɨiirar wakaeyokna apkrɨpkaii mɨ sɨma wɨ wadɨeyar sɨbgu owi mɨ an kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn, bɨiya an kara tɨ siyɨu hɨriinanɨm wadɨe sɨmiirsi nwokɨn. Mɨ tɨ siya siyɨu hɨriinanɨn ɨni tɨ siyɨuɨn sɨma tɨrɨn ɨni siir haiburɨn. Mɨ an kara tɨ hɨnɨɨna boɨnkɨn. Dimusi rani, ɨiya kariir apua kariir naokainakiya, ɨiya kara ɨiyɨm ɨriiyar kwoɨma nwowɨn mɨ sɨma kariir mɨoɨs aiirɨn ɨna kɨtiyopnɨr haiyɨm hɨnɨɨna nɨisiimauuwam an kara Adi Komii siirgɨn. Mɨ Jekopɨn yɨpɨkɨn sɨma dapiyɨn Isrel, siya kariir brougaekɨn. Mɨ an kara Bensameni pɨugana saiir inkamkɨn mɨ yɨo ɨni kaimwokɨkaimwowar ywowɨn, an kara Judani isidɨn siirgɨsiir inkamkɨn. Bɨiya kara Farisimi isidɨn siir inkam nwowɨn kara Moses siir inkam nwowɨn kara Moses siir siyɨu komii siir yai whɨekakɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya hauugiyɨm sɨmiirar wakaeyokna apkɨn. Kara pɨ tɨ hɨnɨɨna boɨni, kara Adi Komii siirɨn dimɨn whoɨmoni bɨ tɨrkɨn mɨ iikamɨm Krais siir yai ɨmiir wakaeyokna apɨm sɨmiirɨn kara tɨoɨdwomaigɨm mɨ yɨpɨkɨ siir pɨuganan ɨkɨm. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariiram kɨnankɨuɨm siyɨuɨn kara wakaeyokna apɨn Moses siir siyɨu komii siir yai ɨmiir sɨma wɨ hɨriiyar boɨni, kara wadɨekɨn mɨ kara dimɨn biyɨe bɨ tɨrkɨn.

Bɨiya an kara ha naɨngwokɨn tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnam yɨm dimɨn komiigɨm mɨ tariinanɨn an kara hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨni tɨ dimɨn taemɨnɨm yɨm dimɨn komii rani. Dimusi rani, tariinanɨn kara Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ kariirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi wadɨe sɨbgu owɨm. Dimusi rani, kara hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨn tani tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm yɨpɨkɨ bɨiya kara napɨm yɨm dimɨn komii rani mɨ an kara hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨni tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm yɨm dimɨn komii rani. Dimusi rani, an kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kara Jisɨs Krais siir wakaeyokna api mɨ dimɨn taemɨnɨm iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii saɨka nwowɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm bɨiya yɨm siya bɨdi ikwokopougigɨm. Mɨ kara tɨ dimɨn taemɨn hɨnɨɨnɨm sɨmiirɨn digɨumii bɨdi haimriyɨugigɨm mɨ kara sɨmiirɨn ha naɨngwowi yɨm ɨni dimɨn biyɨekɨbiyɨe ywowɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika kara Jisɨs Krais siirgɨsiirara asi wakaeyokna api. Mɨ tariinanɨn kara Moses siir siyɨu komii siir yai ɨmiir swokɨ wakaeyokna ap rani mɨ Adi Komii siya wɨ ta hɨriinan saiirsi boɨn tani kariirɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn mɨ ta siya boɨna kariirɨn hɨnɨɨn kara dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn ya dimusi rani, kara Krais siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨn mɨ tariinanɨn kara ɨni siir pɨugan aiir nwowɨn. 10 Kara tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm sɨm naɨngwokɨn. Kara Jisɨs Krais siir sɨbgu ɨnoknɨnkɨnam tɨrkɨn mɨ kɨrɨe komiiya siya haiya ɨiya siya ɨe hɨr haiburgigɨn mɨ ha swokɨ ɨnsiin ɨdwowɨn. Kara saɨka ɨrɨpa bɨdi yamasu kikɨnɨn mɨ kara tɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm mɨ kɨmpɨpɨsuwa siya haiyɨm hɨriinan haiyamar mɨ aɨngwowi. 11 Kara tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn mɨnam tɨri, ɨiya kara naowi kariirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei mɨ kara wɨ omwaiyar swokɨ waiyaei mɨ wɨ saɨkar nwowi. Ɨriig.

Pol siya mɨnam naɨngwokɨn Jisɨs siir hɨriinan inkam kɨbi nwowɨm

12 Kara pɨ hɨnɨɨna boɨn tani kara siiram bɨdi wakaeyokna apɨn, kara tɨra saiir hɨriinan mɨ an kara inkam kɨbi bɨdi ywokiyɨn. Nɨɨngaka. Kara ɨna nikɨ mɨrii nɨnkiyaei krɨpkaiyɨn tɨ dimɨn taemɨn ɨmiir wakaeyokna apam mɨ ta hɨriinan saiirsika kara wɨ Krais siir hɨriinan asi nwowi dimusi rani, siya kariir bɨdi yɨmbinɨn siir inkam nwowɨm. 13 Tɨ kariir nomiiyauɨm, kara hɨnɨɨna naɨngwo rani, kara inkam kɨbikɨkɨbikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kariir dimɨn taemɨnɨm bɨiya kara nonkwoɨm sɨmiirɨn digɨumii bɨdi haimriyɨugigɨm mɨ kara tɨ dimɨnɨm mhoɨiya dɨgɨ dɨg nwowaigɨnɨuwanɨm sɨmiirgɨ sɨmiiramar naɨngwo ɨskii. 14 Kara ɨni tɨ kamɨm yɨpɨkɨ nɨnkɨkɨn iwɨtiyɨm dimɨn haiyam ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨn. Mɨ ta hɨriinan kara nwowa, kara tɨ nu ɨiir asi nwowi. Kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir wakaeyokna apikɨn mɨ ta hɨriinan saiirsika mhoɨiya siya dimɨn taemɨnɨm yɨpɨkɨ siya nikɨ ɨmbinɨm kariir wɨ hɨriinan saiirsi haii. Dimusi rani, mɨiya Jisɨs Krais siya tɨra saiirsika mɨ Adi Komii siya kariirɨn wɨ hɨriinan saiirsi nɨmbini omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir nwoyokiyokɨikaeyamɨm ɨinokɨinokɨn.

15 Mɨ krɨma whɨekakarɨm yɨpɨkɨ ha nikɨ aɨngwo tɨbmii krɨpkaiyɨm Adi Komii siiram nɨm tɨ kwoɨn hɨnɨɨnɨn kara boɨnkiyɨn siirarar dwo ɨski. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm yapa yapa nwoprigɨni mɨ Adi Komii siya ɨriipɨ hɨriinan tɨ dimɨnɨm kara boɨnkiyɨm kɨmiir wɨ sɨmiirar mɨ ɨisiimauuwi mɨ kɨma wɨ hanɨɨngɨn sɨbgu ɨnoknɨnkɨni. 16 Krɨma tɨ dimɨn kɨɨngɨkɨɨnɨm Adi Komii siya nɨisiimauuɨm sɨmiirgɨsɨmiirarar wakaeyokna ap ɨski mɨ ɨriipɨ hɨriinan krɨma tɨ siyɨuɨn tɨ tariinan krɨma nɨnoknɨnkɨnɨn siirarar dwowɨski.

17 Tɨ kariir nomiiyauɨm, krɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Bɨiyan Inkam Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, krɨma siyɨuɨn kɨma nwowanɨn siir nɨisiimauugɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir kɨgi mɨ wɨ hɨriiyar dwokrɨpkai mɨ ɨriipɨ hɨriinan tɨ iikamɨm yɨpɨkɨ kariir siyɨu ɨiir napiyɨm mɨ hɨriinan tɨriyɨm sɨmiirɨn sɨbgu timɨ kɨgrɨrao. 18 Dimusi rani, kara ta yaiya aiirɨn ɨi kasa kasa bɨ boɨnmɨmauugɨn kara hɨrankar boɨnmɨmauubumbunaniyɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn mɨ tariinanɨn ɨriipɨ hɨriinan kara ɨni oubgakar swokɨ boɨnouugiyɨn. Mɨ tariinanɨn iikam whɨekakɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir inɨg hainaniyɨm kɨmaka, siyɨuɨn sɨma nwowiyɨm kɨmaka yɨo ɨni Jisɨs Krais siir sauan omomɨm sɨma nwowiyɨn ɨni hɨriinan ywowɨn. Mɨ siyɨuɨn sɨma nwowiyɨn sɨma yaibu Jisɨs Krais siya naowa paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn si saiir nɨewaiyɨugɨm. 19 Adi Komii siiram naɨngwokwonanaeni hanɨɨn aka, sɨma ɨinokɨinokɨn dimɨn taemɨnɨm sɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowiyɨm sɨmiiram naɨngwokwonanaeiyɨm. Mɨ tɨ dimɨn taemɨn hɨriinanɨm iikam nhɨr ɨmiir tɨri nɨdidgak sɨma nwowam mɨ tɨ iikamɨm sɨma ɨinokɨinokɨn tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiir sɨmiira haɨnopyaeyao boɨnkrɨpkai. Mɨ sɨmiir kwoɨnɨm ɨni tɨ nuɨn siir digworaekwo ɨmiiram yamkiyɨm. Mɨ tɨ Adi Komii siir dimɨn taemɨn ɨmiirɨn yɨo ɨni nɨɨngaka ywowɨn. Mɨ tɨ hɨriinan saiirsika, tɨriigɨnɨn hɨriinan tɨri mɨ sɨma omɨn nɨnomor kou hɨr nwowɨn siir namɨm wɨ dɨg nwo rani, Adi Adi saɨka nwowam. Mɨ sɨma ɨinokɨinokɨn wɨ mɨiyɨknan nwo rani mɨ sɨma wɨ Adi Komii saɨka nwo rani, wɨ yapa yapa nwowi. 20 Mɨ. Dimusi rani, nɨm krɨma omɨn nɨnomor kou hɨranɨn siir hɨrankɨm mɨ krɨma Jisɨs Krais siiram nwokwokɨni krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn, krɨmiir nanmaiwarkainan inkamɨn mɨ siya omɨn nɨnomor kou hɨranɨn siir hɨrankɨ krɨmiirsi nɨtkɨn. 21 Mɨ ta siya nɨuunaiinii nua tɨriir mɨ ta krɨmiir pɨua nu tɨrana ya wɨ siya kisɨna owaigɨnɨuwi nɨnomor kougɨkou hɨran pɨu aiir siir pɨugɨpɨua saiir hɨriinan nwowam. Siya tɨ hɨriinanɨn wɨ siir kɨrɨe komiiya saiir kɨrɨeni tɨri. Mɨ ta kɨrɨeya siya saiir kɨrɨeni tɨrkɨn siya tɨ dimɨn taemɨn ɨmiirɨn mɨ sɨma wɨ siir ɨɨn ara nonkwo dɨgi. Ɨriig.

Copyright information for `IWS