Romans 10

Isrel sɨma Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨk ɨiir bɨ napkɨm.

Tɨ akamɨm kariir kwoɨn komiiyɨn ha naɨngwowi, wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya nanmaiwarkainaei. Isrel sɨmiir iikamɨm digɨumii siyɨu biyɨeyɨm sɨma tɨrɨn siir haimriiyɨugigɨm sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya swokɨ anmaiwarkainaei mɨ kara ɨinokɨinokɨn Adi Komii siiramɨn saiirar kwɨsboɨnikɨn. Kara sɨmiir bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn mɨ kara kɨmiir asi boɨnɨnkɨigikɨn, sɨma ɨni Adi Komii siir siyɨu ɨiir napama mɨinɨnkɨnkrɨpkaiyɨm. Mɨ sɨma nɨnoknɨnkɨn mɨiyɨk karamaeka dimɨn taemɨnɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm sɨma napam. Mɨ sɨma pɨ whaowaekɨm dimɨn taemɨnɨm, Adi siya dirɨraerarkiyɨm sɨmiir. Mɨ Adi Komii siya wɨ krɨmiir nwokɨ ɨkɨuwɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae iikam. Mɨ sɨma sɨmiir siyɨu ɨiirar napkɨm. Mɨ mɨinan sɨmamar mɨriinakɨm. Mɨ sɨma Adi Komii siir aowa bɨ nwokɨm. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbukaram paɨnɨɨnsi yɨkɨusi. Mɨ ɨiya Krais siya nɨta, siyɨu komii siirɨn, ɨni inkam ɨgsop nokwokairinani haɨnɨɨn ɨkɨn ɨni siyar yaunɨ okwokairinaniyɨn. Mɨ tɨriigɨnɨn yɨo ɨna dɨgiyɨn. Mɨ yɨpɨkɨ Krais siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nɨkɨuwi dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae.

Nanmaiwarkaina ya omkak krɨmiiraɨrga

Mɨ Moses siya wɨnboɨnkiya yaiya siyɨu komii siira, iikamɨm sɨmiiramɨn, siya mɨn wɨnboɨnkikɨn, iikamɨm siir sɨbgu apɨm. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam hɨriinansi nɨkɨuwɨm. Mɨ yɨpɨkɨ siyɨu komii siir siyɨu ɨiir sɨbgu naɨngwo tɨbmiiyɨm, mhoɨiya sɨma wɨ omwaiyar waiyayokiyokɨii Adi Komii saɨkaɨn. Yɨo hɨnɨɨngɨn, Moses siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn, iikamɨm sɨma Adi Komii siir whwonkam ɨdaɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae panɨɨna nwowi. Mɨ siyɨuɨn Krais siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨn sasaɨrgɨn siyɨuɨn Adi Komii siir whwonkam ɨdan dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam yo. Mɨ ta yaiya ya hɨnɨɨna boɨnkika, kɨma hɨnɨɨna kɨpi naɨngwo nɨnomor koua hɨriirɨn wɨ nhɨnga nami Krais siir nɨkɨunakiyamɨn krɨmiiram? Jisɨs Krais siya bɨdiyar yɨuuniyɨn. Mɨ Krɨma hɨnɨɨna kɨpi mɨ boɨn, iikamɨm naokaowɨm sɨmiir oma hɨriirɨn wɨ nhɨnga nɨuunaiinami Krais siir nauunɨ ɨkɨunakiyamɨm krɨmiiramɨn Jisɨs Krais siya bɨdi yɨnsiin ɨdwonamɨn nɨnomor hɨrankɨn. Adi Komii Komii siir yaiya hɨnɨɨna boɨnkika. Adi siir yaiya ɨni kɨmiir kingiingɨkingiin waraurar nwowa. Mɨ saeya kɨmiir mhɨi kwoɨnau waraurar nwoka mɨ kɨma ta yai aiirɨn ɨna boɨnkiyɨm. Mɨ ta yaiya krɨma boɨnkiya saiir yaimwokɨyaimwowa ya hɨnɨɨnga, kɨma Jisɨs Krais siiram daɨngwo tɨbmii. Mɨ kɨra iikam nhɨrmaka hɨnɨɨna boɨni, Jisɨs Krais siya kariir Bɨiyan Inkam Komiigɨn mɨ kɨra ha naɨngwo tɨbmiikikɨni, ta Adi Komii siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowa Jisɨs Krais siirɨn ɨe hɨrankɨn mɨ kɨriirɨn wɨ Adi Komii siyar nanmaiwarkainaei. 10 Mɨ krɨmiir kwoɨnɨm Krais siir dimɨn taemɨnɨm sɨmiiram naɨngwo tɨbmiikikɨni mɨ krɨma ta krɨma mɨ aɨngwo tɨbmiikikɨna saiirɨn ha mɨ boɨnɨnkɨigii mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nɨkɨuwi mɨ krɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei. 11 Yokwo Komii saeya tɨ dimɨn ɨiirɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn mɨ iikamɨm siiram naɨngwo tɨbmiikikɨniyɨm sɨma wɨ hɨkak nwo rani. 12 Ta yaiya Juda iikamɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm, hɨnda tɨndanɨm, tɨ nu ɨiirar nwoɨrkakɨm, krɨmiirar boɨnkika. Mɨ krɨma whɨekakarɨn Adi Komii siir whwonkam ɨdaɨn ɨni hɨrii hɨriinankɨnar ywowɨm. Adi Komii siya krɨmiir whɨekakniyar Adi Komiigɨn. Mɨ ɨni mɨ owɨn iikam whɨekakɨm, yɨpɨkɨ siiram kauwok boɨnɨm, sɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ siyar hauu haigɨnɨuwi. 13 Adi Komii siir Yokwo Komiiya saeya hɨnɨɨna boɨnkika, iikamɨm Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨg ɨiir dapɨkɨuwɨm sɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei.

14 Mɨ sɨma siiramɨn wɨ panɨɨna kauwok boɨni, sɨma siiram naɨngwo tɨbmiikikɨn karamae nwowi, ha? Mɨ sɨma siiramɨn wɨ panɨɨna mɨ naɨngwo tɨbmiikikɨni, sɨma siir yai aiir wakae karam nwowi, ha? Mɨ iikamɨm sɨma siirɨn sɨmiir boɨnmɨmauu karam nwowi mɨ sɨma wɨ panɨɨna wakaei, ha? 15 Mɨ Adi Komii siya siir iikam ɨmiir nɨkropki karam nwokɨswo siir yai aiir boɨnmɨmauuam mɨ sɨma wɨ panɨɨna wakaei, ha? Yɨo tɨ hɨnɨɨn siyɨuɨn mɨiyɨk rani. Adi Komii siir Yokwo Komiiya saeya iikam ɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnka. Iikamɨm yɨpɨkɨ Krais siir yai wɨn kɨbɨeya saiir boɨnmɨmauuɨm, yɨm iikam bɨmbɨuwi rani. 16 Mɨ Isrel sɨmiir iikam whɨekakɨm Krais siir yai wɨn kɨbiya saiiram bɨ naɨngwo tɨbmiikikɨnkɨm. Isaia profet inkamɨn siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn, Bɨiyan Inkam Komii, iikam hoɨmgak rani, krɨmiir yai naɨngwo tɨbmiikikɨniyɨm mɨ ɨkɨ nhɨrɨm yɨm ɨni nɨɨnga ywowɨm. 17 Mɨnsika, tɨ iikamɨm sɨma Krais siir yai aiirɨm whɨsarii bɨ naɨngwo tɨbmiikikɨnkɨm sɨma ta yai aiir bɨdi wakaeyɨm. Ta yaiya sɨma saiirɨn whɨsarii bɨ wakaekɨm, saiirɨn iikam ɨmar boɨnmɨmauuwamkɨm sɨmiirɨn. Mɨ sɨma asi wakaekɨm saiirɨn.

18 Tariigɨna kara pɨ kɨmiir srɨii, Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma ta Krais siir yai wɨn kɨbiya saiir bɨdi wakaeyɨm, aniya? Ɨkɨ, sɨma bɨdiyar wakaeyɨm. Adi Komii siir yaiya yokwo Sam hɨr nwowa saeya hɨnɨɨna boɨnka,

ta yai wɨn kɨbiya iikam ɨma bɨdi yapboɨnmamauuwa, hɨnda tɨndan maeyauɨm Isrel sɨmiir iikam ɨma nwowɨm sɨmiirɨn.
19 Mɨ kara kɨmiirɨn pɨ dimɨn whɨrɨn siir swokɨ kwasrɨigi, kɨmiir kwoɨnɨn ha naɨngwowi, Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma whaowaekɨm ta yai aiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga sɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm. Moses siya bɨi tɨ Isrel sɨmiir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir wɨnboɨnkiyɨn siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn,

Adi Komii kara, kara wɨ iikamɨm maeyau nhɨranɨm inɨg komii karamaeyɨm, wɨ sɨmiir haii. Mɨ yɨm sɨma kariir dimɨn taemɨnɨm sɨmiir bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨm. Mɨ kɨmiirɨn wɨ kara kiyopsɨbgikikaigiki mɨ kɨma wɨ kɨgmaɨr prasae kɨn tani, dimɨn taemɨnɨm kara tɨrɨm sɨmiiramɨn.
20 Mɨ Aisaia, profet inkamɨn siya bɨ kaorarao boɨnkɨn,

iikamɨm Juda iikam tani sɨmiirɨn. Siya hɨnɨɨna boɨnkɨn, Adi Komii siir yai aiirɨn, iikamɨm mɨinan kariiram mɨrii karamae nwowɨm, yɨm sɨma kariir bɨdi yakɨgniyɨm. Mɨ iikamɨm kariiram srɨi karamae nwowɨm iikam nhɨrmi, kara sɨmiir hɨriirɨn bɨdiyar mɨ ɨmbiyamɨn.
21 Mɨ profet inkamɨn Aisaia siya Isrel sɨmiir iikam ɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn Adi Komii siir yai aiirɨn, ɨi kasakasa rani, namkiyɨm, kara sɨmiiram nɨkɨu kɨnkina nanaeyɨm, kariir wakaeyokna apɨm. Mɨ sɨma ɨni boriisopɨm mɨ kariirɨn sɨma digɨumii haimriiyɨugig mɨ sɨma kariir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm. Mɨ sɨma ɨni yantamyɨriyɨr kɨɨnɨm. Ɨriig.

Copyright information for `IWS