Romans 11

Adi Komii siya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiirsi naɨngwobumbugɨn.

Kara kɨmiir srɨiyam tɨri, kɨma hɨriiyar naɨngwowi, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siir isidɨn Isrel sɨmiir iikam ɨmiirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨuɨn, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Mɨ an kararɨn Isrel inkamaɨrgɨn. Abraham siya kariirar brougaekɨn mɨ an kara Bensamini isidɨn siir hɨrankɨn. Adi Komii siya siir iikamɨm bɨdi bɨdiniya siyar nɨmbingiyɨm, sɨmiirɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugɨn. Mɨ kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm yaiya profet Ilaija siya kwɨsboɨnkiya Adi siiram Yokwo Komii hɨr nwowa Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiiram, siya hɨnɨɨna kwɨsboɨnkikɨn, Bɨiyan Inkam Komii, kɨriir profet inkamɨm Isrel sɨma bɨdi yɨsomsom aokaokiyɨm. Mɨ hɨiyɨm wraisu Adi Komii siiram nɨnkɨn ɨmiiyaeiya yɨm ɨriipɨ hɨriinan sɨma bɨdi mɨ ɨinɨkinhɨmnhɨngiyɨm. Mɨ kanakanar nwowi mɨ sɨma kariiram hansɨri, kariir nɨsomaowam. Mɨ Adi Komii siya siirɨn panɨɨn yaiya sae yowarkɨi boɨnki, ha? Siya ha boɨnkikɨn. Nɨɨngaka. Kariir iikam 7,000nɨm, yɨm ɨna nwokrɨpkaiyɨm kariir yai aiirar wakaeyoknakrɨpkaiyɨm kara sɨmiirɨn digɨumii bɨ haimriiyɨugɨn. Mɨ sɨma Bal sɨmiir nɨksɨsae dimɨnɨn uruwai siyaowaini hanɨɨn ɨgak siiram bɨ nakaiswaekɨm. Nɨɨngaka. Mɨ ɨriipa hɨriinan, tariinanɨn isid haɨmii whɨrɨn ɨna mɨ owɨn, Adi Komii siya nɨmbinɨn siya sɨmiirsi naɨngwobumbugɨn. Adi Komii siya sɨmiir nɨmbinɨn siya sɨmiirɨn whɨsarii bɨ nɨmbingɨn, siya sɨmiirsi naɨngwobumbugɨn. Siya sɨmiir mɨiyɨm sɨma mɨriiyɨm sɨmiirsi bɨ nɨmbingɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya mɨiyɨm sɨma mɨriiyɨm sɨmiirsi nɨmbingɨswo mɨ ta siir naɨngwobumbuwa wɨ opa pɨ kimaiyɨn.

Mɨ krɨma wɨ panɨɨna boɨni? Tɨ dimɨnɨn Isrelmi iikamɨm mɨinan sɨma napmɨriiyɨn, siyɨu komii siir siyɨu ɨiir napam sɨma siir bɨ haigɨn. Mɨ iikamɨm Adi Komii siyar naɨngwobumbuɨm mɨ ha nɨmbinɨm siir iikam nwowam, sɨma sɨmaɨrgɨm tɨ dimɨn ɨmiir haiyan iikamɨm. Mɨ ɨkɨ iikam nhɨrɨm, yɨm sɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siyar tɨrkikɨn mɨ sɨma ɨni kwoɨnam yaowhaeyɨuɨm, siir siyɨu ɨiir napɨm. Yokwo Komii saeya boɨna saiir hɨriinan,

sɨmiir kwoɨnɨn Adi Komii siya bɨdi tɨrkiyɨn mɨ sɨma ɨni kwoɨn karamae ywowɨm. Mɨ dimɨnɨn sɨma kɨgiyɨm, sɨma siiram kɨg naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm pɨ boriisopi. Mɨ dimɨnɨn sɨma wakaeiyɨn, sɨma siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm pɨ mɨ boriisopi. Mɨ bɨiya sɨma nwowa, hɨriiyar nwoyokiyokɨinaniyɨn mɨ ɨni tariinanar yadɨgniyɨn.
Adi Komii siir yaiya Devid siya wɨnboɨnkiya ya hɨnɨɨnga, sɨma Adi Komii siirɨn bɨdi yaɨngwo owouugikɨm mɨ sɨma ɨni yaewou nikwo aeyɨm inantɨonanamɨm. Mɨ tariigɨna ya ɨni uridɨn krɨma hɨuridkikaiiyɨn huwam ɨni siir hɨriinan ywowa. Mɨ sɨmiirɨn ha kiyɨskaii mɨ sɨmiirɨn wɨ hindara nonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii. 10 Sɨma inkam nhwokwɨsaenan dwokiyam, sɨma kɨpi nanaokɨgɨmokaeyam. Mɨ sɨma inkamɨn dimɨn hɨkak haiiyɨn mɨ ha hɨugraknaiinamiyɨn, siir hɨriinan dwo. Mɨ sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm, sɨmiirɨn wɨ hɨriinanar timɨ kikɨn hɨugrak haigɨnɨu.
11 Mɨ kara kɨmiirɨn pa swokɨ srɨigii, kɨma ha naɨngwowi, tɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma bɨdi yonkwobumbunɨnkɨn ɨuguskiyɨm, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Mɨ sɨma Krais siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm mɨ ta hɨriinan saiirsi whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn Adi Komii siya ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir nanmaiwarkainam. Mɨ Isrel sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya mɨnki mɨ sɨma wɨ ɨo whwonkam Juda inkam tani sɨmiir nanaowi. Dimusi rani, siya dimɨn mɨiyɨk sɨmiir hauugɨn. 12 Mɨ siyɨu biyɨeyɨm sɨma tɨriyɨn, Adi Komii siirɨn sɨmar hɨuyarmai mɨ siya ɨkɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk asi hauuwi. Mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma Adi Komii siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm, sɨmiirɨn ɨni yɨmiiyɨuwɨm mɨ Adi Komii siya tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm asi hauugikɨn. Mɨ mhoɨiya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma Krais siiram swokɨ haiyɨug naɨngwonanii mɨ tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ Juda iikamɨm tɨ nu ɨiirar nwoɨrkakɨm hɨnda tɨnda wɨ sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.

Adi Komii siya Juda iikam tani sɨmiir nanmaiwarkainakɨm.

13 Mɨ tariinanɨn kara tɨ iikam Juda iikamɨm tani, tɨsi yai kɨmiir ninɨ boɨnmɨmauuniyɨn. Kara aposel inkamkɨn, kariirɨn Adi Komii siya nɨkropkikɨn tɨ iikamɨm Juda iikam tani, kɨmiiram. Mɨ ta mɨiya kara mɨriiya kara saiiramɨn maɨrgɨmaɨrga komii asi nwowi. 14 Mɨ ɨiya kara hɨriinan tɨrɨn mɨ kariir isidɨn Isrel sɨma wɨ whwokwoka nwo rani. Sɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya hauuwɨm ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨm, hɨuyɨrmaii. Mɨ kara Juda sɨmiir iikam nhɨrɨm wɨ tɨ hɨriinan siyɨu ɨiirsi nanmaiwarkainaei. 15 Adi Komii siya wɨ iikamɨm Juda iikam tani sɨmiiram kiwakii, saɨka nongwomamaɨr aeyam. Dimusi rani, siya Isrel sɨmiir isidɨn, siirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨugigɨn. Mɨ mhoɨiya ɨiya siya sɨmiir swokɨ ɨkɨunaei siiram swokɨ ɨtɨm, ya wɨ dimɨn mɨiyɨkɨ mɨiyɨknan nwowi, inkamɨn ɨeyankɨ swokɨ ɨnsiin ɨdwowiyɨn mɨ omwai ha waiyaeiyɨn siir hɨriinan.

16 Mɨ inkamɨn paemɨiyɨm Adi Komii siir nɨkɨumauuwi mɨ ɨkɨ siir kwiya kwiyaɨm mɨ siir kwoɨm mɨ siir nidɨm, yɨm ɨriipɨ hɨriinan siirara kɨnaɨrgɨm. Mɨ Ebraham siya mɨ profet inkam mɨiyɨk mɨiyɨk ɨkɨm, sɨma Adi Komii siir yɨnisɨsɨm nwowi, mhoɨiya sɨmiir isidɨm sɨmiir yɨnɨeyɨm wɨ ɨriipɨ hɨriinan siir yɨnisɨsɨmar mɨ owi. 17 Mɨ Adi Komii siya ɨbɨn inkamkɨ nonkwo nankaiiyɨn, siir kwiya wai ɨmiir nɨkrɨp haii mɨ siya ɨbɨn sasa nɨkii whakiyɨn siir kwiyam ha mɨ ɨkrɨp haii mɨ sɨmiirɨn wɨ ɨrɨpa nɨtɨmrwakɨu widgii. Mɨ sɨma kɨrɨe wɨ sɨma sɨmar swokɨ ɨnhai anainaei. Mɨ Juda iikamɨm yɨm ɨni ɨbɨn inkamkɨ nonkwo ɨnkɨniyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ Juda iikam tani yɨm ɨni ɨbɨn sasa nɨkiiwhakiyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨm. Mɨ kɨma isid whɨsaɨrɨn ɨni ɨrɨpar yɨtɨnakɨuɨm, tɨ pae wɨso sowiir hɨriinan. Mɨ wɨm kɨma ɨni ta paeyakwiya waiya ɨni saiir ɨgsop aiir nokwokairiinanan ywowɨn. Mɨ wɨm kɨma opa pɨ siir mɨi ɨmiirsiyar mɨ haii. Mɨ Juda iikam tani kɨma kɨrɨe pɨ Juda iikamɨm sɨmiirsiya mɨ haii. 18 Mɨ kɨma hɨriinan nwowi mɨ kɨma wɨ ha kɨpi naɨngwo, Juda iikamɨm sɨmiir kouɨn ɨni kɨma ywowɨm, yɨpɨkɨ tɨ paeyakwiyam wainamɨm Adi Komii siya nɨkrɨp haiiyɨm sɨmiir hɨriinan. Mɨ kɨma hɨriinan dimuam naɨngwowi, ha? Wɨm kɨma ɨni paeyakwiyanan ywowɨm mɨ Juda iikamɨm yɨm ɨni paemɨinan ywowɨm. Wɨm kɨma ɨni paeyakwiyanan ywowɨm mɨ kɨma wɨ dɨg nwo rani, pae siir mɨi ɨmiir op hauuwɨm, paeyakwiya ɨmiirɨn paemɨi ɨeyar kɨrɨe haigɨnɨuwi.

19 Mɨ wɨm kɨma wɨ hɨnɨɨna boɨni, paeyakwiyam Adi Komii siya nɨkrɨp haiyɨm ɨgsopa krɨma mɨ okwokairinaei yɨo ɨni mɨ owɨn. 20 Ta yaiya, ya yaimwowaɨrga mɨ kɨma, kɨmasiyar mɨntɨrao ta saiirsiyɨn. Sɨmiirɨn Adi Komii siya nhɨnɨkrɨropkikɨm. Dimusi rani, sɨma siir yai aiir bɨ wakaena apkɨm. Mɨ sɨmiir ɨgsopa kɨma asi nokwokairiinanaowidga, wɨm kɨma siir yai aiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨngɨm. Mɨ kɨma, kɨmamar kɨpi naɨngwona, kɨma wɨ tɨ ɨdid. Mɨ dimɨnɨm kɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiirsi ha timɨ mɨntɨrao. 21 Juda iikamɨm, yɨm ɨni paeyakwiya kɨɨnan ywowɨm mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ hɨriiyar kɨgnɨnkɨn okrɨpkai rani. Nɨɨngaka. Sɨmiirɨn wɨ siyar nɨkrɨmkrɨpkii. Mɨ wɨm kɨma, wɨ ha kɨpi mɨ aɨngwo, Adi Komii siya krɨmiirɨn, wɨ hɨriinan mɨ tɨr tani. Nɨɨngaka. 22 Adi Komii siya iikamɨm digɨumii siir haimriiyɨugigɨm, sɨmiirsiyɨn naɨngwoyɨmyok karamaeka. Nɨɨngaka. Sɨma ɨni ɨbyakwiyaɨm Adi Komii siya nɨkrɨmkrɨpkiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm, wɨm kɨma ɨni ɨbɨn sasa nɨkii whakiyɨn, siir kwiyam ɨni sɨmiir hɨriinan ywowɨm. Mɨ kɨma siiram wakaeyokna apkrɨpkai karam nwowi mɨ kɨma wɨ hɨriiyar naɨngwowi, siya wɨ krɨmiir nhɨnɨkrɨropki rani mɨ wɨ krɨmiir nonkwobumbunɨnkɨn ɨguski rani, aniya? 23 Mɨ Juda iikamɨm sɨma swokɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨni, Adi Komii siya wɨ dɨgar nwowi, sɨmiirɨn wɨ sɨmiir naeyɨu ɨmiirar swokɨ iyopkɨmkɨkɨugii. 24 Mɨ Juda iikam tani kɨma ɨni ɨbɨn sasa nɨkii whakɨn Adi Komii siya nɨkrɨpkiyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Adi Komii siya mɨriiya mɨiya ya ɨni saɨkɨsar ywowa. Mɨ siya kɨmiirɨn ɨbɨn inkamkɨ nɨnkɨnɨn, saɨkar yɨnkɨn iyopkɨkɨu haigɨnɨu. Mɨ Juda iikamɨm ɨni tɨ ɨbɨn inkamkɨn nɨnkɨnɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn Juda iikam tani hɨnɨɨn tɨri, ya tariigɨna ya mɨi komii rani, Juda iikam sɨmiir swokɨ ɨkɨunaei mɨ sɨmiirɨn sɨmiir maeyaugɨ maeyau ɨmiirar swokɨ iyopkɨmkɨkɨugii. Nɨɨngaka. Ɨriig

Adi Komii siya iikam whɨekakɨm Juda iikamɨm sɨmiirɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm wɨ sɨmiirar nanmaiwarkaina swowi.

25 Tɨ kariir akamɨm, kara ha naɨngwowi, ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowɨm sɨmiir tɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨn, bɨiya inkamkɨ sɨbgu nɨnoknɨnkɨn karam nwowa, kara ha naɨngwowi kɨma tɨ dimɨnɨn siirgɨsiir tɨ ɨnoknɨnkɨn mɨ kara pɨ boriisopi, kɨma hɨnɨɨna naɨngwoɨm digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn kɨmar yɨnoknɨnkɨn ɨski. Nɨɨngaka. Adi Komii siya kiyopsɨbgi haigɨnɨuwi Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn mɨ wɨ ta ɨiya Juda iikam tani Adi Komii siya nɨmbinɨn siir yɨnisɨsɨm nwowi, sɨma naɨngwo tɨbmii kɨɨnana wɨ saiirar nadɨgni. 26 Mɨ mhoɨiya tɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨma dɨgii mɨ Isrel sɨmiir iikamɨm ha swokɨ amswowi Adi Komii siiram mɨ sɨmiirɨn wɨ siyar nanmaiwarkainaei. Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii hɨr nwowa saeya hɨnɨɨna boɨnka,

inkamɨn iikam ɨmiir nanmaiwarkainaɨnɨn, yɨo om Saionankɨ nɨtɨn inkamɨn siya. Mɨ kwoɨn bibiyɨeyɨm Jekopni isidɨn siir kwoɨnau nwokaiyɨm wɨ siya kɨndimdiyɨugii.
27 Mɨ ta ɨiya, kara sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir kɨndiyɨugii mɨ ta bɨiya kara nɨmbina, nɨmbina ya wa nɨmbiyami. 28 Isrel sɨma Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya digɨumii saiir haimriiyɨugigɨm, sɨma whwokwoka saɨka bɨ nwowikɨm mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn ɨo asi nwokɨn. Mɨ ɨkɨ Juda iikamɨm sɨmiiram asi nɨnmiinɨnkɨnamkɨn. Dimusi rani, Isrel sɨmiir kamɨm Adi Komii siya bɨdi yɨmbinɨm siir iikam nwowam. Mɨ siya sɨmiiramar naɨngwokwoɨn. Dimusi rani, bɨdi bɨdiniyarɨn siya sɨmiir brougaeyɨm Ebraham, Aisak mɨ Jekop, sɨmiir bɨdi boɨnɨn hɨnɨɨn, kɨmiir isidɨn wɨ karar kɨgrɨraowi mɨ sɨmiirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiirar tɨrhaigɨnɨuwi. 29 Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiirar tɨri. Dimusi rani, siir kwoɨnɨn wɨ swokɨ kisɨna haigii rani, iikamɨm siya nɨmbingiyɨm, siir iikam nwowam, sɨmiir nanmaiwarkainamɨn. Nɨɨngaka. 30 Bɨiya Juda iikam tani yaewan kɨma nikɨ kɨndiyɨu wankɨm Adi Komii siir yai aiirɨn mɨ tariinanɨn Adi Komii siya krɨmiirsi naɨngwobumbugɨn mɨ siya kɨmiir asi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Dimusi rani, Isrel sɨmiir iikamɨm, sɨma Adi Komii siirɨn digɨumii haimriiyɨugigɨm mɨ siya kɨmiiram asi nɨnmiinɨnkɨnanii. 31 Adi Komii siya kɨmiirsiyɨn ɨna naɨngwobumbuwɨn. Dimusi rani, Isrel sɨmiir iikamɨm sɨma siir yai aiirɨn yaewan bɨdi kɨndiyɨuwangikɨm. Mɨ tariinanɨn, Adi Komii siya wɨ sɨmiirsi swokɨ aɨngwobunaei mɨ siya sɨmiirɨn wa whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. 32 Mɨ tɨ siyɨuɨn Adi Komii siir yai aka nantamiyɨriyɨriiyɨn, Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn wɨ iikamɨm hɨugrɨpkɨikikaigiyɨm wɨ sɨmiir hɨriinan hɨugrɨpkɨikikaigi mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn tɨ hɨriinan tɨrkiyɨn mɨ siya mhoɨiya krɨmiirsi naɨngwobumbuwi mɨ wɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Ɨriig.

Krɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan.

33 Ha kɨpi naɨngwo, krɨmiir Adi Komiiyɨn, siya bɨmbɨuwigɨ mɨ ɨuwi digworaekwowɨm siya nɨnoknɨnkɨnɨm, ɨni solwara nwowi siiyɨnkrɨnɨm ɨni sɨmiir haiburɨm mɨ kougɨkouwɨn ɨni siyar yowɨskiyɨn. Krɨma nɨnoknɨnkɨn tani, tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya tɨriyɨn mɨ siya krɨmiirɨn wɨ panɨɨn panɨɨna namisi tɨri, siya hindara tɨri. 34 Kaimwoka, Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka,

yɨpɨkɨn Bɨiyan Inkam Komii siir kwoɨn ɨiir nɨnoknɨnkɨnɨn, ha? Mɨ wɨ nhɨnga boɨni siirɨn, hɨnɨɨnɨn, kɨra tɨ hɨnɨɨnɨn si tɨ tɨr, iyɨe? Tɨ hɨnɨɨnɨn si tɨ tɨr, ha?
35 Yɨpɨkɨ inkamkɨn dimɨn Adi Komii siir nikɨ hauuwi mɨ mhoɨiya siya siirɨn wa swokɨ iyopkɨiyɨuwi siirɨn, ha?
36 Nɨɨngaka. Digworaekwo whɨekakɨm siyar tɨrkikɨm. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn ɨni siyar kɨgɨrkakɨm mɨ digworaekwowɨm yɨm ɨni hɨriiyar nwowɨm, siir kɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ krɨma siir inɨg ɨiirɨn ɨinokɨinokɨn hɨriiyar hainananaei. Taka yaiya, ya yai kaimwokɨ kaimwoka. Ɨriig.

Copyright information for `IWS