Romans 12

Krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm Adi Komii siirɨn inkamɨm dimɨn taemɨn siir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨm sɨmiir hɨriinan hauugi.

Tɨ kariir akamɨm, kara kɨmiirɨn ta yai aiir boɨnɨnkwokwokii, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya krɨmiiramɨn naɨngwobumbu prasae bɨ kɨnkɨn. Mɨ siya krɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk mɨiyɨk kasa bɨ tɨrkɨn, krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ krɨma, krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm Adi Komii siirɨn, inkamɨn nae siir nɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn siir hɨriinan hauugi. Mɨ krɨma siir yai ɨmiir wakaeyokna mɨ siir mɨi ɨmiir mɨrii. Mɨ siya wɨ krɨmaka nwokɨ ɨngwomamaɨr aeyɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn krɨma Adi Komii siir inɨgɨn wɨ siir nwokɨ hainan kɨɨnɨm. Kɨma siyɨuɨm nuan iikamɨm sɨma tɨriiyɨm sɨmiir kɨpi kɨgna dirɨraerar. Nɨɨngaka. Kɨma Adi Komii siir tikɨ kɨgnɨnkɨnki, kɨmiir kwoɨn ɨmiir hɨurworwokaiyamɨn mɨ kɨma wɨ Adi Komii siirgɨsiiram wakaeyokna apan iikam nwokɨ owɨm. Mɨ kɨma wɨ haɨni nɨnoknɨnkɨni digworaekwowɨm Adi Komii siya naɨngwowɨm kɨma tɨram. Yɨo tɨriigɨnɨn ɨni yokiyɨn, Adi Komii siirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga siya nwowaigɨnɨuwi. Mɨ Tɨriigɨnɨn, krɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.

Adi Komii siya kariirsi naɨngwobumbugɨn mɨ siya kariirɨn siir aposel inkam asi nokmwɨn okwohaigɨnɨugɨn. Mɨ ta hɨriinan kara inɨgakɨn kɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnɨm, wɨm kɨma inɨg karamae iikamɨm kɨma ha kɨpi naɨngwo kɨma wɨ inɨg komiigak iikam nwowi. Nɨɨngaka. Kɨma, kɨmamar kɨpi naɨngwona mɨ kɨma, kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siya hauuwa kɨmiir, saiirgɨsaiir dɨgar hɨd. Mɨ kɨma wɨ tɨ dimɨnɨn siya nɨmbingiyɨn tɨram wɨ siir nwokɨ tɨrɨm. Krɨma dɨnoknɨnkɨn, krɨmiir pɨua kwɨruwaɨrga mɨ saiir pɨua haɨmii haɨmiiyɨm kasa rani. Pɨu haɨmii nhɨrɨm yɨm dimɨn whɨr nonkwo dirɨraerarikɨm mɨ nhɨrɨm yɨm dimɨn whɨr mɨ onkwo dirɨraerarikɨm sɨma dimɨn whɨrua bɨ nonkwo dirɨraerarikɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn krɨma iikam kasa rani mɨ krɨma ɨni pɨu kwɨruwananar swokɨ owɨm. Dimusi rani, krɨma Krais siir yai aiir wakaeyokna apkɨm mɨ krɨma ɨni ɨrɨpar yɨtɨnakɨuwɨm. Mɨ krɨma, krɨma krɨma tɨ swokɨ whɨnkɨnsiis ankɨnsiis ɨrni nwɨrniyɨn. Mɨ dimɨnɨm Adi Komii siya tɨriyɨm mɨ siya hauuwiyɨm krɨmiir sɨma hɨrii hɨriinankɨna rani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya kɨmiirsi naɨngwobumbugɨn mɨ kɨma wɨ haɨnii nɨnoknɨnkɨni dimɨnɨn siya kɨmiir boɨnmauuɨn. Mɨ siya ta yai boɨnmɨmauuni nɨnoknɨnkɨna inkam nwɨrni hauuwi mɨ siya siir naɨngwo tɨbmiiya saiir dɨgar boɨnmɨmauu. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn kɨrɨe siir mɨi aiir mɨriiyam hauuwi. Ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨma whɨnkɨnsiisam mɨ kɨma ta mɨi aiirgɨ aiirarar sɨbgu mɨrii ɨski. Mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn kɨrɨe siir yai aiir boɨnmɨmauuam hauuwi. Mɨ kɨma ta mɨiya siya hauua saiirgɨsaiirarar sɨbgu mɨrii ɨski. Mɨ kɨma iikamɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm iikam nhɨrmi nokboɨn prapras haigɨnɨuwi mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn kɨma tɨrɨn sɨmiir, sɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨm iikam nhɨrmi nokboɨn prapras haigɨnɨuam mɨ kɨma ta mɨi aiirarar sɨbgu mɨrii sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuam. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨm digworaekwo iikam nhɨrmi sɨoɨtkɨn hauuam mɨ sɨma ta mɨi aiirɨn sɨbgu mɨrii mɨ sɨmiirɨn digworaekwowɨm hoɨmgakar sɨoɨtkɨn hauu. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨm iikam nhɨrmi kou nwowɨm, kɨma sɨbgu tɨr mɨ kɨma wɨ sɨbgu dwo. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbingiyɨm, iikam nhɨrmisi naɨngwoyɨmyokɨm, sɨma saiirɨn wɨ sɨbgu tɨr. Mɨ kɨma sɨmiirɨn wɨ nɨmbunɨnɨekakar dwoki.

Kɨma kɨpi nɨksɨsae, kɨma ɨrni kwɨrniyamar daɨngwo dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiiraramar daɨngwo. Mɨ dimɨnɨm biyɨe nwowiyɨm sɨmiiramɨn kɨpi naɨngwo. 10 Ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwowiya, ɨni kɨriir yɨnwigɨm sɨmiiram kɨra naɨngwowiya ɨni saiir hɨriinan yowa iikam nhɨrmiyam naɨngwokwowiya ɨni kɨramar naɨngwonaeiya ɨni saiir haibura. 11 Kɨma pɨugɨ kɨpi piyao. Dimɨnɨn kɨma tɨriyɨn Bɨiyan Inkam Komii siir kɨmiir kwoɨnɨn tɨ siirarar hauu ɨguski. 12 Kɨma maɨrgɨmaɨrga hɨriiyar dwokrɨpkai ɨiya Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Krais siya swokɨ ɨtana saiiram. Mɨ ɨiya kɨmiirɨn dimɨn biyɨekɨ kɨmbu haigɨnɨuwi, kɨma wɨ sɨbgu dokworɨnu. Adi Komii siiramɨn dimɨn taemɨnamɨn. Ɨinokɨinokar srɨinanae. 13 Mɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨma paeprikabnan nwowi mɨ kɨma sɨmiirɨn kɨmiir digwokworaekwo ɨmiirar hauu. Mɨ iikam nhɨrɨm om whɨranɨm kɨmaka boɨnaenakiyam nɨti, kɨma sɨmiirɨn ɨgi haigi ɨdwokaigi.

14 Mɨ iikamɨm kɨmiir nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨuwi kɨma sɨmiirɨn yamdi kɨpi swokɨ tɨr. Kɨma sɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk ɨiirar tɨr. Mɨ Adi Komii siiram kwɨsboɨnki sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. 15 Mɨ iikamɨm maɨrgɨmaɨrga nwowi mɨ wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan sɨmakar timɨ ɨnkɨn maɨrgɨmaɨrga. Mɨ sɨma hɨk mɨ haii mɨ wɨm kɨma ɨriipɨ hɨriinan hɨk sɨmakar timɨ ɨnkɨn hai. 16 Kɨma ɨrɨpa dongwomamaɨr ae kɨma ha kɨpi naɨngwo, kouwɨn ɨni kɨmar ywowɨm. Nɨɨngaka. Kɨma ɨkɨ iikamɨm inɨg karamaeyɨm sɨmaka damasu mɨrii, ɨkɨ mɨi bibiyɨeyɨm sɨma mɨriiyɨm sɨmiir. Mɨ kɨma ɨkɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn ha kɨpi naɨngwo, nɨnoknɨnkɨn komiigakɨn kɨmar yo. Nɨɨngaka. 17 Mɨ kɨma iikamɨm siyɨu biyɨe kɨmiir tɨri sɨmiirɨn yamdi kɨpi swokɨ tɨr haigɨnɨu. Mɨ kɨma iikam ɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk ɨiirar tɨrii mɨ sɨma wa kɨgnɨnoknɨnkɨnkii. Wɨm kɨma siyɨu mɨiyɨkɨ mɨiyɨk ɨiirar tɨrii. 18 Mɨ sɨyɨu kakɨn nɨuwi, kɨma digworaekwosi kɨpi nɨniinansao. Nɨɨngaka. Kɨmiir kwoɨn komiiyɨn iikam ɨmaka nongwomamaɨr aeyam daɨngwo. 19 Tɨ kariir akamɨm kɨma iikamɨm kɨmiir tɨrbuwɨm sɨmiirɨn yamdi tɨrbuwam kɨpi swokɨ tɨr. Kɨma tɨ iikamɨm ɨo kɨmaka nwowɨm, sɨmiirɨn Adi Komii siiramar dwo. Wɨ yamdi siyar tɨri. Kɨma tɨ dimɨnɨm Adi Komii siiram dwo yamdi siyar tɨrɨm. Dimusi rani, siir yaiya Yokwo Komii saiir hɨr nwokaiyɨm hɨnɨɨna boɨnkɨm, sɨmiirɨn mhoɨiya wɨ yamdi karar tɨrhaigɨnɨuwi mɨ wɨ karar nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. 20 Mɨ kɨma iikamɨm siyɨu biyɨe kɨmiir tɨrɨm sɨmiirɨn yamdi kɨpi swokɨ tɨr. Mɨ sɨma mhɨigɨ naowi, kɨma sɨmiirɨn naemɨn ha timɨ hauu sɨma naeyam. Mɨ sɨma kwoɨnkɨ mɨ haeii, kɨma sɨmiirɨn op ha timɨ hauu kwiyae. Mɨ kɨma sɨmiirɨn hɨriinan tɨri, mɨ sɨma wɨ nɨdid prasaekikɨn tani, tɨ siyɨu biyɨeyɨn sɨma tɨrɨn kɨmiir siirsiyɨn. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo ɨni nhɨridmɨr parid siyɨtkɨnkinan ywowɨn sɨmiir mwo ɨmiir. 21 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨma siyɨu biyɨeyɨn siiram kɨpi kiwaki, siya nikwowaisiiyam. Nɨɨngaka. Kɨma siyɨu biyɨe ɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨkɨn kɨma tɨriyɨn siya dikwowaisii. Ɨriig.

Copyright information for `IWS