Romans 13

Kɨma gavman sɨmiir siyɨu ɨmiir dap

Iikam hoɨmgak krɨmarɨn, gavman sɨmiir inkam komii komiiyɨm sɨmiir yai ɨmiir wakaeyokna. Adi Komii krɨmiir Wanɨn siyar nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨm gavman sɨmiirɨn, ɨkɨ iikam whɨekakɨm omom omomanɨm sɨmiir kɨgrɨraowam. Adi Komii siyar nɨmbingikɨn, iikam ɨmiirɨn, gavman nwowamɨn krɨmiir kɨgrɨraowam tariinanɨn. Mɨ iikamɨm gavmani iikamɨm sɨmiir yai wakaeyokna karam nwowɨm, yɨm sɨma digɨumii Adi Komii siir haimriiyɨuwi mɨ tɨ hɨriinan kamɨm, yɨm siyar nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨm, ta hɨriinan mɨi aiir nwowamɨn. Mɨ sɨma gavman siir yai aiir wakaeyokna karam nwowi, sɨmiirɨn wɨ gavman siya nonkwonɨɨnwoɨmwɨɨrnɨnkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ iikamɨm siyɨu mɨiyɨk sɨbgu tɨriyɨm, kɨma ha kɨpi naɨngwo gavman siya wɨ ɨo kɨmiir nwowi. Nɨɨngaka. Mɨ iikamɨm siyɨu biyɨe tɨriyɨm, sɨma dɨdid sɨmiirsiyɨn. Mɨ kɨma gavman siirsi nɨdidi, ɨo kɨmiir nwosi mɨ kɨma wɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siir di tɨrii kɨma wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiirarar pɨ tɨrɨn. Yɨm sɨma Adi Komii siir ɨgsopa saiir nokwokairinanan ywowɨm. Mɨ kɨmiirɨn ɨni sɨmar kɨgɨrkakɨm mɨ kɨma wɨ ɨrɨpar nwokɨ ɨngwomamaɨr aeyɨm. Mɨ kɨma siyɨu biyɨe tɨri, kɨma wɨ dɨdid. Dimusi rani, sɨma inɨg komiigak whɨsarii bɨ nwokɨm mɨ kɨmiirɨn sɨmiir kɨrɨe aeya nonkwowi mɨ wɨ sɨma nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi. Adi Komii siir ɨgsopa sɨmar nokwokairinaka, iikamɨm siyɨu biyɨe tɨriiyɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam. Dimɨno whɨskwo kɨma wakaeyokna api gavman siir yai aiirɨn. Kɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya pɨ nonkwobumbunɨnkɨnisi mɨ wɨ mɨ naɨngwoyɨmyoknanaeisi. Wɨm kɨma umɨrɨm Gavman sɨmiir asi hauuwi, Adi Komii siir ɨgsopa sɨmar nokwokairinanaowida, kɨmiir kɨgrɨraowam ɨinokɨinokɨn mɨ kɨma wɨ wadɨe nwokɨ owɨm. Mɨ kɨma dimɨn taemɨnɨm gavman sɨmiir iikam ɨma nɨkɨuwiyɨm, sɨmiir hauuwam yɨm ha timɨ hauugi. Mɨ Kɨma gavmani iikamɨm umɨram sɨma srɨigiiyɨm, kɨma sɨmiirɨn ha timɨ hauugi. Mɨ sɨma nuni umɨram mɨ srɨigii, yɨ ɨriipa hɨriinan ha timɨ hauugi. Mɨ gavmani iikamɨm yɨm sɨma ɨni krɨmiir kou ywowɨm mɨ krɨma sɨmirɨn siyɨu mɨiyɨkɨmɨiyɨk ɨiirar sɨbgu tɨr. Ɨriig.

Mɨ iikamɨm iikam nhɨram naɨngwowiyɨm, yɨm sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir napikɨm.

Mɨ kɨma inkam nwɨri dimɨn haii, wɨ niyopkɨiyɨu karamae kɨpi swokɨ o. Mɨ kɨma inkam nwɨraka wɨ hɨriinankak kɨpi nwo. Mɨ dimɨnɨn whɨruwaɨrgɨn, niyopkɨiyɨu dɨg nwo karamae nwowi, ɨrni nwɨrniyam naɨngwokwowiyɨn. Mɨ iikamɨm, iikam nhɨrmiyam naɨngwokwowiyɨm yɨm sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir napkɨm. Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn hɨnɨɨna boɨnkɨn, kɨma hɨi inkam nwɨrni wig aka kɨpi nanae mɨ wig ɨrni kam aka kɨpi mɨ anae. Mɨ inkam kɨpi mɨ ɨsomsom aokao mɨ hɨi kɨpi mɨ tauae mɨ kɨpi mɨ kɨgmaɨr, tɨ sɨma sɨma rani, siyɨu komii siir yai nhɨrɨm ɨna mɨ owɨm. Mɨ dimɨnɨn whɨruwaɨrgɨn sɨmiir kou nwowɨn, yɨo hɨnɨɨngɨn kɨma iikamɨm kɨmiir omaka kingiin nwowɨm, sɨmiiramɨn kɨramar naɨngwonaeiya saiir hɨriinan daɨngwo. 10 Iikamɨm, iikam nhɨram naɨngwowiyɨm sɨma sɨmiirɨn siyɨu biyɨe bɨ tɨrikɨm mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn iikam nhɨram naɨngwowiyɨn, yɨo Adi Komii siirgɨsiir siyɨu ɨiirar napi.

11 Kɨma hɨriinan tɨr ɨiya Jisɨs Krais siya swokɨ ɨuuniyana nua tɨriir ɨni kingiin nwowa. Mɨ kɨma Jisɨs Krais siir mɨi aiir mɨrii wɨ kɨpi mɨrii piyapiyao. 12 Ɨhɨ, ɨiya siya swokɨ ɨtana nua tɨriir, ɨni kingiin nwowa. Mɨ krɨmiir ɨiya tɨ nuɨn dimɨn biyɨekɨ naokɨngugukikaiyɨn siir nwowana ɨni dɨg kingiin nwowa. Mɨ krɨma Setan siir siyɨu biyɨeyɨm yɨm tɨ ɨuguski. Mɨ Adi Komii siir kɨrɨe aiir hai mɨ Setan siir tɨ swokɨ kwatɨo. 13 Krɨma siyɨu mɨiyɨk ɨiir sɨbgu ap mɨ siir sɨbgu tɨr. Iikamɨm nabɨe kɨgomok apiyɨm sɨm hɨnɨɨn mɨ siyɨu biyɨe siir kɨpi nap ɨkɨ iikamɨm nɨi tɨsɨsɨr apiyɨm sɨmiir hɨriinan. Yɨm ɨni op biyɨeya kwiyae whaowaeiya saiir kwiyae whaowaenan ywowɨm. Sɨma hɨi nanaekɨm mɨ yaii prɨinɨnii prɨinɨniigɨm mɨ ɨo whwonkam nanaokɨm mɨ wranan nɨnsikɨm. 14 Mɨ wɨm kɨma wɨ hɨriinan kɨpi tɨr kɨma Jisɨs Krais siir kɨrɨe aiir hai. Mɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨnkɨ naɨngwowiyɨm tɨram, yɨm wɨ kɨpi tɨr. Ɨriig.

Copyright information for `IWS