Romans 14

Krɨma iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir kɨpi hɨd.

Mɨ iikam nhɨrmi naɨngwo tɨbmiiya kɨrɨe nwo karam nwowi Jisɨs Krais siiramɨn mɨ kɨma sɨmiirɨn kɨpi hɨuyarmai kɨma sɨmiiram dapiyao Adi Komii siir inɨg ɨiirɨn kɨnakar hainanam. Mɨ kɨma dimɨnɨn whwokwoka nwo karam nwowiyɨm sɨmiir kɨpi nɨnkɨnwamwarkɨi boɨn. Boɨniyɨo yaiya kara pɨ hɨnɨɨna boɨni, mɨ inkamɨn Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨn siir naɨngwo tɨbmiiya saeya ha boɨni, tɨ naepai naepaiyɨm yɨm hɨriiyar daeswo, yɨo siya wa dae. Mɨ nwɨrɨn siir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siiramɨn kɨrɨe nwo karam nwowi, yɨo wɨ kɨuaekɨuaeyɨm sɨmiirarar timɨ ae. Mɨ inkamɨn naepai naepai naeiyɨn, siya ɨkɨ inkamɨn naepai naepai naesi nɨdidiyɨn siir kɨpi nɨgbumbu, yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo mɨiyɨk rani. Mɨ inkamɨn kɨuaekɨuae ara mɨ aeiyɨn yɨo ɨriipa hɨriinan, ɨkɨ inkamɨn naepai naepai ɨmiirar naeyarkakiyɨn siir kɨpi mɨ ɨgbumbu. Mɨ yɨo tɨriigɨnɨn yɨo ɨriipa hɨriinan mɨiyɨk rani. Dimusi rani, sɨmiirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya bɨdi yanmaiwarkainaswowɨn. Kɨma hɨriiyar naɨngwowi ɨkɨ iikam nhɨrɨm Krais siir mɨi mɨriiyɨm, sɨmiir hɨdɨm mɨ kou ɨni kɨmar ywowɨm, ha? Bɨiyan Inkam Komii siya hɨdi digworaekwo whɨekakɨm siir iikam ɨma tɨrɨm sɨmiirɨn wɨ wadɨeyar nwowi, iyɨe? Wɨ wadɨe nwo rani, aniya? Sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, siyɨu mɨiyɨk tɨramɨn.

Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm ha naɨngwowi, ɨi nhɨrɨm sɨmiir kouwɨn ɨni ɨi kwɨra kou saeya ywowa. Mɨ iikam nhɨrɨm yɨm ha naɨngwowi, ɨi whɨekakɨm ɨni hɨrii hɨriinankɨmar ywowɨm. Mɨ Kɨma ɨrɨra nwɨnwɨra dimɨnɨn kɨma naɨngwowiyɨn, siiramɨn sɨbgu daɨngwo omok hɨd. Mɨ iikamɨm ha naɨngwowɨm, ɨi nhɨrɨm ɨkɨ ɨi nhɨrɨm sɨmiir kouwɨn ɨni sɨma ywowɨn, yɨm sɨma Bɨiyan Inkam Komii siir inɨgɨn hɨriinan saiirsiyar mɨ hainani. Mɨ iikamɨm naepai naepai ɨmiir naeyarkakiyɨm, yɨm sɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨgɨn sɨmiirsiyar mɨ hainani. Dimusi rani, sɨma tɨ naeyɨm Adi Komii siya hauugiyɨm sɨmiir, siirɨn sɨmiirsi tɨ swokɨ boɨn wadɨeki. Mɨ iikamɨm kɨuae kɨuae ara naeiyɨm, yɨm sɨma Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir inɨgɨn tɨ sɨmiirsiyar mɨ hainani. Mɨ sɨma Adi Komii siirɨn tɨ naeyɨm siya hauuɨm pɨ sɨmiirsiyar mɨ boɨn wadɨekii. Inkam nwɨrkɨn siir kwoɨnbudɨn omwai waiyayokiyokɨiyamɨn, siya bɨ nonkwokɨn. Nɨɨngaka. Mɨ inkam nwɨrkɨ siir kwoɨn aɨrgar bɨ mɨ aɨngwo aonamkɨn. Nɨɨngaka. Mɨ krɨma omwaiyar mɨ waiyaei yɨo Bɨiyan Inkam Komii siirar dimɨnkɨn. Mɨ krɨma mɨ aonami yɨo ɨriipa hɨriinan Bɨiyan Inkam Komii siirar dimɨnkɨn mɨ krɨma omwaiyar mɨ waiyaei mɨ krɨma mɨ aonami, nɨmkrɨma Krais siir iikamkɨm. Dimusi rani, siya bɨdiya yaowɨn mɨ ɨni ɨkɨ iikamɨm naokaowɨm mɨ iikamɨm krɨma tɨ omwaiya nikɨ waiyaɨm siya ɨni krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii nwowɨn.

10 Mɨ dimusika, kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiirɨn whɨsarii prɨi hɨdi, ha? Mɨ dimusika, kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiir nɨgbumbuɨm, ha? Mɨ mhoɨiya krɨma homgakarɨn wɨ Adi Komii siir whwonkam ɨda nokwowi. Mɨ dimɨnpai dimɨnpaiyɨm wɨ siyar hɨd ɨskii. 11 Adi Komii siya Yokwo Komii saiirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn,

Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya hɨnɨɨna boɨnkikɨn, kara kɨmiirɨn yaimwowar boɨnki, kara ɨni omwaiyar waiyaɨn. Ombud komiiyɨn wɨ ogmwo kariir whwonkam ɨdaɨr ninɨ hɨunii mɨ sɨma wa boɨni Adi Komii kɨɨngɨ kɨɨnɨn kɨrargɨn.
12 Mɨ krɨma ɨrɨra nwɨnwɨra Adi Komii siirɨn, wɨ krɨmiir yapayapa kwoɨn ɨmiirar boɨni, krɨma tɨ dimɨn taemɨnɨm hɨnɨɨn dimusi tɨrkɨm, ɨiya krɨma tɨ nu ɨiir nikɨ owa. Mɨ krɨma wɨ mɨntarao, siyɨuɨn krɨma tɨrɨn ɨkɨ nomiiyau nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨm. Ɨriig.

Krɨma nomiiyauɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saiir kɨpi tɨrbu.

13 Mɨ krɨma, krɨmiir nomiiyauwɨm sɨmiir kɨpi hɨd. Kɨma tɨ dimɨn hɨriinanɨm sɨmiirsi daɨngwo. Kɨma, kɨmiir nomiiyau ɨmiirɨn dimɨn kɨpi swokɨ tɨrsran sɨmiir nɨkpɨtmaiyamɨn siyɨu biyɨe tɨram mɨ sɨma nanka ɨkiiyamɨn. Nɨɨngaka. 14 An kara Jisɨs Krais saɨka bɨdi yɨtɨnakɨukikɨnɨn mɨ kara asi nɨnomoknɨnkɨni, digworaekwo whɨekakɨm wadɨe kɨna nwo ɨmiirɨn. Mɨ nwɨrkɨ ha naɨngwowi, tɨ dimɨnɨn mɨiyɨk rani mɨ siya wɨ kɨpi tɨr mɨ wɨ kɨpi mɨ ae. 15 Mɨ naeyɨn kɨra naeyɨn, kɨriir nomiiyauɨn kɨriirsiyɨn hɨkak siya nwowi mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, yɨo nomiiyauam naɨngwokwowiyɨn si rani. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn kɨma naeyɨn siirɨn, kɨma iikamɨm yɨpɨkɨ Krais siya naowɨn sɨmiirsiyɨn, sɨmiir whwonkam ɨda kɨpi nae, sɨmiir naɨngwo tɨbmii aiir tɨrbuam. 16 Mɨ dimɨn whɨr kɨpi swokɨ ɨisiimauu iikam nhɨrmiyɨn, wɨm wɨ sɨm pɨ boɨnbumbuwisi tɨ dimɨnɨn kɨma ha naɨngwowiyɨn, yɨo wadɨekɨn mɨ yɨm sɨma wa boɨni, yɨo mɨiyɨk rani. 17 Mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siir isidɨn siirɨm, yɨm naeni dimɨn tani mɨ yɨm op kwiyaeni dimɨn tani. Nɨɨngaka. Yɨm hɨnɨɨn hɨnɨɨngɨm, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwo mɨ ɨrɨpa Adi Komii saɨka nongwomamaɨr aei mɨ maɨrgɨmaɨrga nwo. Yɨm tɨ dimɨn hɨnɨɨnɨm yɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauugɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨm sɨmakɨsɨmaɨrgɨm kougɨ kou nwowɨm. 18 Mɨ kɨra ta mɨi hɨriinana saiir mɨrii Jisɨs Krais siiramɨn mɨ Adi Komii siya kɨriirɨn wɨ maɨrgɨmaɨrga prasae nwo rani, ta mɨiya kɨra mɨriiya saiiramɨn. Mɨ kɨmiir nomiiyauɨm yɨm ɨriipa hɨriinan wɨ maɨrgɨmaɨrgar mɨ owi.

19 Mɨ krɨma siyɨuɨn krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn, ɨrɨpa nongwomamaɨr aeiyɨn mɨ kɨrɨe ɨrni nwɨrni hauuwiyɨn, siir dap. 20 Kɨma Adi Komii siir mɨiya tɨ naeyam kɨma naeyɨm tɨrɨm sɨmiirsi ara kɨpi tɨrbu. Nae whɨekakɨm yɨm wadɨekɨnargɨm. Mɨ tɨ dimɨnɨn kɨra naeyam tɨrɨn, kɨriir nomiiyau siir whwonkam ɨda siir naɨngwo tɨbmiiya saiir nanka ɨkii, yɨo tɨriigɨnɨn wɨ biyɨekɨ biyɨe nwowi. 21 Mɨ dimɨnɨn kɨra naeyam naɨngwowɨn mɨ opa kɨra kwiyaeyam naɨngwowa, kɨriir nomiiyau ɨiirɨn siya nanka ɨkii mɨ kɨra tɨ hɨriinan dimɨnɨm wɨ kɨpi swokɨ tɨrmɨmɨn wɨ hindarar dɨtkii ɨuguski. 22 Mɨ dimɨnɨn kɨra ha naɨngwowiyɨn yɨo nae dimɨn kɨbikɨn mɨ kɨma siir naeyam naɨngwowi yɨo kɨmakɨma dɨmprɨo ae, kɨma inkam nwɨrni kwoɨn nɨpiyaokɨiyɨm kɨpi tɨr, yɨo kɨma mɨ Adi Komii siya kɨmiirarar dimɨnkɨn. Mɨ kɨmiir kwoɨnɨm ha naɨngwowi siyɨuɨn kɨma tɨram naɨngwowɨn yɨo siyɨu wadɨekɨn mɨ sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwowi. 23 Mɨ inkamɨn kwoɨnɨn whɨsa nwowi dimɨnɨn siya naeyam naɨngwowɨn mɨ siya siirɨn wɨ kɨpi nae. Mɨ siya tɨ dimɨn ɨiir naei, yɨo siya dimɨn biyɨe bɨdi tɨrɨn. Mɨ dimɨnɨn kɨra ha naɨngwowɨn, yɨo dimɨn biyɨekɨn mɨ kɨra siirɨn hɨriiyar tɨrkrɨpkaii, yɨo tɨriigɨnɨn, Adi Komii siya ha boɨni, tɨkɨ dimɨnɨn yɨo dimɨn biyɨekɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS