Romans 15

Krɨma Krais siir yai aiirar wakaeyokna ap.

Mɨ iikam krɨma yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm Jisɨs Krais siiram, krɨma ɨkɨ iikamɨm Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨn karamae nwowɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu, yɨm wɨ pɨ nɨkii ɨuguskiisi. Mɨ krɨma, krɨmamar kɨpi naɨngwona. Nɨm wɨ krɨmamar pɨ naɨngwonaeisi, krɨma ɨkɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨu mɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs Krais siiramɨn wɨ kɨrɨe nwokɨ owi. Adi Komii siir Yokwo Komiiya hɨnɨɨna boɨnka, siya krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn, siya siir kwoɨnaɨrga bɨ nɨtkɨn, krɨmiiram naunɨ mɨriiniyɨm. Nɨɨngaka. Adi Komii siir Yokwo Komiiya saeya hɨnɨɨna boɨnka, tɨ yai bibiyɨeyɨm sɨma nɨgbumbuwiyɨm, an kara ɨni warar mɨ ɨkɨn hɨkɨn mɨ krɨma wɨ krɨmiir kwoɨnkar kɨpi naɨngwo mɨrii. Tɨ yaiyɨm bɨiya sɨma wɨnkiyɨm Adi Komii siir Yokwo Komii aiir, yɨm krɨmiir nowamwarkai haigɨnɨuwam wɨnkikɨm. Mɨ ɨiya sɨma tɨ yai ɨmiir wɨnkiyɨm, sɨma mɨnam wɨnkikɨm krɨmiir kwoɨn ɨmiir wokmai haigɨnɨuwam. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, krɨma wɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨn pranae kɨn tani, ta ɨiya omwai Adi Komii saɨka waiyayokiyokɨiyana saiiramɨn. Adi Komii krɨmiir Wanɨn sikɨsiyaɨrgɨn krɨmiir wokmai haigɨnɨuwiyɨn mɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn sowiir bwamkɨbwamɨn. Mɨ kara Adi Komii siiramɨn hɨriinan saiiram kwɨsboɨn yokiyokɨigɨn. Mɨ ɨiya siya kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi mɨ kɨma ɨrɨpa dongwomamaɨr ae, Jisɨs Krais siya tɨrɨn siyɨuɨn krɨmiir nɨisiimauuwɨn siir hɨriinan. Mɨ krɨma wɨ kwoɨn whɨruwar dwoki mɨ wɨ diriyar timɨ boɨnki, Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan praprasamɨn krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siir Adɨn. Ɨriig.

Krais siya Juda iikamɨm mɨ Juda iikam tani ɨkɨm sɨmiir kɨnsiis haigɨnɨu swokɨn.

Jisɨs Krais siya bɨdi mɨ boɨnɨn, krɨma siir iikam nwowam. Mɨ ɨriipa hɨriinan siyɨuɨn kɨma nwɨrni ɨrniyamar timɨ aɨngwo. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, iikamɨm sɨma wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraski. Dimusi rani, sɨma kɨmiir siyɨu ɨiir kɨgɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm kara kɨmiir boɨnmɨmauuwɨm sɨmiir yaimwokɨyaimwowɨm yɨm hɨnɨɨngɨm, Jisɨs Krais siya Juda iikamɨm, yɨpɨkɨ mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨm sɨmiir whɨsarii mɨi prɨimɨriiyan inkam nwokɨn. Siya sɨmiir nɨisiimauuwam tɨrkɨn siir Adɨn siir yaimwo kɨɨna. Mɨ Adi Komii siya dimɨn taemɨnɨm krɨmiir brougae wanwiyaeiyɨm sɨmiir nɨmbingiyɨm bɨdi bɨdiniyar Ebraham Aisak mɨ Jekop sɨmiirɨn wɨ siya tɨri. Kɨma mɨ kɨmiir nomiiyauwɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm kɨma ɨrɨpar dongwomamaɨr ae. Dimusi rani, krais siya ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiiram warar nɨtkɨn. Mɨ sɨma wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir nwokɨ hainan praprasɨm tɨ iikam whɨekakam siya naɨngwowiya saiirsi. Yokwo Komii saiir yaiya hɨnɨɨna boɨnka,

mɨ ɨni mɨ owɨn kara tɨ Juda iikam tani sɨmakar mɨ owɨn mɨ kara mwai wɨ kɨriir inɨg ɨiir hainan prapras waowi.
10 Mɨ Yokwo Komii saiir yai kwɨra saeya ha boɨnkika, kɨma iikamɨm Juda iikam tani, kɨma maɨrgɨmaɨrga dwo Juda iikamɨm sɨmakaɨn. 11 Mɨ haɨmii whɨrɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkikɨn, kɨma iikamɨm Juda iikam tani, kɨma Bɨiyan Inkam Komii siir inɨg ɨiir hainan prapraski. Mɨ iikam whɨekak kɨmarɨn, siir inɨg ɨiirɨn nhamii nhamii kɨpi hainan prapraski. 12 Profet inkamɨn Aisaia siya Yokwo Komii saiirɨn hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn, mhoɨiya inkam nwɨrɨn wɨ sɨpi nɨti, yɨo Jesini isidɨn siirgɨn Devidni adɨn mɨ iikamɨm Juda iikam tani hɨnda tɨnda nwowɨm, sɨmiirɨn wɨ siyar kɨgɨski. Mɨ sɨma wɨ hɨnɨɨna naɨngwo aɨngwo tɨbmii kɨɨni, sɨmiirɨn wɨ siya nanmaiwarkainaei.
13 Adi Komii siyaɨrgɨn, krɨmiir naɨngwo tɨbmii kɨɨna saiir bwamkɨ bwamɨn. Kara ha naɨngwowi, maɨrgɨmaɨrga mɨ ɨrɨpa nongwomamaɨr aei siyɨuɨn yɨo kɨmiir dɨnkɨnɨukikai. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siir dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm wɨ kɨmiir nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm, ta Adi Komii siiram kɨma nwowa siya nanmaiwarkainam. Ɨriig.

Pol siya siir mɨi aiiram maɨrgɨmaɨrgakɨn.

14 Tɨ kariir akamɨm, kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, kɨma iikam wadɨekɨm mɨ Adi Komii siir yai ɨmiirɨn kɨmar yɨnoknɨnkɨn. Mɨ ɨrni nwɨrniyɨn kɨmar mɨ owɨmwarkaiyɨuwi, wɨ dɨgar mɨ owi. 15 Mɨ yokwowa tɨ digworaekwo ɨmiira ɨgao yai kara wɨnboɨnkiya, kɨmiiram, kara bɨ nɨdidgɨn sɨmiir boɨnmɨmauusiyɨn. Nɨɨngaka. Kara mɨnsi wɨnkikɨn, kɨma wɨ pɨ naɨngwo owouwisi, tɨ digworaekwo ɨmiirɨn. Dimusi rani, kariirɨn Jisɨs Krais siir aposel inkam nwowamɨn Adi Komii siya nokmon okwo haigɨnɨugɨn. 16 Mɨ kara siir mɨiyan inkam asi nwokɨn, ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiirsi ninɨ mɨriiyɨuwɨm. Mɨ an kara ɨni pris inkamnan ywowɨn, Adi Komii siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwam sɨmiir. Mɨ ɨiya sɨma Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨni mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwohaigɨnɨuwi, siir whwonkam ɨdaɨn mɨ sɨmiirɨn kara swokɨ hauugi, dimɨnɨn Adi Komii siir hauugiiyɨn siir hɨriinan mɨ siya bigɨ wɨ nasmɨrwaiyar nwokɨ owɨm sɨma siir iikam kɨɨngɨ kɨɨn nwowam. 17 Mɨ an kara Krais siir inkamkɨn mɨ kara maɨrgɨmaɨrga asi nwowi ta mɨiya Adi Komii siira kara mɨriiya saiiramɨn. 18 Kara pɨ dimɨn whɨr wara boɨn tani, kara mɨiyɨm kara mɨriiyɨm Krais siya whɨndirɨraerarɨm kariir, pɨ sɨmiir boɨni, iikamɨm Juda iikam tani sɨma wɨ siir yai aiir nwokɨ wakaeyoknaɨm mɨ wa nwokɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm. Mɨ tɨ yaimɨn dimɨnɨm kara tɨrɨm siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn. 19 Kariirɨn Adi Komii siir naeyɨu ɨeyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn, dimɨn kɨrɨe komiiyɨm bɨiya iikamkɨ kɨg karam nwowɨm sɨmiirɨn. Mɨ kara Jisɨs Krais siir yai wɨn kɨbi kɨbiyɨm om komii Jerusalem hɨrankar boɨnmɨmauunaniyɨn, ɨni nu Ilirikam hɨrar yadɨgɨuwɨn. 20 Mɨ tɨ dimɨnɨm kara tɨrɨm, kariir kwoɨn komiiyɨn, sɨmar nwokɨn, krais siir yai wɨn kɨbiya saiir boɨnmɨmauuwamɨn, ɨkɨ iikam nhɨrɨm, om nhɨranɨm sɨmiir hɨranɨm wakae karamae nwowɨm sɨmiir. An wɨ ɨkɨ omoman kam nhɨrkɨm sɨm nikɨ boɨnmɨmauuwɨm, wɨ sɨm pɨ swokɨ boɨnmɨmauuwisi. Kara yɨnɨn inkam nwɨrkɨn ninansiin okwogikɨn omaka siir ɨdwo haigɨn mɨriyɨm pɨ boriisopi. 21 Nɨɨngaka. Kara Yokwo Komii saiir yaiyɨm sɨmiir wakaeyokna apam tɨri, saeya hɨnɨɨna boɨnka,

iikamɨm Krais siir dimɨn taemɨn ɨmiir kɨg karam nwowɨm wɨ sɨma kɨgi siirɨn. Mɨ iikamɨm bɨiya siir yai aiir wakae karamae nwowɨm sɨma wa nɨnoknɨnkɨni siir yai aiirɨn. Ɨriig.

Pol siya om komii Rom hɨran iikamɨm sɨmiir kɨgnakiyam tɨrkɨn mɨ nu Spen hɨriir namɨm warar mɨ tɨri.

22 Ɨinokɨinokɨn kara kɨmiir kɨgnakiyam ɨna naɨngwowɨn, kariirɨn ta mɨi aeyar kwɨpiyaokɨii mɨ kara kɨmiir kɨgnakiyamɨn panɨɨnsi yɨtsi. 23 Bɨewii bɨewiiyɨm namkiyɨm, kara kɨmiiram nɨtɨma naɨngwokɨn. Mɨ tariinanɨn kariir mɨiyɨm tapairɨn ɨni dɨg ywogigɨm. 24 Mɨ tariinanɨn kara kɨmiir kɨgnakiyam tɨri mɨ nu Spen hɨriirɨn pɨ mhoɨiya nwokɨ amɨm. Mɨ kara, kɨmaka warauur ninɨ gwo ae sasaenakii mɨ kariirɨn wɨ siyɨuam kɨma nwokɨ whɨnkiyansa haigɨnɨugiyɨm nu Spen hɨriir namamɨn. 25 Mɨ tariinanarɨn kara pɨ om komii Jerusalem tɨriir swokɨ ami Adi Komii siir iikamɨm hɨranɨm sɨmiiram. 26 Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm nu Mesodonia mɨ nu Grik hɨranɨm sɨma kwoɨn whɨruwa bɨdi ywokiyɨm, umɨr haɨngiriyɨu haigɨnkiyɨm, Adi Komii siir iikam paeprikabɨm om komii Jerusalem hɨr nwowɨm sɨmiiramɨn. 27 Kwoɨn whɨruwa sɨma sɨmar nwokikɨn hɨriinan tɨramɨn. Mɨ sɨma om komii Jerusalem hɨran iikamɨm sɨmakan dinaukakɨm. Ɨiya Juda iikamɨm sɨma boɨnmɨmauuwa yai wɨn kɨbi kɨbiyɨm iikamɨm Juda iikam tani sɨmiir, sɨma naɨngwo tɨbmiiyam Jisɨs Krais siiram, saiirsika. Mɨ ɨni mɨ owɨn, sɨma Juda iikam paeprikabɨm om komii Jerusalem hɨranɨm Adi Komii siirɨm, sɨmiir mɨ whɨnkɨnsiisɨm, ta sɨmiir dinau aiir dɨgiyam. 28 Bɨiyɨn, kara pɨ tɨ dimɨnɨn siir tɨram nikɨ ami mɨ tɨ umɨrɨm sɨma haɨngiriyɨu hauugiyɨm kara sɨmiir nikɨnɨ onkwo hauugigi. Mɨ kara nu Spen hɨriir namɨm tɨri mɨ bɨi wɨ kɨmiir nikɨnɨ kɨgigi. 29 Mɨ ɨiya kara kɨmiir kɨgam tɨri, kara hɨriiya naɨngwowi Krais siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm wɨ kariirarar nakaisɨskɨni. Mɨ kara sɨmiirɨn wɨ kɨmiirar mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi.

30 Tɨ kariir akamɨm kara kɨmaka srɨi komiigakɨn. Dimusi rani, kɨma Jisɨs Krais siirɨm naɨngwokwonanaei mɨ Adi Komii siir naeyɨu siir kɨrɨeya kɨma ɨrni nwɨrniyamɨn ɨna ninan aɨngwokwowɨm. Mɨ kara ha naɨngwowi, kɨma Adi Komii siiramɨn kariiram wara dɨnkɨn kwɨsboɨn 31 kariir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam, tɨ iikamɨm nu haɨmii Juda hɨranɨm, kariirɨn wɨ sɨma pɨ nɨsomaowisi. Mɨ kɨma siiramɨn tɨ umɨrɨm kara hauuwi Adi Komii siir iikamɨm om komii Jerusalem hɨranɨm sɨmiir siiram warar timɨ kwɨsboɨn, sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga nwokɨ owɨm. 32 Mɨ Adi Komii siya ha naɨngwowi kara kɨmiir winɨ kɨgnaki mɨ kara wɨ kɨmaka ninɨ ongwomamaɨr aesasaenakiyɨm. 33 Kara ha naɨngwowi, Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn krɨma nongwomamaɨr aeni bwam nonkwowɨn, siya ɨni whɨekak kɨmakar nwowɨn. Kaimwoka. Ɨriig.

Copyright information for `IWS