Romans 16

Pol siya iikamɨm sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn.

Kara kɨmiirɨn wig ɨra saiir boɨnkii, saiir inɨgɨn Fibika saeya Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna api wiga. Mɨ iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm om Senkria hɨranɨm sɨmiirɨn saeya whɨnkɨnsiisika. Kara kɨmiirɨn ta wig aiirɨn mɨnam boɨnmauu wakaekii, kɨma saiir nokboɨnmamaɨr haigɨnɨuwɨm kɨma nokboɨnmamaɨr haigɨnɨuwa ɨkɨ iikam nhɨrɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm sɨmiir, saiir hɨriinan. Mɨ kɨma saiirɨn siyɨu mɨiyɨk ɨiirar tɨr siyɨuɨn Adi Komii siya naɨngwowɨn kɨma tɨram saiir. Mɨ dimɨnɨn saeya haiyam naɨngwowɨn saiirɨn whɨnkɨnsiis haigɨnɨu. Dimusi rani, kariirɨn saeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn mɨ iikam nhɨrɨm sɨmiirɨn ɨriipa hɨriinan.

Mɨ ta kariir nokboɨnmamaɨra kɨma Prisila mɨ saiir kam ɨeya Akwila sowiirwai tinɨ boɨnɨu yo sowa Jisɨs Krais siir mɨi kɨbiya kanaka mɨriigo. Mɨ bɨiya sowawaiyɨn parii parii naowɨm kariir whɨndirɨraersi. Kanakana rani, sowiirsi maɨrgɨmaɨrga, ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm Juda iikam tani naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm yɨm sɨma ɨriipa hɨriinan maɨrgɨmaɨrga bɨdiyar mɨ owɨm sowiiramwaiyɨn. Mɨ kɨma iikamɨm sowiirwai omaka hɨrar haɨngiriyɨu ɨdwokai hainaniyɨm Adi Komii siir inɨg ɨiir, sɨmiir ha boɨn, kara sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Mɨ Maria saiirɨn ha timɨ boɨn, kara saiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Saeya kɨmiirɨn dimɨn taemɨn kasa bɨ whɨndirɨraerar haigɨnɨuga. Mɨ kɨma Andronikas mɨ Junias sowiirɨn ha timɨ boɨn, kara sowiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Mɨ tɨ Juda inkam nwɨso sowa kanakar nɨnkɨn hɨuyokiyokaigwo maeyauwa mɨi biyɨe mɨriiya saiir. Mɨ aposel kamɨm sɨma sowiir bɨdi sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ bɨiyarɨn kara Krais siiram nikɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨn karamaeyar nikɨ owa mɨ ywo sowa saiirar naɨngwo tɨbmii kɨɨngwo.

Mɨ kɨma Aplietas siirɨn ha timɨ boɨn, kara siir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Siya kariir nomiiyau kɨbikɨn, Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi aiir mɨriigɨn. Mɨ kɨma Eban siirɨn ha timɨ boɨn, kara siir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Siya Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi aiirɨn kanakar mɨriigɨn. Mɨ kɨma Stekis siirɨn warar timɨ boɨn kara siir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Dimusi rani, siya kariir nomiiyau kɨbikɨn. 10 Mɨ kɨma Apelis siirɨn ha timɨnɨ boɨnɨu, kara siir nokboɨnmamaɨrgikɨn, kara iikam nhɨrɨm sɨmiir yai wakaekɨn siya Krais siir siyɨugɨ siyɨu ɨiirar napkɨn. Mɨ siirɨn iikam biyɨe nhɨrɨm siyɨu biyɨe sɨma tɨrhaigɨnɨuwɨn mɨ siya hɨriinansi bɨ nwokɨn. Mɨ Aristobyulas siir omakan iikamɨm sɨmiirɨn ha timɨ boɨn, kara sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. 11 Mɨ kɨma Herodion siirɨn kariir isidɨn siir inkamɨn siirɨn pɨ ha boɨn kara siir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Mɨ kɨma iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm Nasisas siir omaka ɨruwanɨm sɨmiir wɨ ha timɨnɨ boɨnɨu, kara sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn.

12 Mɨ kɨma Traifina mɨ Traifosa sowiirɨn ha tinɨ boɨnɨu, kara sowiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir mɨiyɨm kɨigi sowa nɨnkiko. Mɨ kɨma ta wiga Pesis dapiya saiirɨn ha timɨ boɨn, kara saiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. Saeya kariirgɨ kariir nomiiyau kɨɨnga. Mɨ saeya Bɨiyan Inkam Komii siir mɨiyɨm pranae pranae bɨ mɨriiga. 13 Mɨ kɨma Rufas siirɨn wɨ ha tinɨ boɨnɨu, kara siir nokboɨnmamaɨrgikɨn, tɨ inkamɨn Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siir siyɨuɨn siir sɨbgu apiyɨn. Mɨ siir yopiiya, ya ɨni kariir yopiinan warar mɨ owa. 14 Mɨ kɨma Asin Kritas, Fligon mɨ Hemis Patrobas Hemas mɨ iikam nhɨrɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm sɨmaka hɨr nwowɨm sɨmiirɨn ha tinɨ boɨnɨu, kara sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn. 15 Mɨ kɨma Filologas mɨ Julia mɨ Nerias mɨ siir yokman aeya mɨ Olimpas siya mɨ iikam nhɨrɨm Adi Komii siirɨm sɨmiirɨn wɨ ha tinɨ boɨnɨu, kara sɨmiir nokboɨnmamaɨrgikɨn.

16 Mɨ Kɨma iikamɨm warauranɨm ɨrɨra nwɨnwɨra kɨma kɨmar dokboɨnmamaɨrna. Mɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, Adi Komii siir inɨg ɨiir haɨngiriyɨu hainaniyɨm hɨnda tɨndaɨnɨm yɨm sɨma ɨriipɨ hɨriinan, wɨ kɨmiir mɨ okboɨnmamaɨrgii. Ɨriig.

Nɨkopkaigiyan yai aeya

17 Tɨ kariir akamɨm, kara kɨmiirɨn mɨnsi boɨnmauugi kɨma mɨntɨrao. Kɨmiirɨn wɨ ɨkɨ iikam biyɨeyɨm sɨma pɨ nɨinɨkibɨɨrisi isidɨn whɨsa nwowam, Adi Komii siir yaiyɨm Kɨma wakaeyɨm bɨiya sɨmiirsi. Mɨ ta sɨmiir hɨriinan yaiya dimɨn taemɨnɨm iikamkɨ naɨngwo tɨbmii kɨɨniyɨm, wɨ saeya kikɨnwaisiigi mɨ kɨma tɨ hɨriinan iikamɨm sɨmiir kingiin kɨpi nwo. 18 Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm yɨm Bɨiyan Inkam Komii siir mɨi ɨmiir bɨ mɨriigɨm. Nɨɨngaka. Yɨm sɨma, sɨmiir kwoɨn ɨmiirar napikɨm, tɨ hɨriinan dimɨn ɨiir tɨramɨn. Mɨ sɨma pa prɨiyɨksasae hiir kinaop ɨtkaigai boɨnami mɨ iikamɨm ha nikɨ aɨngwowɨm sɨma yaimwowa boɨni. 19 Mɨ wɨm kɨma Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apikɨm mɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨma kɨmiir inɨg ɨiirɨm bɨdi haigɨn ɨdwokiyɨm mɨ tariigɨna kara kɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga komiiga. Kara ha naɨngwowi, kɨma siyɨu kɨbi ɨiir sɨbgu ɨnoknɨnkɨn. Mɨ kara pɨ boriisopi kɨma ɨkɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir tɨrɨm. Nɨɨngaka. 20 Kɨmiir kwoɨn ɨmiirɨn Adi Komii siya tɨrkikɨn, ɨrɨpa nongwomamaɨr aeyam. Mɨ wɨ kɨmɨmɨn tani, Setan siirɨn wɨ siyar nonkwonɨɨwomwɨɨrnɨnkɨn ɨuguskii mɨ siirɨn wɨ siyar nɨinɨbrombrop ɨtkɨni. Kara ha naɨngwowi krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs siir naɨngwobumbuwa wɨ kɨmakar nwokɨ owɨm.

21 Mɨ Timoti siya kanakar mɨriiyɨn, kɨmiirɨn siya nokboɨnmamaɨr haigɨnɨugikɨn. Mɨ Lusias, Jeson mɨ Sosipata, kariir isidɨn, yɨm sɨma kɨmiirɨn wara mɨ okboɨnmamaɨrgikɨm.

22 Kara Tetiaskɨn, ta yokwowa Pol siira kara whɨn wɨnboɨnkika. Mɨ an kara ɨriipɨ hɨriinan kariir nokboɨnmamaɨra sɨmiiram mɨ boɨnkika.

23 Mɨ Gaias siya inkamɨn nae Pol kariir dirɨraerar hauu aeyɨn, tɨ inkamɨn siir omakaɨn iikamɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm ɨrɨpa sɨma haɨngiriyɨu owiya yɨo ɨriipɨ hɨriinan, siir nokboɨnmamaɨra kɨmiir mɨ boɨnkika. Mɨ Esrastasɨn inkamɨn gavmani yokwo digworaekwo wɨniyɨn, tɨ om komii siiranɨn mɨ krɨmiir nomiiyau ɨeya Kwotas yo sowa ɨriipɨ hɨriinan sowiir nokboɨnmamaɨra kariiram mɨ wɨnboɨnkika.

24 Kara ha naɨngwowi Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siir naɨngwombumbuwa, saeya kɨmakar dwokrɨpkai. Ta yaiya saeya kaimwo ywokiya. Ɨriig.

Kɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan.

25 Mɨ kɨma wɨ asi nɨti Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam siyaɨrgɨn kɨmiir naɨngwo tɨbmii kɨɨna saiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi, hɨriiyar nokwoyokiyokɨigiyamam. Mɨ Krais siir yai wɨn kɨbiya kara boɨnmɨmauua Adi Komii siya haigiprakaiya krɨmiirsi, tariinan saeya idwowiya bɨdi yɨmbiyama. 26 Mɨ tariinanɨn ta yaimwokyaimwowa idowiyakɨidowiya bɨdi yɨmbiyamkiya Yokwo Komii saiirɨn. Mɨ Adi Komiiyɨn yɨpɨkɨn omwai hɨriiyar waiyayokiyokɨikaeyamiyɨn, siya krɨmiir bɨdi boɨnkiyɨn, siir yai aiir boɨnmɨmauuam ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir mɨ sɨma wa nwokɨ aɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm.

27 Kara ha naɨngwowi, krɨma Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir inɨg ɨiir hainanprapraski, yɨpɨkɨn digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir nɨnoknɨnkɨn dɨgɨn. Krɨma siir inɨg ɨiirɨn ɨinokɨinokar hainanpraprasnanae digworaekwoɨm Jisɨs Krais siya tɨrɨm krɨmiir sɨmiirsi, ta yaiya ɨni kaimwo ywowa. Ɨriig.

Copyright information for `IWS