Romans 3

Siyɨu biyɨe siya wɨ siyɨu mɨiyɨk ɨiir nikwowaisii rani.

Kɨma panɨɨn panɨɨna naɨngwowi Juda iikam wadɨe kɨmar yowɨski mɨ ɨkɨ Juda iikam tani yɨm mɨiyɨk rani, iyɨe? Mɨ tɨ kɨmiir siyɨuɨn mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨn, siya wɨ kɨmiirar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi iyɨe? Ɨni mɨ owɨn, yɨo hɨriinan siyɨuɨn yɨo dimɨn karamaeka, yɨo kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn, bɨigɨbɨiyɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya siir siyɨuɨn Juda iikam kɨmiir hauugɨn kɨma nɨnoknɨnkɨnam mɨ kɨma siir napɨm. Kaimwokɨkaimwoka, Juda kɨmiir iikam nhɨrɨm tɨ Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn siir yaiya saiir siyɨu ɨiir nap karam nwowɨm sɨmiirɨn wɨ panɨɨna tɨri mɨ Adi Komii siya wɨ digɨumii siir yai aiirar haimriiyɨuwi, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga! Iikam whɨekakɨm tɨ nu ɨiirar nwoɨrkakɨm, sɨma nɨksɨsae yai boɨni mɨ Adi Komii siya wɨ nɨksɨsae yai wara boɨn tani, yɨo wɨ yaimwokɨyaimwo ɨmiirarar boɨn ɨski. Adi siir Yokwo Komiiya saeya Adi Komii siirɨn hɨnɨɨna boɨnka,

ɨinokɨinokɨn iikamɨm yai kɨriir boɨnhɨuriiyɨuwiyɨm mɨpi kɨrar swokɨ atkɨn okwonaowidi. Mɨ sɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm, kɨriir yaiya ɨni kaimwokɨkaimwowar ywowa.
Mɨ ta ɨiya Adi Komii siya krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm, sɨmiirsi nonkwobumbu nɨnkɨni, iikamɨm sɨma kɨgnɨnoknɨnkɨnam mɨ sɨma wa naɨngwowi, Adi Komii siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbuwikɨn. Mɨ krɨma wɨ panɨɨn panɨɨn boɨni, ha? Mɨ inkamɨn ha boɨni, kiya, siya krɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk bɨ tɨrkɨn mɨ krɨma wɨ kwoɨn whɨruwa siir kwoɨn ɨiirarar nwoki, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga, Adi Komii siir siyɨuɨn siya dimɨn whɨrkɨ kɨmbuwikɨswo mɨ siya iikam ɨmiirɨn wɨ panɨɨn panɨɨna pɨ sɨbgu hɨdɨn, ha?

Mɨ ta kariir nɨksɨsae yaiya saeya Adi Komii siir yaimwokɨyaimwowa saiirɨn idowiya nwowaigɨnɨugi mɨ inɨg komiigak siir nwowaigɨnɨuwi mɨ siya kariirɨn dimɨn biyɨekak inkam dimusi swokɨ dapi mɨ kariirɨn wɨ yamdi dimusi swokɨ tɨrbuwi, ha? Mɨ ɨni mɨ owɨn, krɨma wɨ hɨnɨɨna boɨni, humbaɨe, krɨma siyɨu biyɨe tɨri mɨ iikamɨm sɨma wɨ Adi Komii siir inɨg ɨiir nwokɨ hainanɨm. Mɨ tari hɨriinan siyɨuɨn ɨni wadɨe siya ywowɨm, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Mɨ iikam nhɨrɨm sɨma kariirɨn hɨnɨɨna nɨkbumbuwikɨm, Pol siir yaiya saeya hɨriinanaɨrga. Mhoɨiya Adi Komii siya wɨ yamdi sɨmiir dirɨraerarbumbuwi tɨ hɨriinan kamɨm mɨ siya sɨmiirɨn wɨ siyɨu wadɨekɨwadɨe ɨiirar tɨrhaigɨnɨuwi. Ɨriig.

Inkam mɨiyɨk nwɨr karamaeka. Nɨɨngaka.

Mɨ krɨma wɨ panɨɨn panɨɨna naɨngwowi, ha? Mɨ tari ɨkɨ iikamɨm Juda iikam tani, sɨmiir kwoɨnɨm ɨni Juda iikam krɨmar ywowɨskiyɨm, ha? Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga. Kara kɨmiirɨn pɨ hɨnɨɨna boɨnki, Juda iikam kɨma mɨ Juda iikam tani ɨkɨm, tɨ nu ɨiir nwowɨm hɨnda tɨnda krɨma hoɨmgakarɨn, siyɨu biyɨe kɨnar tɨriikɨm. Krɨmiir kwoɨnɨn siyɨu biyɨe tɨramɨn, siyar kiyai. 10 Tɨkɨ yaiyɨm, yɨm yaimwokɨyaimwo ɨmaɨrgɨm. Bɨdi bɨdiniyarɨn, kam nhɨrɨm sɨma wɨnkiyɨm Adi Komii siir yaiyɨm, Yokwo Komii Samni, sɨma hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨm,

mɨ krɨmiir nwɨrniyɨn, Adi Komii siya wɨ ha boɨn tani, dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka. Krɨma hoɨmgakarɨn, siyɨu bibiyɨeyan iikam kɨnaɨrgɨm.
11 Krɨmiirɨn inkam nwɨrkɨ nɨnoknɨnkɨn tani, pɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn, kaimwokɨkamwo nwowɨn mɨ Adi Komii siir mɨ ɨnoknɨnkɨnam naɨngwowɨn mɨ siir wakaeyoknam. 12 Iikam whɨekakɨm sɨma Adi Komii siirɨn digɨumii bɨdi haimriiyɨugigɨm sɨma ɨni dimɨn biyɨe tɨran iikam ywowɨm. Nwɨrkɨnwɨrkɨ siyɨu mɨiyɨk bɨ tɨrkɨn. Nɨɨngakɨ nɨɨngaka. 13 Yai bibiyɨeyɨm, sɨma boɨniyɨm, ɨni ɨeyɨn inkam haɨngikaiiyɨn, si budwakɨi whakiiyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Sɨma nɨksɨsae yai kasa bɨ boɨnkɨm mɨ tɨ yai bibiyɨe hɨriinanɨm sɨma boɨniyɨm iikam ɨmiir yɨm ɨni mɨpugni bigɨ pikiiyɨm mɨ urura ha kɨnamiyɨn, ɨni hɨriinan ywowɨm. 14 Ɨinokɨinokɨn sɨma yai bibiyɨe arar boɨnanaei iikam ɨmiirɨn. 15 Sɨma bɨ kɨmɨmɨnikɨm mɨpi ɨkɨ iikam nhɨrɨm ɨo sɨmiir nwowi mɨ sɨmiirɨn pa mɨ ɨsomsom aokaokii. 16 Maeyau mauyauɨm sɨma namiyɨm, sɨma digworaekwo ɨmiirɨn pɨ hanɨɨngɨn nonkwobumbunɨnkɨngigi mɨ mɨ iikamɨm sɨma pɨ hɨk prasae hai rani, sɨmiirsiyɨn. 17 Sɨma iikam nhɨrmi bɨ nɨnki amasuwikɨm ɨrɨpa nongwowamaɨr aeyam. Nɨɨngaka.
18 Sɨma Adi Komii siir inɨg ɨiir hainanam bɨ naɨngwowikɨm; yɨpɨkɨ inkam komiigɨ komiiyɨn.

19 Mɨ krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, digworaekwo whɨekakɨm siyɨu komii siya boɨnɨm mɨ iikamɨm sɨma wɨ siyɨu komii siir aowa nwokɨ owɨm. Mɨ inkam nwɨrkɨn ha boɨn karamaeka, kara inkam wadɨekɨn. Nɨɨngaka. Krɨma iikam whɨekakɨm maeyaumaeyauwanɨm Adi Komii siir whwonkam ɨdaɨn dimɨn biyɨe bɨdiyar tɨrbuwɨm. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ tɨ siyɨu komii ɨeya boɨnwokiyopnatkaigi. 20 Mɨ ta hɨriinan saiirsika krɨmiir nwɨrkɨ nwɨrkɨ Adi Komii siir siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨmiir bɨ napkɨn mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wa ha dap rani, dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbukɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn siya siyar nɨisiimauugɨn, krɨmiirɨn. Inkamɨn siyɨu biyɨe tɨriyɨn. Ɨriig.

Iikamɨm Krais siir yai aiirɨm naɨngwo tɨbmii wɨ iikam mɨiyɨk sɨma nwowi.

21 Mɨ tariinanɨn Adi Komii siya krɨmiirɨn idowɨiya bɨdi ywokiyɨn, yɨpɨkɨn siir whwonkam ɨda dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowɨn. Mɨ yɨo tɨ dimɨnɨn siyɨu komii saɨka bɨ namasugɨn. Nɨɨngaka. Yɨo ɨni sa ywowɨn mɨ yaiyɨm Moses siya bɨdiya wɨnkiyɨm mɨ profet kamɨm sɨma mɨ wɨnki ɨkɨm, sɨma tɨ dimɨn ɨiir wɨnboɨnkikɨn. 22 Tɨkɨ siyɨu mɨiyɨkɨn siya hɨnɨɨngɨn, iikamɨm Jisɨs Krais siir yai aiirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm, tɨ iikamɨm sɨma Adi Komii siya dapiyɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Mɨ iikam whɨekakɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ iikam mɨiyɨk nɨkɨuwi. Adi Komii siya wɨ hɨnɨɨna naɨngwo rani, wɨm kɨma Juda iikamkɨm mɨ nɨm krɨma Juda iikam tani. Nɨɨngaka. Yɨo tɨ hɨriinanɨn dimɨn karamaeka. 23 Iikam whɨekakɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨma dimɨn biyɨe bɨdiyar tɨrɨm mɨ Adi Komii siya wɨ sɨmiir ɨrni nwɨrni hainan prapras rani mɨ sɨmiirɨn wa boɨn tani kɨma iikam wadɨekɨm. Nɨɨngaka. 24 Adi Komii siir naɨngwoyɨmiyoka krɨmiirɨn hindara prɨihaugikɨn Jisɨs Krais siya naowa iikam sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi mɨ krɨmiirɨn saeyar nanmaiwarkainakɨm Setan siir ɨɨnankɨn. Mɨ Adi Komii siya wɨ ta hɨriinan krɨma naɨngwo tɨbmiiya Jisɨs Krais siiram, wɨ saiirsiya dapɨkɨuwi dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae. Mɨ tɨ dimɨn hɨriinanɨn bɨ saɨnikɨn. Nɨɨngaka. 25 Adi Komii siyar nɨkrop ɨuungikɨn Krais siirɨn, nu tɨr nauunɨ aoniyam, sibsibɨn inkamkɨn nɨsom ɨnkɨn ɨmiiyaeiyɨn, Adi Komii siiram siir hɨriinan. Mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiini mɨ krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm wɨ saeyar haiyoprimdiyɨumiigii, ɨiya krɨma siiram naɨngwo tɨbmii. Adi Komii siya hɨriinan mɨnam tɨrkɨn krɨmiirɨn, krɨma wa nwokɨ ɨnoknɨnkɨnɨm siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn iikamɨm dimɨn biyɨe tɨriyɨm, Adi Komii siya sɨmiirsi naɨngwoyɨmiyokɨm mɨ siya sɨmiirɨn bɨ nonkwobumbunɨnkɨnkɨn. Dimusi rani, Jisɨs siirɨn wɨ siya nɨkrop ɨuungii, sɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨmiigiyam. 26 Jisɨs Krais siirɨn siyar nɨkrop ɨuungikɨn nu tɨr nauunɨ aoniyam mɨ iikamɨm sɨma nwokɨ kɨgnɨnoknɨnkɨnɨm, siya dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨn. Mɨ iikamɨm Jisɨs siir yai aiir sɨbgu wakaeyokna apɨm, siya krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm hɨriinansi haiyoprimdiyɨumiigikɨm. Mɨ siir whwonkam ɨda siya krɨmiirɨn wɨ iikam wadɨe asi nɨkɨuwi.

27 Mɨ wɨ panɨɨna tɨri, krɨma wɨ krɨmiir mɨi mɨiyɨkɨm sɨmiir inɨg ɨmiirar tɨ hainan, ha? Nɨɨngaka. Tɨkɨ mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm, krɨma mɨriiyɨm krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm wɨ sɨma haiyoprimdiyɨumiigi rani. Nɨɨngaka. Jisɨs siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiiyɨn siyɨuɨn, siya siyaɨrgɨn krɨmiir dimɨn biyɨe ɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyɨn. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn tɨ hɨriinan siirsi nɨkɨuwikɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. 28 Krɨma dɨnoknɨnkɨn, iikamɨm Jisɨs Krais siir yai ɨmiiram naɨngwo tɨbmiiyɨm, kwoɨn whɨruwa nwokiyɨm sɨma sɨmaɨrgɨm Adi Komii siya nɨkɨuwiyɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae, siya krɨmiirɨn tɨ mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm krɨma mɨriiyɨm, siyɨu komii siir siyɨu ɨmiir krɨma napiyɨm, sɨmiirsi bɨ dapikɨn, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae. Nɨɨngaka. 29 Kɨma panɨɨna naɨngwowi mɨ tari Adi Komiiyɨn Juda krɨmiirarar Adi Komiigɨn, aniya? Mɨ tari ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir Adi Komii wara rani, aniya? Nɨɨngaka. Siya ɨkɨ Juda iikam tani sɨmiir Adi Komii waraɨrgɨn. 30 Dimusi rani, Adi Komii siya ɨkɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨnda nwowɨm, krɨmiirar Adi Komiigɨn. Kamɨm mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨm mɨ ha naɨngwo tɨbmiiyɨm Jisɨs siir yai ɨmiir sɨmiir Adi Komiigɨn mɨ kamɨm mɨoɨs kɨtiyopnɨr hai karam nwowɨm mɨ ha naɨngwo tɨbmiiyɨm Jisɨs siir yai aiir, siya sɨmiir Adi Komii warargɨn. Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm yɨm sɨma, Adi Komii siya dapiyɨm, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae. 31 Mɨ krɨma ha naɨngwowi iikamɨm Jisɨs siir yai ɨmiir wakaeyokna aɨngwo tɨbmiiyɨm, ya ɨni komii saeya ywowa mɨ kɨma wɨ panɨɨna naɨngwowi, siyɨu komii siir yaiyɨm Moses siya wɨnkiyɨm, yɨm dimɨn komii rani, aniya? Nɨɨngaka. Tariinanɨn tɨ digworaekwowɨm, yɨm siyɨu komii siir siyɨumwokɨsiyɨumwoɨn siir nanaaknɨnkii haigɨnɨugɨn. Ɨriig.

Copyright information for `IWS