Romans 4

Adi Komii siya dimɨn whɨrkɨ kɨmbukaramɨn Ebraham siir dapkɨn.

Ebraham siya krɨmiir hɨriinan inkamaɨrgɨn mɨ siya Juda iikam krɨmiir brougaekɨn. Mɨ krɨma siirɨn wɨ panɨɨna naɨngwowi mɨ siya Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn siir siyɨuɨm panɨɨn panɨɨna hɨuɨmɨkainakɨn, siir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwamɨn, ha? Mɨ kaimwokɨ nɨuwi, Ebraham siya siyɨu komii siir siyɨupai siyɨupaiyɨm sɨmiir sɨbgu api mɨ siirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam tɨ dimɨn ɨma nwowi mɨ siya siir inɨg ɨiirɨn wa tɨ hainan. Mɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir whwonkam ɨdaɨn Ebraham siya wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn wɨ ta hɨriinan saiirsi nwo rani. Nɨɨngaka. Yokwo Komii saeya Ebraham siirɨn hɨnɨɨna boɨnka, Ebraham siya Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir yai aiir wakaeyoknakɨn mɨ Adi Komii siya siirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae saiirsiyar nɨkɨugɨn Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, inkamɨn inkam nwɨrni mɨi mɨriiyɨn mɨ umɨr ha haiiyɨn ta mɨiya siya mɨriiya saiirsi mɨ tɨ hɨriinan umɨrɨm siya haiiyɨm, siya tɨ inkamɨn siirɨn hinda bɨ sɨb hauugɨn. Nɨɨngaka. Yɨo mɨiya siya mɨriiya saiirsi haiigɨn. Mɨ inkam nwɨrkɨn siyɨu komii siir mɨi aiir mɨrii karamae nwowi mɨ Adi siya ha kɨgi, siya ɨni siir yai aiiram naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨm mɨ siya tɨ iikamɨm dimɨn biyɨekɨ naokɨngugunankaiyɨm ɨmiirɨn wɨ ha dapi dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbukɨm. Mɨ bɨiya Devidɨn yɨo ɨriipɨ hɨriinan yaiya saiirar mɨ wɨn boɨnkikɨn. Adi Komii siya krɨmiir mɨiyɨm sɨmiir bɨ kɨgikɨn. Nɨɨngaka. Mɨ inkamɨn siyɨu komii siir yaiyɨm sɨmiir sɨbgu ap karamae nwowi mɨ ɨiya Adi Komii siya siirɨn dimɨn whɨrkɨn kɨmbu karamae ha nɨkɨuwi mɨ yɨo siya maɨrgɨmaɨrga dwo. Yaiya bɨiya Devidkɨ si wɨn boɨnkiya yokwo Samni, siya hɨnɨɨna wɨn boɨnkikɨn,

iikam whɨekakɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm Adi Komii siya haiyoprimdiyɨumiigiyɨm mɨ yɨm sɨma maɨrgɨmaɨrga dwo.
Mɨ Adi Komii siya iikamɨm siyɨu biyɨe napɨm sɨmiirɨn wara kɨnawhiyɨemiyɨe boɨn karamae nwowi mɨ sɨmiir boɨnwokiyopnatkaigi karam nwowi, yɨm tɨ iikamɨm maɨrgɨmaɨrga dwo.
Mɨ tari Juda iikam mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨm sɨmasɨmar tɨ maɨrgɨmaɨrga, aniya? Iyɨe? Nɨɨngaka. Mɨ tari Juda iikamɨm mɨoɨs kɨtiyopnɨr hai karamae nwowɨm yɨm sɨma ha timɨ maɨrgɨmaɨrga, aniya? Krɨma Adi Komii siir Yokwo Komiiya saiir yaiyɨm sɨmiir tɨ sɨbgu naɨngwo saeya hɨnɨɨna boɨnikɨm, dimusi rani, Ebraham siya Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiigɨn mɨ Adi Komii siya siirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae asi nɨkɨugɨn. 10 Mɨ Ebraham siya ɨni panɨɨna ywowɨn Adi Komii siirɨn tɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae naɨngwowɨn, ha? Mɨ siya tari mɨoɨs bɨdi kɨtiyopnɨr haiyɨn. Nɨɨngaka. Siya mɨoɨs bɨ nikɨ kɨtiyopnɨr haigɨn mɨ Adi Komii siya siirɨn ha bɨ dapkɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae mɨ ta saiir mhoɨiya, siya mɨoɨs hanɨɨngɨn kɨtiyopnɨr hai. 11 Mɨ siya mɨoɨs nikɨ kɨtiyopnɨr hai karamaeyar nikɨ owɨn mɨ Ebraham siya Adi Komii siiramɨn saiirar naɨngwo tɨbmiigɨn. Mɨ Adi Komii siya ta saiirsiyar dapɨkɨugɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. Mɨ siya kamɨm mɨoɨs kɨtiyopnɨr hai karamae nwowɨm sɨmiir brougae asi nwokɨn. Mɨ ta sɨmiir naɨngwo tɨbmii mɨ kwoɨn whɨruwa sɨma nwowa Adi Komii siirɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika Adi Komii siya siir kwoɨnaɨrga asi naɨngwo daphaigɨnɨugɨn sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm. Ya ɨni dimɨnɨn hindara prɨihauuwiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 12 Mɨ siya iikamɨm tɨ tariinan nwowɨm mɨoɨs kɨtiyopnɨr haiiyɨm krɨmiir brougaekɨn. Mɨ siya ta mɨoɨs krɨma kɨtiyopnɨr haiiya krɨmiir brougae saiirsi bɨ nwokɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, krɨma siir yai aiiram naɨngwo tɨbmiigɨm bɨiya siya mɨ tɨra saiir hɨriinan. Mɨ siya mɨoɨs nikɨ kɨtiyopnɨr hai karamaeyar nikɨ owɨn mɨ Adi Komii siya siirɨn, siir naɨngwo tɨbmii aiir siya nɨkɨugɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. Ɨriig.

Adi Komii siya nɨmbina ya iikam whɨekakɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirga

13 Bɨdi bɨdiniyarɨn Adi Komii siya nu whɨekakɨm mɨ iikamɨm Ebraham siya mɨ siir yɨnɨe ɨkɨm, sɨmiir nɨmbingik sɨma kɨgrɨrao ɨrkakɨm. Siya ta nɨmbina Ebraham siirɨn, siyɨu komiini siyɨu siya sɨbgu apa saiirsi bɨ nɨmbingikɨn. Nɨɨngaka. Siya siirɨn siir naɨngwo tɨbmii aiirsiyar nɨmbingikɨn. 14 Mɨ Adi Komii siya iikamɨm siyɨu komiini siyɨuɨn siir napiyɨm sɨmiirara nɨmbini iikamɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir kɨgrɨrkakamɨn mɨ siya tɨ iikamɨm siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn wɨ panɨɨna naɨngwowi, yɨm sɨmiirɨn dimɨn karamaeka, aniya? Mɨ tɨ sɨmiir naɨngwo tɨbmiiya mɨ ta sɨmiir nɨmbina ya wɨ dimɨn komii nwo rani. 15 Dimusi rani, krɨma dɨnoknɨnkɨn siyɨu komii siir siyɨuɨn, yɨo krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir nɨisiimauugɨn Adi Komii siya yɨpɨkɨ tɨ siyɨu ɨiir nɨinɨkibɨri wɨ siirsi nonkwobumbunɨnkɨni mɨ tɨ siyɨu komiiyɨn siya nwo karamkɨswo mɨ wɨ dimɨn whɨrkɨ di nomokouwi, wɨ hindara pɨ prɨidiraerarkaeyamɨn.

16 Tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm, iikam krɨma haiyam, krɨma sɨmiirɨn wa haii. Dimusi rani, krɨma siiram naɨngwo tɨbmiigɨm. Yɨo siir siyɨu komii ɨiir napni dimɨn tani. Nɨɨngaka. Adi Komii siya tɨ digworaekwowɨm krɨmiirɨn hindarar prɨi hauugɨn, siya hɨriinan mɨnsi tɨrkɨn, siya siyɨu mɨiyɨk krɨmiir tɨr haigɨnɨugɨn. Mɨ tɨ Ebraham siir isidɨn, krɨma wɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir haii. Yɨo krɨma krɨma rani. Nɨɨngaka. Tɨ digworaekwowɨm bɨiya siya nɨmbinɨm, wɨ ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨndanɨm, yɨpɨkɨ siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm, wɨ sɨmiir warar nɨnkɨn hauuwi. Ya aknaɨnan krɨmiir nɨisiimauuga bɨiya brougae Ebraham siya tɨra saiir hɨriinan. 17 Yokwo Komii saeya Ebraham siirɨn hɨnɨɨna boɨnka. Kara Adi Komiigɨn, kara kɨriirɨn wɨ iikam whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm wɨ sɨmiir brougae nokmwɨn ohaigɨnɨuwi. Mɨ Ebraham siya krɨmiir bɨigɨ bɨiyan brougae asi nwokɨn. Dimusi rani, krɨma siir yai aiir wakaeyokna apkɨm. Siya tɨ Adi Komii ɨiirɨmɨn mɨnam naɨngwo tɨbmiigɨn, iikamɨm naokaowɨm sɨmiirɨn wɨ siya swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwowi mɨ sɨma wɨ omwaiyar swokɨ waiyaei. Mɨ digworaekwowɨm, siya boɨnɨm nɨmbini karam nwowɨm, yɨm wa mɨ ɨmbiyami. 18 Ebraham siya ɨni warar ikɨ whaowaeyɨn, tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm sɨma wɨ panɨɨn panɨɨna nɨmbiyami mɨ siir naɨngwo tɨbmiiya ha naɨngwowi, tɨ digworaekwowɨm wa nɨmbimbɨiyami. Siya hɨnɨɨna naɨngwo tɨbmii, siirɨn wɨ Adi Komii siya nokmwɨn okwo haigɨnɨuwi, iikam whɨekakɨm hɨnda tɨndanɨm sɨmiir brougae nwowam. Adi Komii siya Ebraham siir boɨnki Ebraham mhoɨiya kɨriir isidɨn wɨ kasakasa nwo rani. 19 Ebraham siir bɨewiyɨm, kamaɨrɨm ɨriiyarnanaɨrgɨm, (100) mɨ siya ha naɨngwowi, siya wai biyɨe bɨdi ywowɨn, siir naoni ɨiya ɨni kingiin nwowa. Mɨ siir wiga Sera saeya ɨriipa hɨriinan waibiyɨe bɨdi mɨ owa, saeya wɨ yɨɨnɨekak nwo rani. Mɨ siir naɨngwo tɨbmiiya, siya naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siir yai aiiram mɨ dimɨn taemɨn whɨekakɨm ya kinɨsu karamaeka. 20 Siya ha bɨ naɨngwokɨn, tɨ dimɨnɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn siir, siya wɨ tɨr tani. Nɨɨngaka. Siya hɨnɨɨna bɨ naɨngwokɨn. Mɨ siir kwoɨnɨn bɨ naɨngwo owouugɨn Adi Komii siir yai aiirɨn mɨ siya Adi siirɨn hɨriiyar mɨ okboɨnprapras mɨ siya hɨriiyar yaɨngwo Adi Komii siya siirɨn yɨnisɨm yɨnkamiyɨnɨn wa hauuwi. 21 Ebraham siya ha naɨngwo aɨngwo tɨbmiigɨn, Adi Komii siir kɨrɨeya wɨ dɨgar nwowi mɨ siya kwoɨn whɨskak bɨ nwokɨn. 22 Mɨ Adi Komii siya Ebraham siir naɨngwo tɨbmiiya hɨriinan kɨgiyɨn mɨ siya siirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam asi nɨkɨugɨn. 23 Ta yaiya Yokwo Komii saiir nwowa, Adi Komii siya siirɨn, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam Ebraham siirara bɨri boɨnkɨn. Nɨɨngaka. 24 Ta yaiya krɨmiir warar boɨnka, Adi Komii siya wɨ krɨmiir warar nɨkɨuwi, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamɨn. Dimusi rani, krɨma siiram naɨngwo tɨbmiigɨm, yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siirɨn siya hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn ɨe hɨrankɨn krɨmiir Yaowae Adɨn nɨnomor kouwanɨn. 25 Adi Komii siya Jisɨs siirɨn nua tɨriirɨn mɨnam nɨkropki ɨuugikɨn nu tɨr nauunɨ aoniyam krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyopridiyɨumiigiyɨm. Mɨ Adi Komii siya siirɨn ɨe hɨrankar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyan. Mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam asi nɨkɨuwi. Ɨriig.

Copyright information for `IWS