Romans 5

Adi Komii siya kɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam dapaigɨnɨugɨn

Krɨma iikamɨm Adi Komii siiram naɨngwo tɨbmiikɨm mɨ ta hɨriinan saiirsika, ta ɨi aiirɨn Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam saiir nɨkɨuwi mɨ krɨma wɨ ɨrɨpar nongwomamaɨr aei. Dimusi rani, tɨ digworaekwowɨm krɨmiir Bɨiyan Inkam Komii Jisɨs Krais siya tɨrkɨm krɨmiiram. Mɨ ɨiya krɨma Jisɨs Krais siirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ tɨ siyɨuɨn Adi Komii siya bɨdi haiwaokiyɨn krɨmiir siyɨu ɨiir nɨiyok haigɨnɨuwiyɨn krɨma Adi Komii siir naɨngwobumbu aiir haiyam. Mɨ ta hɨriinan saiirsika, krɨma wɨ dimɨn ɨiiramar nikwokwonanaekaigi Adi Komii saɨka nongwomamaɨr aeyokiyokɨikaeyamam. Mɨ krɨma tɨ dimɨn ɨmiiraram kɨpi maɨrgɨmaɨrga. Nɨɨngaka. Krɨma hɨkpai hɨkpaiyɨm krɨmiir nɨmbiniyɨm, sɨmiiram warar timɨ maɨrgɨmaɨrga. Dimusi rani, krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, krɨma hɨkpai hɨkpaiyɨm wa haii mɨ tɨ hɨkpai hɨkpaiyɨm krɨmiir mhɨi kwoɨnɨm wɨ sɨmar kɨnsiis haigɨnɨuwi. Mɨ krɨma kɨrɨe hɨriinanar nwoyokiyokɨii mɨ dimɨnpai dimɨnpaigɨ krɨmiiram kɨnanankɨuwi mɨ Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nɨkɨuwi. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi krɨma wɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm dimɨnpai dimɨnpaiyɨm wɨ sɨmiiramar nikwokwonanaeikaigi. Mɨ krɨma hɨriinan naɨngwo tɨbmii mɨ krɨmiir naɨngwo tɨbmiiya saeya wɨ kɨgugu ɨuguski rani. Nɨɨngaka. Dimusi rani, Adi Komii siya naeyɨu mɨiyɨkɨn krɨmiir bɨdi hauugiyɨn. Mɨ Adi Komii siir naɨngwokwowa wɨ krɨmiir mhɨi kwoɨnau nwokɨ okiyɨm. Mɨ hɨriiyar nwoyokiyokɨii mɨ krɨma wa nɨnoknɨnkɨnki tɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm dimɨn taemɨnɨm krɨmiiram wa nɨmbiyam kɨɨni.

Mɨ krɨmarɨn ɨni kɨrɨe karamaeyar ywowɨm, Adi Komii siir whwonkam ɨdaɨn, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. Mɨ ɨiya Adi Komii siya nɨmbingiya Jisɨs Krais siya naowana, iikam hɨnda tɨndanɨm dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiirsi, sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ tari krɨmiir nwɨrkɨ siir pɨu aiirsi bɨ naɨngwoyɨmiyokɨn inkam mɨiyɨk nwɨrnisi naowɨm. Aniya? Nɨɨngaka. Mɨ inkam wadɨeyɨn iikam whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨn mɨ inkam nwɨrkɨ siiram naɨngwokwonanaei, ɨni mɨ owɨn, tɨ hɨriinan inkamɨn siyar mɨ owɨm siir hɨk aiirsiyɨn. Mɨ krɨma iikam mɨiyɨk rani. Mɨ ɨiya krɨma dimɨn biyɨeyakar nikɨ owɨm mɨ Jisɨs Krais siya ɨni krɨmiirsiyar mɨ aowɨn. Tɨ hɨriinan siyɨuɨn Adi Komii siya krɨmiir nɨisiimauugɨn, siya krɨmiiramɨn nhami nhami naɨngwokwonanae rani. Krais siyar nao ɨskikɨn krɨmiirsiyɨn mɨ siir nhɨeya ha naokiinaiiniya mɨ krɨmiirɨn ɨni saeya yɨinaki ɨskiyɨn. Mɨ ta hɨriinan saiirsiyar nɨkɨugɨn, Adi Komii siya krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. Mɨ kɨma panɨɨna naɨngwowi, siya tari kɨrɨe karamaekɨn, krɨmiirɨn wɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨu rani, dimɨn biyɨe biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm, sɨmiirsi nanmaiwarkainaei, mhoɨiya Adi Komii siya iikam biyɨeyɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨni, ha? 10 Bɨiya krɨma iikam mɨiyɨk mɨiyɨknan bɨ nwokiyamkɨm, krɨma Adi Komii siir sau omom nwokɨm. Mɨ siir yɨnisɨmɨn Krais siyar naowɨn mɨ krɨmiirɨn ɨrɨpa siyar yɨnkiamasu haigɨnɨu Adi Komii saɨkan. Mɨ tariinanɨn, krɨma tɨsi Adi Komii saɨkar nongwomamaɨr aeyɨm mɨ krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨm mhoɨiya krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya nɨkɨunami nɨnomor koua hɨriir. Dimusi rani, Krais siya ɨe hɨrankɨ mɨnam nɨnsiin ɨdwokɨn krɨmiir whɨnkɨnsiisam. 11 Ta sasa rani. Nɨɨngaka. Dimɨn whɨrɨn krɨma saɨka nongwomamaɨr aeiya yɨo siya, krɨmiir Adi Komii wadɨekɨwadɨeyɨn. Dimusi rani, tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siya tɨrkɨm krɨmiirɨn Adi Komii saɨka nɨnkiamasu haigɨnɨugɨn. Ɨriig.

Ta yaiya Adam Krais sowiir boɨnka.

12 Krɨma dɨnoknɨnkɨn bɨdi bɨdiniyarɨn, bɨigɨ bɨiyan inkamɨn tɨ nu ɨiir nwowɨn Adam siyar tɨrkɨn, dimɨn biyɨeyɨn mɨ siya ɨna yaonamɨn. Mɨ siyar tɨrkiya dimɨn biyɨeya ɨna yɨisinɨnkɨkɨnkiya kɨi auni hanɨɨn ɨkɨ iikamɨm hɨnda tɨnda nwowɨm sɨmiir. Mɨ nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan warar mɨ aowi. Dimusi rani, nɨm krɨma siir kɨgna tɨrkɨm tɨ hɨriinan siyɨuɨm. 13 Siyɨu komii siir siyɨuɨn bɨ nikɨ ɨmbiyamkɨn tɨ nu ɨiirɨn mɨ dimɨn biyɨeya ya ha nwoka. Mɨ Adi Komii siya dimɨn biyɨe sɨma tɨrɨm sɨmiirsi panɨɨnsi boɨnwokiyopnatkaigisi. Dimusi rani, siya tɨ siyɨu komiini siyɨuɨm Moses siir bɨ nikɨ hauugɨn, siya wɨnam. Mɨ sɨma siyɨuɨn Adi Komii siir wakaeyoknaeiyɨn, siir panɨɨnsi yɨnoknɨnkɨnsi. 14 Iikam nhɨrɨm siyɨu komii saɨka bɨ nantamyɨryɨrkɨm Adam siya nantamyɨriyɨra saiir hɨriinan mɨ tɨ naoni siyɨuɨn ɨni sɨma warar mɨ ɨnkɨn ɨniyopkwona. Adam siirɨn aknaɨnan mɨn ɨisiimauugɨn Jisɨs siir, yɨpɨkɨn mhoɨiya nɨtanɨn. Mɨ naoni siyɨuɨn Adam siir hɨrankar nwobwakainaniyɨn ɨni Moses siir tɨrar yadɨgniyɨn. Mɨ tɨ naoni siyɨuɨn Adi Komii siyar boɨnkiyɨn ɨni iikam whɨekakɨm sɨma warar mɨ ɨnkɨn ɨniyopkwonan. 15 Mɨ dimɨn biyɨeyɨm Adam siya tɨrɨm mɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm Adi Komii siya prɨihauuwɨm sɨma ɨrɨpa rani. Nɨɨngaka. Krɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm iikam whɨekakɨm wa naokaowi yɨm dimɨn biyɨeyɨm Adam siya tɨrkiyɨm sɨmiirsiyar naokaowi. Mɨ krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm, Adi Komii siya krɨmiiram nhami nhami naɨngwokwonanaei rani mɨ ta siir naɨngwoyɨmiyoka krɨmiirɨn hindara prɨihauugikɨn. Dimusi rani, tɨ dimɨnɨn tɨ inkam nwɨruwan Jisɨs Krais siyar tɨrkɨn. Mɨ ta naɨngwoyɨmiyoka, ya whwomoni rani, ya ɨni tɨ dimɨn biyɨeyɨm Adam siya tɨrɨm sɨmiir haibura. Mɨ ta naɨngwoyɨmiyoka ya iikamɨm siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigika. 16 Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨn, tɨ inkam nwɨruwan Adam siyar tɨrki ɨskiyɨn Adi Komii siya ha boɨnkikɨn iikam whɨekakɨm wɨ sɨma warar nɨnkɨn ɨniyopkwonaei, tɨ naoni nonkwobumbunɨnkɨna. Mɨ tɨ inkam nwɨruwan Jisɨs Krais Adi Komii siir naɨngwobumbuwa saeyar nɨmbingikɨn, iikamɨm sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam. Mɨ dimɨnɨm Adi Komii siya tɨrɨm, yɨm Adam siirɨn sɨmaka bɨ namasugɨn, yɨm ɨni sɨmakɨsɨmar ywowɨm. 17 Mɨ tɨ inkam nwɨruwan Adam, siyɨu biyɨe sasar tɨrki ɨskiyɨn mɨ ta dimɨn biyɨeya iikam ɨmiirɨn ɨni ini hanɨɨn saeyar kwɨrii ɨdwokaigiya mɨ tɨ siyaɨrgɨn iikam ɨma naokaowiyɨn siyɨuɨn. Mɨ tɨ inkam nwɨruwan Jisɨs Krais siir mɨiya Adi Komii siya iikam ɨmiirɨn ta naɨngwoyɨmiyoka hindara prɨihauugiyam tɨri. Mɨ siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nɨkɨuwi mɨ sɨma nɨnomor kou hɨrɨn, wɨ wadɨeyar nwokɨ ongwomamaɨr aekiyamɨm ɨinokɨinokɨn. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm sɨmiirɨn wɨ sɨmar kɨgɨrkaki. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ tari Jisɨs Krais siir mɨiya ɨni Adam siir siyɨuɨn siir haiburɨn.

18 Mɨ bɨdi bidiniyarɨn, tɨ inkam nwɨruwan Adam, siyɨu biyɨe siyar tɨrki ɨskiyɨn mɨ Adi Komii siya ha boɨnkikɨn, iikam whɨekakɨm wɨ sɨma warar nɨnkɨn ɨniyopkwonaei, ta naoni nonkwobumbunɨnkɨna. Mɨ ɨni hɨriinankɨnar ywowɨn mɨi mɨiyɨka tɨ inkam nwɨruwan Jisɨs Krais siya mɨriiya. Mɨ iikam whɨekakɨm, yɨpɨkɨ Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm Adi Komii siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nɨkɨuwi. Mɨ sɨma wɨ wadɨeyar sɨbgu ongwomamaɨr aekiyami, ɨinokɨinokɨn. 19 Mɨ bɨdi bɨdiniyarɨn tɨ inkam nwɨruwan Adam Adi Komii siir yai aka siya nantamyɨryɨrkɨn. Mɨ siyɨu biyɨe ha tɨrkɨn mɨ tɨ siyɨuɨn dimɨn biyɨe tɨriyɨn ɨni iikam whɨekakɨm sɨma warar yɨnkɨn hugiyɨskainan mɨ yɨm sɨma ɨni tɨ ɨriipɨ hɨriinan siyɨu biyɨe siirar mɨ tɨriyokiyokɨiyamɨm. Mɨ tɨ inkam nwɨruwan Jisɨs siyar sɨbgu wakaeyokna apɨskiya siir yai aiir mɨ Adi Komii siya iikamɨm, yɨpɨkɨn Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae asi nɨkɨugɨm.

20 Adi Komii siyar hauugɨn siir siyɨuɨn iikam ɨmiirɨn, sɨmiir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiir nɨisiimauuwam, sɨma kasakasa rani. Mhoɨiya Adi Komii siya sɨmiirɨn dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirar yɨisiimauu mɨ tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm ɨni tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm sɨmiir haiburɨn. 21 Mɨ tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨma tɨrɨm, iikam ɨmiirɨn ɨni ini hanɨɨn sɨmiir warar yɨnkɨn kwɨrii ɨdwokaiyɨn. Mɨ siyɨu whɨrɨn, Adi Komii siya nɨisiimauuwɨn yɨo hɨnɨɨngɨn, siir naɨngwoyɨmiyoka iikamɨm sɨmiirsi mɨ siya mɨ tɨrkiya krɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae, ta mɨiya Jisɨs Krais siya tɨra mɨ krɨma wɨ omwaiyar waiyayokiyokɨii. Ɨriig

Copyright information for `IWS