Romans 6

Krɨma Krais saɨka bɨdi yaonamɨm

Mɨ kɨma panɨɨna naɨngwowi, ha? Krɨma siyɨu bibiyɨe whɨekakar tɨ dirɨraerarnanaei mɨ Adi Komii siya wɨ krɨmiisi nwokɨ naɨngwoyɨmyoknanaeyɨm. Mɨ krɨmiir dimɨn bɨyɨeyɨm wa nwokɨ haiyoprimdiyɨumiigiyɨm, aniya? Nɨɨngaka. Krɨma ɨni inkam wɨɨrnan ywowɨm. Mɨ krɨma siyɨu biyɨeyɨm sɨmiir bɨdi haiburgigɨm mɨ krɨma wɨ tɨ siyɨuɨn siir swokɨ apmɨmɨn tani. Nɨɨngakɨnɨɨngaka. Mɨ tari kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm, bɨiya krɨma Krais saɨkar nɨtɨnakɨugɨm mɨ sɨma krɨmiirɨn op bɨdiyar baptais haigɨnɨuwɨm ya tariigɨna ɨni Krais saɨka naonamni hanɨɨn ywowa. Sɨma krɨmiir bɨdi baptais haigɨnɨuɨm mɨ ta sɨma baptais haigɨnɨua ya ɨni krais saɨka naoni hanɨɨn ywowa. Mɨ Adi Komii siir kɨrɨeya Jisɨs Krais siirɨn ɨe hɨrankar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn mɨ siya ɨni omwaiyar swokɨ waiyan. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan ɨe hɨrankar mɨ ɨnsiin ɨdwokɨm. Mɨ ɨni omwaiyar mɨ waiyam mɨ krɨma wɨ siyɨu mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirarar napi.

Yɨo ɨni tɨ siir kɨrɨenan ywowɨn. Bɨiya krɨma Krais saɨkar nikɨ amasukikɨnɨm mɨ saɨka nikɨ ɨnkɨn aonam. Mɨ mhoɨiya krɨma saɨkar namasukikɨni mɨ krɨma wɨ omwaiyar swokɨ waiyayokiyokɨii siir hɨriinan. Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm, krɨmiir bɨiyan kwoɨn biyɨeyɨn yɨo bɨdi yaonamɨn paeyɨn hɨiiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siir, Jisɨs Krais saɨka. Siya dimusi bɨ naonamkɨn, siya mɨnsi naokɨn, tɨ kwoɨn biyɨeyɨn krɨmiir nɨpiyaokɨiiyɨn dimɨn biyɨe tɨram, siirɨn wɨ Adi Komii siyar nwokɨ onkwobumbunɨnkɨnɨm. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, tɨ kwoɨn biyɨeyɨn krɨmiirɨn wɨ siya kiyopiyaokiinam tani siyɨu biyɨe tɨramɨn. Nɨɨngaka. Mɨ inkamɨn naonamiyɨn siir hɨriinan nwowiyɨn inkamkɨ mɨ tɨ siirɨn saeya bɨ swokɨ boɨnwokiyopkaigiikɨn swokɨ kiyopiyaokɨi rani. Nɨɨngaka. Ɨhɨ, kaimwoka, krɨma Krais saɨka bɨdi yaonamɨm mɨ krɨma hɨriiyar naɨngwowi, Krɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm, ɨiya Jisɨs Krais siya naonama mɨ siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwokiya ɨe hɨrankɨ siirɨn wɨ saeya swokɨ nonkwobumbunɨnkɨn tani. Nɨɨngakɨ, nɨɨngakɨɨnga 10 Jisɨs Krais siya kwɨrkɨkwɨruwa mɨnam naokɨn dimɨn biyɨeyɨm iikam ɨma tɨrɨm sɨmiirsi. Mɨ tariinanɨn siya ɨna nwowɨn mɨ Adi Komii siir dimɨn taemɨnɨm ta mɨi kwɨruwa siya saiirar mɨrii dɨgi ɨskiyɨn, ɨni siyar yanaaknɨnkii haigɨnɨuɨn. 11 Mɨ wɨm tɨ hɨriinan kwoɨn ɨiirar timɨ aɨngwo, wɨm kɨma ɨni naoni pɨunan ywowɨm kɨmiir bɨiyan kwoɨn biyɨeyɨn yɨo bɨdi yaonamɨn mɨ siya wɨ kɨmiir swokɨ kiyopiyaokii rani. Nɨɨngaka. Kɨma Krais Jisɨs saɨka bɨdi yamasukikɨnɨm mɨ krɨma omwai di waiyayokiyokɨii, krɨma Adi Komii siirsiyar waiyaiyokiyokɨii.

12 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi, kɨma tɨ dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirɨn kɨntɨmtɨnu. Mɨ kɨma tɨ dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨn ɨeya tɨram naɨngwowiyɨm sɨmiirɨn haɨmiisɨma kɨpi swokɨ kiwaki. 13 Mɨ kɨma kɨmiir ɨga ɨɨn mɨnɨm dimɨn biyɨe tɨram kɨpi kiwaki. Nɨɨngaka. Mɨ kɨma kɨmiir pɨu ɨrkaka, Adi Komii siirarar hauugi ɨski, siya siyar nwokɨ kɨgraɨrao ɨrkakɨm mɨ krɨmiirɨn siyɨu mɨiyɨk tɨramɨn wɨ siyar nwokɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ wɨm kɨma ɨni naoni pɨunan ywowɨm, kɨmiir Adi Komii siyar hɨdnɨnsiin ɨdwokɨn ɨe hɨrankɨn. Mɨ kɨma, kɨmiir pɨu ɨrkaka siirarar hauugi ɨski. 14 Kɨmiirɨn nu tɨran dimɨn biyɨeyɨm sɨma kɨpi swokɨ ɨpiyaokɨi. Nɨɨngaka. Dimusi rani, kɨma siyɨu komii siir siyɨuɨn siir aowa nwo rani. Nɨɨngaka. Kɨma wɨ Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naɨngwoyɨmiyoka saiir aowar nwoyokiyokɨikaeyami ɨinokɨinokɨn mɨ dimɨn biyɨeyɨm wɨ krɨmiir niyopakaiyɨu rani. Nɨɨngaka. Ɨriig.

Krɨma siyɨu mɨiyɨk ɨmiir sɨbgu ap

15 Mɨ krɨma pɨ dimu tɨri, ha? Mɨ krɨma siyɨu komii siir haiburgi mɨ krɨma Adi Komii siir naɨngwoyɨmiyoka saiir aowa nwowi mɨ krɨma dimɨn biyɨeyɨm wɨ hɨriiyar pɨ tɨryokiyokɨikaeyamɨn, aniya? Nɨɨngakɨ, nɨɨngaka! 16 Kɨra tɨ dimɨn ɨiir bɨdi yɨnoknɨnkɨn kɨɨnɨn. Mɨ ɨiya kɨma inkam nwɨrniyam kiwakiiyɨm mɨi siya mɨriiyam mɨ kɨmiir kouwɨn pɨ kou siyar mɨ owi mɨ kɨma siirar timɨ wakaeyokna mɨrii mɨ kɨma dimɨn biyɨe ɨmiiram kiwakii mɨ kɨmiir kouwɨn wɨ sɨmar mɨ owi mɨ wɨm kɨma wɨ sɨmiiramar mɨ mɨrii. Mɨ kɨma Adi Komii saɨka aru aru ha nwokii mɨ kɨma ha natɨsɨr whaowae kaiyɨuwi mɨ kɨma wɨ hindara kɨgugu ɨuguski. Mɨ Adi Komii siya ɨni kɨmiir kou nwowɨn mɨ kɨma wɨ siiram mɨrii mɨ siir whwonkam ɨdaɨn kɨma wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Mɨ kɨma wɨ omwaiyar waiyayokiyokɨikaeyami. 17 Bɨiya kɨmiir kouwɨn dimɨn biyɨe ɨmar nwokɨm. Mɨ tariinanɨn kɨma Adi Komii siirɨn boɨn wadɨe prasae kɨpi nwoki. Dimusi rani, tɨ dimɨn hɨriinanɨm siyar dɨgɨuguskikɨm mɨ tariinanɨn kɨma yaiyɨm sɨma boɨnmɨmauuwɨm Jisɨs Krais siirɨm sɨmiir wakaeyokna, sɨmiir bɨdi wakaenonkworɨnuwɨm. 18 Mɨ ɨiya kɨma dimɨn biyɨe saiir ɨɨnar nikɨ owa mɨ Adi Komii siya kɨmiirɨn saiirar nanmaiwarkainakɨn. Mɨ tariinanɨn kɨma ɨni siyɨu mɨiyɨkɨn Adi Komii siirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karam nwowɨn, ɨni siir nwowɨm. 19 Kara kɨmiiramɨn ɨkɨ yai boskwonauwanɨm sɨmiir boɨnam bɨ nɨtkɨn. Dimusi rani, kɨma Adi Komii siir digworaekwowɨm sɨmiir bɨ nɨnomoknɨnkɨn dɨgɨm. Mɨ bɨiya kɨma nikɨ kiwakiya mɨ kɨmiir ɨga ɨni hɨnda tɨnda ikɨ okwokiyɨm. Tɨ siyɨu biyɨe hɨnɨɨnɨm sɨm tɨram, hɨi nanae mɨ hɨi tauae mɨ ɨkɨ siyɨu bibiyɨe nhɨr ɨkɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn, kɨma mɨ kiwakii mɨ kɨmiir ɨga ɨɨnɨm wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiirar tɨri.

20 Mɨ bɨiya kɨmiirɨn dimɨn biyɨe ɨmar niyopakaiyɨuwa mɨ wɨm kɨma rɨrmiiya bɨ nwokɨm siyɨu mɨiyɨkɨn siir aowa. Nɨɨngaka. 21 Mɨ bɨiya tɨ digworaekwo biyɨe biyɨeyɨm kɨma nikɨ tɨrkaiyɨuwɨm mɨ tariinanɨn kɨma ɨni nɨdidgak swokɨ amwoɨuɨm. Mɨ tɨ digworaekwo hɨnɨɨnɨm sɨma kɨmiir bɨdi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm, aniya? Nɨɨngaka. Yɨm tɨ hɨriinan siyɨu bibiyɨeyɨm yɨm sɨma, kɨma kɨgugu ɨuguskiyanɨm. 22 Mɨ ɨiya dimɨn biyɨeyɨm sɨma kɨmiir kou nwowa mɨ tariinanɨn kɨmiirɨn Adi Komii siyar nanmaiwarkainakɨm. Mɨ ɨni mɨ owɨn, kɨma siir aowa mɨ owɨm. Mɨ hɨriinan ha mɨ owi, kɨma wɨ saɨkar nongwomamaɨr aekiyami ɨinokɨnɨinokɨn. 23 Mɨ kɨma dimɨn biyɨeyɨm sɨmiiram kiwakii, siyɨu biyɨe kɨma tɨram mɨ mhoɨiya kɨma wɨ dimu dimɨn haii, ha? Tɨriigɨnɨm, yɨm kɨmiir swokɨ onkwobumbunɨnkɨn ɨuguskii, Adi Komii siya tɨ inɨgak nwoyokiyokɨiiya saiirɨn hindara prɨihauugikɨn iikamɨm yɨpɨkɨ krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn Jisɨs Krais siiram naɨngwo tɨbmiiyɨm mɨ saɨka nɨtɨnakɨuwɨm. Ɨriig.

Copyright information for `IWS