Romans 7

Mhɨi wɨni siyɨugɨn

Tɨ akamɨm, kɨma siyɨupai siyɨupaiyɨm bɨdiyar yɨnoknɨnkɨn dɨgɨm. Mɨ tɨ yaiyɨm kara mɨ boɨnmɨmauuwɨm kɨma sɨmiirɨn bɨdi mɨ ɨnoknɨnkɨnɨm. Mɨ iikam kɨmiir kouwɨn ɨni siyɨu komii siyar yowɨskiyɨn mɨ siya kɨmiirɨn wɨ nokpaokɨi rani. Nɨɨngaka. Wɨ kɨmar naobudgi. Kara boɨniyɨo yai kwɨra pɨ kɨmiir boɨni siyɨu komiiyɨn yɨo hɨnɨɨna boɨnkɨn, ɨiya wig saiir kamɨn omwaiyar nikɨ waiyaeiyɨn mɨ saeya siyakar dwo. Mɨ ɨiya siya naonami mɨ tɨ siyɨu komii siir siyɨuɨn saiirɨn wɨ siya nɨkɨdu rani. Nɨɨngaka. Mɨ saiir kamɨn ha nikɨ owi mɨ saeya inkam nwɨrni pɨu ha ninɨ owouwi mɨ siyɨu komii siya ha boɨnkɨn, ta wig hɨriinana ya kam nwɨruwani wig rani. Nɨɨngaka. Mɨ ɨiya saiir kam ɨeya naonami mɨ saeya kam nwɨrni pɨu ha ninɨ owouwi yɨo tɨ hɨriinan siyɨuɨn yɨo yai karamaeka. Tɨ kariir akamɨm wɨm kɨma ɨni siyɨu hɨriinanɨn kara nɨkri boɨnɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Wɨm kɨma Krais saɨka namasukikɨnɨm mɨ ɨni paeyɨn hɨiniya nɨrɨonɨnkɨnɨn siya naonamɨn ɨni saɨka yɨnkɨn aonamnan ywowɨm. Mɨ wɨm kɨma ɨni naoni pɨunan ywowɨm mɨ tɨ siyɨu komii siir siyɨuɨn wɨ kɨmiir haigɨnɨkou rani. Mɨ wɨm kɨma ɨni Adi Komii siir yowɨm yɨpɨkɨn Jisɨs Krais siir hɨdnɨnsiin ɨdwowɨn ɨe hɨrankɨn. Mɨ wɨ hɨriinan saiirsiyar mɨrii siir mɨi mɨiyɨk mɨiyɨkɨm. Bɨiya krɨma, krɨmiir kwoɨn ɨmiirar napkɨm mɨ tɨ siyɨu komiiyɨn dimɨn taemɨnɨm sɨm nɨkɨduwɨn mɨ krɨmiir kwoɨn ɨiirɨn siyar swokɨ kiyainamkɨn, siyɨu bibiyɨe tɨramɨn. Mɨ mhoɨiya tɨ siyɨu biyɨeyɨn krɨma tɨrɨn, krɨmiirɨn wɨ siyar swokɨ onkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwi mɨ krɨma wa kɨgugu ɨuguskii. Mɨ ɨiya krɨmiir kouwɨn tɨ siyɨu komii ɨeya nwowa mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siyar inɨ anmaiwarkainaki. Mɨ krɨma hɨriinana nwokɨswo mɨ krɨma wɨ naoni pɨunan pɨ ywowɨn tɨ siyɨu komii siirsiyɨn. Mɨ ta Adi Komii siiram krɨma mɨriiya, ya krɨma mɨriiya bɨiyan siyɨu komii siir yai aeya boɨnkiya ya saiir hɨriinan tani. Nɨɨngaka. Krɨma Adi Komii siiramɨn siyɨu wɨnɨn siir mɨrii siir naeyɨu ɨeya boɨnkiyɨn. Ɨriig.

Dimɨn biyɨe saeya nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨugɨn

Mɨ krɨma pɨ panɨɨn panɨɨna boɨni, ha? Mɨ krɨma wɨ hɨnɨɨna boɨni, siyɨu komiiyɨn, yɨo ɨni biyɨekɨ biyɨe ywowɨn, iyɨe? Nɨɨngaka. Mɨ siyɨu komii siya krɨmiir nɨisiimauu karamkɨswo dimɨnɨm siyɨu bibiyɨe tɨriyɨm sɨmiirɨn mɨ krɨma wɨ panɨɨna pɨ yɨnoknɨnkɨnɨn, pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨm siyɨu biyɨe tɨriyɨm mɨ pɨkɨ hɨnɨɨn siyɨu ɨkɨn, siyɨu mɨiyɨk tɨriyɨn, ha? Mɨ siyɨu komii siya krɨmiirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨswo, kɨma inkam nwɨrni dimɨnam kɨpi kɨgmaɨr mɨ krɨma wɨ panɨɨna pɨ yɨnoknɨnkɨnɨn. Tɨ dimɨnɨn, siya dimɨn biyɨekɨ nɨuwi, ha? Krɨmiirɨn siyɨu komii siyar nɨisiimauugɨn. Mɨ ɨiya siyɨu Komii siya tɨ hɨriinan digworaekwowɨm sɨmiir nɨkɨduwiyɨm, yɨm tɨriigɨnɨm yɨ krɨmiir nɨisiimauugɨm pɨkɨ hɨnɨɨn dimɨn ɨkɨn siyɨu biyɨe tɨriyɨn mɨ tɨ siyɨu biyɨe hɨriinanɨn. Kariir kwoɨnɨn, pɨ hindara nikwokwowi, dimɨnpai dimɨnpaiyɨm sɨmiiram kɨgmaɨrɨm. Mɨ siyɨu komii siya nwo karamkɨswwo mɨ kara wɨ ha di nɨnoknɨnkɨni, tɨriigɨnɨn yɨo dimɨn biyɨekɨn. Nɨɨngaka. Bɨiya karar nwowa kara tɨ siyɨu komiiyɨn siir haɨmiisɨma bɨ swokɨ ɨnoknɨnkɨn mɨmɨnkɨn. Nɨɨngaka. Mɨ kara siyɨu komii siir siyɨu ɨiir panɨɨnsi yɨnoknɨnkɨnsi mɨ mhoɨiya siyɨu komiiyɨn ha nɨmbiniyɨn mɨ karar wakaeyɨn mɨ tɨ nuan dimɨn biyɨe biyɨeyɨm, kariir kwoɨnɨn ɨni sɨmiiramar ikwokwonamɨn mɨ ɨni tɨ dimɨn biyɨeyɨm ɨni sɨmiiramar kɨgmaɨrnamɨm. Mɨ kara ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn kara sɨyɨu biyɨe bɨdi tɨrɨn mɨ kara wɨ kapi naowi. 10 Kɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm tɨ siyɨu komiiyɨn Adi Komii siya hauugiyɨn, yɨo tɨriigɨnɨn siya mɨnam naɨngwokɨn wadɨe krɨma nwowam. Mɨ krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm yɨo tɨriigɨnɨn, yɨo kariir nɨisiimauugɨn, kara inkam paii rani, kara dimɨn biyɨe tɨrikɨn mɨ kara wɨ kapi naowi. 11 Kariirɨn tɨ siyɨu komii ɨeya nɨkpɨtmaigɨn siyɨu biyɨe tɨramɨn mɨ ta dimɨn biyɨeya kariirɨn wɨ saeyar boɨnmauugiyɨu aowi.

12 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm tɨ siyɨu komii siir yaiyɨm, yɨm dimɨn whɨrkɨ bɨ kɨmbugɨm ɨni wadɨekɨ wadɨekɨnar ywowɨm. Yɨm Adi Komii siyar hauugikɨm. 13 Mɨ hɨriinankɨswo tɨ siyɨu mɨiyɨkɨn kariirɨn wɨ siya boɨnmauugiyɨu aowi, aniya? Nɨɨngaka. Dimɨn biyɨe saeya tɨrkɨn mɨ kara siyɨu biyɨe saiir siyɨumwokɨsiyɨumwoɨm wɨ siir nwokɨ sɨbgu ɨnoknɨnkɨnɨm. Ɨriig.

Krɨmiirɨn dimɨn biyɨe saeya nonkwonɨɨnwomwɨɨrnɨnkɨnkɨn.

14 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm siyɨu komii ɨiirɨn Adi Komii siir naeyɨu ɨeya hauugɨn Moses siirɨn, siya wɨnkiyam. Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi mɨ tɨ siyɨu komiiyɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Adi Komii siir hɨriinan mɨ an tari ɨni inkamɨn hindara sɨpɨmiyokaeyamiyɨn ɨni siir hɨriinan ywowɨn. Mɨ kariir kouwɨn ɨni dimɨn biyɨe saeya ywowɨn mɨ kara wɨ tɨ siyɨu ɨmiir nap rani. Nɨɨngaka. 15 Kara bɨ nɨnoknɨnkɨnkɨn tɨ siyɨu hɨriinanɨn kara tɨrɨn. Mɨ tɨ dimɨn mɨiyɨkɨm kara tɨram naɨngwowɨm mɨ kara pɨ tɨr tani. Nɨɨngaka. Kaimwoka, tɨ siyɨu biyɨeyɨm kara tɨram naɨngwo karamae nwowiyɨm, kara sɨmiirɨn pa tɨri. 16 Mɨ ɨiya siyɨuɨn kara tɨram naɨngwo karamae nwowiyɨn, kara siir tɨriyɨm, yɨo tɨriigɨnɨn siyɨu komii siya kariirɨn siyɨu wadɨekɨwadɨe ɨiirar nɨisiimauugɨn 17 Mɨ tariinanɨn kara ɨni haɨni yɨnoknɨnkɨnkiyɨn tɨ hɨriinan siyɨuɨn karar bɨ tɨrkɨn. Nɨɨngaka. Yɨo dimɨn biyɨeya kariir kwoɨnau nwokaiya saeya nɨpiyaokɨigɨn tɨ siyɨu ɨiir tɨram. 18 Kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnkiyɨn, tɨ kariir kwoɨnɨn, kariirɨn wɨ siya nɨkpɨtmai rani, siyɨu mɨiyɨk tɨramɨn. Nɨɨngaka. Kariir kwoɨnɨn siyɨu mɨiyɨk tɨramɨn ɨna naɨngwowɨn mɨ kara hɨriinan tɨrɨm wɨ dɨg nwo rani. 19 Kaimwoka, siyɨu mɨiyɨkɨn kara tɨram naɨngwowiyɨn, kara siir tɨrɨm pɨ dɨg nwo rani. Mɨ siyɨu biyɨeyɨn kara tɨram naɨngwo karamae nwowiyɨn mɨ kara siirɨn pa tɨri. 20 Tɨ siyɨu biyɨeyɨn kara tɨram naɨngwo karam nwowiyɨn mɨ kara siirɨn pa tɨri. Yɨo tɨriigɨnɨn karar bɨ tɨrkɨn. Nɨɨngaka. Dimɨn biyɨeya kariir kwoɨnau nwokaiya, kariirɨn saeya hopmɨmɨn tɨrkɨn. 21 Kara bɨdi kɨgɨn, tɨ hɨriinan siyɨuɨn ɨni kariir tɨr nwowɨn. Kara siyɨu mɨiyɨk tɨramɨn ɨna naɨngwowɨn mɨ tɨ dimɨn biyɨeya kariir kwoɨnau nwokaiya saeya kariirɨn kinɨrkɨn tani. Nɨɨngaka. 22 Kaimwoka, kariir kwoɨnɨn Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨk ɨiiramɨn, ɨni maɨrgɨmaɨrga nwowɨn. 23 Kara bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨn, tɨ kariir kwoɨnau nwokaiyɨn siyɨuɨn yɨo ɨni sa ywowɨn yɨo Adi Komii siir siyɨu mɨiyɨkɨn ɨo saɨka nwowikɨn. Mɨ Kariirɨn pɨ sowar nɨnki ankii. Mɨ tɨ siyɨu biyɨeyɨn kariir kou nwowɨn kariirɨn pɨ siyar kiyɨpsɨbgi haigɨnɨuwi. 24 Kara inkam paii rani mɨ kariir kwoɨnɨn whwokwoka bɨ nwowikɨn mɨ kara maɨrgɨmaɨrga bɨ nwowikɨn kariir pɨua ɨni paenan yɨiwhɨrida. Mɨ kariirɨn wɨ nhɨnga kɨnsiis haigɨnɨuwi tɨ kwoɨnɨn kariir nɨkpɨtmaiiyɨn, siyɨu biyɨe tɨram siirsiyɨn, ha? 25 Kara Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir boɨn maɨrgɨmaɨrgaei Jisɨs Krais siirɨn krɨmiir Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya nɨkropkikɨn, kariir nanmaiwarkainaɨm, siya kariirɨn mɨnam nanmaiwarkainakɨn, tɨ kwoɨn biyɨeyɨn kariir kwoɨnau nwokaiyɨn siir hɨuɨkmaigiyɨm. Mɨ kariir kwoɨn komiiyɨn Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apɨm tɨri. Mɨ ɨi nhɨrɨm tɨ dimɨn biyɨeyɨm kariir kwoɨnau nwokaiyɨm, kariirɨn pɨ siyar mɨ ɨkpɨtmai tɨ nuan digworaekwowɨm sɨmiir tɨram. Ɨriig.

Copyright information for `IWS