Romans 8

Krais siya haiyoprimdiyɨumiigikɨm krɨmiir dimɨn biyɨeyɨm. Mɨ krɨmiirɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar swokɨ hauu.

Mɨ ta saiirsika iikamɨm yɨpɨkɨ Jisɨs Krais saɨka namasukikɨnɨm, yɨm wɨ yaigak wara nwo rani mɨ wɨ nonkwobumbunɨnkɨn tani, dimɨn biyɨeyɨm krɨma tɨrɨm sɨmiirsiyɨn. Nɨɨngaka. Dimusi rani, kara tariinanɨn Krais Jisɨs siirgɨn, kariirɨn dimɨn biyɨeyɨm mɨ naoni siyɨu ɨkɨn, siir hɨrankɨ siya nanmaiwarkainakɨn. Mɨ tariinanɨn kara tɨ siyɨu hɨriinanɨm sɨmiir swokɨ o rani. Nɨɨngaka. Kariirɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siya bɨdi hauuwɨn siyɨu mɨiyɨkɨn mɨ kwoɨn budɨn omwai waiya yokiyokɨiiyɨn siirɨn. Mɨ tɨ krɨmiir kwoɨn biyɨe hɨriinanɨn, Adi Komii siir siyɨu komiiyɨn krɨmiirɨn wɨ iikam mɨiyɨk siya nokwo haigɨnɨu rani. Nɨɨngaka. Mɨ Adi Komii siya siir yɨnisɨm ɨiir asi nɨkropkikɨn nua tɨriirɨn. Mɨ siya ɨni krɨmiir hɨriinanar yauunɨ oniyɨn, krɨmiir dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨmiir haiyoprimdiyɨumiigiyam Adi Komii sasar nonkwobumbunɨnkɨnakɨn ta siya naonama mɨ ɨni ta saeyar yokworɨpukimaigiya dimɨn biyɨe saiir kɨrɨe aiirɨn. Mɨ siya hɨriinan mɨnsi tɨrkɨn, yɨpɨkɨ iikamkɨm krɨmiir kwoɨn biyɨe ɨiir nap karam nwowɨm mɨ krɨma wɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siir kwoɨn ɨiirarar nwokɨ apɨm. Mɨ krɨma hɨriinan tɨri mɨ krɨma wɨ kɨrɨe kakar nwowi siyɨu komii siir yai ɨmiisiyɨn. Mɨ iikamɨm kwoɨn biyɨe siir kwoɨn ɨiir napiyokiyokɨiiyɨm mɨ sɨmiirɨn ɨni tɨ kwoɨn biyɨe ɨeyar kɨgɨrkakɨn. Mɨ iikamɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn siir yai aiir wakaeyokna apiyokiyokɨiiyɨm yɨm sɨmiirɨn wɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeyar kɨgɨrkak ɨskiyɨn. Mɨ iikamɨm bɨdinan siyɨu biyɨe ɨiiram naɨngwokwowiyɨm siir napam mɨ yɨm tɨ iikam hɨriinanɨm, yɨm wa naonami. Mɨ iikamɨm sɨmiir kwoɨnɨm Adi Komii siir naeyɨuɨn, siir siyɨu ɨiiram naɨngwokwo nanaeiyɨn mɨ yɨo wɨ omwaiyar waiyayokiyokɨii. Mɨ siya wɨ ɨrɨpar nongwomamaɨr aekiyami Adi Komii saɨkan. Mɨ iikamɨm bɨdinan siyɨu biyɨeyɨn siya kɨgɨrkakiyɨm yɨm tɨ hɨriinan iikamɨm sɨma ɨo Adi Komii saɨka nwoyokiyokɨiiyɨm. Yɨm sɨma Adi Komii siir siyɨu ɨiir napɨm pɨ boriisopi. Mɨ sɨma kɨrɨekakɨ waeyo siir siyɨu ɨiir panɨɨnsi yapsi. Mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm sɨmiir bɨiyan kwoɨn biyɨe ɨiirar napiyɨm mɨ Adi Komii siya wɨ sɨmiiram maɨrgɨmaɨrga rani. Nɨɨngaka.

Mɨ iikam kɨma tariinanɨn bɨiyan kwoɨn biyɨeyɨn siir nwo rani. Nɨɨngaka. Tariinanɨn kɨma ɨni Adi Komii siir naeyɨuɨn kɨmiir kwoɨnau nwokaiiyɨn, ɨni siir kwoɨn ɨiir napɨm. Yɨo tɨriigɨnɨn sɨmiir kwoɨnɨn ini hanɨɨn siya bɨdi kwɨrii ɨdwokaiyɨn. Mɨ yɨpɨkɨn Jisɨs Krais siir naeyɨugɨn nwo karam nwowɨn, siir kwoɨnauɨn yɨo tɨ hɨriinan inkamɨn yɨo siir tani. 10 Mɨ Jisɨs Krais siya kɨmɨka nwowi mɨ kɨma saɨka namasukikɨni mɨ kɨmiir pɨua saeya wa naokɨ wɨndi. Adam siir dimɨn biyɨeyɨm sɨmiirsi mɨ kɨmiir kwoɨn budɨn yɨo wɨ omwaiyar waiyayokiyokɨii, ɨiya Adi Komii siya kɨmiir dapɨkɨuwi, siir whwonkam ɨdaɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. 11 Bɨiya Jisɨs Krais siya naonama siirɨn Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwoki ɨe hɨrankɨn. Mɨ siir naeyɨuɨn kɨmiir kwoɨnbudnau kwɨrii ɨdwokaii mɨ kɨmiir pɨua ha naonami mɨ kɨmiir kwoɨnbud ɨiirɨn wɨ siir naeyɨu ɨeyar nwowaigɨnɨuwi omwai waiyayokiyokɨiyamɨn.

12 Tɨ nomiiyauwɨm krɨma dimɨnɨm Adi Komii siir naeyɨu ɨeya boɨnmɨmauuwɨm siyɨu mɨiyɨkɨm sɨmiir sɨbgu wakaeyokna ap. Krɨma ɨkɨ siyɨu biyɨeyɨm krɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm sɨmiir kɨpi nap. Yɨm tɨriigɨnɨm krɨma sɨmiirɨn digɨumii haimriiyɨugi. Yɨo ɨni dimɨnɨn krɨma prɨihaiiyɨn mɨ ɨni siir niyopkɨiyɨuni hɨnɨɨn ywowɨn. 13 Mɨ kɨma kɨmiir kwoɨn biyɨeyɨn siir napi mɨ kɨma wɨ kɨmbi naokaowi. Mɨ kɨma Adi Komii saɨka wɨ aru aru nwokiyami mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn siya wɨ dɨgar nwowi, kɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨm. Mɨ kɨmiir dimɨn biyɨeyɨm kɨmiir kwoɨnau nwokaiyɨm, wɨ siya haiyoprimdiyɨumiigi. Mɨ kɨma wɨ omwai Adi Komii saɨkar nwokɨ waiyayokiyokɨiyɨm. 14 Mɨ iikamɨm Adi Komii krɨmiir Wanɨn siir naeyɨuɨn siir kɨgnɨnkɨnkii, sɨmiir mhɨi kwoɨnau kwɨrii ɨdwokaiyam mɨ tɨ hɨriinan iikamɨm yɨm wɨ Adi Komii siir yɨnisɨsɨm kɨɨn nwowi. 15 Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn yɨpɨkɨn, krɨmiiram nɨkropkiyɨn, krɨmiir mhɨi kwoɨnau, kwɨrii ɨdwokaiyam. Siya ta mhoɨiya Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨni, krɨmiirɨn saiir boɨnɨdidam bɨ nɨtkɨn. Nɨɨngaka. Siya krɨmiirɨn siir yɨnisɨsɨmnan nauunɨ dirɨraerarnikɨn siir kɨrɨeya krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ krɨma Adi Komii siiramɨn wɨ hɨnɨɨna nwokɨ ɨkɨuwɨm, Adiyo! Adiyo! 16 Adi Komii siir naeyɨuɨn siyar hɨurworwokaii krɨmiir kwoɨn ɨiirɨn. Mɨ krɨma pɨ hɨrii hɨriiyar naɨngwokwo krɨpkaii, krɨma siir yɨnisɨmkɨm. 17 Mɨ krɨma Adi Komii siir yɨnisɨm nwowi mɨ digworaekwo mɨiyɨk mɨiyɨkɨm, siya nɨmbinɨm krɨmiiram siya wɨ krɨmiir warar mɨ ɨnkɨn sɨoɨtkɨn haigɨnɨuwi. Mɨ tɨ digworaekwowɨm siya hauuwɨm Jisɨs Krais siir yɨm wɨ krɨmiir warar mɨ ɨnkɨn hauuwi. Mɨ iikamɨm krɨmiir nonkwobunɨnkɨnam tɨri, Krais siir nonkwobumbunɨnkɨnam sɨma tɨra saiir hɨriinan. Mɨ Krais siya mɨ krɨma, krɨma wɨ dimɨn mɨiyɨkmɨiyɨk ɨmiirar haii. Mɨ krɨmiirɨn wɨ siya hainan praprasi. Ɨriig.

Mhoɨiya krɨma wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir haii. Mɨ krɨmiirɨn wɨ Adi Komii siya hainan praprasi.

18 Kaimwokɨkaimwoka. Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm mɨ krɨma ha bɨdi mɨ hɨdgiyɨm, mhoɨiya Adi Komii siya krɨmiirɨn wɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir nɨisiimauuwi. Mɨ tɨ tariinan sɨma nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwɨm krɨmiir, ya dimɨn komii rani. 19 Digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm ɨni hindara nikwokwowɨm. Sɨma mɨnam nikwokwowi, Adi Komii siya, siir digworaekwo whɨekakɨm, sɨmiir nɨisiimauuwɨm yɨpɨkɨn siir yɨnisɨmɨn siir. 20 Digworaekwowɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm, sɨma mɨiyɨknan nwo rani. Dimusi rani, sɨmiirɨn Adi Komii siyar tɨrbugikɨn. Sɨma, sɨma bɨ nwokɨm, hɨriinanɨn. Nɨɨngaka. Adi Komii siyar tɨrkiyɨn mɨ sɨma ɨni hɨriiyar nwokrɨpkaiyɨm mɨ Adi Komii siya mɨnam naɨngwowi iikamɨm sɨma nonkworɨnukrɨpkaiyɨm sɨmiir naɨngwo tɨbmii aiirɨn. 21 Adi Komii siyar boɨnkikɨm, digworaekwo whɨekakɨm biyɨe nwowamɨn. Digworaekwo sɨma, sɨma bɨ tɨrbunakɨm, biyɨe nwowamɨn. Nɨɨngaka. Krɨma hɨriiyar naɨngwowi, tɨ digworaekwowɨm tɨ biyɨe nwokiyamɨm mhoɨiya sɨmiirɨn, wɨ Adi Komii siyar swokɨ grabi. Mɨ tɨ nuan digworaekwo biyɨe biyɨeyɨm wɨ sɨmiir nonkwo rani. Mɨ mhoɨiya sɨmiirɨn mɨ Adi Komii siir yɨnisɨm ɨkɨn, krɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨn kɨmbu rani. Nɨɨngaka. 22 Krɨma ɨna nɨnoknɨnkɨnɨm digworaekwo whɨekakɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm, sɨma ha mɨ kɨmpɨpɨsuwikɨm, wiga yɨnisɨm naokainaeiya saiir hɨriinan. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm, hɨriiyar nɨnounɨnkiyɨm mɨ tariinanɨn ɨni hɨriiyar mɨ ɨnounɨnki krɨpkaiyɨm. 23 Mɨ tɨ digworaekwowɨm Adi Komii siya nonkwokwowɨm sɨma, sɨma rani. Nɨɨngaka. Nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan Adi Komii siir naeyɨuɨn siir bɨdiyar mɨ haiyɨn, dimɨn bɨiyanɨn Adi Komii siya prɨihauuwɨn krɨmiir siir hɨriinan. Mɨ nɨm krɨma ɨriipɨ hɨriinan ɨna mɨ ɨnounɨnkiyɨm. Mɨ krɨma Adi Komii siirɨma nwowi, ɨiya siya krɨmiir dirɨraerarki, siir yɨnisɨm nwowam mɨ krɨma wɨ rɨrmiiya nwokii mɨ krɨmiir pɨua wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu rani. Nɨɨngaka. 24 Mɨ ta krɨmiir nanmaiwarkaina ya krɨmiir naɨngwo tɨbmii aeyar nanmaiwarkainaka. Mɨ ta naɨngwo tɨbmiiya ya hɨnɨɨnga, krɨma hinda nikɨ kaowi dimɨn taemɨnɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm krɨma nikɨ hai karamae nwowɨm sɨmiiram. Mɨ inkamɨn dimɨn nasae haigiiyɨn, yɨo siya dimɨn whɨram bɨ swokɨ naɨngwowikɨn. Nɨɨngaka. 25 Mɨ dimɨnɨn krɨma kɨg karamae nwowiyɨn krɨma siir haiyamɨn, hindara kao.

26 Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn ɨiya kɨmiir naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siiram saeya kɨrɨe nwo karam nwowi mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn pa nɨti mɨ krɨmiirɨn pɨ siya ninɨ kɨnsiis haigɨnɨuni. Mɨ ɨiya krɨma nhwo dimɨn whɨram kwɨsboɨniyɨm, Adi Komii siiram, krɨma nɨnoknɨnkɨn tani siya pɨ panɨɨn panɨɨna namisi tɨri. Mɨ ɨkɨ kwoɨn ara krɨma pɨo, boɨniyɨm krɨmiirɨn pɨ Adi Komii siir naeyɨu ɨeyar hɨurworwokai ɨskii, Adi Komii siirɨn. 27 Adi Komii siya inkami kwoɨn kɨgikɨn mɨ siya ɨna nɨnoknɨnkɨnɨn dimɨn siir naeyɨu ɨeya tɨriyɨn krɨmiir kwoɨnau. Mɨ Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiiramɨn pɨ siyar srɨinanae ɨskii Adi Komii siiramɨn mɨ sowa pɨ kwoɨn whɨruwar nwokii.

28 Krɨma bɨdi yɨnoknɨnkɨnɨm digworaekwo whɨekakɨm krɨmiir nɨmbiniiyɨm sɨmiirɨn pɨ Adi Komii siyar nɨinɨkiriimdiyɨu haigɨnkii mɨiyɨk nɨmbiyamɨm. Yɨpɨkɨn siiram naɨngwokwonanaeiyɨm sɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwam. Mɨ yɨpɨkɨn krɨmiir nɨmbingii, dimɨn taemɨnɨm siya naɨngwowɨm sɨmiir tɨram mɨ krɨma siir kwoɨn ɨiirar timɨ wakaeyokna ap. 29 Iikamɨm Adi Komii siya nɨmbinɨm siir iikam nwowam krɨma ɨni siir yɨnisɨmɨn Jisɨs Krais ɨni siir hɨriinan ywowɨm. Mɨ tɨ hɨriinan siyɨuɨn siya iikam krɨmiir yaowae adnan asi nwowi. 30 Mɨ iikamɨm siya nɨmbinɨm mɨ nɨnoknɨnkɨnɨm, mhoɨiya siir siyɨu ɨiir sɨbgu api mɨ siya wɨ krɨmiiram nɨkɨunaei siir siyɨu ɨiir napɨm. Mɨ nɨm krɨma siya nɨkɨugiiyɨm siir wakaeyokna apam mɨ krɨma siir whwonkam ɨdaɨn wɨ rɨrmiiyar nwowi mɨ nɨm krɨma wɨ siir yɨnisɨmnanar nwowi. Ɨriig

Adi Komii siir naɨngwokwowa wɨ krɨmiir haiburgig rani.

31 Mɨ hɨriinankɨnɨuwi, Adi Komii siya krɨmiirsi nwowi mɨ iikam nhɨrɨm ɨo krɨmaka nwowi sɨma wɨ dɨgɨdɨga nwowi krɨmiir niyopakaiyɨuɨm, aniya? Nɨɨngaka. 32 Mɨ siya siir yɨnisɨmɨn siirɨn krɨmiiram nɨkropkiyɨm bɨ kisɨsɨɨrgɨn. Nɨɨngaka. Siya ɨni siirar mɨ ɨkropkiyɨn krɨmiir nanmaiwarkainaɨm mɨ takana ya mɨi komiiga siya digworaekwowɨm krɨmiir hauuwɨm tariinanɨn siir yɨnisɨmɨn wɨ dɨg nwo rani, nɨɨngaka siya wa hauuwi siir prɨihauugiyɨn krɨmiir siir hɨriinan. 33 Mɨ hɨriinankɨ nɨuwi krɨmiirɨn wɨ nhɨnga boɨn hɨuriiyɨuwi yɨpɨkɨn Adi Komii siya nɨmbinɨm siir yɨnisɨm nwowamɨn, ha? Mɨ wɨ dɨgar nwowi, nwɨrkɨ hɨriinan tɨrɨm, ha? Nɨɨngaka. Krɨmiirɨn Adi Komii siya boɨnkikɨn, dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. 34 Mɨ krɨmiirɨn wɨ nhɨnga boɨni hɨnɨɨn, krɨma dimɨn biyɨe tɨri iikamkɨm mɨ krɨma wɨ maeyauwa paekɨ nɨuwiya wɨ saiir nami, ha? Wɨ Jisɨs Krais siya tɨr tani hɨriinanɨn. Nɨɨngaka. Siya bɨdi yaowɨn. Mɨ siirɨn Adi Komii siyar swokɨ hɨdnɨnsiin ɨdwo ɨe hɨrankar mɨ tariinanɨn siya ɨni Adi Komii siir ɨɨna ɨɨnig mɨiya nɨdwowɨn, maeyauwa inkam inɨg komiigakɨm sɨma nɨdwowiya saiir. Mɨ siya Adi Komii siiramɨn ɨni siir yɨnisɨsɨmɨm krɨmiiram kwɨsboɨnɨn. 35 Mɨ krɨmiirɨn Krais siir naɨngwobumbuwa saiir hɨrankɨn wɨ nhɨɨnga nɨspakɨi haii? Mɨ ɨiya hɨkɨ krɨmiirɨm nɨti mɨ krɨmiir pɨuɨm kɨmpɨpɨsuwi mɨ inkam nwɨrkɨ krɨmiir dirɨraerar bumbuwi mɨ ɨiya krɨma mhɨigɨ mɨ aowi mɨ yɨuɨs mɨnam mɨ whaowaei mɨ ɨiya yaiigɨ krɨmiir mɨ ɨmbiyami mɨ krɨmiir nɨsomaowam tɨri mɨ tɨ hɨriinan digworaekwowɨm krɨmiirɨn Krais siir naɨngwokwowa saiir hɨrankɨ wɨ sɨma namisi ɨspakɨi haii, ha? Nɨɨngaka. 36 Kaimwoka, tɨ hɨriinan digworaekwowɨm krɨmiirɨn ha nɨmbiyamikɨm yaiyɨm Yokwo Komii saeya boɨnɨm sɨmiir hɨriinan,

krɨma kɨriir iikam bɨdi ywowɨm. Mɨ ɨinokɨinokɨn sɨma krɨmiir nɨnkɨn aeyokiyok ɨsomsom aokaowama tɨrikɨm. Mɨ sɨma krɨmiirɨn ɨni sibsibɨm sɨma nɨsomsom aokaowiyɨm ɨni sɨmiir hɨriinan kɨgɨm.
37 Mɨ tɨ digworaekwowɨm sɨmiir kɨpi naɨngwo, yɨm dimɨn komii rani, Krais siya krɨmiirsi naɨngwokwonanaeikɨn. Mɨ ɨinokɨinokɨn krɨmiirɨn sɨmiir bɨi nwowamɨn Krais siya whɨndiraerar haigɨnɨuwikɨn. 38 Ɨhɨ, kara ɨna naɨngwo tɨbmii kɨɨnɨn krɨmiirɨn Adi Komii siir naɨngwokwowa saiir hɨrankɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ swokɨ ɨspakɨi hai rani. Nɨɨngaka. Mɨ naonami mɨ tari saeya, aniya? Mɨ tari ɨrkak pɨu nwowiya saeya, aniya? Mɨ tari paekwosɨm sɨma, aniya? Mɨ tari nu tɨran bɨiyan kamɨm sɨma, ha? Mɨ tari digworaekwowɨm tɨ tariinan nwowɨm sɨma, aniya? Mɨ tari digworaekwowɨm mhoɨiya nɨmbiniyanɨm sɨma, aniya? Mɨ tari kɨrɨepai kɨrɨepai komii komiiyɨm sɨma? 39 Mɨ tari digworaekwowɨm kou nwowɨm sɨma, aniya? Mɨ tari digworaekwowɨm nu aokɨ aowanɨm sɨma, aniya? Mɨ tari ɨkɨ digworaekwo nhɨrɨm sɨma? Mɨ tɨ hɨriinan digworaekwo whɨekakɨm sɨma nɨspakɨi haiyɨm Adi Komii siir naɨngwokwowa saiir hɨrankɨ wɨ dɨg nwo rani. Nɨɨngaka. Krɨma ta naɨngwokwowa krɨmiir Yaowaeyɨn Krais Jisɨs siir hɨrankɨ haiga. Ɨriig.

Copyright information for `IWS