Romans 9

Pol siya hɨk naɨngwoyɨmiyok prasae bɨ haigɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiirsiyɨn.

Kara Krais siir inkamkɨn mɨ kara yaimwo ɨmiirar boɨni, kara kɨmiirɨn nɨksɨsae yai boɨn tani. Adi Komii siir naeyɨuɨn kariirɨn siyar hɨurworwokai haigɨnɨuwi mɨ tɨ yaiyɨm kara boɨnmɨmauuɨm tɨ digworaekwo sɨmiirɨm yɨm yaimwo ɨmaɨrgɨm. Kariir mhɨi kwoɨnɨm ɨinokɨinokɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiirsiyɨn nap ouu prasae bɨ kɨnikɨn. Mɨ kara siyɨu kakɨswo, kara ha naɨngwowi Krais siya kariirɨn wɨ digɨumii pɨ haimriiyɨugigɨn mɨ kariir ɨgsopa wɨ siyar pɨ yokwokairiinaɨn mɨ sɨmiirɨn wɨ ta saiirsiyar pɨ yanmaiwarkainaɨn mɨ kɨma kariir nomiiyauɨm mɨ kariir pɨugɨn aka, kɨma wɨ Krais siir nwokɨ wakaeyokna apɨm. Tɨ Isrelmi iikamɨm, Adi Komii krɨmiir Wanɨn siya kɨmiir bɨdi yɨmbingiyɨn, siir yɨnisɨsɨm nwowam mɨ dimɨn kɨrɨe kɨrɨeyɨm paenan nɨuyaeiyɨm kɨma bɨdi kɨgɨm. Mɨ siya siir siyɨu komiiyɨn siir siyɨuɨm kɨmiirar mɨ hauugɨn, siir wakaeyokna apamɨn. Mɨ kɨma bɨdiyar yɨnoknɨnkɨnɨm siyɨuɨn siir inɨg ɨiir sɨbgu hainaniyɨn Adi Komii siya bɨdi whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwɨn mɨ wɨ siya mɨ nanmaiwarkainaei. Mɨ bɨdi bɨdinan inkam komii komiiyɨm inɨgakɨm, kɨmiir yɨdiwi wanwiyaeiyɨm, wɨm kɨma sɨmiir yɨɨnɨekɨm, ɨiya siya nua tɨrii nɨtɨn mɨ siya ɨni nuan iikamɨm krɨmiir hɨriinanar yauunɨ oniyɨn. Mɨ digworaekwo whɨekakɨm ɨni siyar kɨgɨrkak ɨskiyɨm. Mɨ krɨma ɨinokɨinokɨn Adi Komii siir inɨg ɨiir hainan ɨski.

Kara ha bɨ boɨnkɨn digworaekwo whɨekakɨm bɨiya Adi Komii siya nɨmbingiyɨm, kɨmiiram wɨ tɨr tani. Nɨɨngaka. Mɨ Isrel kɨmiir iikam whɨekakɨm Adi Komii siya hɨriiyar bɨ nɨmbin swokɨm siir isid kɨna nwowamɨn. Nɨɨngaka. Whɨekakɨm Ebraham siir yɨɨnɨekɨna rani. Dimusi rani, sɨma Adi Komii siir yai aiir bɨ wakaeyoknakɨm Adi Komii siya Ebraham siirɨn hɨnɨɨna boɨnkikɨn, isidɨn Aisakni isidɨn siir hɨrankɨ nɨtɨm yɨm sɨma kɨmiir isidɨn, yɨpɨkɨn wɨ kara hauuwi, kariir digworaekwo whɨekakɨm sɨmiir mɨ ɨkɨ nhɨrɨm yɨm wɨ nɨɨnga nwowi. Ta yaiya saiir yaimwokɨyaimwowa ya hɨnɨɨnga, Ebraham siir isidɨn siir yɨnɨeyɨm, yɨm Adi Komii siir isid rani. Nɨɨngaka. Mɨ yɨnisɨmɨn Adi Komii siya nɨmbinɨn Ebraham siirgɨsiir nhɨekar nwowam siir isidɨn sɨma sɨmaɨrgɨm Ebraham siirgɨsiir yɨnisɨsɨmɨm. Mɨ Adi Komii siya Ebraham siirɨn hɨnɨɨna yɨmbingi, mhoɨiya kɨriir wiga Sera saeya wɨ yɨnpɨugak sapi nwowi mɨ saeya wɨ yɨnisɨm yɨnkamiyɨn naokainaei.

10 Mɨ ta sasa rani. Nɨɨngaka. Rebeka saiir yɨnisɨm yɨnkamiyɨn nwɨso yo ɨriipɨ hɨriinan ad nwɨruwaniyar yɨnisɨmko. Krɨmiir brougae waibiyɨeyɨn Aisak siirgo. 11 Mɨ yɨnisɨm ɨtmwoyɨno nikɨ aokaina karamaeyar nikɨ owo, Rebeka saiir mhɨinau hɨrar nikɨ okaiyo mɨ sowa dimɨn biyɨe mɨ dimɨn wadɨe ha bɨ tɨrko. 12 Mɨ Adi Komii siya Rebeka saiir boɨn, kɨriir yɨnisɨm yaowaeyɨn yɨo wɨ nomousɨmɨn siir aowa nwowi mɨ siya wɨ siiram mɨrii. Tɨriigɨnɨn yɨo krɨmiir nɨisiimauugɨn, Adi Komii siya siir kwoɨnkar nokmwɨn okwowikɨn inkamɨn siir yɨnisɨm nwowamɨn. Mɨ siyɨuɨn inkamkɨ tɨriyɨn yɨo siir kwoɨn ɨiir bɨ nɨkpɨtmaiigɨn. Nɨɨngaka. 13 Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka, kariir kwoɨn komiiyɨn Jekop siiram nwokɨn mɨ siirɨn kara yɨmbin siya kariir yɨnisɨm nwowɨm. Mɨ kara Iso siiram bɨ naɨngwokɨn mɨ siirɨn kara yɨkropki niimaua.

14 Mɨ krɨma wɨ panɨɨna boɨni? Mɨ tarii Adi Komii siya siyɨu mɨiyɨk bɨ tɨrkɨn krɨma hɨriinanar tɨ boɨn, aniya? Nɨɨngaka, nɨɨngakɨɨnga! 15 Adi Komii siya Moses siir boɨnki, yɨo kariirar kwoɨnkɨn, kara inkam nwɨrnisi mɨ aɨngwoyɨmiyoki mɨ siirɨn ha whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Yɨo kariirar kwoɨnkɨn, kara iikam ɨmiir mɨ whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. 16 Yɨo hɨnɨɨngɨn, tɨ dimɨn hɨriinanɨn, yɨo inkami kwoɨnkɨ bɨ nwowikɨn mɨiya siya mɨriiya mɨ siyɨu mɨiyɨkɨn siya napɨn siirsi. Nɨɨngaka. Yɨo Adi Komii siir naɨngwoyɨmiyoka saiirar dimɨnkɨn, iikam ɨmiir nɨkɨunamɨn. 17 Yokwo Komii saeya hɨnɨɨna boɨnka Pero siirɨn nu Isip hɨran inkam komiiyɨn nu kɨrgɨraowiyɨn, kara kɨriirɨn nu kɨgrɨraoan inkam komii asi nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn mɨ tɨ hɨriinan siirsi nokmwɨn okwo haigɨnɨugɨn, sɨma kariir kɨrɨe aiir kɨgɨm. Mɨ kariir inɨgɨn omom omomɨn wɨ siir nwokɨ haigɨn ɨdwokiyɨm. 18 Krɨma dɨnoknɨnkɨn Adi Komii siya inkam nwɨrnisi mɨ aɨngwoyɨmiyoki yɨo siirar kwoɨnkɨn mɨ siya inkam nwɨrni mɨ okmwɨn antamyɨryɨri, yɨo siirar kwoɨnkɨn siya siirɨn wɨ hɨriiyar mɨ okmwɨn antamiyɨryɨri. Ɨriig.

Adi Komii siya nonkwobumbunɨnkɨn haigɨnɨuwa mɨ siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwa sowa.

19 Mɨ kɨmiir nwɨrkɨn kariirɨn hɨnɨɨna boɨni mɨ ta yaiya saeya kaimwokɨnɨuwi mɨ Adi Komii siya hɨnɨɨna dimusi boɨnkɨn inkamɨn dimɨn biyɨe dirɨraerarɨn siirɨn, ha? Mɨ yɨpɨkɨn siir kwoɨn ɨiir nɨriiyɨu boɨnanɨn, ha? Inkam nwɨr karamaeka. Nɨɨngaka. 20 Mɨ yɨpɨkɨ inkamkɨn, Adi Komii siir yai aiir nɨriiyɨu boɨnanɨn, ha? Mɨ hau saeya inkamɨn saiir nonkwokwoɨn siirɨn wɨ ha boɨni, kɨra kariirɨn hɨriinan dimusi nonkwokwokɨn, ha? 21 Mɨ inkamɨn hau nonkwokwowiyɨn, siya nu haɨmiiyɨn pa haii mɨ siirɨn hauwo pɨ kwɨsa nonkwokwowi, kwɨra pɨ wadɨe sɨbgu nonkwokwowi mɨ ta wadɨe sɨbgu nonkwokwowa ya dimɨn mɨiyɨk tɨranka. Mɨ aka sɨbgu nonkwokwo karam nwowa, ya ɨkɨ dimɨn biyɨe biyɨeyɨm sɨm tɨranka. Yɨo tɨ hɨriinan siya mɨ onkwokwowi, yɨo siirar kwoɨnkɨn.

22 Mɨ Adi Komii siya wɨ ɨriipa hɨriinanar mɨ tɨri. Yɨo siirar kwoɨnkɨn, siir ɨo aiir kɨnwakɨigii, yɨpɨkɨ siya nɨmbinɨm, iikam biyɨeyɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnam. Mɨ siya hɨriinan mɨnam tɨrkɨn, siir kɨrɨe aiir nɨisiimauugɨn iikam krɨmiirɨn mɨ siya krɨmiirɨn wɨ aisiima nikɨ onkwobumbunɨnkɨn tani. Nɨɨngaka. 23 Mɨ yɨo siya ɨriipɨ hɨriinan siir kɨrɨe komiiya mɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨkɨm sɨmiir mɨ ɨisiimauugɨn iikam ɨmiirɨn. Mɨ siir naɨngwoyɨmyoka krɨmiirsi nwowa, krɨmiirɨn saeyar nɨmbingikɨn mɨ ɨrɨpa saeyar nɨnkiamasu haigɨnɨugɨn, tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk siirɨm krɨmar nonkwokwo haiyam. Mɨ siya krɨmiirɨn maɨrgɨmaɨrga asi nwowaigɨnɨugɨn. 24 Mɨ siya krɨmiir nhɨrmi bɨ nɨmbingɨn, tɨ dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiir haiyamɨn. Nɨɨngaka. Mɨ Juda iikam krɨma mɨ Juda iikam tani ɨkɨm, krɨma whɨekakarɨn tɨ siir dimɨn mɨiyɨk mɨiyɨk ɨmiirɨn wɨ hɨriiyar haiswowi. 25 Mɨ yaiyɨm Adi Komii siya boɨnkiyɨm Hosaia siir siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn,

iikamɨm bɨiya kariir iikam nwo karam nwowɨm, mhoɨiya sɨma wɨ kariir iikam nwowi. Mɨ iikamɨm nu whɨrankɨ nɨtɨm, kara naɨngwobuna karam nwowɨm, mhoɨiya kara sɨmiiramɨn wa naɨngwobunaei.
26 Mɨ yai kwɨra Hosaia siir yokwo aiir nwowa hɨnɨɨna boɨnka, mhoɨiya Juda iikamɨm wɨ sɨma boɨni, nu whɨran iikamɨm sɨmiir, wɨm kɨma Adi Komii siir iikam tani. Mɨ tɨ nu whɨran iikamɨm mhoɨiya tɨ Adi Komiiyɨn kwoɨn budɨn omwai waiyayokiyokɨiyɨn, sɨmiirɨn wɨ kara nɨmbingi kariir iikam nwowam.
27 Mɨ profet Aisaia siya Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii aiirɨn hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir nu hɨranɨm, mhoɨiya Isrel sɨmiir iikamɨm sɨmiir yɨnɨeyɨm sɨma niyɨowi, wɨ yab siiyɨnan nwowi. Mɨ Adi Komii siya tɨ iikam ɨmiir wɨ hoɨmgak nanmaiwarkainanaowid rani. 28 Mɨ Bɨiyan Inkam Komiiyɨn siya yai wɨ hɨriihɨrii boɨn tani, tɨ iikamɨm naɨngwo tɨbmii karam nwowiyɨm sɨmiir nonkwobumbunɨnkɨnamɨn. Nɨɨngaka. Siya wɨ sɨmiiram nwo rani. 29 Bɨiya Aisaia siya hɨnɨɨna wɨnboɨnkikɨn mɨ Adi Komiiyɨn nɨnomor kouan sauan kamɨm sɨmiir kɨgɨrkakiyɨn siya Isrel krɨmiir iikamɨm sɨmiirɨn nhɨrmi nokmwɨn onaowid karamae nwowi, krɨma wɨ hindara kɨgugu ɨuguskii. Mɨ nɨm wɨ om whɨso Sodom Gomora so hɨnɨɨn tɨri. Ɨriig.

Adi Komii siir yaiya Isrel sɨmiirɨn saeya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn.

30 Mɨ krɨma wɨ panɨɨna boɨni, ha? Krɨma wɨ hɨnɨɨna boɨni, iikamɨm Juda iikam tani sɨma kwoɨn karamaekɨm mɨinan mɨriiyɨm Adi Komii siir whwonkam ɨda dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨm. Nɨɨngaka. Sɨma naɨngwo tɨbmiiya Adi Komii siya sɨmiirɨn saiirsiyar nɨkɨuwi dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamaeyɨn. 31 Isrel sɨmiir iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siya nɨmbinɨm, siir iikam nwowam, yɨm mɨinan siyɨu komii siir siyɨu ɨiir napam mɨrii. Adi Komii siya wɨ sɨmiir nwokɨ ɨkɨuɨm dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae iikam mɨ sɨma wɨ dɨg nwo rani. Mɨ Adi Komii siya wɨ digɨumii sɨmiir haimriiyɨugi. Siya sɨmiirɨn wɨ dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae iikam nɨkɨu rani. Nɨɨngaka. 32 Dimusika mɨnsika, sɨma siir yai aiir bɨ naɨngwo tɨbmiigɨm, sɨma mɨinan mɨnam mɨrii mɨinan sɨmar prɨimɨrii haiyɨm. Mɨ Adi Komii siya sɨmiirɨn digɨumii asi haimriiyɨugɨn mɨ siya sɨmiirɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae panɨɨnsi yɨkɨusi. Sɨma Krais siiram bɨ naɨngwokɨm mɨ sɨma siir bɨ mɨ wakaeyoknakɨm. Mɨ sɨma ɨni inkamɨn siiyakɨ haɨngiiyɨn mɨ ha nhɨnɨkaigaiyamiyɨn, ɨni siir hɨriinan ywowɨn. 33 Adi Komii siir yaiya Yokwo Komii hɨr nwowa saeya hɨnɨɨna boɨnkika,

kɨma wakae, kara Adi Komiikɨn mɨ inkam nwɨrɨn wɨ kara nokmwɨn ohaigɨnɨuwi siiya kɨrɨeni hanɨɨn om Saion hɨr. Mɨ iikamɨm yɨpɨkɨ naɨngwo tɨbmii karamae nwowɨm, sɨmiirɨn wɨ siya nonkwobumbunɨnkɨni. Mɨ sɨma wɨ inkamɨn siiyakɨ haɨngiiyɨn mɨ ha nhɨnɨkaigaiyamiyɨn wɨ siir hɨriinan nwowi. Mɨ yɨpɨkɨ siir yai aiirɨm naɨngwo tɨbmiiyɨm sɨma wɨ maɨrgɨmaɨrga siiram nwowi mɨ sɨmiirɨn wɨ siyar whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwi. Ɨriig.
Copyright information for `IWS