1 Corinthians 11

Atêku aê amboac aê katêku Kilisi.

Lauo to ŋac sêlic om ŋamêtê

Aê jalambiŋ amac gebe taêm gêjam aê ŋapaŋ tec amoa ma amasaŋ mêtê, taŋ kakêŋ gêdêŋ amac naŋ. Aê gabe amac ajala tonec Kilisi kêtu ŋacwaganêŋ môkêŋapac ma ŋacwaga têtu nêŋ lauo môkêŋapac, ma Anôtô kêtu Kilisi môkêapac. Ŋac teŋ embe eteŋ mec me eoc biŋ lasê ma êkuc gêŋ teŋ, oc êŋgôm eŋ tau môkêapac, Kilisi kwalec. Ma awê teŋ embe eteŋ mec me eoc biŋ lasê ma êkuc gêŋ teŋ atom, oc êŋgôm tau môkêapac, nê akweŋ, kwalec. Kêkuc gêŋ teŋ atom, tec kêtôm awê, taŋ sêsêbuŋ eŋ môkêlauŋ su samucgeŋ. Awê teŋ embe taê ênam gebe êkuc gêŋ atom, naŋ sêkapiŋ môkêlauŋ sumaŋ. Mago awê teŋ embe sêkapiŋ me sêkaliŋ môkêlauŋ, oc êtu biŋ majeŋŋa êndêŋ eŋ, tec eŋ êkuc gêŋ teŋ acgommaŋ. Ŋac êkuc gêŋ teŋ atom. Eŋ kêtu Anôtônê katu to ŋawasi. Ma awê tau kêtu ŋacnê ŋawasi gebe ŋac tau aŋga awênê atom, awê aŋga ŋacnê. Ma Anôtô kêkêŋ ŋac tau kêtu awêŋa atom, kêkêŋ awê kêtu ŋacŋa. 10 Amboac tonaŋ awê êkuc gêŋ êtu aŋelaŋa. Gêŋ tau êwa eŋ sa gebe kêsô nê akweŋnê ŋaclai ŋalabu. 11 Apômtau gêbiŋ aêac tôŋ, amboac tonaŋ ŋac ênam awê sa ma awê ênam ŋac sa, 12 gebe awê kêsa aŋga ŋacnê ma ŋac gêmoa kêtu awê kêkôc eŋŋa. Ma gêŋ samob gêmêŋ aŋga Anôtônê. 13 Amac taôm asôm acgom. Awê teŋ embe eteŋ mec êndêŋ Anôtô ma êkuc gêŋ teŋ atom, oc êtôm me masi. 14 Ŋac teŋ embe môkêlauŋ baliŋanô, oc êtu biŋ majeŋŋa êndêŋ eŋ. 15 Mago awê embe môkêlauŋ baliŋanô, oc êtu ênê gêlôŋ. Ŋamalacnêŋ mêtê kêdôŋ biŋ tonaŋ gêdêŋ amac atom me. Anôtô kêkêŋ môkêlauŋ baliŋ gêdêŋ awê gebe êŋgandê eŋ auc. 16 Ŋac teŋ embe taê ênam gebe êkêŋ kisa êndêŋ mêtê tonaŋ, naŋ jasôm biŋ tageŋ tonec gebe aêac to Anôtônê gôlôac ma mêtê teŋ gêc atom.

Sêgôm Apômtaunê moasiŋ ŋalêŋ kêlênsôŋ

17 Aê gabe jakêŋ ŋagôliŋ teŋ êndêŋ amac. Aê jalambiŋ amac êtu nêm akac saŋa atom, gebe nêm akac sa tonaŋ kêmoasiŋ amac atom, gêgôm amac atu sec. 18 Biŋ tonec tec gaŋô kêtu ŋamata gebe Amac gôlôac akac taôm sa ma awa taôm kêkôc-kêkôc. Aê kakêŋ gêwiŋ gebe biŋ ŋagêdô amboac tonaŋ oc gêc biŋŋanô. 19 Gôlôac sêwa tauŋ êkôc-êkôc oc ŋajam, gebe amacnêm lau mansaŋ sêwaka tauŋ sa têtu awê. 20 Gêdêŋ taŋ amac akac taôm sa naŋ, akac sa kêtu aniŋ Apômtaunê moasiŋŋa atom. 21 Gêdêŋ noc aniŋ gêŋŋa amac samob aeŋ nêm gêŋ gêdêŋ-gêdêŋgeŋ, tec lau ŋagêdô mo gêjô êsêac ma ŋagêdô sênôm gêŋ e kêjaŋiŋ êsêac. 22 Nêm andu aniŋ to anôm gêŋŋa kêkô atom me. Amac atu kasec Anôtônê gôlôac ma aŋgôm êsêac, taŋ nêŋ gêŋ masi naŋ, majeŋ êsa me. Aê jasôm biŋ amboac ondoc êndêŋ amac. Oc jalambiŋ amac me. Masi, aê jalambiŋ amac êtu nêm biŋ tonaŋŋa atom.

Apômtau Jesu kêkêŋ moasiŋ dabuŋ gêdêŋ nê lau

(Mat 26:26-29; Mar 14:22-25; Luk 22:14-20)

23 Biŋ taŋ kakêŋ gêdêŋ amac naŋ, aê kakôc aŋga Apômtaunê gebe Gêdêŋ gêbêc taŋ Juda geoc Apômtau lasê naŋ, Jesu tau kêkôc polom 24 mêŋgêjam daŋge ma kêpô kêkôc, go kêsôm gebe “Aêŋoc ôlic, taŋ gêjô amac naŋ tonec. Aŋgôm amboac tonaŋ, ec taêm ênam aêgeŋ.” 25 Seŋ su, go kêkôc laclu amboac tonaŋ ma kêsôm gebe “Laclu aêŋoc dec poac wakucŋa tau tonec. Aŋgôm amboac tonaŋ, go embe anôm, ma taêm ênam aêgeŋ.” 26 Êtôm têm samob, taŋ aniŋ polom tonec to anôm êsêp laclu tonec naŋ, asôm Apômtau gêmac êndu ŋawae lasê e tau êmu êmêŋ.

Taniŋ moasiŋ dabuŋ ŋapep, takic tauŋ nêŋ biŋ atom

27 Amboac tonaŋ teŋ embe êniŋ polom tonec me ênôm êsêp Apômtaunê laclu tonec wauc-waucgeŋ, naŋ oc êwê Apômtaunê ôli to dec ŋakaiŋ. 28 Samob sênsaê tauŋ êndêŋ-êndêŋgeŋ su acgom, go sêniŋ polom to sênôm êsêp laclu tonec. 29 Ŋamalac taŋ êniŋ moasiŋ to ênôm êsêp laclu naŋ, embe etoc Apômtaunê ôli sa atom, oc êniŋ to ênôm gêŋ tau êtu êkic tau nê biŋŋa. 30 Kêtu tonaŋŋa tec amacnêm lau taêsam têtap gêmac sa to ôliŋwalô gêjaŋa ma ŋagêdô sêmac êndu. 31 Aêac embe tansaê tauŋ ŋapep, go Anôtô êmêtôc aêac atom. 32 Apômtau kêmêtôc to gêjac aêac, gebe ênê mêtôc ŋamuŋa enseŋ aêac su tanaŋa dawiŋ nom atom.

33 O lasitêwaac, amboac tonaŋ embe akac sa êtu aniŋ moasiŋŋa, naŋ aôŋ taôm acgom. 34 Teŋ embe mo êjô eŋ, naŋ êniŋ gêŋ aŋga nê andu kwanaŋgeŋ, gebe akac taôm sa êtu akic taôm nêm biŋŋa atom. Tauc jandêŋ amac jawac acgom, go jamansaŋ biŋ ŋagêdo êwiŋ.

Copyright information for `JAE