1 Corinthians 13

Biŋ têntac gêwiŋ ŋanôŋa

Aê embe jasôm ŋamalac to aŋela aweŋ, mago têtac êwiŋ ŋanôgeŋ atom, oc jatôm ki kêdôŋ tau to keleŋkeleŋ kêtaŋ. Ma embe jaoc biŋ lasê to jajala gêŋ kêsiŋ tauŋa to kauc ŋam samob, ma embe jakêŋ êwiŋ ŋajaŋa êtôm jasôm lôc sêmbuc tauŋ saŋa, mago têtac êwiŋ ŋanô atom, oc jatu gêŋ ŋaôma. Ma embe janac sam ŋoc waba samob êndêŋ lau ŋalêlôm sawa to jakêŋ ôlic ja êniŋ, mago têtac êwiŋ ŋanôgeŋ atom, oc ênam aê sa atom.

Têtac gêwiŋ ŋanô gê biŋ tôŋ, têtac gêwiŋ ŋanô kêtôm ŋac gabêjam, gêjam lêmuŋ atom. Têtac gêwiŋ ŋanô kêkiaŋ tau sa atom to ketoc tau sa atom, kêsa lêŋ wauc-waucgeŋ atom, taê gêjam taugeŋ nê gêŋ atom, têtac ŋandaŋ sebeŋ atom, gê launêŋ sec tôŋ atom. Têtac gêwiŋ ŋanô tau kêtu samuc gêŋ geo atom, kêtu samuc biŋŋanô taugeŋ. Têtac gêwiŋ ŋanô tau gêôc gêŋwapac samob, kêkêŋ gêwiŋ biŋ samob, kêkêŋ mata gêŋ samob, gêôc gêŋ samob totêtac kêpa sugeŋ.

Têtac gêwiŋ ŋanô oc êmbacnê atomanô. Biŋ daoc Anôtônê biŋ lasêŋa oc ê su ênaŋa. Biŋ aweŋ ŋatalôŋa oc êmbacnê. Biŋ tajala kauc ŋamŋa oc ê su ênaŋa amboac tonaŋ. Aêac tajala kauc ŋatênageŋ ma daoc biŋ lasêŋa ŋatênageŋ amboac tonaŋ. 10 Mago êndêŋ taŋ gêŋ ŋanô tau mêŋêsa naŋ, gêŋ ŋatênageŋŋa tau oc ê su ênaŋa.

11 Gêdêŋ taŋ aê ŋapalêgeŋ naŋ, kasôm biŋ katôm ŋapalê sêsôm, ma kajala gêŋ katôm ŋapalê sêjala ma taêc gêjam biŋ katôm ŋapalê taêŋ gêjam e katu ŋac acgom, go gawi mêtê ŋapalêgeŋŋa tau siŋ. 12 Galoc talic gêŋ kêtôm tasala gêŋ tau kêsêp tasalakatu ŋadauŋdauŋ teŋ, mago êtu ŋamu oc talic gêŋ samob ŋalaŋô êpi tagen. Galoc aê kajala gêŋ ŋatênageŋ. Mago êtu ŋamu oc jajala gêŋ samob tomalageŋ êtôm Apômtau kêjala aê. 13 Galoc gêŋ têlêac tonec tec gêc gebe Takêŋ gêwiŋ ŋanô to takêŋ mateŋ ŋanô ma têntac gêwiŋ ŋanô. Mago têntac gêwiŋ ŋanô tau tec gêŋ ŋanô kêlêlêc gêŋ ŋagêdô su ŋêŋgeŋ.

Copyright information for `JAE