1 Corinthians 2

Tasôm Kilisi gêmac endu aŋga kakesotau ŋawae lasê

O lasitêwaac, gêdêŋ taŋ gadêŋ amac gêwac naŋ, gêwac toaoc êjam ma tokauc kapôêŋ gebe jasôm Anôtônê biŋ ŋalêlômŋa lasê êndêŋ amac nec atom. Aê gamoa gawiŋ amac naŋ taêc gêjam biŋ ŋagêdô gêwiŋ atom, Jesu Kilisi taugeŋ, taŋ sêjac eŋ kêpi kakesotau gêja naŋ. Aê ŋac palê-palê ma katêc-katêc tauc, tec gamoa gawiŋ amac toŋoc ŋalêlôm ŋatutucgeŋ. Aê kasôm ŋoc biŋ to gajac jaeŋ amac gabe janam amac ôkwi ŋa kauc nom ŋa nec atom, aê gajam mêtê kawaka Anôtônê Ŋalau to ŋaclai sa, gebe amacnêm akêŋ gêwiŋ ŋam êsêp ŋamalacnêŋ kauc atom, êsêp Anôtônê ŋaclaigeŋ.

Anôtônê Ŋalau geoc biŋ lasê

Biŋŋanô, aêac asôm biŋ tokauc gêdêŋ lau, taŋ sêkêŋ gawiŋ ŋajaŋa kêsa naŋ. Mago biŋ tokauc tonaŋ biŋ tokauc nom tonecŋa atom, to gôliŋwaga, taŋ sêjam gôliŋ nom tonec ma malôgeŋ oc sênaŋa naŋ, nêŋ biŋ tokauc atom amboac tonaŋgeŋ. Mago aêac asôm Anôtônê biŋ tokauc, taŋ kêsiŋ tau gêc lêlômgeŋ naŋ. Anôtô kêjaliŋ biŋ tau sa gêdêŋ kêkêŋ undambê to nom atomgeŋ, gebe êkêŋ ŋawasi êndêŋ aêac. Nom tonec ŋagôliŋwaga teŋ kêjala biŋ tonaŋ atomanô. Êsêac embe sêjala, oc sênac ŋawasi Ŋatau êpi kakesotau êna atom. Mago kêtôm teto gêc gebe

“Gêŋ taŋ ŋac teŋ mataanô gêlic atom
to ŋac teŋ taŋasuŋ gêŋô atom
ma ŋamalac teŋ taê gêjam gêc nê ŋalêlôm kwanaŋgeŋ atom naŋ,
gêŋ tonaŋ Anôtô kêmasaŋ gebe êkêŋ êndêŋ êsêac, taŋ têntac gêwiŋ eŋ naŋ.”
10 Ma Anôtô kêkêŋ nê Ŋalau, tec geoc biŋ ŋalêlômŋa tonaŋ lasê gêdêŋ aêac, gebe Ŋalau kêkip gêŋ samob ŋam sa, ma kêkip Anôtônê biŋ ŋalêlômŋa sa amboac tonaŋgeŋ. 11 Ŋamalac asa oc êjala nê gêŋ ŋalêlôm ŋa. Ŋamalacnê ŋalau, taŋ gêmoa ênê ŋalêlôm naŋ, taugeŋ tec kêjala. Ma Anôtônê gêŋ amboac tonaŋ, ŋac teŋ kêjala atom, Anôtônê Ŋalau taugeŋ. 12 Ma aêac takôc ŋalau nomŋa sa atom, takôc Ŋalau, taŋ gêmêŋ aŋga Anôtônê naŋ sa, gebe tajala moasiŋ samob, taŋ Anôtô kêkêŋ gêdêŋ aêac naŋ. 13 Amboac tonaŋ aêac asôm biŋ, taŋ ŋamalacnêŋ kauc kêdôŋ naŋ atom, asôm biŋ, taŋ Ŋalau kêdôŋ naŋ, ma awa biŋ Ŋalauŋa sa gêdêŋ lau, taŋ sêwê kaiŋ Ŋalau naŋ.

14 Mago ŋac, taŋ gêwê kaiŋ Ŋalau atom naŋ, êkôc gêŋ, taŋ Anôtônê Ŋalau êkêŋ naŋ, sa atom. Eŋ oc êlic amboac gêŋ meloc ma nê kauc êsa êpi gêŋ tau atom, gebe Ŋalau êwê lau acgom, go sêpuc ŋam naêndêŋgeŋ. 15 Ŋac taŋ gêwê kaiŋ Ŋalau naŋ, êtôm gebe êpuc gêŋ samob ŋam, mago ŋac teŋ êpuc ŋac, taŋ gêwê kaiŋ Ŋalau naŋ, nê ŋam êtôm atom.

16 Asa kêjala Apômtaunê taê gêjam geboc êndôŋ biŋ êndêŋ eŋ.”
Aêac tec tatap Kilisinê taê gêjam sa.

Copyright information for `JAE