1 Corinthians 6

Lau samuc nêŋ mêtôcwaga sêmêtôc lau buna atom

Amboac ondoc, amacnêm ŋac teŋ embe nê biŋ êndêŋ nê ŋac teŋ ênêc, oc maja tau atom ma êndêŋ ŋac samuc teŋ êna gebe êmêtôc ênê biŋ me. Eŋ êndêŋ Anôtônê lau ênamaŋ gebe sêmansaŋ biŋ tau. Anôtônê lau oc sêmêtôc lau nomŋa samob. Biŋ tonaŋ amac ajala me masi. Amboac ondoc, amac embe amêtôc lau nomŋa samob, oc atôm gebe amêtôc nêm biŋ ŋasawaŋa ŋasec-ŋasec atom me. Aêac oc tamêtôc aŋela amboac tonaŋ. Biŋ tonaŋ amac ajala me masi. Embe tamêtôc aŋela, go tatôm gebe tamêtôc nêŋ biŋ nom tonecŋa atom me. Amboac tonaŋ biŋ nom tonecŋa embe êlênsôŋ amac, go lau, taŋ gôlôac dabuŋ sêlic êsêac sêmoa tomôkêŋ samucgeŋ naŋ, sêmêtôc biŋ tau me. Majem taôm. Amboac ondoc, amacnêm ŋac tokauc teŋ gêmoa, taŋ kêtôm gebe êmêtôc lasitêwainêŋ biŋ ŋasawaŋa naŋ, oc gêmoa atom me. Tec akêŋ lasitêwainêŋ biŋ gêdêŋ lau-sêkêŋ- gêwiŋ-atomwaga gebe sêmêtôc nec.

Amac akêŋ taôm adêŋ mêtôcwaga, tec gêwa amac sa gebe asô sugac. Kêtu asageŋŋa amac aôc sec, taŋ sêgôm gêdêŋ amac naŋ atom. Kêtu asageŋŋa amac ajac jao gebe sêjaŋgo gêŋ aŋga amacŋa. Mago tonaŋgeŋ atom. Amac taôm agôm sec to ajaŋgo gêŋ su ma agôm gêŋ tau gêdêŋ taôm nêm lasitêwai. Amac ajalagac gebe lau sec sêwê kaiŋ Anôtônê gamêŋ êtu nêŋ gêŋlênsêm atom. Ansau taôm atom. Lau mockaiŋo to mockaiŋŋa to êsêac, taŋ sêjam sakiŋ gêdêŋ gwam ma êsêac, taŋ sêgôm biŋ sêjam tauŋŋa popoc to ŋapalê, taŋ sêkêŋ tauŋ têtôm lauo ma ŋacwaga, taŋ sêkwa ec tauŋ naŋ, 10 ma geŋgeŋtêna to lau mateŋ katu gêŋŋa ma lau, taŋ sênôm gêŋ e kêjaŋiŋ êsêac to êsêac, taŋ sêsôm biŋ alôb-alôb ma kêjaŋgowaga, lau samob tonaŋ ŋai oc sêwê kaiŋ Anôtônê gamêŋ êtu nêŋ gêŋlênsêm atom. 11 Gêmuŋgeŋ amacnêm ŋagêdô sêgôm gêŋ amboac tonê. Mago galoc Anôtô kêkwasiŋ amac su e atu Anôtônê laugac. Galoc Anôtô kêmasaŋ amacnêm biŋ e gêlic amac atu lau gêdêŋ kêtu Apômtau Jesu Kilisi nê ŋaê to aêacnêŋ Anôtônê Ŋalauŋa.

Alambiŋ Anôtô ŋa nêm ôlim

12 “Gêŋ samob kêtôm gebe jaŋgômŋa,” mago gêŋ samob tau oc êmoasiŋ aê atom. “Gêŋ samob kêtôm gebe jaŋgômŋa,” mago ŋateŋ ênam gôliŋ aê atom. 13 Biŋŋanô, lau sêsôm gebe Gêŋ taniŋŋa gêjac têntacwalô ŋawae, ma têntacwalô gêjac gêŋ taniŋŋa ŋawae.” Mago Anôtô oc enseŋ lulugeŋ su. Aêac ôliŋ gêjac gêŋ mockaiŋo to mockaiŋŋa ŋawae atom, gêjac Apômtau tau ŋawae. Ma Apômtau gêjac aêac ôliŋ ŋawae. 14 Anôtô gêŋu Apômtau sa ma oc êŋu aêac sa ŋa nê ŋaclai amboac tonaŋ. 15 Amac ôlim kêtu Kilisinê ôli ŋagêŋlêlôm. Amac ajala biŋ tonaŋ me masi. Ma amboac ondoc, oc jakôc Kilisinê ôli ŋagêŋlêlôm teŋ ma jaŋgôm gêŋ tau êtu mockaiŋo ôli ŋagêŋlêlôm teŋ me. Masigoc. 16 Ŋac taŋ êmoa êwiŋ awê mockaiŋoŋa naŋ, êsêagêc oc têtu ôli tageŋ. Amac ajala biŋ tonaŋ me masi. Teto gêc gebe “Êsêagêc oc têtu ŋanô tageŋ.” 17 Mago ŋac, taŋ gêbiŋ tau tôŋ tamiŋ Apômtau naŋ, gêwê kaiŋ Ŋalau tageŋ gêwiŋ eŋ. 18 Aêc gêŋ mockaiŋoŋa su. Ŋac teŋ embe êŋgôm sec ŋagêdô, oc êlênsôŋ eŋ tau ôli atom. Mago embe êŋgôm mockaiŋ, oc êŋgôm sec êndêŋ tau ôli solop. 19 Amac ôlim kêtu Ŋalau Dêbuŋ, taŋ gêmoa amacnêm ŋalêlôm naŋ, nê lôm dabuŋ. Ôlim kêtu amacnêm gêŋ atom, Anôtô kêkêŋ gêdêŋ amac. Amac ajala atom me. 20 Eŋ gêjam ôli amac ŋa ŋaôli kapôêŋ. Amboac tonaŋ alambiŋ Anôtô ŋa amac ôlimgeŋ.

Copyright information for `JAE