1 John 5

Takêŋ gêwiŋ go taku nom ŋaŋaclai tulu

Lau samob, taŋ sêkêŋ gêwiŋ gebe Jesu eŋ Kilisi naŋ, têtu Anôtônê ŋapalê. Ma samob, taŋ têntac gêwiŋ tama naŋ, têntac gêwiŋ latu amboac tonaŋgeŋ. Aêac embe têntac êwiŋ Anôtô to tamansaŋ ênê biŋsu, oc êwa aêac sa gebe têntac gêwiŋ ênê latui amboac tonaŋgeŋ. Têntac êwiŋ Anôtô tau tonec gebe tamansaŋ ênê biŋsu. Ma ênê biŋsu tau ŋawapac atom. Lau samob, taŋ têtu Anôtônê ŋapalê naŋ, sêku nom tulu. Ma aêacnêŋ takêŋ gêwiŋ kêtu taku nom tulu ŋamôkê. Asa tec oc êku nom tulu. Ŋac tageŋ, taŋ kêkêŋ gêwiŋ gebe Jesu eŋ Anôtônê Latu.

Anôtô gêwa Latu sa

Jesu Kilisi eŋ gêmêŋ ŋa bu to dec. Eŋ gêmêŋ tobugeŋ atom, gêmêŋ tobu ma dec gêwiŋ. Ma Ŋalau tau gêwa biŋ tonaŋ sa gebe biŋŋanô, gebe Ŋalau eŋ biŋŋanô tau. Amboac tonaŋ sêwa-biŋŋanô-sawaga têlêac tonec, Ŋalau ma bu to dec. Ma êsêac têlêac tau tageŋ. Aêac embe takêŋ êwiŋ biŋ, taŋ ŋamalac sêwa sa naŋ, go takêŋ êwiŋ biŋ, taŋ Anôtô gêwa sa toŋanô kêlêlêc su naŋ, amboac tonaŋgeŋ. Biŋ taŋ Anôtô gêwa sa naŋ tonec gebe gêwa nê Latu sa. 10 Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ Anôtônê Latu naŋ, gêwê kaiŋ biŋ, tê Anôtô gêwa sa nê. Ŋac taŋ kêkêŋ gêwiŋ Anôtô atom naŋ, kêkêŋ Anôtô kêtu dansaŋtêna, gebe eŋ kêkêŋ gêwiŋ biŋ, taŋ Anôtô gêwa sa kêpi tau nê Latu naŋ atom. 11 Ma biŋ, taŋ Anôtô gêwa sa naŋ, tonec gebe Anôtô kêkêŋ aêac daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ. Ma daŋgôŋ mateŋ jali tonaŋ ŋam kêsêp ênê Latu. 12 Ŋac taŋ gêwê kaiŋ Anôtônê Latu naŋ, gêwê kaiŋ êŋgôŋ mata jali. Ma ŋac, taŋ gêwê kaiŋ Latu atom naŋ, gêwê kaiŋ êŋgôŋ mata jali atom amboac tonaŋgeŋ.

Biŋ daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋŋa

13 Aê kato biŋ tonaŋ gêdêŋ amac, taŋ akêŋ gêwiŋ Anôtônê Latunê ŋaê naŋ, gebe ajala amac awê kaiŋ aŋgôŋ matem jali teŋgeŋ. 14 Aêac embe tateŋ gêŋ êtôm ênê biŋ, oc êkêŋ taŋa aêac, tec dandêŋ eŋ tana totêntac êpa sugeŋ. 15 Aêac embe tajala gebe êkêŋ taŋa biŋ, taŋ tateŋ naŋ, go tajala gebe takôc gêŋ, taŋ tateŋ naŋ, aŋga ênê su.

16 Ŋac teŋ embe êlic lasi êŋgôm sec, taŋ kêtôm gebe enseŋ eŋ su ênaŋa atom, naŋ eteŋ Anôtô, go êkêŋ eŋ êŋgôŋ mata jali. Biŋ tonaŋ kêkanôŋ lau, taŋ sêgôm sec, taŋ kêtôm gebe enseŋ êsêac su sênaŋa atom naŋ. Mago sec teŋ gêc, taŋ kêtôm gebe enseŋ ŋamalac su sênaŋa. Aê jasôm gebe ateŋ mec êtu sec tonaŋŋa atom. 17 Biŋ geo samob tonaŋ sec. Mago sec ŋagêdô kêtôm gebe enseŋ ŋamalac su sênaŋa atom.

18 Aêac tajalagac gebe Anôtônê ŋapaIê samob sêgôm sec atom, Anôtônê Latu tau gejob êsêac, gebe Sadaŋ tau êmoasac êsêac atom.

19 Aêac tajalagac gebe aêac aŋga Anôtônê ma nom samucgeŋ kêsô Sadaŋ ŋalabu.

20 Ma aêac tajalagac gebe Anôtônê Latu gêmêŋ, tec kêkêŋ kauc gêdêŋ aêac gebe tajala Anôtô ŋanô. Ma tamoa dawiŋ Anôtô ŋanô tau gebe dawiŋ ênê Latu Jesu Kilisi. Ŋac tonaŋ Anôtô ŋanô ma daŋgôŋ mateŋ jali teŋgeŋ ŋam eŋ. 21 O ŋôc gêŋac, ajop taôm êndêŋ anôtôi jaba.

Copyright information for `JAE