1 Samuel 14

Jonatan kêkili siŋwaga Pilistiŋa

Bêc teŋ Saul latu Jonatan kêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ gebe “Ajôc, dandêŋ Pilistinêŋ siŋwaga, taŋ sêŋgôŋ ŋamakeŋ ônêŋa naŋ tana.” Mago kêsôm ŋawae gêdêŋ tama atom. Gêdêŋ tonaŋ Saul kêkô ka ŋanô teŋ ŋalabu aŋga malac Migron, taŋ gêc Gibea naŋ, ma lau 600 sêmoa sêwiŋ eŋ. Ma Ahija, Iskiabod nê lasi Ahitub latu eŋ kêsô ŋakwê dabuŋ. * Ahitub eŋ Apômtaunê dabuŋwaga Eli, taŋ gêŋgôŋ Silo naŋ, nê latu Pinehas latu eŋ. Lau teŋ sêŋô Jonatan gêja ŋawae atom. Aŋga intêna ŋamaŋgi, taŋ Jonatan kêsa gebe naêô lasê lau Pilisti nêŋ siŋwaga naŋ, poc soso baliŋ luagêc kêkô makeŋ-makeŋ, sêsam teŋ gebe Beses ma teŋ gebe Sene. Teŋ kêkô gêmu kêsô Mikmasŋa ma teŋ kêkô gêmu kêsa Gebaŋa.

Jonatan kêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gebe “Ajôc, talom dandêŋ lau samuc naŋ siŋwaga tana. Oc moae Apômtau ênam kôm êtu aêagêcŋa. Eŋ kêtôm gebe êkêŋ aêagêc taku ŋacjo tulu ma ŋacjo taêsam me luagêcgeŋ têtôm gebe sêkô eŋ auc atom.” Ma ênê ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm êtôm aôm taêm gêjam. Ônamaŋ. Aê oc jawiŋ aôm. Biŋ taŋ aôm taêm gêjam naŋ, aê taêc gêjam amboac tonaŋgeŋ.” Jonatan kasôm gebe “Ŋajam, talom natatôc tauŋ êndêŋ êsêac sêlic aêagêc. Êsêac embe sêsôm êndêŋ aêagêc gebe ‘Akô tonaŋ e aêac awac’, go aêagêc takô maleŋ ma dandêŋ êsêac tana atom. 10 Mago embe sêsôm gebe ‘Api andêŋ aêac amêŋ’, go aêagêc tapi tana gebe biŋ tonaŋ oc êkêŋ puc aêagêc gebe Apômtau kêkêŋ lau Pilisti sêsêp aêagêc lemeŋ.” 11 Amboac tonaŋ êsêagêc têtôc tauŋ gêdêŋ Pilisti nêŋ siŋwaga sêlic êsêagêc. Ma lau Pilisti sêsôm gebe “Alic acgom, Ebolai sêsa aŋga gêsuŋ, taŋ sêsiŋ tauŋ sêmoa naŋ sêmêŋ.” 12 Go sêmôêc gêdêŋ Jonatan agêc nê ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gebe “Api andêŋ aêac amêŋ. Aêac abe atôc gêŋ teŋ êndêŋ amagêc.” Jonatan kêsôm gêdêŋ nê ŋac gebe “Ajôc, ôndaŋguc aê. Apômtau kêkêŋ êsêac sêsêp Israel lemeŋ sugac.” 13 Jonatan kêgalap kêpi ŋa akaiŋ to lêma gêmuŋ ma nê ŋac kêdaguc eŋ. Jonatan kêsôlô lau Pilisti jagwac-jagwac jasêc ma nê ŋac gêjac êsêac êndu kêdaguc-kêdaguc. 14 Jonatan agêc nê ŋac sêjac siŋ kwapuc ma sêjac lau amboac 20 êndu aŋga nom ŋasawa sauŋ teŋ. 15 Pilisti nêŋ siŋwaga selendec ŋanô ma lau Pilisti samob amboac tonaŋ. Siŋwaga to sêjaŋgowaga katuŋ uŋ tageŋ. Ôjô gêjam ma Anôtô kêtakê êsêac ŋanôgeŋ.

Sêku lau Pilisti tulu

16 Saulnê dibwaga aŋga malac Gibea Benjaminŋa sêlic Pilisti sêwê sêlêsageŋ. 17 Amboac tonaŋ Saul kêsôm gêdêŋ lau, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ gebe “Asa lau sa ma alic asa gêwi aêac siŋ.” Sêsa lau sa e sêlic gebe Jonatan agêc ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, sêmoa atom. 18 Tec kêsôm gadêŋ Ahija gebe “Ôkôc Anôtônê poac ŋakatapa ômôêŋ.” Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ êsêac sêbalaŋ Anôtônê poac ŋakatapa gêwiŋ lau Israel. 19 Saul kêsôm biŋ gêdêŋ dabuŋwaga gêmoa ma ŋaonda aŋga Pilisti nêŋ gamêŋ becoboŋa kêtu kapôêŋ. Tec Saul kêsôm gêdêŋ dabuŋwaga gebe “Ôpuc kapoac dabuŋ atom.” 20 Go Saul gêwiŋ lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ naŋ, têdênaŋ tauŋ sebe sênac siŋ. Êsêac sêlic gebe lau Pilisti sêjac tauŋ sejogeŋ ma ŋalênsôŋ kêtu kapôêŋ. 21 Ma lau Ebolai, taŋ sêmoa sêwiŋ Pilisti kwanaŋgeŋ ma sêwiŋ êsêac jasêŋgôŋ gamêŋ becoboŋa naŋ, sêwi êsêac siŋ ma sêkac tauŋ ôkwi jasêwiŋ Saul agêc Jonatan. 22 Ma lau Israel samob, taŋ sêsiŋ tauŋ sêmoa lôc Epraim naŋ, sêŋô ŋawae gebe lau Pilisti sêc siŋ su sêja, tec êsêac jasêwiŋ ma sêjanda lau Pilisti amboac tonaŋgeŋ. 23 Amboac tonaŋ Apômtau gêjam Israel kêsi gêdêŋ bêc tonaŋ ma sêjac siŋ e jasêlêlêc malac Bet Awen su.

Siŋ gêbacnê ma biŋ kêsa

24 Lau Israel sêjac siŋ e tekweŋ gêbac samucgeŋ, gebe gêdêŋ bêc tonaŋ Saul kêtôc lêma ma kêjatu nê lau gebe “Aê japuc boa ŋac, taŋ êniŋ gêŋ e oc naêsêp ma aê jakac ŋoc kamocgôc êpi ŋoc ŋacjo.” Amboac tonaŋ lau teŋ aweŋsuŋ kêsac gêŋ taniŋŋa teŋ atomanô. 25 Ma lau samob jasêô lasê maleŋ ma têtap lêp sa gêc nom. 26 Mago lau, taŋ têtap sa ma sêlic lêp tau gêwê naŋ, nêŋ teŋ kêmêtôc lêma jakêkôc mêŋgeŋ ŋagec atom gebe têtêc Saul nê biŋ kêpuc boaŋa. 27 Mago Jonatan gêŋô tama kêsôm biŋ êpuc boa lauŋa tonaŋ atom. Tec eŋ kêmêtôc nê tôc, taŋ kêmêgôm naŋ, jakêsac ŋatêpôê kêsêp lêp, go kêkêŋ kêsô awasuŋ ma gêŋ tau kêlau eŋ. 28 Go lau tau nêŋ ŋac teŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Tamam gêjac jao gêŋ tonaŋ to kêtôc lêma gêwiŋ ma kêsôm gebe ‘Aê japuc boa ŋac, taŋ êniŋ gêŋ êndêŋ ocsalô tonec.’ Tec lau samob tekweŋ gêbac.” 29 Go Jonatan kêsôm gebe “Aê tamoc gêgôm keso gêdêŋ aêacnêŋ lau, Alic acgom, aê matocanô ŋawa kêsa gebe gaeŋ lêp tonec ŋagecgeŋ. 30 Ocsalô tonec lau embe sêniŋ gêŋ, taŋ sêjaŋgo su aŋga ŋacjo nêŋ naŋ, oc ŋajam êlêlêc, oc sênac lau Pilisti popoc samucgeŋ.”

31 Gêdêŋ bêc tonaŋ lau Israel sêku lau Pilisti tulu to sêjanda êsêac aŋga Mikmas e gêdêŋ Aijalon. Mago lau tekweŋ gêbac ŋanô. 32 Tec êsêac jasêkac domba to bulimakao ŋalatu, taŋ sêjaŋgo su naŋ ŋagaôgeŋ, ma sêjac êndu gêc nom ŋaôma paliŋ-paliŋgeŋ ma seŋ ŋamêsôm todecgeŋ. 33 Go êsêac sêsôm gêdêŋ Saul gebe “Ôŋô acgom, lau sêgôm sec gêdêŋ Apômtau ma seŋ gêŋ todec.” Eŋ kêsôm gebe “Amac agôm secgoc. Ansambi poc kapôêŋ teŋ êmêŋ tonec.” 34 Go Saul gêjac têku nê biŋ gebe “Andêŋ lau naasôm êndêŋ êsêac gebe ‘Lau samobgeŋ sêkôc nêŋ bulimakao to domba dêndêŋ aê sêmêŋ gebe sêmbuc aŋga tonec ma sêniŋ. Mago aŋgôm sec êndêŋ Apômtau gebe aniŋ gêŋ todecgeŋ atom.’” Amboac tonaŋ gêdêŋ gêbêc lau samob sêkôc nêŋ bulimakao gêdêŋ-gêdêŋgeŋ sêmêŋ ma sêbuc aŋga tonaŋ. 35 Ma Saul gêboa Apômtaunê altar teŋ sa ma altar tau kêtu Saulnê altar ŋamataŋa, taŋ gêboa gêdêŋ Apômtau naŋ.

36 Go Saul kêsôm gebe “Ajôc, tasêp tandaŋguc lau Pilisti tana êndêŋ êmbêc ma tajaŋgo êsêacnêŋ gêŋ su e oc êpi, ma êsêacnêŋ ŋac teŋ êwê aêac sa atom.” Lau samob sêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm gêŋ, taŋ taêm gêjam gebe ŋajam naŋ.” Mago dabuŋwaga kêsôm gebe “Tatu gasuc dandêŋ Apômtau tana acgom.”

37 Amboac tonaŋ Saul kêtu kênac Anôtô gebe “Aê jasêp najanda lau Pilisti me masi. Aôm oc ôkêŋ êsêac sêsêp Israel lemeŋ me masi.” Mago Anôtô gêjô eŋ awa gêdêŋ bêc tonaŋ atom. 38 Tec Saul kêsôm gebe “Amac lau nêŋ kasêga samob, amêŋ ma akip biŋ sa e ajala gebe asa gêgôm keso gedeŋ ocsalô tonec biŋŋanôgeŋ. 39 Aê jasôm êtu tôŋ êtu Apômtau, Israelnêŋ kêsiwaga, taŋ gêmoa mata jali naŋŋa, gebe biŋ tau embe anêc aê latuc Jonatanŋa eŋ oc êmac êndu biŋŋanô.” Mago lau nêŋ teŋ gêjô eŋ awa atom. 40 Go Saul kêsôm gêdêŋ lau Israel samob gebe “Amac lau samob akô ŋamakeŋ ma aêagêc latuc Jonatan akô ŋamakeŋ.” Ma lau samob sêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm gêŋ, taŋ gôlic gebe oc ŋajam naŋ.” 41 Tec Saul kêsôm gebe “O Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, amboac ondoc tec gôjô nêm sakiŋwaga awa gêdêŋ ocsalô tonec atom. O Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, tôp tau embe ênêc aê me latuc Jonatan, go ôkêŋ Urim, * mago embe tôp tau ênêc nêm lau Israelŋa, go ôkêŋ Tumim.” * Ma Jonatan agêc Saul sêwê kaiŋ tôp ma lau Israel sêmoa. 42 Go Saul kêsôm kêtiam gebe “Apuc kapoac êtu aêagêc latuc Jonatanŋa.” Ma kêtap Jonatan sa.

43 Go Saul kêsôm gêdêŋ Jonatan gebe “Ôsôm êndêŋ aê gebe gôgôm asageŋ.” Tec Jonatan kêsôm lasê gêdêŋ eŋ gebe “Biŋŋanô, aê gaeŋ lêp ŋagec, taŋ kêsap tôc, taŋ kamêgôm naŋ tôŋ. Aê tec kakô aê jamac êndumaŋ.” 44 Ma Saul kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm embe ômac êndu atom, go Anôtô enseŋ aê sumaŋ.” 45 Go lau sêsôm gêdêŋ Saul gebe”Jonatan taŋ kêku ŋacjo tulu toŋaclaigeŋ aŋga Israel ŋalêlôm naŋ, oc êmac êndu me. Masianô. Aêac asôm êtu tôŋ êtu Apômtau, taŋ gêmoa mata jali naŋŋa gebe ênê môkêlauŋ tageŋ êu tau êsêp nom atom.” Amboac tonaŋ lau sêjam Jonatan kêsi gebe êmac êndu atom. 46 Go Saul kêjanda lau Pilisti kêtiam atom ma gêc gêja. Ma lau Pilisti sêc sêmu sêja nêŋ gamêŋ.

Saulnê gôliŋ to gôlôac

47 Gêdêŋ taŋ Saul kêtu kiŋ Israelŋa su naŋ, eŋ gêjac siŋ gêdêŋ nê ŋacjo aŋga gamêŋ samob. Eŋ gêjac siŋ gêdêŋ lau Moab to Amon ma Edom, gêjac siŋ gêdêŋ kiŋ Sobaŋa ma gêdêŋ lau Pilisti. Aŋga gamêŋ samob, taŋ eŋ gêjac siŋ kêsa naŋ, eŋ kêku êsêac tulu. 48 Eŋ kêtôc nê ŋaclai ma kêku lau Amalek tulu, ma gêjam Israel kêsi aŋga lau sêjaŋgowaga nêŋ.

49 Saul latui nêŋ ŋaê tonec gebe Jonatan agêc Iswi ma Malkisua. Ma latuio nêŋ ŋaê tonec gebe awêsêga nê ŋaê Merab, ma awê sauŋ nê Mikal. 50 Saul tau nê awê nê ŋaê gebe Ahinoam, eŋ Ahimas latuo. Ênê siŋwaganêŋ ŋac siŋsêlêc nê ŋaê Abner. Eŋ Saul tama sauŋ Ner latu. 51 Saul tama Kis ma Abner tama Ner êsêagêc nêŋ tameŋi Abiel.

52 Gêdêŋ têm samob, taŋ Saul gêmoa nom naŋ, eŋ gêjac siŋ ŋajaŋa sec gêdêŋ lau Pilisti ŋapaŋ. Ma eŋ embe êlic ŋactêkwa to ŋaclai teŋ, naŋ eŋ êkêŋ eŋ naêwiŋ ênê siŋwaga.
Ŋakwê tau Ebolai sêsam gebe Epod.
,
Tumim to Urim Israelnêŋ kapoac ŋaê.


Copyright information for `JAE