1 Samuel 16

Samuel geŋ oso Dawid kêtu kiŋ

Apômtau kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Nêm ŋalêlôm ŋawapac êtu Saulŋa e êndêŋ ondocgeŋ. Aê katiŋ eŋ su gebe êtu Israelnêŋ kiŋ êtiam atom. Ôkêc niptêkwi êsêp nêm ŋoplakôp ma ôsêlêŋ. Aê jasakiŋ aôm ôndêŋ ŋac Betlehemŋa Isai ôna gebe kajaliŋ latuinêŋ teŋ sa gebe êtu kiŋ.” Mago Samuel kêtu kênac gebe “Aê oc jana amboac ondoc. Saul embe êŋô ŋawae, oc ênac aê êndu.” Go Apômtau gêjô eŋ awa gebe “Ôkôc bulimakao têna wakuc teŋ êwiŋ ma ôsôm gebe ‘Aê gamêŋ gabe jakêŋ da êndêŋ Apômtau.’ Go ôkalem Isai êniŋ da ŋamoasiŋ êwiŋ. Aê oc jaoc biŋ, taŋ ôŋgômŋa naŋ, lasê êndêŋ aôm. Ma aôm ôniŋ oso ŋac, taŋ aê oc jasam êndêŋ aôm naŋ.” Samuel gêgôm kêtôm Apômtau kêsôm gêdêŋ eŋ ma gêja malac Betlehem. Malac tau ŋagejobwaga sêpuc eŋ tôŋ- tôŋ tonêŋ ŋalêlôm ŋatutucgeŋ ma sêsôm gebe “Kôsêlêŋ biŋ ŋajamŋa me.” Eŋ gêjô êsêac aweŋ gebe “Aec, aê gamêŋ kêtu biŋ ŋajamŋa. Aê gamêŋ gabe jakêŋ da êndêŋ Apômtau. Anam dabuŋ taôm gebe mêŋêwiŋ aê ma takêŋ da tau.” Go eŋ tau gêjam mec Isai to latui ma keteŋ êsêac gebe mêŋsêkêŋ da sêwiŋ.

Êsêac sêô lasê ma Samuel gêlic Eliab, tec geboc Apômtaunê ŋac êniŋ oso eŋŋa tau. Mago Apômtau kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Ôê taêm eŋ ôliŋ ŋawasi to waso-waso atom. Aê katiŋ eŋ su, gebe aê galic gêŋ kêtôm ŋamalac sêlic naŋ atom. Ŋamalac sêlic gêŋ, taŋ gêc dêmôêŋa naŋ ma Apômtau gêbi ŋalêlôm lêtêŋ.” Isai gêmôêc Abinadab ma kêkôc eŋ gêdêŋ Samuel gêja. Mago eŋ kêsôm gebe “Apômtau kêjaliŋ eŋ sa atom amboac tonaŋgeŋ.” Go Isai kêkêŋ Sama gêja, mago Samuel kêsôm gebe “Apômtau kêjaliŋ eŋ sa atom amboac tonaŋgeŋ.” 10 Isai kêkêŋ latui 7 dêdêŋ Samuel sêja. Ma Samuel kêsôm gêdêŋ Isai gebe “Apômtau kêjaliŋ êsêac tonec ŋai nêŋ teŋ sa atom.” 11 Go Samuel kêtu kênac Isai gebe”Latômi tecenaŋgeŋ me.” Ma Isai gêjô eŋ awa gebe “Ŋac sauŋ gacgeŋ gêmoa, eŋ gejob domba gêmoa.” Samuel kêsôm gêdêŋ Isai gebe “Ôkêŋ lau nasêkôc eŋ sêmêŋ. Aêac oc daŋgôŋ sic atom e eŋ êmêŋ acgom.” 12 Amboac tonaŋ kêkêŋ lau jasêkôc eŋ sêmêŋ. Eŋ laŋôanô ŋajamanô to mataanô ŋakêŋkêŋ ma ôli e ŋawasi laŋgwageŋ. Ma Apômtau kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Ajôc, ôniŋ oso eŋ, ŋac tau tonec.” 13 Samuel kêkôc niptêkwi ŋaŋoplakôp ma geŋ oso Dawid aŋga têwai ŋalêlôm. Go Apômtaunê Ŋalau kêsêp Dawid ŋalêlôm jagêjam eŋ auc gêdêŋ bêc tonaŋ ma gê tôŋgeŋ gêja. Samuel gêdi ma gêc gêja Rama.

Dawid gêjac gêŋ wêŋa kêtu Saulŋa

14 Apômtaunê Ŋalau gêwi Saul siŋ ma ŋalau sec teŋ aŋga Apômtaunê kêlêsu eŋ. 15 Go Saulnê sakiŋwaga sêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm kôjala gebe ŋalau sec aŋga Anôtônê kêlêsu aôm gêmoa. 16 Amboac tonaŋ ma ŋatau, ôjatu nêm sakiŋwaga aêac gebe ansom ŋac gêjac gêŋ wêŋawaga teŋ. Ma embe ŋalau sec aŋga Anôtônê mêŋêlêsu aôm eŋ oc ênac gêŋ wêŋa ma nêm ŋalêlôm êtu malô êtiam.” 17 Saul kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Ŋajam, ansom ŋac-gêjac-gêŋ-wêŋawaga teŋ ma akôc eŋ andêŋ aê amêŋ.” 18 Sakiŋwaganêŋ teŋ kêsôm gebe “Aê galic Isai aŋga Betlehem nê latu teŋ gêjac gêŋ wêŋa ŋajamanô. Eŋ ŋactêkwa to ŋaclai ma kêsôm biŋ tokauc to laŋôanô ŋajam ma Apômtau gêmoa gêwiŋ eŋ.” 19 Amboac tonaŋ Saul kêsakiŋ lau dêdêŋ Isai sêja ma kêsôm gebe “Ôsakiŋ latôm Dawid, taŋ gejob domba gêmoa naŋ, êndêŋ aê êmêŋ.” 20 Tec Isai kêkôc doŋki teŋ jakêkêŋ polom gêsac ŋaô to wain kêsêp ŋaôlic teŋ ma noniŋ ŋalatu kapoac teŋ ma kêsakiŋ latu Dawid gebe êkêŋ gêŋ tau êndêŋ Saul. 21 Amboac tonaŋ Dawid gêdêŋ Saul gêja ma gêjam sakiŋ eŋ. Ma Saul têtac gêwiŋ Dawid ŋanôgeŋ ma kêkêŋ eŋ kêtu ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ. 22 Ma Saul kêsakiŋ biŋ gêdêŋ Isai ma kêsôm gebe “Ôkêŋ latôm Dawid ênam sakiŋ aê êmoa gebe aê galic eŋ ŋajam.” 23 Ma kêtôm têm samob, taŋ Anôtônê ŋalau sec kêlêsu Saul naŋ, Dawid kêkôc nê geŋ wêŋa ma gêjac e kêmoasiŋ Saul ma ôli ŋajam kêsa ma ŋalau sec gêwi eŋ siŋ.

Copyright information for `JAE