1 Samuel 18

Jonatan kêmoatiŋ poac gêwiŋ Dawid

Dawid gêjam biŋgalôm gêdêŋ Saul su acgom, go Jonatan agêc Dawid sê sêlêb gêdêŋ tauŋ ma Jonatan têtac gêwiŋ eŋ kêtôm têtac gêwiŋ tau. Ma Saul kêkôc Dawid tôŋ gêmoa gêwiŋ eŋ gedeŋ tôŋgeŋ ma gêwi eŋ siŋ gêmu gêja tamanê andu kêtiam atom. Go Jonatan kêmoatiŋ poac gêdêŋ Dawid gebe eŋ têtac gêwiŋ Dawid amboac têtac gêwiŋ tau. Jonatan kêkwalec ŋakwê, taŋ eŋ tau kêsô naŋ, su kêkêŋ gêdêŋ Dawid ma kêkêŋ nê laukasap to nê siŋ ma talam to ômbiŋkap gêwiŋ. Kêtôm têm samob, taŋ Saul kêsakiŋ kêtu kôm tokaiŋ- tokaiŋŋa naŋ, Dawid gêjam kôm tau toŋanôgeŋ. Kêtu tonaŋŋa Saul kêkêŋ eŋ kêtu nê lau siŋŋa nêŋ siŋsêlêc. Biŋ tonaŋ gêjac lau samob mateŋanô ŋajam ma Saulnê sakiŋwaga sêlic ŋajam amboac tonaŋgeŋ.

Saul gêjam lêmuŋ Dawid

Gêdêŋ taŋ Dawid gêjac Pilisti tau êndu ma lau siŋ sêmu sêja nêŋ gamêŋ naŋ, lauo aŋga malac Israel ŋa samob sêsa sêja sebe sêpuc Saul tôŋ-tôŋ. Êsêac sêjam wê têntac ŋajam ŋa tooŋ ma gegob ma têtê wê. Lauo têtu samuc ma sêjam wê sêjô-sêjô tauŋ gebe

“Saul gêjac nê ŋacjo 1,000
ma Dawid gêjac nê 10,000.”
Saul gêŋô biŋ tonaŋ ŋajam atom ma têtac ŋandaŋ secanô. Eŋ kêsôm gebe “Êsêac sêkêŋ 10,000 gêdêŋ Dawid ma 1,000 geŋ gêdêŋ aê. Tec galoc kêtap gêŋ samob sa su, gêŋ tageŋ naŋ masi eŋ naŋ, tonec gebe êtu kiŋ.” Gêdêŋ bêc tonaŋ Saul gêlic Dawid sec ma gê tôŋgeŋ gêja. 10 Ŋageleŋ Anôtônê ŋalau sec teŋ kêlêsu Saul ma kêlêti gêmoa nê andu ŋalêlôm amboac meloc kêtê eŋ. Dawid gêjac gêŋ wêŋa gêmoa kêtôm eŋ gêgôm-gêgôm ma Saul kêmêgôm nê kêm. 11 Saul kêkôtêŋ nê kêm ma kêsôm gebe “Aê jandiŋ Dawid tôŋ tamiŋ sagiŋ.” Mago Dawid kêtêc kêm su kêtu dim luagêc.

12 Ma Saul kêtêc Dawid gebe Apômtau gêwiŋ eŋ ma gêwi Saul siŋ su. 13 Saul gêwi Dawid siŋ gebe êmoa laŋônêmŋa êtiam atom ma kêkêŋ eŋ kêtu toŋ lausiŋ 1,000ŋa nêŋ kasêga. Amboac tonaŋ eŋ gêwê nê lau kêsô kêsa. 14 Gêŋ samob, taŋ Dawid gêgôm naŋ, ŋanô kêsa gebe Apômtau gêmoa gêwiŋ eŋ. 15 Saul gêlic Dawidnê kôm samob ŋanô kêsa, tec kêtêc eŋ kêlêlêc. 16 Mago Israel to Juda samucgeŋ têntac gêwiŋ Dawid gebe eŋ gêwê êsêac kêsô kêsa.

Dawid gêjam Saul latuo kêtu nê awê

17 Go Saul kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Aê latuco awêsêga Merab tec gêmoa. Aê oc jakêŋ eŋ êndêŋ aôm ônam êtu nêm awê. Ma aôm ônam sakiŋ aê totêmtac êpa sugeŋ to ônac Apômtaunê siŋ.” Gebe Saul taê gêjam gêc taugeŋ gebe “Aê lemoc êpi eŋ atom. Lau Pilisti lemeŋ êpi eŋmaŋ.” 18 Dawid kêsôm gêdêŋ Saul gebe “Aê asa, ma aêŋoc lasitêwai to tamocnê gôlôac lau towae amboac ondoc aŋga Israel, tec aê jatu kiŋ lawa nec.” 19 Mago gêdêŋ têm, taŋ sebe sêkêŋ Saul latuo Merab êndêŋ Dawid naŋ, Saul kêkêŋ eŋ gêdêŋ Adriel aŋga Meholaŋa gêjam eŋ kêtu nê awê.

20 Mago Saul latuo Mikal têtac gêwiŋ Dawid. Êsêac têdôŋ biŋ tonaŋ gêdêŋ Saul ma eŋ gêlic ŋajam. 21 Saul taê gêjam gêc tauŋa gebe “Aê jakêŋ latuco êndêŋ Dawid gebe êtu ênê lakô teŋ ma lau Pilisti senseŋ eŋ su.” Ma Saul kêsôm gêdêŋ Dawid kêtu dim luagêcŋa gebe “Aôm oc ôtu aê laoc.” 22 Ma Saul kêjatu nê sakiŋwaga gebe.”Anam biŋgalôm awiŋ Dawid kelecgeŋ ma asôm gebe ‘Gôlicgac me, kiŋ gêlic aôm ŋajam ma ênê sakiŋwaga samob têntac gêwiŋ aôm amboac tonaŋ galoc ôtu kiŋ lawa.’” 23 Ma Saulnê sakiŋwaga têdôŋ biŋ tau gêdêŋ Dawid. Mago Dawid kêsôm gebe “Amac alic amboac ondoc, jatu kiŋ lawa nec gêŋ sauŋ teŋ me. Aê ŋac ŋalêlôm sawa to ŋac ŋaôma.” 24 Saulnê sakiŋwaga jasêjac miŋ biŋ, taŋ Dawid kêsôm naŋ, gêdêŋ Saul. 25 Tec Saul kêsôm gebe “Asôm biŋ tonec êndêŋ Dawid gebe ‘Kiŋ taê kêka awê ŋaôli atom. Eŋ keteŋ lau Pilisti 100 nêŋ utiŋôlic gebe aôm ôkac kiŋnê kamocgôc êndêŋ ênê ŋacjonêŋ.’” Gebe Saul taê gêjam gêc tauŋa gebe lau Pilisti senseŋ Dawid su. 26 Saulnê sakiŋwaga têdôŋ biŋ tonaŋ gêdêŋ Dawid ma Dawid gêlic ŋajam gebe êtu kiŋ lawa. Noc ênam awêŋa gêcgeŋ 27 ma Dawid gêdi gêwiŋ nê lau gêja ma gêjac lau Pilisti 200 êndu. Go Dawid kêkôc utiŋôlic mêŋketoc tomalageŋ gêc kiŋ laŋônêmŋa. Amboac tonaŋ eŋ kêtu kiŋ lawa ma Saul kêkêŋ latuo Mikal gêdêŋ eŋ gêjam kêtu nê awê.

28 Saul gêlic ma kêjala gebe Apômtau gêmoa gêwiŋ Dawid ma lau Israel samob têntac gêwiŋ eŋ. 29 Tec kêtêc Dawid kêlêlêc ma kêtu ênê soŋo-soŋo gedeŋ tôŋgeŋ. 30 Kêtôm têm samob naŋ lau Pilisti nêŋ gôliŋwaga sêsa sêmêŋ kêtu sênac siŋŋa naŋ, Dawid gêjac siŋ toŋanô kêlêlêc Saulnê sakiŋwaga samob su. Amboac tonaŋ Dawidnê wae kêsa e gêjam sêga.

Copyright information for `JAE