1 Samuel 2

Hananê wê

Go Hana keteŋ nê mec amboac tonec gebe

“Ŋoc ŋalêlôm kêtu samuc Apômtau
aê têtac kêpa su kêtu Apômtauŋa.
Aê aocsuŋ kêsu ŋoc soŋo-soŋo susu
gebe aê katu samuc kêtu aôm gôjam aê saŋa.

“Ŋac dabuŋ teŋ kêtôm Apômtau gêmoa atom.
Apômtau teŋ gêmoa atom, aôm taômgeŋ.
Lamuanô teŋ kêtôm aêacma Anôtô gêmoa atom.
Asôm biŋ tembelem aŋgeŋ teŋ êtiam atom.
Biŋ atoc taôm saŋa êsa awemsuŋ atom,
gebe Apômtau eŋ Anôtô kêjala gêŋŋa
ma eŋ gêjam dôŋ ŋamalac nêŋ kôm.
Lau ŋactêkwa nêŋ talam tulu,
mago lau palê-palê sêjandiŋ ŋaclai sa.
Êsêac taŋ sêŋgôŋ nêŋ masê ŋaô su naŋ, sesom kôm gebe têtap gêŋ sêniŋŋa ŋagec-ŋagec sa.
Ma êsêac, taŋ gêŋ gêjô êsêac su naŋ, galoc gêŋ gêôc êsêac tôŋ.
Awê kapoac kêkôc ŋapalê 7,
mago awê, taŋ kêkôc gôlôac taêsam naŋ, nê ôli kêmêliŋ.
Apômtau gêjac êndu to gêŋu mata jali kêsa.
Eŋ gêwê lau sêsêp lamboam sêja ma gêwê êsêac sêpi sêmêŋ kêtiam.
Apômtau kêkêŋ lau ŋagêdô têtu lau ŋalêlôm sawa ma ŋagêdô lau tolêlôm.
Eŋ kêkôniŋ ma ketoc sa.
Eŋ kêsip lau ŋalêlôm sawa sa aŋga kekop
ma gêôc lau sêpô lênawaga sa aŋga waomôkê,
gebe kêkêŋ êsêac sêŋgôŋ sêwiŋ gôliŋwaga towae
ma sêwê kaiŋ lêpôŋ tetoc lau saŋa.
Gebe Apômtau kêtu nom ŋaalê ŋatau
ma kêkwê nom kêkô alê tau ŋaô.

“Eŋ oc ejop nê lau dabuŋ eŋkaiŋ,
mago lau alôb-alôb oc sênaŋa sêmoa ŋakesec ŋalêlôm gebe ŋac teŋ etoc tau sa êtu tau nê ŋaclaiŋa atom.
10 Apômtau oc êtuc nê ŋacjo popoc
ma Lôlôc Ŋatau êkêŋ wapap ênac aŋga undambê.
Apômtau oc êmêtôc nom e naêndêŋ ŋamadiŋ.
Eŋ oc êkêŋ ŋajaŋa êndêŋ nê kiŋ ma oc etoc nê ŋac-geŋ-oso-eŋwaga nê ŋaclai sa.”
11 Go Elkana gêmu gêja nê malac Rama kêtiam gêwiŋ nê gôlôac samucgeŋ, ma ŋapalê tau gêjam sakiŋ Apômtau gêmoa dabuŋwaga Eli laŋônêmŋa.

Elinê latui

12 Eli latuagêc sêgôm gêŋ wauc-waucboa, êsêagêc sêwi Apômtau auc. 13 Ma sêgêli ŋagôliŋ dabuŋwagaŋa amboac tonaŋgeŋ. Gêdêŋ taŋ ŋac teŋ kêkêŋ da gêmoa naŋ, dabuŋwaga nê sakiŋwaga mêŋgêô lasê tosala ŋamata têlêac. 14 Bôc tau eletoc êmoa, go êsêli sala êsêp ku me pane me laclu me kuki. Gêŋ samob, taŋ sala kêsêp naŋ, êtu dabuŋwaganê gêŋ. Êsêac sêgôm amboac tonaŋ gêdêŋ lau Israel samob, taŋ sêkêŋ da aŋga Silo naŋ. 15 Mago gêdêŋ Eli latuagêc nêŋ têm, gêdêŋ taŋ ja geŋ ŋalêsi atomgeŋ naŋ, dabuŋwaganê sakiŋwaga mêŋgêô lasê ma kêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ kêkêŋ da gêmoa naŋ, gebe “Ôkêŋ dabuŋwaganê bôc êndêŋ aê gebe japac sigobgeŋ. Eŋ gebe êkôc bôc senoŋa teŋ aŋga aômnêm atom, gebe êkôc bôc matacgeŋ.” 16 Ma ŋac tau embe êsôm êndêŋ eŋ gebe “Ja êniŋ ŋalêsi su acgom, go ôkôc êtôm têmtac êwiŋ”, go sakiŋwaga asôm gebe “Masianô, galocgeŋ ôkêŋ, ma embe masi, go Jajaŋgo su.” 17 Apômtau gêlic lau wakuc naŋ mêtê sec samucgeŋ gebe sêsu Apômtaunê da susu.

18 Ŋapalê Samuel gêjam sakiŋ Apômtau gêmoa. Eŋ kêjandiŋ obo sakiŋŋa teŋ. 19 Katôm jalageŋ Samuel têna kêsi ŋakwê ôliŋa sauŋ teŋ kêtu eŋŋa. Ma gêdêŋ taŋ êsêagêc nê akweŋ sêpi sêja gebe sêkêŋ da naŋ, eŋ kêkêŋ ŋakwê tau gêdêŋ Samuel. 20 Go Eli gêjam mec Elkana agêc nê awê ma kêsôm gebe “Apômtau êkêŋ awê tonec êkôc nêm ŋapalê sêjô ŋac, taŋ kêkêŋ gêdêŋ Apômtau naŋ su.” Go agêc sêmu sêja nêŋ gamêŋ kêtiam.

21 Ma Apômtau taê gêjam Hana ma eŋ kêkôc ŋapalê ŋac têlêac ma awê luagêc. Ma ŋapalê Samuel kêtu kapôêŋ gêmoa-Apômtau laŋônêmŋa.

22 Eli kêtu ŋamalacanô su ma gêŋô latuagêc nêŋ biŋ samob, taŋ sêgôm gêdêŋ lau Israel naŋ, to sêgôm mockaiŋ gêdêŋ lauo, taŋ sêjam sakiŋ aŋga katam lôm becŋa naŋ. 23 Ma kêsôm gêdêŋ êsêagêc gebe “Amagêc agôm gêŋ amboac- tonaŋ kêtu asageŋŋa. Gebe aê gaŋô lau samob sêsôm amagêc nêm gêŋ alôb-alôb ŋawaegac. 24 O latucagêc, awi siŋmaŋ gebe aê gaŋô Apômtaunê lau sêsôm amagêcnêm lêŋ ŋawae ŋajam teŋ atom. 25 Ŋac teŋ embe êŋgôm ŋac teŋ sec, Anôtô oc êmêtôc gêŋ tonaŋ. Mago ŋac teŋ embe êŋgôm sec êndêŋ Apômtau, asa oc êtôm gebe eteŋ êtu ŋac tonaŋŋa.” Tageŋ êsêagêc sêkêŋ taŋeŋ tameŋi awa atom, gebe Apômtau taê gêjam kêtu tôŋ gebe ênac êsêagêc.

26 Samuel kêtôp kêtu kapôêŋ gamoa ma Apômtau to ŋamalac têntac gêwiŋ eŋ.

Apômtau geoc Elinê gôlôac nêŋ biŋ lasê

27 Go Anôtônê ŋac teŋ gêdêŋ Eli gêmêŋ ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Apômtaunê biŋ tonec gebe ‘Aê gaoc tauc lasê gêdêŋ nêm miminê gôlôac gêdêŋ taŋ sêmoa Aiguptu sêsô Parao to nê gôlôac ŋalabu naŋ. 28 Aê kajaliŋ eŋ sa aŋga Israel samob nêŋ gôlôacmôkê gebe êtu ŋoc dabuŋwaga. Eŋ êpi êndêŋ ŋoc altar êna gebe ênsôb jadauŋ ma êsô ŋakwê dabuŋ êkô aê laŋôcnêmŋa. Ma aê kakêŋ lau Israel nêŋ daja samob gêdêŋ miminê gôlôac. 29 Kêtu asageŋŋa aôm matam katu ŋoc daja ma da samob, taŋ kajatu sa naŋ. Kêtu asageŋŋa aôm kotoc latômagêc sa kêlêlêc aê su naŋ, e alôm taôm ŋa da, taŋ ŋoc lau Israel sêkêŋ naŋ, ŋagêŋ mataêjamgeŋ.’ 30 Kêtu tonaŋŋa Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, kêsôm gebe ‘Aê gajac mata su gebe nêm gôlôac to tamamnê gôlôac sêsô-sêsa aê laŋôcnêm endeŋ tôŋgeŋ.’ Mago galoc Apômtau kêsôm gebe ‘Biŋ tonaŋ ênêcŋa. Lau taŋ tetoc aê sa naŋ, aê oc jatoc êsêac sa ma êsêac, taŋ sêpêc gêdô aê naŋ, oc jalic êsêac amboac gêŋ ŋaôma. 31 Ôlic acgom, bêc oc mêŋêô lasê, naŋ jasap aômnêm ŋaclai to tamamnê gôlôac nêŋ ŋaclai su e ŋamalacanô teŋ êmoa nêm gôlôac ŋalêlôm êtiam atom. 32 Êndêŋ onaŋ oc ôsala moasiŋ, taŋ jansêwa êpi lau Israel naŋ, tomatam katugeŋ, ma ŋamalacanô teŋ oc êmoa nêm gôlôac ŋalêlôm êtiam atom endeŋ tôŋgeŋ. 33 Aômnêm ŋac tageŋ aê jatiŋ eŋ su aŋga ŋoc altar atom, eŋ êmoa gebe êtaŋ tomatasulugeŋ e têkwa êmbac-êmbac to nê ŋalêlôm ôluŋ-ôluŋgeŋ. Mago ŋamalacnêŋ siŋ oc enseŋ nêm gôlôac nêŋ lau wakuc su. 34 Gêŋ taŋ êtap latômagêc Hopni agêc Pinehas sa naŋ, êkêŋ puc aôm gebe êsêagêc lulugeŋ oc sêmac êndu bêc tageŋ. 35 Ma aê oc jakêŋ taucŋoc dabuŋwaga ŋaŋêŋ teŋ. Eŋ oc êŋgôm geŋ êtôm aêŋoc taêc gêjam to ŋoc ŋalêlôm. Aê oc jakwê ênê andu teŋgeŋŋa teŋ sa ma eŋ êsêlêŋ êsô-êsa êmoa ŋoc ŋac, taŋ gaeŋ oso eŋ naŋ, laŋônêmŋa endeŋ tôŋgeŋ. 36 Ma nêm gôlôac ŋapopoc samob oc sêndêŋ eŋ sêna ma teteŋ eŋ êtu moni me polom teŋŋa ma oc sêsôm gebe “Aê jateŋ aôm gebe ôkêŋ kôm sakiŋ dabuŋŋa teŋ êndêŋ aê gebe janiŋ polom ŋapopoc ŋagecmaŋ.” ’”

Copyright information for `JAE