1 Samuel 21

Dawid gêc Saul

Go Dawid jagêô lasê Nob gêdêŋ Anôtônê dabuŋwaga Ahimelek aŋga malac Nob. Ahimelek kêpuc Dawid tôŋ-tôŋ to nê ŋalêlôm ŋatutuc ma kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm taômgeŋ gômôêŋ ma teŋ gêwiŋ aôm atom kêtu ageŋŋa.” Ma Dawid kêsôm gêdêŋ dabuŋwaga Ahimelek gebe “Kiŋ kêjatu aê biŋ teŋŋa ma kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Aê jasakiŋ aôm êtu jaeŋ teŋŋa ma jajatu aôm biŋ teŋŋa, mago ŋac teŋ êŋô biŋ tonaŋ ŋawae teŋ atom.’ Amboac tonaŋ gajac noc ŋoc lau gebe sêmêŋ gamêŋ teŋ. Galoc gêŋ teŋ embe ênêc aômŋa amboac polom 5 me gêŋ taniŋŋa ŋagêdô naŋ, ôkêŋ êndêŋ aê.” Mago dabuŋwaga gêjô Dawid awa gebe “Polom ŋaôma teŋ gêc aêŋa atomanô. Polom dênaŋ dabuŋŋageŋ tec gêc. Nêm lau wakuc embe têtu mêtê lauoŋa, go sêniŋ polom tau.” Dawid gêjô dabuŋwaga awa gebe “Biŋŋanô, sêjac jao lauo gêdêŋ aêac bêc ŋagêdô su. Gêdêŋ taŋ aê gadi naŋ, lau sêjam dabuŋ tauŋ. Ocsalô kôm kaiŋ teŋ gêjac aê ŋawae, tec sêjam dabuŋ tauŋ ŋapep sawageŋ.” Amboac tonaŋ dabuŋwaga kêkêŋ polom dabuŋ gêdêŋ eŋ.

21:7 — 23:29 Saul kêjanda Dawid gêmoa mago Dawid kêbuli Saul auc ma kejoŋ siŋwaga toŋ teŋ sa. Êsêac sêsap Dawid tôŋ ma sêjac siŋ geŋgeŋ.

Copyright information for `JAE