1 Samuel 28

Saul agêc awê, taŋ kêtu kênac lau katuŋ

Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ lau Pilisti sêkalem nêŋ siŋwaga samob sêpi tageŋ sebe sênac siŋ êndêŋ lau Israel. Ma nêŋ kiŋ Akis kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Aôm kôjala gebe aôm to nêm lau oc anac siŋ awiŋ aê.” Dawid kêsôm gêdêŋ Akis gebe “Ŋajam, aôm oc ôlic gêŋ, taŋ nêm sakiŋwaga ocgo êŋgôm naŋ.” Ma Akis kêsôm gêdêŋ Dawid gebe “Ŋajam, aê gabe jakêŋ aôm ôtu aê taucŋoc siŋwaga ejop aê endeŋ tôŋgeŋŋa.”

Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Samuel gêmac êndu su ma lau Israel samob têtaŋ taŋiboa kêtu eŋŋa ma sêsuŋ eŋ aŋga taunê malac Rama. Ma Saul kêtiŋ lau, taŋ sêkalem ŋacmatê katuŋ to lau mectomaŋŋa naŋ, su aŋga lau Israelnêŋ gamêŋ. Lau Pilisti sêkac tauŋ sa mêŋsê nêŋ becobo kêkô Sunem, ma Saul kêkac lau Israel samob sa sê nêŋ becobo kêkô gamêŋ ŋabau Gilboa. Gêdêŋ taŋ Saul gêlic lau Pilisti nêŋ siŋwaga taêsam naŋ, eŋ kêtêc tau ŋasec ma nê ŋalêlôm ŋatutuc ŋanô. Go Saul kêtu kênac Apômtau, mago Apômtau gêjô eŋ awa ŋa mê me kapoac me propete aweŋ atom. Amboac tonaŋ Saul kêsôm gêdêŋ nê sakiŋwaga gebe “Ansom awê teŋ, taŋ êtôm gebe êtu kênac ŋacmatê katuŋ naŋ. Aê gabe najatu kênac eŋ.” Ma nê sakiŋwaga sêjô eŋ awa gebe “Awê teŋ gêmoa Endor, taŋ kêtôm gebe êtu kênac ŋacmatê katuŋ naŋ.”

Tec Saul kêsô ŋakwê ŋaôma teŋ gêjam lau ŋaôma laŋôŋ ma nê ŋac luagêc sêwiŋ eŋ sêja. Êsêac jasêô lasê dêdêŋ awê tau gêdêŋ gêbêc ma Saul kêsôm gebe “Ôkalem ŋacmatê katuŋ êtu aêŋa. Ma ômôêc ŋac, taŋ aê jasam êndêŋ aôm naŋ, nê katu êmêŋ.” Mago awê tau gêjô eŋ awa gebe “Aôm taôm kôjala gêŋ, taŋ Saul gêgôm naŋ. Eŋ kêtiŋ lau, taŋ sêkalem ŋacmatê katuŋ to lau mectomaŋ su aŋga gamêŋ tonec. Aôm gobe ôwa lakô aê gebe onseŋ aê su kêtu asageŋŋa.” 10 Mago Saul kêtôc lêma ma kêsôm gebe “Aê jasôm biŋŋanôgeŋ jakô Apômtau mata jali laŋônêmŋa gebe aôm ôwê biŋ tonaŋ ŋakaiŋ atom.” 11 Go awê tau kêtu kênac gebe “Jakalem asa êmêŋ êtu aôm ŋa.” Ma Saul gêjô eŋ awa gebe “Ôkalem Samuel êmêŋ.” 12 Gêdêŋ taŋ awê tau gêlic Samuel naŋ, eŋ kêwakic ma kêsôm gêdêŋ Saul gebe “Aôm Saul tau. Kôsau aê kêtu asageŋŋa.” 13 Tec kiŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Ôtêc taôm atom. Gôlic asageŋ.” Awê tau gêjô Saul awa gebe “Aê galic ŋalau teŋ kêpi aŋga nom ŋalêlôm gêmêŋ.” 14 Saul kêtu kênac gebe “Ŋalaŋô kêtôm asageŋ.” Awê gêjô eŋ awa gebe “Ŋamalacanô teŋ tec kêpi gêmêŋ ma ŋakwê baliŋ kêkwa eŋ auc.” Go Saul kêjala gebe Samuel tau tônê, tec gewec laŋôanô gêdêŋ nom ma ketoc eŋ sa.

15 Go Samuel kêsôm gêdêŋ Saul gebe “Aôm kôlêsôŋ aê ma gômôêc aê gamu kapi gamêŋ kêtu asageŋŋa.” Saul gêjô eŋ awa gebe “Aê kêpô lêna tau ŋanôgeŋ. Lau Pilisti sêjac siŋ gêdêŋ aê ma Anôtô gêbuc dêmôê aê ma gêjô aê aoc kêtiam atom. Eŋ kêkêŋ propete seoc biŋ lasê me gêsuŋ mê teŋ gêdêŋ aê atom. Tec aê kakalem aôm gebe ôsôm gêŋ, taŋ jaŋgôm naŋ, êndêŋ aê.” 16 Samuel kêsôm gebe “Apômtau kêgamiŋ tau gêdêŋ aôm to kêtu nêm ŋacjo su ma aôm kôtu kênac aê kêtu asageŋŋa. 17 Apômtau gêgôm biŋ, taŋ kasôm lasê kêsa aê aoc naŋ, ŋanô kêsa kêpi aôm. Eŋ kêkac gôliŋ kiŋŋa su aŋga aôm lêmam ma kêkêŋ kêpi ŋac wacbaŋ aômŋa Dawid. 18 Aôm taŋam wamu gêdêŋ Apômtau awa atom ma gôgôm ênê têtac ŋandaŋ gêdêŋ lau Amalek ŋanô kêsa atom, tec galoc Apômtau gêgôm gêŋ tonaŋ gêdêŋ aôm. 19 Ma Apômtau êkêŋ aôm taômgeŋ ôsêp lau Pilisti lemeŋ atom, êkêŋ lau Israel samob sêwiŋ. Ma êndêŋ eleŋŋa aôm to latômi oc mêŋamoa awiŋ aê ma Apômtau oc êkêŋ Israelnêŋ siŋwaga sêsêp lau Pilisti lemeŋ amboac tonaŋgeŋ.”

20 Saul gêŋô Samuelnê biŋ tonaŋ e nê katu kelendec ma eŋ gêu tau gêc nom. Eŋ ôliwalô gêjaŋa gebe geŋ geŋ atom bêc samuc teŋ to gêbêc samuc teŋ. 21 Go awê tau gêdêŋ Saul gêja e gêlic eŋ kêsabigeŋ gêc, tec kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Nêm sakiŋwagao aê kakêŋ taŋoc aômnêm biŋ. Ma gajac môkêc tauc gebe janaŋa, tec kasô nêm biŋ ŋalabu. 22 Galoc ôkêŋ taŋam nêm sakiŋwagao aê. Ôlôc go jakêŋ gêŋ taniŋŋa ŋagec êndêŋ aôm ôniŋ têkwam saki êsa gebe ôsêlêŋ.” 23 Mago eŋ gedec ma kêsôm gebe “Masi, aê janiŋ gêŋ atom.” Tec ênê sakiŋwaga jasêwiŋ awê tau ma sêkac eŋ e kêkêŋ taŋa nêŋ biŋ, go gêdi aŋga nom mêŋgêŋgôŋ mê. 24 Awê tau kêkôc bulimakao ŋalatu taŋgeŋ teŋ, taŋ kêkô nê andu naŋ, ma gêjac êndu ma kêsa. Go kêkôc polom matac mêŋkêgamuc ma kêpac polom ŋalucgeŋ mêŋkêkêŋ gêdêŋ Saul to nê sakiŋwaga. Seŋ gêŋ su, go ac sêdi ma jasêc sêja gêdêŋ gêbêc tonaŋ.

25 

29:1 — 30:31 Lau Pilisti nêŋ laumata siŋwagaŋa sedec gebe Dawid tonê lau sênac siŋ êndêŋ lau Israel sêwiŋ êsêac. Tec Dawid gêmu gêja malac Siklag ma kêtap sa gebe lau Amalek sêjac siŋ gêdêŋ malac tau su. Kêtu tonaŋŋa eŋ kêjanda êsêac e kêku êsêac tulu.

Copyright information for `JAE