1 Samuel 3

Apômtaunê kalem gêdêŋ Samuel

Amboac tonaŋ ŋapalê Samuel gêjam sakiŋ Apômtau ma Eli gêjam jaom eŋ. Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ Apômtau kêgamiŋ nê biŋ ma geoc tau lasê ŋa ŋakatu atom. Gêdêŋ têm tonaŋ Eli, taŋ mataanô kêtu waô ma gêlic gêŋ ŋapep atom naŋ, gê nê balêm. Anôtônê lam gêmac atomgeŋ ma Samuel gêc Apômtaunê lôm dabuŋ ŋalêlôm, taŋ Anôtô nê poac ŋakatapa kêkô naŋ. Gêdêŋ tonaŋ Apômtau gêmôêc gebe “Samuel, Samuel”, ma Samuel gêjô eŋ awa gebe “Aê tec gamoa.” Go kêlêti gêdêŋ Eli gêja ma kêsôm gebe “Gômôêc aê, tec gamêŋ.” Eli kêsôm gebe “Masi, aê gamôêc aôm atom, ômu naônêc bêc êtiam.” Amboac tonaŋ eŋ gêmu jakêsa tau sic kêtiam. Ma Apômtau gêmôêc kêtiam gebe “Samuel.” Tec eŋ gêdi gêdêŋ Eli gêja ma kêsôm gebe”Gômôêc aê, tec gamêŋ.” Mago Eli gêjô eŋ awa gebe “O latucenec, aê gamôêc aôm atom, ômu naônêc bêc êtiam.” Gêdêŋ tonaŋ Samuel kêjala Apômtau su atom tageŋ. Ma Apômtaunê biŋ geoc tau lasê gêdêŋ eŋ su atom tageŋ. Ma Apômtau gêmôêc Samuel kêtiam kêtu dim têlêacŋa. Go eŋ gêdi ma gêdêŋ Eli gêja jakêsôm gebe “Gômôêc aê, tec gamêŋ.” Gêdêŋ tonaŋ Elinê kauc kêsa gebe Apômtau gêmôêc ŋapalê. Tec kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Ômu naênêc bêc ma eŋ embe êmôêc aôm êtiam, go ôsôm gebe ‘Apômtau, ôsôm biŋ mêŋnêm sakiŋwaga êŋô.’” Amboac tonaŋ Samuel gêmu jakêsa tau sic gêc nê mala.

10 Apômtau jakêkô kêdabiŋ eŋ ma gêmôêc kêtiam tê gêmôêc nê, gebe “Samuel, Samuel.” Ma Samuel gêjô eŋ awa gebe “Ôsôm biŋ mêŋnêm sakiŋwaga êŋô.” 11 Go Apômtau kêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Ôŋô acgom, aê gabe jaŋgôm gêŋ teŋ aŋga Israel lau samob sêŋô e taŋeŋsuŋ êtaŋ. 12 Êndêŋ bêc ônê aê oc jaŋgôm biŋ samob, taŋ kasôm kêpi Elinê gôlôac naŋ, ŋanô êsa êpi eŋ tomalageŋ. 13 Ma aê jasôm êndêŋ eŋ gebe Aê jakêŋ ŋagêjô êndêŋ ênê gôlôac endeŋ tôŋgeŋ gebe eŋ kêjala latuagêc sêgôm sec to sêsôm biŋ alôb-alôb kêpi Anôtô naŋ, mago eŋ kêmêtôc êsêagêc ŋajaŋa atom. 14 Kêtu tonaŋŋa aê katôc lemoc kêpi Elinê gôlôac gebe daja to da ŋagêdô oc enseŋ nêŋ sec su atomanô.”

15 Samuel gêc e geleŋŋa lasê, go jagêlêc Apômtaunê lôm ŋakatam su. Eŋ kêtêc tau gebe ênac miŋ Apômtau geoc tau lasê gêdêŋ eŋŋa ŋamiŋ êndêŋ Eli atom. 16 Mago Eli gêmôêc Samuel gebe “Latucenec Samuel.” Ma Samuel gêjô eŋ awa gebe “Aê tec gamoa.” 17 Ma Eli kêtu kênac eŋ gebe Apômtau kêsôm biŋ amboac ondoc gêdêŋ aôm. Ônsa ŋalô teŋ auc êndêŋ aê atom. Aôm embe ônsa biŋ, taŋ Apômtau kêsôm gêdêŋ aôm naŋ, ŋateŋ auc, go ôndac êtôm tonaŋ ma êlêlêc su.” 18 Amboac tonaŋ Samuel gêjac miŋ biŋ samob tomalageŋ gêdêŋ Eli ma gêsa ŋalô teŋ auc atom. Ma Eli kêsôm gebe “Eŋ Apômtau, eŋ êŋgôm êtôm êlic ŋajamŋa.”

19 Samuel kêtôp kêtu kapôêŋ ma Apômtau gêmoa gêwiŋ eŋ ma gêgôm nê biŋ samob, taŋ geoc lasê naŋ, ŋanô kêsa. 20 Ma lau Israel aŋga Dan e gêdêŋ Berseba sêjala gebe Apômtau kêkêŋ Samuel kêtu ênê propete. 21 Amboac tonaŋ Apômtau gêô lasê aŋga Silo kêtiam, gebe eŋ geoc tau lasê gêdêŋ Samuel aŋga tonaŋ ma kêsôm biŋ gêdêŋ eŋ.

Copyright information for `JAE