1 Samuel 5

Poac ŋakatapa kêkô gamêŋ Pilistiaŋa

Gêdêŋ taŋ lau Pilisti sêjaŋgo Anôtônê poac ŋakatapa su naŋ, êsêac sêbalaŋ gêŋ tau aŋga malac Ebeneser jasêô lasê malac Asdod. Mago sêbalaŋ katapa tau sêsô anôtô Dagon nê lôm e tetoc kêkô kêsi Dagon tau. Ŋageleŋ gêdêŋ taŋ lau Asdod dêdi sa gêdêŋ bêbêcgeŋ naŋ, êsêac sêlic gebe Dagon gêu tau gêc masac gêc Apômtaunê poac ŋakatapa ŋanêmŋa gêc nom. Amboac tonaŋ sêkôc eŋ ma tetoc eŋ gêmu jakêkô ŋamala kêtiam. Mago ŋageleŋ êsêac dêdi e sêlic gebe Dagon gebeŋ kêtiam gêc Apômtaunê poac ŋakatapa ŋanêmŋa, laŋôanô gêdêŋ nom ma môkêapac to lêma makeŋ-makeŋ tulu gêc tauŋa kêsa taoŋ ŋaô ma ŋadambê ŋaômageŋ gêc. Tonaŋ ŋam gebe Dagonnê dabuŋwaga to lau samob embe sêsô Dagonnê lôm oc sejop tauŋ gebe sêka Dagon aŋga Asdod nê andu ŋataoŋ atomanô e mêŋgêdêŋ galoc.

Apômtaunê lêma gejoŋ lau Asdod ŋa gêŋwapac. Eŋ kêtakê to kêkôniŋ malac to ŋagamêŋ samucgeŋ ŋa kamocmatu. Lau Asdod sêlic gêŋ tonaŋ ma sêsôm gebe “Israelnêŋ Anôtônê poac ŋakatapa êkô êwiŋ aêac atom, gebe eŋ lêma kêkôniŋ aêac to aêacnêŋ anôtô Dagon tôŋ.” Amboac tonaŋ êsêac sêsakiŋ biŋ sêkac lau Pilisti nêŋ gôliŋwaga sêpi tageŋ ma sêsôm gebe “Aêac daŋgôm asageŋ êtu Israelnêŋ Anôtônê poac ŋakatapaŋa.” Lau gôliŋwaga sêjô êsêac aweŋ gebe “Akêŋ Israelnêŋ Anôtônê poac ŋakatapa naêkô Gat.” Tec sêkôc katapa tau jakêkô tonaŋ. Gêô lasê su, go Apômtau nê lêma kêkêŋ gêŋwapac kêkôniŋ malac tonaŋ. Eŋ kêtakê lau Gat kapôêŋ to sauŋ samob ma gêjac êsêac ŋa kamocmatu. 10 Tec sêsakiŋ Anôtônê poac ŋakatapa gêja malac Ekron. Gêdêŋ taŋ Anôtônê poac ŋakatapa gêô lasê Ekron naŋ, lau Ekron sêjac wali gebe “Êsêac sêkôc Israelnêŋ Anôtônê poac ŋakatapa sêmêŋ gêdêŋ aêac gebe ênac aêac to ma gôlôac êndu.” 11 Amboac tonaŋ sêkalem lau Pilisti nêŋ gôliŋwaga sêkac sa sêpi tageŋ ma sêsôm gebe “Asakiŋ Israelnêŋ Anôtônê poac ŋakatapa êmu êndêŋ taunê gamêŋ êna gebe ênac aêac to nêŋ lau samob êndu atom.” Malac tau ŋalau têtakê tauŋ êndu-êndu gebe Anôtônê lêma kêkôniŋ êsêac ŋanôgeŋ. 12 Lau taŋ sêmac êndu atom naŋ, têtap kamocmatu sa. Amboac tonaŋ lau malac tonec nêŋ wali kêpi e gêdêŋ undambê.

Copyright information for `JAE