1 Samuel 7

Go lau Kiriat-jeraim sêja sêkôc Apômtaunê poac ŋakatapa su. Sêkôc jasêkêŋ gêdêŋ Abinadabnê andu, taŋ kêkô gamêŋ ŋabau ma sêjam mec ênê latu Eleasar gebe ejop Apômtaunê poac ŋakatapa. Ŋasawa baliŋanô amboac jala 20 poac ŋakatapa kêkô malac Kiriat-jearim, ma lau Israel samob têtaŋ Apômtau.

Samuel kêtu gôliŋwaga

Amboac tonaŋ Samuel kêsôm biŋ gêdêŋ gôlôac Israelŋa samob gebe “Embe amu andêŋ Apômtau ana tonêm ŋalêlôm samucgeŋ, go awi anôtôi jaba, taŋ ajam sakiŋ amoa naŋ, to alê gwam siŋ ma nêm ŋalêlôm epeŋ Apômtaugeŋ ma anam sakiŋ eŋ taugeŋ. Go eŋ oc ênam amac kêsi aŋga lau Pilisti lemeŋ.” Amboac tonaŋ lau Israel sêwi anôtôi Bal to alê gwam siŋ ma sêjam sakiŋ Apômtau taugeŋ.

Go Samuel kêsôm gebe “Akac lau Israel samobgeŋ sa aŋga Mispa gebe jateŋ mec êndêŋ Apômtau êtu amacŋa.” Amboac tonaŋ êsêac sêkac tauŋ sa aŋga Mispa, sêkati bu, go sêsêwa kêsêp nom sêkô Apômtau laŋônêmŋa ma sêjam dabuŋ mo gêdêŋ oc samuc tonaŋ. Ma sêsôm lasê gebe “Aêac dagôm sec gêdêŋ Apômtaugoc.” Samuel kêmêtôc lau Israel aŋga Mispa. Gêdêŋ taŋ lau Pilisti sêŋô gebe lau Israel sêkac tauŋ sa aŋga malac Mispa naŋ, êsêacnêŋ gôliŋwaga sêpi dêdêŋ êsêac sêja. Lau Israel sêŋô biŋ tonaŋ ma têtêc tauŋ kêtu lau Pilistiŋa. Ma lau Israel sêsôm gêdêŋ Samuel gebe “Awam ênac Apômtau endeŋ tôŋgeŋ êtu aêacŋa gebe Apômtau ênam aêac kêsi aŋga lau Pilisti lemeŋ.” Amboac tonaŋ Samuel kêkôc domba ŋalatu teŋ, taŋ gênôm su gêmoa naŋ, ma kêkêŋ samucgeŋ kêtu daja gêdêŋ Apômtau. Ma eŋ kêtaŋ gêdêŋ Apômtau gêjô lau Israel su ma Apômtau kêkêŋ taŋa ênê mec. 10 Gêdêŋ taŋ Samuel kêkêŋ daja tau gêmoa naŋ, ma lau Pilisti jatêdabiŋ Israel gebe sênac siŋ êndêŋ êsêac. Mago Apômtau nê wapap gêjac kapôêŋ gê tôŋgeŋ gêsac lau Pilisti ŋaô e gêjam êsêac saliŋ-saliŋgeŋ, tec lau Israel sêku êsêac tulu. 11 Go lau Israel sêwi Mispa siŋ jasêjanda lau Pilisti to sêjac êsêac e jakêsêp gêdêŋ malac Bet-Kar ŋalabuŋa.

12 Go Samuel kêkôc poc teŋ jagêjac sa kêkô Mispa to Jesana ŋasawa ma gê poc tau ŋaê gebe Eben-Eser, ma kêsôm gebe “Apômtau gêjam aêac sa e mêŋgêdêŋ tonec.” 13 Apômtau kêkôniŋ lau Pilisti amboac tonaŋ, tec êsêac sêmu sêmêŋ Israel nêŋ gamêŋ kêtiam atom. Ma Apômtau lêma gejoŋ êsêac gêdêŋ têm samob, taŋ Samuel gêmoa mata jali naŋ. 14 Malac taŋ lau Pilisti sêjaŋgo su aŋga Israel naŋ, kêtu lau Israel nêŋ gêŋ kêtiam aŋga Eskron e jagêdêŋ Gat. Ma lau Israel sêjam nêŋ gamêŋ kêsi aŋga lau Pilisti lemeŋ. Ma wama gêc Israel ma lau Amor ŋasawa amboac tonaŋgeŋ.

15 Ma Samuel kêtu lau Israel nêŋ gôliŋwaga kêtôm têm samob, taŋ eŋ gêmoa mata jali naŋ. 16 Kêtôm jalageŋ eŋ kêsêlêŋ gêjac laoc malac Betel to Gilgal ma Mispa ma kêmêtôc lau Israel nêŋ biŋ kêtôm malac tonaŋ ŋai. 17 Go gêmu jagêŋgôŋ Rama kêtiam gebe ênê andu kêkô malac tônê. Aŋga tônê eŋ gêjam gôliŋ lau Israel amboac tonaŋgeŋ. Ma eŋ gêboa Apômtaunê altar teŋ sa kêkô tônê.

Copyright information for `JAE